Сегодня: 19 | 01 | 2022

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО РЕЛІГІЄЗНАВСТВУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО РЕЛІГІЄЗНАВСТВУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1. Філософія та наука про причини релігійної діяльності людей

Причини релігійної творчості людей в минулому і сьогодні. Що таке сакралізацію Роль особистості, організацій, мас в формуванні та розповсюдженні релігійних ідеологій. Релігія - це одна із форм людської культури, результат самодіяльності людей чи наслідок божого откровення, вираз свободи чи несвободи людей?

Література:

1.  Аляєв Г. С., Горбань О. В., Мешков В. М. Лекції з релігієзнавства. - К., 1996

2.  Лубський ВІ Релігієзнавство-К.:Вілбор,1997

3.  Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.-К: Наукова думка, 1998

4.  УадугинВ. В. Введение в религиоведение.-М.: Центр, 1999

5.  Рассел Б. Сущность религии//Б. Рассел. Почему я не христианин. - М.: Политиздат,1987

6.  Рассел Б. Современная религиозность:Состояние, тенденции… К:Политиздат Украины, 1987

7.  Гараджа В. И. Социология религии.-М.:Аспектпресс,1996

2. Філософія та теологія про проблему існування Бога

Які докази буття Бога Вам відомі? Дайте їх порівняльну оцінку. Філософія про соціальний зміст ідеї Бога. Роль філософії в деміфологізації ідеї Бога. Чи можна погодитись з думкою, що "п'ять доказів буття Бога - це п'ять шляхів в нікуди"?

Література:

1.  Боргош Ю. Фома Аквинский. - М.: Мысль, 1975

2.  БыховскийБ. З..Шопенгауер. - М.: Мысль, 1975

3.  Князева Е. Н., Курдюмов С. Л. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии, 1992. №12

4.  Соколов В. В. Средневековая философия. - М.: Высшая школа, 1979

5.  Щекалов И. А. Средневековая философия в Западной Европе. Конспект лекций. Харьков: ХТУРЭ, 1994

3. Релігія та мораль

Філософія та наука про походження моралі. Дві помилкові крайності в питанні про відношення моралі та релігії: їх ототожнення та відрив однієї від іншої. Моральний аспект ідеї Бога. Чи погоджуєтесь Ви з думкою: "Якщо Бога не має, то все дозволено "? Еволюція типів релігійності ( від родоплемінних культів до світових релігій ) та еволюція моралі. Порівняйте десять Моісеєвих заповідей, п'ять заповідей Будди, п’ять принципів конфуціаниства, чи можуть церкви та віруючі вести себе аморально?

Література:

1.  Бердяев Н. А. О назначении человека-М: Республика, 1993

2.  Бердяев Н. А. Атеизм, религия, нравственность- М: Мысль, 1977

3.  Войтьла К. Основание этики//Вопросы философии, 1991,№1

4.  Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. - М.: Молодая гвардия,1988

5.  Зыбковец В. Ф. От бога ли нравственность?( наука й религия о происхождении нравственности) - М. ;Политиздат, 1961

6.  Лосский Н. О. Бог и мировое зло. - М.: Республика, 1994

7.  Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. - М.: Политиздат,1991

8.  Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Генеалогия морали (багато видань)

9.  Культура, нравственность, религия (материалы "круглого стола")//Вопросы философии, 1989, № 11

10.  Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия. - М: Молодая гвардия, 1982

11.  Троцкий Л. Их мораль и наша//Вопросы философии.-1990,№5;Этическай мысль.-1991.М.: Республика,1992.стр.210-285

4. Релігія та політика

Три засоби регулювання суспільних відносин. Яке місце серед цих засобів займає релігійна ідеологія? На прикладі історичної долі зороастризму, ісламу, християнства в Малій Азії, Сірії, Єгипті, Іспанії, Київської Русі слід показати, що в суспільному розвитку вирішальну роль відіграє не ідеологічний, зокрема релігійний, а політичний та економічний фактори. Як вплинуло виникнення політичної організації на розвиток релігії. Суперечливе ставлення релігійної ідеології до політичної влади: від обожнення, сакралізації до заперечення. Культ релігійний та культ політичний, їх схожість та відмінність. Релігія та сакралізація політичної влади. Соціологія про соціальний зміст поняття "священне".

Література:

1.  Маркс К. Коммунизм газети "Rnenisher Beobchter"//Маркс К. ,3нгельс Ф. Соч.-Т.4

2.  Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996 - с.338 - с.353

3.  Радугин А. А. Введение в религиоведение. - М.: Центр, 1999

5. Релігія та право

Два аспекти проблеми: ставлення релігії до політичної влади і ставлення влади до релігії. Три типа влади та їх ставлення до права і релігії. Коли з’являються передумови для правового регулювання релігійних відносин. Поняття свободи совісті. Обумовленність свободи совісті іншими соціальними свободами. Сучасний стан свободи совісті в Україні.

Література:

1.  Конституція України. Ст.35

2.  На пуги к свободе совести. - М.: Прогресе, 1990

3.  Пащенко В. І. Свобода совісті в Україні. Міфи і факти 20 - ЗО років. - К.,1994

4.  Уткін 0.І. Церква і держава: правові відносини//Віче, 1996, №12

5.  Пащенко В. І. Православне обновленство (справа ДПУ)//Людина і світ, 1993, №10-12

6.  Савельев В. Н. Свобода совести: история й теория. - М.,1991

7.  Релігієзнавство. За ред. С. А. Бублика. - К.: Юрінком інтер,1998

8.  Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.-К: Наукова думка, 1984

9.  Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях” от 23.4.1991 с дополнениями от 23.12.1992//К:1991,№20

6.Релігія та мистецтво

Релігія як емоційне ставлення до світу, як "сердце безсердечного світу, дух бездушних порядків", як сфера, в якій згасає весь біль почуття. Бог як абсолют і ідеал не тільки моральний, пізнавальний, але і естетичний, ідеал краси.

