Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

13.  Філософія і релігія: спільність і відмінність.

14.  Методи і форми наукового пізнання.

15.  Пізнання як предмет філософського осмислення.

16.  Г. С. Сковорода, його життя та філософія.

17.  Проблема істини та її рішення в філософії. Істина і помилка.

18.  Співвідношення понять "людина", "індивід", "індивідуальність", особистість" як відображення специфіки біологічного, соціального і духовного в людині.

19.  Філософія Гегеля: система і метод.

20.  Києво-Могилянська Академія – центр філософської думки в Україні у 17-18 ст.

21.  Сенс проблеми свідомості і труднощі її вирішення.

22.  Творчо-перетворююча сутність свідомості і мислення.

23.  Особливості античної філософії (досократики, софісти, Сократ).

24.  Сучасна наукова картина світу та її філософське осмислення.

25.  Філософська сутність агностицизму.

26.  Основні проблеми філософії Відродження.

27.  Джерела філософії (міфологія, релігія, життєвий досвід).

28.  Філософська думка в Росії в кінці 19- на початку 20 ст.: протистояння марксистсько-раціоналістичної та релігійно-ідеалістичної тенденції (М. Г. Чернишевський, В. І. Ленін, Вол. Соловйов, М. Бердяєв).

29.  Особливості і місце в історико-філософському процесі німецької класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейєрбах).

30.  Основні ідеї Просвітництва (Вольтер, Руссо, Дідро).

31.  Антираціональні тенденції у філософії 19-20 ст. ("філософія життя", фрейдизм, інтуїтивізм).

32.  Проблема механізму розвитку. Закономірності зв’язку кількісних і якісних змін.

33.  Сутність проблеми свідомості і труднощі її вирішення.

34.  Суб’єкт і об’єкт пізнання, їх діалектика і взаємозв’язок.

35.  Проблема джерела розвитку. Закономірність розвитку та боротьби протилежностей, їх сутність і проявлення.

36.  Проблема методу пізнання в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт).

37.  Теорія пізнання як філософська дисципліна.

38.  Філософські погляди українських письменників 19 ст. (Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко).

39.  Вчення про ідеї Платона. Його онтологія, гносеологія, етика, політика.

40.  Рух, розвиток. Рух як спосіб існування матерії. Форми руху матерії, їх взаємозв’язок.

41.  Парні категорії діалектики, їх сутність та інтерпретація різними філософськими школами.

42.  Форми суспільної свідомості: їх виникнення і розвиток.

43.  Структура філософського знання, розділи філософії.

44.  Свобода особистості та її відповідальність.

45.  Практика і пізнання. Основні шляхи і форми реалізації пізнання.

46.  Філософія про сутність людини. Значення комплексного підходу до її розуміння.

47.  Історія формування категорії "матерія", сучасні уявлення про матерію.

48.  Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.

49.  Філософія екзистенціалізму (А. Камю, Ж.-П. Сартр). Проблема взаємодії сутності та існування.

50.  Природа як предмет філософського осмислення.

51.  Принципи, категорії та закони діалектики.

52.  Структура знання. Діалектика чуттєвого і раціонального в пізнанні.

53.  Марксистська філософія: основні ідеї та принципи.

54.  Гуманізм філософії епохи Відродження (М. Кузанський, Дж. Бруно,
М. Копернік, Леонардо да Вінчі).

55.  Філософія про виникнення та сутність свідомості.

56.  Наука як специфічна форма людської діяльності.

57.  Суспільний та індивідуально-особистий зміст свідомості, їх взаємозв’язок.

58.  Проблема критерію істини в філософії та науці.

59.  Раціоналізм як умонастрій і методологія епохи Просвітництва (Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, П. Гольбах та ін.).

60.  Теоцентризм середньовічної філософії в уявленнях про світ і людину (Августин Блаженний, Фома Аквінський та ін.).

61.  Пізнання як предмет філософського аналізу.

62.  Філософські погляди Аристотеля.

63.  Необхідність, закономірність і випадковість у суспільстві.

64.  Джерела, рушійні сили і суб’єкти історичного процесу у філософії історії.

65.  Філософське розуміння культури.

66.  Сутність та джерела наукових революцій (за Т. Куном).

67.  Українська філософія 20 ст. (В. Винниченко, М. Грушевський, Д. Донцов).

68.  Суспільне виробництво – основа існування і розвитку суспільства.

69.  Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ноосферу і сучасність.

70.  Поняття цивілізації. Цивілізація і культура.

71.  Прогрес і регрес у суспільстві.

72.  Зміст і гносеологічна обмеженість теорій, які абсолютизують природний і демографічний чинник в суспільному житті.

73.  Прогрес і свобода в історії. Сучасна філософія історії.

74.  Проблема типології суспільства в сучасній філософії (співвідношення формаційного і культурно-історичного підходів).

75.  Філософські концепції суспільства: пошук основоположних чинників змін і розвитку.

76.  Соціально-культурна обумовленість поняття "природа". Історичні типи практичного і духовного відношення людини до природи.

77.  Екологічні проблеми сучасності. Особливості їх в Україні.

78.  Суспільство як відносно самостійна сфера буття. Особливості філософського аналізу суспільних явищ.

79.  Філософія у 20 ст. Головні проблеми і тенденції.

80.  Суспільна психологія і ідеологія.

81.  Сучасна філософія техніки. Процеси ентропії та негентропії.

82.  Філософія, політика, сучасність. Орієнтація філософії на ідеї гуманізму.

83.  Діалектика як загальна концепція розвитку та її альтернативи.