Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"ЛЕКЦІЯ № 12

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Діалектичний взаємозв'язок природи і суспільства.

Природно-соціальний характер становлення Цивілізаційних Систем. Традиційне суспільство. Поняття споживацького і продуктивного господарства. Проблема "неолітичної реВОлюції". Творення і розвиток концентрованих форм розселення людей. Роль етносів у Генезі цивілізацій.

2. Основні історичні етапи взаємодії природи і суспільства.

Філософський аспект співвідношення природи та суспільства. Поняття природи як частини світу, яка протистоїть суспільству та взаємодіє з ним, як природного середовища, у якому живе суспільство. Природа як необхідна умова матеріального життя суспільства.

3. Протиріччя в системі "суспільство-природа" в сучасну епоху.

Антропосфера, соціосфера, біотехносфера. Суперечності у системі "суспільство-природа" як наявність безмежних потреб розвитку суспільства і обмежених можливостей біосфери. Екологічна взаємодія природи і суспільства. Географічне середовище. Структурна перебудова економіки з урахуванням екологічних вимог.

ЛЕКЦІЯ № 13

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Ідеї В. І. Вернадського про ноосферу, їх актуальність зараз.

Типи ціннісного Відношення людини до природи на різних етапах розвитку соціуму. Географічне середовище та його роль в житті суспільства. Ідеї географічного детермінізму і геополітики в аналізі соціальних процесів. Чотири періоди історії взаємодії суспільства та природи (привласнення, аграрний, індустріальний, ноосферний).

2. Шляхи подолання екологічної кризи.

Екологія як наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. НароДОНАселення, прИРодНА передумова і суб’ЄКт соціаЛЬних віДНосИН. Фінансування природоохоронних заходів. Теорії екологічної безпеки.

3. Об’єктивна необхідність міжнародного співробітництва для вирішення глобальних проблем сучасності.

Збереження життя на Землі. Проблеми екології і демографії. Поняття ЕТНОсу. Роль природного фактору у творенні і розвитку ЕТносу. Типи ЕТнічних спільНОстей людей, їх історична Генеза. Раса і етнос. Національна психологія та самосвідомість. Демографічний фактор в системі соціальних відносин.

Рекомендована література:

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15, Ч. ІІ, гл. VІІІ; 16, с.303 – 311; 19; 25;
39; 51; 74, тема 13; 65, гл. V; 84.]

Тема 12. СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ
ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ. (2 год.)

ЛЕКЦІЯ № 14

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Специфіка предмету соціальної філософії.

Специфіка предмету соціальної філософії. ВзаЄМодія соціальної філософії із суспільствознавчими, природознавчими та гуманітарними науками. Соціальна філософія і теоретична соціологія. Всезагальність соціально-філософського аналізу і конкретність, комплексність соціологічного дослідження. Соціальна філософія та історія, культура, ідеологія.

2. Суспільство як система, що розвивається.

Сутність діалектико-матеріалістичного розуміння суспільства. Категорії "матеріально-суспільні відносини", “ідеологічні суспільні відносини”. "Базис" і "надбудова". Об’єктивне і суб’єктивне в суспільно-історичній практиці. Значення суб’єктивного фактора в історії.

3. Специфіка соціального детермінізму.

Соціальні протиріччя як джерело саморуху, розвитку суспільства, як системи, що розвивається. Співвідношення суспільних законів і діяльності людей. Динамічні і статистичні закони суспільного життя.

Рекомендована література:

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14, с.60; 15, Ч. ІІ, гл. ХІV; 25; 26; 48; 70, Т. І, с. 14-54, 70-78, 147-151, 192-227, 245-254, 354-363; 74, Тема 14; 75, лекція 28; 88.]

Тема 13. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ.
ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. (2 год.)

ЛЕКЦІЯ № 15

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Специфіка та актуальність соціально-філософського розуміння проблеми людини.

Природний характер Соціально-спільністних утворень. Поняття соціаЛЬної структури суспільства. Особистість і суспільство. Соціальний інститут сім’ї. Колектив, соціальна група, нація, народ. Понятгя класів, верств, прошарків. Елітарні верстви й народНІ маси. Поняття соціальної стратифікації.

2. Природа, сутність і призначення людини. Природне (біологічне) і суспільне (соціальне) в людині.

Людина як індивід. Особа і індивідуальність. Індивідуальність і індивідуалізм. Історичні типи і перспективи розвитку особи. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. Людство перед XXI віком.

3. Регулятивні механізми функціонування та розВИтку соціуму. Філософія права.

Соціальні тенденції процесу державотворення. Ідея соціально-справедливої, демократичної держави. Поняття громадянського суспільстВА. ПонятТЯ права. Соціальні функції права. Правосвідомість. Право і мораль. Ідея правової держави. Ознаки правової дерЖАВИ.

Рекомендована література:

[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15, Ч. ІІ, гл. ІХ; 30; 60; 65, гл. Х;
74, Тема 16; 75, лекція 18; 80; 81, Книга 6]

Тема 14. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ.
ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ, МОРАЛІ, МИСТЕЦТВА. (2 год.)

ЛЕКЦІЯ № 16

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Філософське розуміння культури. Матеріальна і духовна культура.

Культура як об’єкт філософського аналізу. Система кульТУри: принципи, елементи, струкТУра. Культура як інобуття людського духу. Багатомірність кулЬТур і Цивізацій. Людиномірна сутність кулЬТури.

2. Культура як самоутвердження людини в різних видах діяльності. Філософія релігії, моралі, мистецтва як складова філософії культури.

Суспільство і культура. Особиста форма існування культури. Політична, правова, етИЧна, естетична, релігійна, філософська, економічна, екоЛОгічна та інші культури. Культура ВиРобництва, управління, національних і суспільних відносИН.

3. Сучасна цивілізація: її особливості і протиріччя. Проблема кризи цивілізації і шляхи виходу з неї.

Філософія історії культури та прогностика і футурологія. Майбутнє у системі ціннісних орієнтацій сучасного людства. Соціально-історична і культурологічна обумовленість передбачення майбутнього. Земна цивілізація перед вибором перспектив розвитку людства.

Рекомендована література:

[1; 2, с.252; 3; 4, с.252 – 513; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
32; 55; 68; 74, Тема 19; 72; 67, с.252-266, 435- 484]

Тема 15. ЦІННОСТІ, ЇХ РОЛЬ В ЖИТТІ ОСОБИ І СУСПІЛЬСТВА.
(2 год.)

ЛЕКЦІЯ № 17

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Аксіологія як наука про цінності. Природа цінностей.

Сакрально-цінностні форми мислення і філософія культури. Цінності як ядро духовного свіТУ люДИни. Структура цінностей. ЦІннісний характер жиТТЄВого смислу. СтворЕНня, продукування жаданого смислу, ВНЕСення його у світ власною діяльністю.

2. Поняття оцінки.

Структура оцінки. Оцінка і норма. Функції оцінки. Цілі і цінності. Логічні елементи категорії цінності. Ієрархія цінностей людського буття. Категорія норми у М. Вебера, Т. Парсонса. Системи ціннісних орієнтацій в історії культури.

3. Соціальна обумовленість ціннісних орієнтацій, їх зміна в історії суспільства і філософській думці.

Цінності в структурі соціуму. Цінності як соціально-значимі орієнтири діяльності суб’єктів. Цінності як інтегруючі, соціалізуючі, комунікативні засади у житті суспільства. Процес кодування еталонів суспільно схваленої поведінки людей. Цінності як структурний елемент діяльності.