Загальнолюдські цінності шедеврів релігійного мистецтва. Релігійна ідеологія, релігійні естетичні канони та свобода художньої творчості.

Література:

1.  Еремееев А.. Происхождение искусства.- М.: Молодая гвардия, 1970

2.  Каркушин И. И. Искусство и религия.-М.: Политиздат, 1982

3.  Кузнецов Б. М. Эмоции и религия. – К.: Политиздат Украины, 1987

4.  Яковлев Е. Г. Эстетическое чувство и религиозное переживание. - М.: 1964

5.  Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. - М.,1977

7. Релігія та філософія

Які форми світогляду Вам відомі? Чим відрізняється релігійний світогляд від філософського і що їх об'єднує? РолЬ філософії в деміфологізації релігії взагалі, ідеї Бога зокрема.

Література:

1.  Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. - М.: Высшая школа, 1981, Лекція перша.

2.  Калінін Ю. А,, Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.-К: Наукова думка,1984

8 Релігія та наука

Відмінність соціальних функцій науки та релігії. Чи можна вважати релігію ідеологією? Наука та релігія доповнюють чи виключають одна одну? Про що свідчить факт релігійності вчених? Наука та процес деміфологізації релігії.

Література:

1.  Бультман Р. Новий завет й мифология//Вопросы философии, 1992, №11

2.  Крывелев И. А. Религиозная картина мира й её богословская модернизация, - М,:Наука, 1968

3.  Скибицкий М. М, Мировоззрение, естествознание, теология. - М., 1986

4.  Рассел Б. Почему я не христианин. - М.: Политиздат, 1987

5.  Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему война?//Вопросы философии,1991,№2

6.  Планк М. Религия и естествознание//Вопросы философии, 1990,№8

9.Релігія та філософія про сенс життя

Чи має сенс життя? Як проблему сенсу життя вирішував Будда? Книги Йова та Еклезіаста про сенс життя. Ваше ставлення до думки: "Релігія вносить сенс в безглуздий світ". Ваше розуміння тези: "Бог – це любов". Екзістенціалізм про сенс життя.

Література:

1.  Біблія. Книги Йова та Еклезіаста.

2.  Франкл Л. В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресе, 1990

3.  Фромм Э. Искусство любви (Багато видань)

4.  Фромм Э. Психоанализ и религия//Сумерки богов - М.: Политиздат, 1990

10.Соціальні функції та структура релігії. Визначення поняття релігії

Які соціальні функції виконує релігія? Як функції релігії втілюються в її структуру? Міф, обряд, соціальна норма - три "стовпи" релігійності. В чому сенс релігійної обрядовості? Які визначеним поняття (дефініції) релігії Вам відомі? Якому Ви віддасте перевагу?

Література:

1.  Лубський В. І. Релігієзнавство. - К.: Вілбор, 1997

2.  Радугин А. А. Введение в религиоведение. - М.: Центр, 1997

3.  Угринович Д. М. Введение в религиоведение. - М.: Мысль.1985

11. Міф та релігія

Особливості міфологічного освоєння дійсності. Місце міфу в структурі релігії. Соціальна норма, обряд, міф - три "стовпи" релігійності. Чи можна зводити релігію до міфології, віри у надприродне? Деміфологізація релігії, її детермінанти, перспективи. Наукові міфи вчора та сьогодні і релігія.

Література:

1.  Миф как мировоззрение//Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение

2.  Социология и психология религии. - Ростов на Дону, 1996. - с.321-338

3.  Булгаков С. Н. Свет невечерний. -М.: Республика.1994

4.  Бультман Р. Новий завет и мифология//Вопросы философии 1992.№11

5.  Гулыга А. Миф как филосоская проблема. Античная культура и современность. – М.: Наука, 1985

6.  Касирер Э. Техника современных политических методов// Вестник МТУ. Серия 7. Философия, 1990, №2

7.  Хюбнер К. Истина мифа - М.: Республика,1996

12.Соціальна роль релігії

Зміна ролі релігії у функціонуванні та розвитку суспільства. Тенденції сакралізації та секуляризації суспільства, їх детермінанти. Доля релігії в індустріальному та постіндустріальному суспільствах. Релігія та нація. Що релігія дала людству? Що вона дає окремому віруючому?

Література:

1.  Калінін Ю. А,, Харьковченко Є А. Релігієзнавство. - К.: Наукова думка,1995

2.  Радугин А. А. Введение в религиоведение. -М.:Центр,1997

3.  Религия й секуляризм на Востоке, - М.,1993

4.  Рассел Б. Почему я не христианин. - М: Политиздат, 1978

5.  РасселБ. Почему я нехристианин?-М.; Политиздат, 1987

6.  Фурман Д. Е, Религия в США. - М,. Наука,1990

7.  Христианство и культура сегодня. - М.,1995

13 Проблема свободи та відповідальності в релігії та філософії

Ваше ставлення до віри у долю. Як люди дійшли до цієї віри? Ставлення релігії до віри у долю або хто несе відповідальність за зло на землі. Що приховується за вірою в ад, рай, карму? Фаталістичні (індуїзм, іслам, кальвінізм), антиволюнтаристскі та волюнтаристскі тенденції в релігії. Проблема свободи та відповідальності у філософії: дві помилкові крайності у вирішенні проблеми. Свобода як результат діяльності усих людських поколінь. Дайте оцінку тезам; "Людина - це свобода", "Бога нема, бо людина вільна, бо не існує ніякої долі", "Якщо Бога нема, то усе дозволено".

