Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

Курсу

Обсяг годин

№ заняття

Питання для обговорення

Форми поточного контролю

1

2

3

4

5

РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ

Філософія, її походження, проблематика і функції.

2

1

1.  Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Предмет філософії.

2.  Філософські проблеми і напрямки.

3.  Проблема методу в філософії. Філософія і світогляд.

4. Гуманізм філософії. Пріоритет загальнолюдських цінностей в філософському світогляді.

Семінар-розгорнута бесіда з оцінюванням знань

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ФІЛОСОФІЇ

Філософія Стародавньої Індії та Китаю

2

2

1. Зародження філософської думки.

2. Філософія у Стародавній Індії і Стародавньому Китаї.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом

Антична філософія

2

3

1. Філософія Стародавньої Греції, її космоцентричний характер.

2. Вчення про буття і людину.

3. Антична діалектика.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом

Антична філософія

2

4

1. Філософські погляди Платона. Його онтологія, гносеологія, етика, політика.

2. Внесок Арістотеля у скарбницю світової філософської думки.

3. Філософія еллінізму.

4. Римська філософія. Неоплатонізм.

Семінар-захист рефератів з їхнім подальшим обговоренням і оцінюванням

Філософія Середньовіччя та Відродження

2

5

1. Середньовічна філософія, її релігійний характер.

2. Схоластичність. Теоцентризм. Номіналізм і реалізм.

3. Філософія А. Блаженного і Ф. Аквінського.

4. Західноєвропейська філософія епохи Відродження (ХV-ХVІст.). Її антропоцентричний характер.

Семінар-дискусія з оцінкою викладачем теоретичного рівня знань студентів

Західноєвропейська філософія XVII-XX ст.

2

6

1. Західноєвропейська філософія Нового часу і Просвітництва (ХVІІ-ХVІІІст.)

2. Німецька класична філософія. Марксистська філософія

3. Особливості сучасної зарубіжної філософії.

4. Екзистенціальна філософія, її основні напрямки.

5. Неопозитивізм. Філософські проблеми психоаналізу. Психоаналіз і неофрейдизм.

6. Сучасна релігійна філософія. Неотомізм, його еволюція, принципи, риси.

Семінар-дискусія з оцінкою викладачем теоретичного рівня знань студентів


Історія української філософії X-XX ст.

2

7

1. Філософські ідеї в Київській Русі (ІХ-ХП ст.).

2. Філософія Відродження та Просвітництва в Україні.

3. Києво-Могилянська академія – центр філософської думки в Україні у ХVII-ХVIII ст. Філософія Г. Сковороди

4. Українська і російська філософії ХІХ-ХХ ст.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом

РОЗДІЛ ІІІ. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ:
БУТТЯ, МАТЕРІЯ ЯК ВИХІДНІ КАТЕГОРІЇ

Філософське розуміння світу:буття, матерія як вихідні категорії

2

8

1. Категорія буття: її сенс і специфіка. Основні форми і діалектика буття.

2. Проблема субстанції. Категорія матерії.

3. Рух, простір і час як атрибути матерії.

4. Проблема різноманітності, єдності, вічності і безмежності матеріального світу.

Семінар-дискусія з оцінкою викладачем теоретичного рівня знань студентів

Діалектика та iї альтернативи. Концепція розвитку

2

9

1. Діалектика як вчення про універсальні зв'язки і розвиток. Об'єктивна і суб'єктивна діалектики. 2. Діалектика і догматичне мислення. Принципи діалектики.

3. Ідеалістична діалектика Гегеля і матеріалістична діалектика Маркса. Діалектична і метафізична концепції розвитку.

4. Модифікації діалектики в сучасних філософських доктринах (негативна діалектика франкфуртської школи).

Опитування за лекційним матеріалом і самостійно опрацьованою рекомендованою літературою

Свідомість. Філософія мови

2

10

1. Проблема свідомості в філософії. Свідомість як світ суб'єктивної реальності.

2. Відображення як загальна властивість матерії.

3. Якісні відмінності форм відображення різних рівнів матерії.

