Сегодня: 08 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ " ФІЛОСОФІЯ"

1.2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

Філософія як базовий курс гуманітарної освіти пов’язаний з багатьма дисциплінами соціально-гуманітарного циклу, зокрема:

Ø  релігієзнавством через історико-філософську проблематику релігієзнавства й вивчення форм суспільної свідомості (найстарішою формою світогляду є міфологічний);

Ø  з історією, оскільки філософія відігравала значну роль у процесі становлення і функціонування багатьох держав;

Ø  з логікою, оскільки в добу середньовіччя саме логіка була в центрі богослов’я та схоластичної філософії;

Ø  з українською та зарубіжною культурою, тому що ментальні схеми та моральні засади філософії мали великий вплив на розвиток людської культури та цивілізації;

Ø  з політологією, оскільки філософія надає теоретичну схему політичного життя, політичного устрою та політичної діяльності, опосередковано впливає на всі сфери суспільного життя;

Ø  з соціологією, оскільки соціальна філософія тісно пов’язана з теоретичною моделлю, філософським осмисленням проблеми взаємодії особи та суспільства, має вплив на соціальну поведінку спільнот та індивідів;

Ø  з естетикою як наукою про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, природі та суспільстві, та з етикою як наукою про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей;

Ø  з психологією як наукою, що серед багатьох інших утворень вивчає сукупність психічних особливостей, властивих тій чи іншій формі свідомості, та з педагогікою як наукою про виховання, освіту і навчання;

Ø  з економічними дисциплінами, оскільки феномен побутування еконоиіки, певних економічних стосунків між людьми та типів господарської діяльності вивчається філософією;

Ø  з технологією харчування, товарознавством харчових продуктів та організацією обслуговування, оскільки філософія сприяє формуванню високої духовної культури спеціаліста, прищеплює базові знання, необхідні в кожній прикладній галузі наукової та виробничої діяльності.

Курс "Філософія" студенти опановують після вивчення курсу "Релігієзнавство" перед вивченням дисциплін "Політологія" та "Соціологія", для яких він є базовою дисципліною.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ З РОЗПОДІЛОМ

НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ТА ФОРМАМИ

АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ТА ФОРМАМИ

АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ ДЕННОЇ (та ЗАОЧНОЇ – У ДУЖКАХ) ФОРМИ НАВЧАННЯ

Теми

ТЕМА

Всього годин за навчальним планом

У тому числі

Аудиторні заняття

Само-стійна робота

Лекції

Семінарські

РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ,
ПРОБЛЕМАТИКА І ФУНКЦІЇ

1.

Філософія, її походження, проблематика і функції

8

4 (2)

2 (-)

2 (6)

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ФІЛОСОФІЇ

2.

Філософія Стародавньої Індії та Китаю

6

2 (-)

2 (-)

2 (6)

3.

Антична філософія

8

2 (2)

4 (-)

2 (6)

4.

Філософія Середньовіччя та Відродження

6

2 (-)

2 (-)

2 (6)

5.

Західноєвропейська філософія
XVII-XX ст.

8

2 (-)

2 (2)

4 (6)

6.

Історія української філософії X-XX ст.

6

2 (2)

2 (-)

2 (4)

РОЗДІЛ ІІІ. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ ЯК ВИХІДНІ КАТЕГОРІЇ.

7.

Філософське розуміння світу: буття, матерія як вихідні категорії

6

2 (-)

2 (-)

2 (6)

8.

Діалектика та її альтернативи. Концепція розвитку.

8

2 (-)

2 (-)

4 (8)

9.

Свідомість. Філософія мови.

8

2 (-)

4 (2)

2 (6)

10.

Пізнання. Наукове пізнання.

6

2 (-)

2 (2)

2 (4)

11.

Природа як предмет філософського осмислення. Екофілософія.

8

4 (-)

2 (-)

2 (8)

РОЗДІЛ ІV. СУСПІЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

12.

Суспільство як об’єкт філософського аналізу

6

2 (-)

2 (-)

2 (6)

13.

Проблема людини в філософії. Особа і суспільство. Філософія права.

6

2 (2)

2 (-)

2 (4)

14.

Культура і цивілізація. Філософія релігії, моралі, мистецтва.

6

2 (-)

2 (2)

2 (4)

15.

Цінності, їх роль в житті особи і суспільства. Аксіологія.

6

2 (-)

2 (-)

2 (6)

16.

Прогрес і глобальні проблеми сучасності. Філософія науки та техніки. Філософія економіки.

6

2 (2)

2 (-)

2 (4)

РАЗОМ:

108

36 (10)

36 (8)

36 (90)

2.2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ,
ПРОБЛЕМАТИКА І ФУНКЦІЇ (4 ГОД.)

ЛЕКЦІЯ № 1

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Зародження філософської думки. Предмет філософії. Специфіка філософського знання.

Філософія – одна з найдавніших і найцікавіших галузей людського знання. Походження та значення слова "філософія" ("любов до мудрості" – Піфагор). Філософія як синонім науки і теоретичної думки загалом.

2. Основне коло філософських проблем: світ і людина, буття і свідомість. Філософія і світогляд.

Місце філософії в самопізнанні людини. Філософія і світогляд. Світогляд як Духовно-практичний спосіб освоєння світу. Світогляд як форма самовизначення людини. СтруКТура світогляду. Історичні типи світогляду; міфологічний, релігійний, науковий і філософсьКиЙ. ФілосОФія як теоретична основа сВІтогляду.

3. Історичні типи світоглядів. Співвідношення філософії, міфу і релігії.

Міфологічна форма світогляду та притаманний їй антропоморфізм, тобто ототожнення природних сил з людськими, одухотворення їх. Риси міфологічного світогляду: усвідомлення рода як колективної особи, оберненість у минуле, де тотемний предок був ідеалом діяльності, формування анімістичної картини буття.

ЛЕКЦІЯ № 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Функції філософії.

Філософія в системі ДуховноЇ культури. ВзаЄМовідношення філософії, науки та релІГії. Основні функції філософії (світоглядна, методологічна, гносеологічна, інтегративна, критична, аксіологічна).

2. Гуманізм – основна ідея сучасної філософії. Пріоритет загальнолюдських цінностей в філософському світогляді.

Предмет філософії. Коло Філософських роздумів: людИНа і світ; мислення і БутТя, духовне і тілесне. СтруКТУРа філософського ЗНання. Основні теми і типи філософування. Проблема ВЗаємовідношення буття і духу.