Література:

1.  Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека//Бердяев Н. А. Царство духа и царство Кесаря. - М.: Республика, І995

2. Гароди Р. Свобода//Философская знциклопедия. - М.: Советская знциклопедия, Т.4

3.  Доля В. Е. Критика теологического понимания свободы. - Львов: Вища школа, 1973

4.  От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела. - М.: Мысль,1969

14 Десакралізаія, деміфологізація та міфологізація релігії ідеологами Французської революції 18 ст. та їх вплив на вітчизняну культуру

Політичний екстремізм як перешкода науковому розумінню суспільних явищ взагалі, релігії зокрема. (Методологічна обмеженість філософії французьких просвітителів натуралізм у розумінні людини, її свідомості, неісторичний підхід до суспільства)та її наслідки у розумінні релігії. Релігія як вираз інтересів антинародних сил, "ворогів народу", церкви, феодальної держави, як опіум для народу, як результат випадкової зустрічі дурня з шахраєм, як сукупність забобонів, вигадок, марновірства, що протирічять здоровому глузду, людській природі. Наука як знаряддя боротьби з релігією (абсолютизація ролі науки). Оцінка просвітницького підходу до релігії Кантом, Вплив ідеології французьких просвітителів на вітчизняну культуру. Дайте оцінку тезам: "У суспільстві свободних людей немає місця для релігії", "Всі бачать Сонце, але ніхто не бачив Бога, отже Бога немає".

Література:

1.  Гольбах П. А. Система природы (багато видань)

2.  Кочарян М. Т, Поль Гольбах. - М.: Мысль.1970

3.  Кузнецов В. Н, Вольтер, - М.: Мысль,1971

4.  Кузнецов В. Н. Французкий материализм 18-го века.-М. : Мысль.1981

5.  Французкие просветители 18-го века о религии, - М.: Мысль, 1960

15 Релігія в житті і творчості Л. Фейєрбаха

Завдяки чому теорія релігії Фейєрбаха має переваги над просвітницькою концепцією релігї? Методологічні принципи дослідження релігії Фейербахом: релігія як необхідний етап розвитку суспільства, як відчуджсння людської сутності, як емоційне відношення до світу ("ілюзорне щастя", "серце безсердечного світу"). Л. Фейєрбах про причини релігійної діяльності людей: почуття залежності, несвободи, відчудження від природи, людини від людини. Чи була "релігія любові" Фейєрбаха релігією? Фейрбаховськє вчення про релігію очами марксистів та псевдомарксистських волюнтаристів.

Література:

1.  Быховский Б. Э. Л. Фейербах. - М.: Мьісль,1967 (мыслители прошлого)

2.  Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины 18 – начала 19 века. - М.: Висшая школа, 1989

3.  Нарский И. С. Западпо-европейская философия 19 века. - М.: Высшая школа 1976

4.  Малинин В. А.,Шинкарук В. И. Левое гегельянство. Критический анлиз. – К.: Наукова думка, 1983,- с. 46-63,97-117

5.  Фейєрбах Л. Сущность христианства. Лекции о сущности религии//Фейербах Л.

6.  Избранные философские произведения в 2-х томах.-М.:Политиздат,1955.-Т.2

7.  Энгельс Ф. Людвиг Фейєрбах й конец классической немецкой философии(багато видань).

16. Шалена волюнтаристська атака на абсолют філософський і релегійний(А. Шопенгауер про релігю)

Підтримка та розвиток кантівської критики космологічного та каузального доказів буття Бога. Абусрдність буття як підстава ніщівної критики телеологічного доказу буття Бога. Волонтюристське заперечення онтологічного доказу буття Бога, вихолощування соіцального змісту ідеї Бога. Збіг, співпадіння крайнощів: ірраціоналізація релігї велюнторизмом та войовничим атеїзмом.

Література:

1.  Быховский Б. Э. Шопенгауэр. - М.: Мысль,1995

2.  Богомолов А. С. Немецкая философия после 1865г.

3.  Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. – М.: Молодая гвардия, 1982

4.  Шварц Т. От Шопенгауэра до Хайдепера.-М.:Прогресс.

17 Ніцшеанська переоцінка цінностей та релігія

Життя як воля до влади, як боротьба за владу, боротьба, в якій перемагає більш сильний. Разум, свідомість, наука як інструмент волі. Десакралізація науки, релятивізація істини: істина доводиться почуттям ігідвищеної. більшої влади; істина рабів - це брехня брехня^ панів - це істина. Ідеал сверхлюдини та релятивізація соціальних норм (моралі, права). Мораль як вираз сдаїності, посередності (посредственности - рос.),слабкості, сакралізація античної культури (мистецтва) та звинувачення християнства в її знищенні. Ставлення до християнства, буддизму, зороастризму. Чи був Ніцше атеїстом? Нігілізм Ніцше та більшовицька ідеологія, зокрема більшовицьке ставлення до моралі, релігії, церкви, мас.

Література:

1.  Богомолов А. С. Немецкая философия после 1865 г. - М.