Опитування за лекційним матеріалом, обговорення студентських доповідей за рефератами

Свідомість. Філософія мови.

2

11

1. Виникнення суспільних форм свідомості. Свідомість і мозок. Ідеальне і матеріальне.

2. Свідомість і мова. Несвідоме в людському бутті.

3. Структура і рівні суспільної свідомості.

4. Форми суспільної свідомості: політика, право, мораль, мистецтво, релігія.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом

Пізнання. Наукове пізнання

2

12

1. Пізнання як теорія відображення і людська діяльність. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

2. Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні. Практика - основа і мета пізнання, критерій істини.

3. Об’єктивність істини. Діалектика абсолютної і відносної істини. Догматизм і релятивізм.

4. Співвідношення і структура емпіричного і теоретичного рівнів знання.

Опитування

За лекційним матеріалом і самостійно опрацьованою рекомендованою літературою

Природа як предмет філософського осмислення

2

13

1. "Природа" як прояв буття. Природа як географічне середовище. Географічний детермінізм. Геополітика: сутність та сучасні форми вияву.

2. Біосфера. Ноосфера. Техносфера. Ідеї В. І.Вернадського про ноосферу, їхня актуальність у сучасних умовах.

3. Діалектичний взаємозв'язок природи і суспільства. Екологія трудової діяльності соціуму. Народонаселення. Ідеї Мальтуса та боротьба навколо них.

4. Протиріччя в системі "суспільство-природа". Екологічні про­блеми та шляхи їх вирішення.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом


РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Суспільство як об’єкт філософського аналізу

2

14

1. Специфіка предмета соціальної філософії.

2. Суспільне життя як єдність суспільного буття і суспільної свідомості.

3. Діалектика матеріального і духовного виробництва.

4. Зростаюча роль сфери обслуговування, зокрема – торгівлі і громадського харчування.

Семінар-опитування за лекційним матеріалом

Проблема людини в філософії. Особа і суспільство. Філософія права.

2

15

1. Актуальність проблеми людини. Філософське розуміння людини.

2. Антропосоціогенез. Людина як індивідуальність, особистість.

3. Природне і суспільне в людині. Вплив НТР і її соціальних наслідків на людину як біологічний вид.

4. Філософія права, її основні принципи та категорії.

Семінар-дискусія

Культура і цивілізація. Філософія релігії, моралі, мистецтва.

2

16

1. Поняття культури. Культура як міра розвитку людини. Матеріальна і духовна культура.

2. Суспільство і культура. Національні, класові і загальнолюдські риси духовної культури. Політична і правова культура. Культура спілкування. Культура обслуговування.

3. Культура і освіченість, духовність, інтелігентність. Культура і демократія.

4. Поняття цивілізації. Типи цивілізації. Проблеми цивілізацій­ного розвитку.

5. Філософія релігії, моралі, мистецтва як складові частини духовної культури людства.

Співбесіда

Цінності, їx роль в житті особи і суспільства. Аксіологія.

2

17

1. Поняття і природа цінностей. Цінності в структурі соціуму.

2. Класифікація цінностей: по предмету; матеріальні і духовні, по суб'єкту; індивідуальні, групові, загальнолюдські, економічні, політичні, релігійні.

3. Проблема формування ціннісних орієнтацій в процесі виховання і навчання.

4. Співвідношення мети і засобів як аксіологічна проблема. Цінності як ядро світоглядної проблематики. Свобода як цінність.

Семінар-“мозковий штурм” з оцінюванням теоретичних і практичних знань студентів

Прогрес і глобальні проблеми сучасності. Філософія науки та техніки. Філософія економіки.

2

18

1. Філософське розуміння прогресу і його критерії. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу в сучасну епоху.

2. Єдність і багатоманітність світової історії. Діалектика добра і зла, прогресу, свободи і справедливості.

3. Особливості наукового пі­знання та його роль у сучасній техногенній цивілізації.

4. Взаємозв’язок проблем філо­софії та економіки у сучасному цивілізаційному просторі..

Семінар-опитування за лекційним матеріалом