Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"Рекомендована література:

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 24; 33; 46; 74, Тема 20]

Тема 16. ПРОГРЕС І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ.
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ.
(2 год.)

ЛЕКЦІЯ № 18

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Сутність суспільного прогресу та його критерії.

Поняття прогресу. Лінійна та циклична концепції історичного часу. Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього. Діалектика непередбачуваного і непередбаченого. Соціальне прогнозування. Футурологія. Концепція О. Тоффлера.

2. Філософія науки та техніки.

Методологія наукового пізнання. Особливості наукового пізнання та його роль у сучасній техногенній цивілізації. Концепції К. Поппера, І. Лакатоса, Т. Куна. Філософія техніки як галузь філософського знання. Етичний вимір та подальші перспективи філософії техніки у XXI сторіччі.

3. Філософія економіки.

Філософські засади економічного знання. Парадигмальне поле взаємодії філософських та економічних наук. Важливість вивчення філософсько-методологічних настанов для студентів-економістів. Гуманізація економічного циклу дисциплін у вищій школі за допомогою філософського знання.

Рекомендована література:

[5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15, Ч. ІІ, гл. ХV, ХVІІІ, §3, 4; 20; 21, с.4-56; 23,
с. 27-45, 89-134; 29, с.75-80; 43, с. 124-187; 58; 61, Тема 17; 74, Тема 22; 85]

2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ФОРМИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Семінарські заняття як один з найважливіших видів аудиторної роботи під час вивчення курсу "Філософія" тісно пов’язані з лекціями і Проводяться у таких формах:

• семінар-розгорнута бесіда; семінар-дискусія; семінар-захист рефератів;

• семінар-"мозковий штурм".

Вибір форми семінару визначається низкою умов: метою і змістом навчального матеріалу, роком навчання, рівнем підготовки студентів, педагогічним досвідом викладача.