2.  Зотов А. Н., Мельвиль Ю. К. Буржуазная философия середины 19 - начала 20 века. – М.: Высшая школа, 1988, гл.10

3.  Давыдов Ю. Этика любви й метафизика своеволия. - М.: Молодая гвардия,1982,с.86-159

4.  Ницше Ф. Антихристианин;По ту сторону добра и зла;Так говорил Заратустра (багато видань)

5.  Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания//Ницше Ф. Соч. в 2-х томах, Т.1. - М.: Мысль,1990

6.  Рассел Б. Ницше//Рассел Б. История западной философии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 Ясперс К. Ницше и хритианство. - М.: Медиум, 1994

18 Атеїзм Маркса - Енгельса та сучасність

Ідейні джерела атеїзму К. Маркса та Ф. Енгельса. Релігія в світі діалектико-матеріалістичній філософії К. Маркса та Ф. Енгельса. Чи внесли К. Маркс та Ф. Енгельс в розуміння релігії (теорію релігії) щось нове в порівнянні зі своїми попередниками? Плюси та мінуси атеїзму Маркса та Енгельса. Вчення Ф. Енгельса про класовість моралі. Атеїзм Маркса-Енгельса та ставлення до релігії, церкви, віруючих більшовицької влади. Чи несуть К. Маркс та Ф. Енгельс відповідальність за це ставлення?

Література:

1.  Григорьян М. М. Курс лекций по истории атеизма. - М.: Мысль,1974

2.  К. Маркс. К критике гегелевской философии права. Введение//К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. - Т. 1. - с.414-415

3.  Маркс К. Коммунизм газеты "Rheinischer Beobchter"//К. Маркс и Ф. Энгельс Соч. - Т.4. - с.204

4.  К. Маркс и Ф. Энгельс Об атеизме, религии и церкви. - М.: Мысль, 1986

5.  К. Маркс Учредительный манифест Международного товарищества рабочих//К. Маркс и Ф. Энгельс.-Соч.-Т.16

6.  Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.-К.: Наукова думка,1995, с.12-14

7.  Яблоков И. Н. Взгляды К. Маркса й Ф. Энгельса на религию//Яблоков И. Н. Религиоведение, - М.:Гардарике. 1988 - с. 114-128

19 Ідеологія та практики войовничого ("марксистсісько-ленінського'') атеїзму

Більшовицька ідеологія як волюнтаристська ревізія духа та букви матеріалістичного розуміння історії, як абсолютизація класовості держави, права, моралі, релігії, як заперечення загальнолюдських цінностей. Релігія як форма ідеологічного пригноблення, як опіум народу і для народу. Заперечення можливості стихійних перетворень в ідеології взагалі, релігійної ідеологи зокрема. Методи боротьби з релігією, церквою, віруючими: слова та діла.

Література:

1.  АлексеевВ. А. Иллюзии и догмы.-М.: Политиздат.1981

2.  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.-М.: Наука, 1981

3.  Ленин В. И. Лев Толстой//В. И. Ленин. Полн. собр. соч. - Т.20. - с-22

4.  Крывелев И. А. В. И. Ленин о религии. - М: Политиздат

5.  Пащенко В. І. Православне обновленство справа ДПУ//Марина свт, 1993, №10-12

6.  Пащенко В. І. Свобода совісті в Україні.-К,1994

20 Атеїзм Б. Рассела

Б. Рассел про сутність релігії, про причини, що її породжують, про проблему буття Бога, про співвідношення релігії, науки, церкви. Ваше ставлення до відповіді Б, Рассела на запитання; "Чи внесла релігія внесок у розвиток людської цивілізації?"

Література:

1.  Рассел Б. Почему я не христианин. - М.; Политиздат,1987

2.  От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела. - М.: Мысль.1969

21 Походження релігії. Рушійні сили її революції

Чи Існував дорелігійний період в історії людства? Передумови виникнення релігії. Еволюція релігії від поклоніння чуттєво-сприймаемому (фетішізм, магія, тотемізм, первісний анімізм до культу надчуттєвого ). Фетішізм та магія як зародок міфології. Неолітична революція та релігія. Еволюція форм сім'ї та релігія. Монотеїзм - ітог чи вихідний пункт формування релігії? Особливості родо-племінного типу релігійності. Якісні зміни в релігії з виникненням держави та класів: національно-державний тап релігійності. Передумови виникнення світових релігій. Чим викликана зміна типів релігійності та про що вона свідчить?

Література:

1.  Анисимов А Ф -Этапы развития первобмытной религии М.,-Л.,1962

2.  Бутинова М. С. Как возникла религия. М.: Советская Россия,1977

3.  Берндт. М., БерндтК. Х. Мир первых австралийцев. –М.:Наука.1982

4.  Григоренко А. Разноликая магия. - М. Ж Советская Россия,1987

5.  Зыбковец В. Ф. Дорелигиозная зпоха. - М.,1959

6.  МеньА. Истоки религии//Мень А. История религии в семи томах. Т.1 - М.:Слово,1991.-с. 133-168 Токарев С. А. Ранние форм религии. - М.,1990

7.  ТайлорЗ. Первобытная культура. - М. Политиздат, 1989

8.  Косидовский 3. Когда Солнце было Богом, - М.

9.  Миркина 3., Померанц Г. Великие религии мира.-М.: Рипол,1995

10.  Парнов Е. И. Трон. Люцифера: Критические очерки магии и окультизма - М.,1990

11.  Угринович Д. М. У истоков искусства й религии//Угрінович Д. М Искусство и религия. – М.: Политиздат, 1982,гл. 1

22. Зороасіризм - релігія свободи, моральної величі, релігія єдності думки, слова, діла, національна релігія, яка могла стати світовою

Релігія іраноарійців до Зороастра. Усвідомлення Зороастром моральної природи релігії. Крок від благоговійного ставлення до природи, до сакралізації суспільного законодавства, моралі в зороастризмі. Обрядовість в зороастризмі. Чому зороастризм в боротьбі з християнством та ісламом потерпів поразку? Чим пояснити різне рішення проблеми добра і зла в зороастризмі та християнстві?

Література:

1.  Бойс М. Зороастрийцы. Верования й обычаи. - М.: Наука, 1987 (та інші видання)

2.  Бонгард - Левин Г. М., Ильин Г. Ф., Грантовский З. А. От Скифии до Индии, Древние арии: миф и история. - М.,1991

3.  Васильев Л. С. История религии Востока, - М.: Высшая школа, 1998 (3-видання)

4.  Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране - М.: Наука, 1982

5.  Поликарпов В. С. История религий. – М.:1997

6.  ТокаревС. А. Религия в истории народов мира, -М.:Политиздат, гл.18

23 Буддизм - шлях до свободи, чи втеча від свободи?

Батьківщина буддизму напередодні його виникнення. Що запозичив Будда у брахманізмі та джайнізмі, а що відкинув? Аналіз змісту понять сансара, карма, нірвана. Нове рішення дроблеми свободи та відповідальності особи. Чотири благородні істини буддизму, Що потрібно, щоб досягти нірвани? Еволюція буддизму від вузького шляху спасіння до широкого. Чим християнський шлях спасіння відрізняється від буддистського? Чи можна погодитись з оцінкою буддизму як егоїстичної, атеїстичної релігії? Завдяки чому вчення Будди стало світовою релігією? Буддизм та християнство.

Література:

1.  Бонгард - Левин Г. М., Ильин Г. Ф., Грантовский З. А. От Скифии до Индии. Древние арии. Миф и история. - М.,1991

2.  Бонгард - Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия вдревности. - М.,1985

3.  Буддизм: Словарь атеиста, - М.,1992

4.  Буддистский взгляд на мир.-СПБ,1992

5.  Индуизм. Джалтизм. Сикхизм: словарь,-М.,1996

6.  Васильев Л. С. История религии Востока. –гл.11 и 12

7.  Войнитруб. Буддизм // Людина і світ,-м.,1996

8.  Гусева Н. Р. Индуизм-М.,1977

9.  Дулуман Є. К. Буддизм - світова релігія//Людина і світ,1993,№1

10.  Дзвид-Ноэль М. Мистики й маги Тибета

11.  Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. - М.,1985

12.  Кочетов А. Н. Буддизм. - М.: Политиздат, 1986

13.  Кочетов А. Н. Критика мировоззренческих основ буддизма. - М., 1990

14.  Корнев В. М. Буддизм - религия Востока, - М.: Знання, 1988

15.  Кривелев И. А. История религии. - М.:Мысль,1988, - Т.2

16.  Мень А. История религии. У врат молчания. Том З--М.: Слово, 1992. - ч.1 и 2

17.  Миркина 3., Померанц Г. Великие религии мира. –М.:Рипол,1995. Гл. 7,8,9

18.  Наройан Р. К. Боги, демоны и другие.-М.:1975

19.  Ольденберг Г. БуддаЖ его жизнь, учения и обучения.-М.,1990

20.  Ронна Т. и др. Третий гляз: о религии, культуре и быте индейцев. - М.,1981

21.  Темкин Э. Н., Эрман Н. Г. Мифы Древней Индии. - М.,1992

24 Іудаїзм як ідейна основа християнства

Скотарський період в житті предків евреїв та релігія. Коли в іудаїзмі виникла віра в одного Бога? Стосунки пророків з церквою та владою. Обставини виникнення віри в месію. Вавилонський полон та його релігійні наслідки. Наслідки зіткнення іудаїзму з давньогрецькою культурою. Чи були ессеї християнами? Вчення Іоанна Хрестителя.

Література:

1.  Амусин И. Д. Кумранская община. - М.: Наука, 1983

2.  Беленький М. Н. Иудаизм.-М.: Политиздат,1974

3.  Васильев Л. С. История религии Востока. - М.: Высшая школа, 1998

4.  Гусейнов А. А. Моисеи//Гусейнов А. А. Великие моралисты. - М.,1995

5.  Єленський В. Іудаізм//Людина і світ,1993,№6,7

6.  Религии Древнего Востока.-М.,1995

7.  Пилкингтен С. М. Иудаизм.-М.:Гранд,1999

8.  Рижский М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. - М.1987

9.  Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете.-М.: Политиздат,1985

10.  Шифман Ч. Ш. Ветхий завет й его мир.-М.: Политиздат, 1987

11.  Косидский З. Библейские сказания (багато видань)

12.  Миркина 3., Померанц Г. Великие религии мира. –М.:Рипол,1995. Гл. 3-4

13.  Рижский М. И. Библейские пророки и библейские пророчества.-М.,1987

14.  Токарев С. А. Религия в истории народов мира.-гл.19 и 23

25 Процес формування християнства

Особисгість Ісуса. Чому вчив Ісус? За що його розіп'яли^ Чи намагався Ісус створити нову світову релігію? Чому смерть Ісуса не стала кінцем його вчення? Апостол Павло, його роль в перетворенні вчення Ісуса в наднаціональну світову релігію. Процес формування християнства в світлі проблеми ролі особистості, організацій мас в історії. Чому маси не відвернулися від особистості Ісуса, його вчення, як вони це зробили по відношенню до своїх рідних дохристиянських релігій? Чому вчення Ісуса про непротивлення злу політичними засобами, силою в одних обставинах сприяло перемозі, а в інших вело до поразки? Завдяки чому вчення однієї особи, невеличкої секти виявилось здатним стати світовою релігією? Чи згодні Ви з думкою:" Ісус переміг завдяки тому, що потерпів поразку Спартак "? Становище мас у Римській імперії напередодні і в перші століття виникнення християнства та його релігійні наслідки.

Література:

1.  Апокрифы древних христиан.-М.:Лолитиздат, 1989

2.  Голубуцький А. Апостол Павло і становлення церкви//Людина і світ,1993.:№2-3

3.  Донини А. У истоков христианства. - М.: Мысль,1989

4.  Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства: Статьи по истории античних религий//Зелинский Ф. Ф, Изжизни идей. Том2.-М.:Ладомир,1995.-с, 1-106

5.  Каутский К. Происхождение христианства. - М,; Политиздат, 1990

6.  Косидовский 3. Сказання евангелистов. (багато видань)

7.  Крывелев И. А. История религии.-Т 1 –М.: Мысль, 1988

8.  Крывелев И. А. Что знает история об Иисусе Христе?.-М.:Советская Россия,1969

9.  Мень А. Сын человеческий.(багато видань)

10.  Поснов М. З. История христианской церкви до 1054г. -К.,1991

11.  Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. - М.: Политиздат, 1990

12.  Ренан 3. Жизнь Иисуса. Апостолы.

13.  Християнство як світова релігія//Людина і світ,1993,№2-3

14.  Свенцицкая И. С. Раннее христианство. Страницы истории. -М.. Политиздат, 1987

26 Антична культура та християнство

Цінності античної культури - влада, матеріальне богатство, знання, фізична досконалість, краса. Ставлення раннього християнства до материнського та духовного богатства (знання, мудрості). Еволюція християнського відношення до політичної влади; від заперечення (політична влада як сатанінське зло, держава як зграя розбійників) до К обожнення, сакралізації. Ап. Павло про "земну"мудрість та політичну владу. Еволюція етики рабовласників та християнська мораль. Етика епикуреїзму, стоїцизму та християнство. Чим пояснити ідеологічний успіх християнської іди-непротивлення злу силою? Античне мистецтво та раннє християнство. Християнство та аншчна філософія: заперечення та спадкоємність. Дайте оцінку тезі: "Нам після Христа не потрібна ніяка любов до знання, не потрібно ніякого дослідження." Філософи - патріарха єретиків. Наведіть факт вандалізму ранньохристиянських переможців по відношенню до античної культури.

Література:

1.  Новий заповіт. Лк.,6, 24-25; Рим.,1З, 1-7; І Кор.,1, 26-29; 3, 19;4, 6

2.  Любимов Л. Искусство древнего мира. - М.: Просвещение

3.  Майоров Г. Г. Цицерон й античная философия религии. - М.:3нание 1989

4.  Оргиш В. П. Античная философия и происхоиздение христианства. - Минск: Наука и техника, 1986

27 Десакралізація та деміфологізація Біблї наукою, вияв її соціальних джерел

Структура, історія формування, зміст Старого заповіту. Образ месії в уявленнях іудейських пророків. Чому Біблія складається з двох частив? Як створювалась Євангелія?

Пауліністська тенденція у Новому заповіті. Біблійні пророцтва та наукове передбачення. Чи існують події, які принципово неможливо передбачити?

Література:

1.  Апокрифы древних христиан. Политиздат, 1989

2.  Гече Г. Библейские истории, - М.: Политиздат, 1988

3.  Голубицький П. Апостол Павло і становлення церкви//Людина і світ, 1993,№2,3

4.  Дарманський П. Ф. Земні джерела "святого письма". - К.,1985

5.  Донини А. Люди, идолы, боги - - М.,1986

6.  Косидовский 3. Библейские сказання. Сказання евангелистов, - М.; Политиздат, 1991

7.  Кубланов М. Н. Новый завет: Поиски и находки. -М.: Наука,19б8

8.  Кривелев И. А. Библия: историко-критический анализ, - М,: Политиздат.1983

9.  Ленцман С. Я. Сравнивая евангелия. - М,: Политиздат. 1967

10.  Рижский М. Н. Библейские пророки й библейские пророчества. - М.; Политиздат, 1987

11.  Робинсон И. А. Передатировка Нового завета. - М.,1978

12.  Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. - М.: Политиздат, 1990

13.  Шифман Ч. Ш. Ветхий завет й его мир.

14.  Лезов С. История и герменевтика в изучении Нового завета. - М.: Наука, 1996

15.  Мелдоу Ф. Д. Мессия в Ветхом и Новом заветах. -Краков,1990

16.  Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. - М.: Политиздат, 1980

28 Моральний досвід Біблії: від таліона до загальнолюдської моралі

Старий заповіт про гріхопадіння людини. Оцінка десяти заповідей. Моральне обличчя Яхве. Книга Иова та Екклізіаста про сенс життя. Віра в безсмерття душі. Антифеміністські тенденції в Біблії. Мораль Ісуса. Ісус та" золоте правило моралі".

Література:

1.  Біблія, Вихід (20,1-17), Повторення закону (5,7-21). Йов, Екклізіаст

2.  Войтыла К. Основания зтики//Вопросы философии, 1991,№11

3.  Ильин И. А. О сопрогивлении злу силою//Ильин И. А. Соч. в 2-х томах-Т.1: Медиум,1993 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. -М.: Политиздат, 1991

4.  Лосский Н. О. Бог и мировое зло. - М.: Республика, І995

5.  Кривелев И. А. Библия: историко-критический анализ. - М.: Политиздат, 1982

6.  Соловьев В. С. Оправдания добра. - М.: Республика,1995

7.  Скрипник А. П. Моральнеє зло в псіории етики и кульгуры. - М.,1992

8.  Рижский М. И. Библейские пророки и библейские пророчества. – М.: Политиздат,1987

29 Наука та процес деміфологізації біблійних уявлень про світ та людину

Біблія про походження життя, людини, створення світу. Наука про органічний зв'язок людини з неживою та живою природою. Сучасні дискусії навколо теорії революції.

Література:

1.  Азимов А. В начале. - М.,1989

2.  Андреев И. Д. Происхождение человека й общнства. - М,: Мысль.1982

3.  Бультман Р. Новый завет й мифология//Вопросы философии, 1992,№11

4.  Грант В. Зволюционный процесе, Критический обзор зволюционной теории. М. Мир, 1991

5.  Жизнь - как она возникла? Путем зволюции или путем сотворения? - Нью-Йорк, 1992

6.  Ламберт Д. Доисгорический человек-- Л.: Недра,1991

7.  ЛинденЮ. Обезьяна, человек й язьік, - М.: Мир, 1981

8.  Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировоззрение//Вопросы

9.  философии,1992,№12

10.  Ларичев В. Е. Сад Эдема, - М.: Политиздат, 1980

11.  Семенов Ю. Н. На заре человеческой истории. –М.:Мысль,1969

12.  Хайнц Т. Творение или зволюция. Анализ теории зволюции в свете священного писання. - Славянское евангельское общество. Без року й місця видання.

30 Біблія та наука про одну з "світових загадок" - таємницю людської свідомості

Як змінювались біблійні погляди на проблему співвідношення душі та тіла? Коли в Біблії виникає ідея безсмертя душі, загробного життя? Погляди Ісуса на проблему душі та тіла. Філософія та наука про біологічну та соціальну природу людини. Сучасна психологія про генезіс людської свідомості.

Література:

1.  Бультман Р. Новый завет й мифология//Вопросы философии, 1992,№11

2.  Бондаренко Л. И. У истоков логического мышления. -М,: Знання, 1985

3.  ЖдановД. А. У истоков мьшления. - М.: Политиздат-1969

4.  Кликс Ф. Пробдуждающееся мышление. История развития человеческого интеллекта - - М.: Прогресс,1983

5.  Леонтьев А. Н. Очерк развития психики//Леоньтьев А. Н. Избранные психологические произведения, в 2-х томах. -М,: Педагогика, 1983 Т.1-с. 142-270

6.  Леонтьев А. А, Возникновение и первоначальное рачвитие языка. - М.:Наука,1961

7.  Леонтьев А. А. Язык и разум человека. - М.: Политиздат, 1965

8.  Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. - М.: Мир, 1981

9.  Спиркин А. Г. Происхождение сознания. - М.: Политиздат, 1960

31 Православ'я та католіцизм - історія взаємовідносин

Чи причетна воля Божа до розподілу християнства на православ'я та католіцизм? Що Вам відомо про хрестові походи проти християн, зокрема проти православних. Флорентійська та Брестська унії. Їх соціальні наслідки. Взаємовідносини православної та католицької церков сьогодні,

Література:

1.  Аляєв Г. С., Горбань О. В., МешковВ. М. Лекції з релігієзнавства. - К.,1996, гл 12 та 13

2.  Григулевич И. Р. Инквизиция, - М.: Политиздат, 1985

3.  Калінін Ю А., Харьковченко Є. А. Релігієзнавство - - К.: Наукова думка, 1994

4.  Крывелев И. А. История религии.-М.: Мысль,1988,Т.1

5.  Лубський В. І. Релігієзнавство. - К.: Вілбор, 1997

6.  Лозинский С. Г. История папства. - М.,1986 Начала православия. - М., 1991

32 Католіцизм: слова та справи, ідеологія та практика, історія та сучасність

Як формувався католіцизм? Католіцизм та ідеали первісного християнства-Цезаронатизм католіцизму. Реформація та контрреформація. Боротьба католицької церкви проти буржуазних революцій та комунізму. Католицька церква сьогодні.

Література:

1.  Войтыла К. Основания зтики//Вопросы философии, 1981,№1

2.  Григулевич И. Р. Панство. Век 20, - М.: Политиздат,1981

3.  Казанова А. Второй Ватиканский собор. Критика идеологии та практики современного католицизма, - М: Прогресс,1973

4.  Лубський В. І. Релігієзнавство. –К.: Вілбор, 1997

5.  Мчедлов М. П. Католицизм. –М.:Политиздат,1974 Католицизм: словарь атеиота. - М,: Полигиздат, 1981

33 Протестантизм. історія та сучасність

В боротьбі з ким зароджується протестантизм? В яких напрямках протестантизм реформував християнство? Соціальний зміст протестантської моралі. Ваше ставлення до думки. "Протестантська етика породила капіталізм". Протестантські об'єднання а сучасній Україні.

Література:

1.  Гараджа В. И. Протестантизм,-М.: Политиздат,1973

2.  Протестантизм: словарь атеиста.-М.: Политиздат,1990

3.  Лубський В. І. Релігієзнавство. - К.: Вілбор, 1997

4.  Чанышев А. Н. Протестантизм.

34 Православ'я в історії Руси-України: підсумки тисячорічного шляху

Причини хрещення Руси та його наслідки. Ставлення народу до православ'я в умовах втрати власної держави. Становище православ'я у Великому Князівстві Літовському та у Речі Посполитої. Берестейська унія: "Чи зрадило вище православне духовенство народові"? Ставлення до унії С. Наливайко, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, І.Франка, І. Огієнко. Москва - "третій Рим", Обставини та наслідки приєднання Київської митрополії до Московського патріархату. Православ'я між хрестом та сокирою. Ітоги тисячорічного шляху. Чи несе православна церква відповідальність за громадянську війну у нашій Батьківщині. Чи не стало гасло: "Грабуй награбоване'" більш привабливим ніж норми: "Не вбивай!", "Не кради!"?

Література:

1.  Андрієвський В. Українське православ'я: втрата самобутності//Людина і світ 1993,№4-5

2.  Русское православие: вехи истории. – М., 1989

3.  Історія релігії в Україні в 10 т.-Т.1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства.- К.,1996;-т.2.

4.  Украінське православ’я-К.,1997

5.  Лубський В. І. Релігіезнавство.- К.:Вілбор,1997

6.  Калінін Ю. А., Харьковченко Е. А. Релігіезнавство.- К.: Наукова думка,1994

7.  Огіенко І. Українська церква.- К.: Украина,1993

8.  Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.,1989

9.  Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К: Освіта,1992

10.  Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу

11.  Цыбульник В. В. Быль “класовой книги”(забыте пласты славянской цивилизации).-Харьков, 1998

12.  Іларіон Дохристиянські вірування країнського народу.-К.: Обереги,1991

13.  Мокрий В. Церква в житті українців. – Львів-Краків-Париж; Просвіта, 1993

14.  Моця О. П., Ринка В. М. Київська Русь:від язичиства до християнства. Навчання постійно.-К,19996

15.  Лозко О. Українське язичництво.-К.,1984

16.  Релігія в історії України. К: Знання,1998

17.  Крижанівський О. П., Плохій С. П. Історія церкви та релігійні думки в Україні. У 3-х томах.-К:Либідь,1999

35 Православ'я та вітчизняна культура

Роль православ'я у становленні державності Руси-України, Православ'я та формування морально - правової культури народу - Православ'я та мистецтво. Боротьба РПЦ проти проникнення, західної культури, Острозька та Києво-Могилянська академії. Острозька Біблія. Дайте оцінку думці: "Руський народ промовля ім'я Боже, почухуючи задницю". Чи несе православ'я відповідальність за громадянську війну у нашій Батьківщині?

Література:

1.  Белинский В. Г. Письмо Гоголю.

2.  Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество(Из размышлений о религиозной природе русской нтеллигенции// Вехи. Из глубины. - М.: Правда, 1981 (багато видань)

3.  Кистяковский В. В защиту права//Вехи. Изглубины.-М.,1981

4.  Франк С. Л. Этика нигилизма//Вехи. Из глубины. - М.,1981

5.  Зоц В. А. Православне и культура; факты против домыслов. - Киев: Политиздат Украини, 1986

6.  Полонский О. Р. Под сводами московских храмов.-М.:Знание,1990

7.  Релігія в історії Україні. Під редакціею Холодного А.

8.  Шамаро А. А. Русское церковное зодчество: символика и истоки.-М.,1989

9.  Русское православие: вехи истории.-М.: Политиздат,1989

10.  Православие и современность: философско-социологический анализ.-Киев: Наукова думка, 1988

11.  Хижняк З. І. Киево-Могилянська академія.-К.,1991

36 Православні свята, обряди та побутова культура української о народу

Яку роль виконує обрядність в релігії? Соціальна норма, обряд, міф - три стовпи релігійної форми культури. Раціональний зміст християнських обрядів хрещення, вінчання, поховання. Як виникли і чому вчать православні "двунадесяти" свята?

Література:

1.  Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях, - К., 1992

2.  Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.,1994

3.  Задорожная М. Я. Народные й православно-христианские праздники. - М.: Знання, 1981

4.  Килимчик С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. - К.,1994

5.  Матвєєва Н. П., Голобородько А. Р. Святі і свята України: календар церковних свят і народних традицій. - К.,1995

6.  Мень А. Православноє богослужение. Таинство, слово и образ. - М.,1991

7.  Христианство и культура сегодня. - М.,1995

8.  Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу. - К.: Довіра, 1992

37 Ураїнська греко-католицька церква; походження, сучасність, зміна соціальної ролі

Хтобув ініціатором Брестської унії. Ставлення народу до унії. Про що свідчило укладання унії? Ставлення до унії С. Наливайко, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, 1, Виговського, І. Огієнко. Доля уніатської церкви в Російській, Австро-Угорській імперіях, Польщі. Зміна соціальної ролі УГКЦ у другій половині 19-20 сторіччях. Львівський собор 1946 р. відродження УГКЦ. УГКЦ сьогодні.

1.  Гнать І. Релігійна свідомість у житті українців: з приводу 400-річчя Берестейської унії//Український світ,1996,№4-№6

2.  Драгоманов М. Н. Борьба за духовную власть и свободу совести в 16-17 ст.//Драгоманов М. Н. Вибране.-К.,1991

3.  Історія християнської церкви на Україні (релігіезнавчий довідниковий нарис). - К., 1992

4.  КалінінЮ. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.-К.: Наукова думка,1995

5.  Лубський В. І. Релігієзнавство, - К.: Вілбор, 1997

6.  Плохий С-Н. Панство в Україне. - К., 1989

7.  Сергійчук В. Нескорена церква//Людина і світ, 1995,№5-6

8.  Огієнко І. І. Українська церква. - К.: Україна,1993