Сегодня: 28 | 01 | 2022

Робоча програма курсу «Філософська антропологія»

Робоча програма курсу «Філософська антропологія»

Для студентів 4 курсу факультету психології і соціології

Відділення «соціологія»


Тематичний план:

Лекцій – 6 год., практичних занять–10 год.

Форма контролю знаннь – залік.

Тематика практичних занять.

Заняття 1. Людина як предмет філософського осмислення.

1.Специфіка і актуальність проблеми людини в філософії.

2.Генезіс проблеми людини в історії філософії.

3. Становлення і розвиток філософської антропології у ХХ столітті.

Теми доповідей і рефератів:

1.

2. Філософська антропологія Е. Фромма.

3. Підготувати доповіді за роботами Агацци, Глюкмана, Маркова, Франкла, Рачкова

4.

Література:

1.  Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии 1989,№ 2.

2.  Астафьева О. Н., Веряскина В. П., Чабан П. И. Философская и социальная антропология в России : тенденции развития и перспективы // Вестн. Моск. Унт-та. Сер 7, философия 1998,№ 2.

3.  Глюкман Новейшие похождения двуногого без перьев. // Философские науки 1990,№4.

4.  Григорьян Б. Т. Философская антропология.

5.  Григорьян Б. Т. Философская антропология //Вопросы философии 1995,№ 2.

6.  Григорьян Б. Т. Человек : его положение и призвание в современном мире. М.,1986.

7.  Марков Б. В. Философская антропология. С.-П.,1997. ( введение, гл.1)

8.  Проблема человека в западной философии. М.,1989.

9.  Рачков П. А. Человек в зеркале философии // Вестн. Моск. Ун-та Сер.7.Философия.1998, № 2,3.

10. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.,1987.

11. Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник/ В. Г.Табачковський, М. О. Булатов, Н. В.Хамітов та ін.- К.:Либідь, 2003 - С. 304-313.

12. Франкл В. Человек в поисках смысла.

13. Фролов И. Т. О человеке и гуманизме.

14. Фромм Э. Духовная сущность человека: способность к добру и злу. Вступительная статья Гуревича Филосоская антропология Э. Фромма //Философские науки 1990, №8.

15. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти, бессмертии. Древний мир. Эпоха Просвещения. М.,1991.

Заняття 2. Своєрідність людського способу існування в світі.

1. Проблема сутності людини в філософії.

2. Проблема походження людини: різноманіття теоретичних підвалин.

3.Своєрідність людського способу існування людини в світі. Свобода, творчість, духовність як сутнісні характеристики людини, форми прояву її універсальності і унікальності.

Теми доповідей і рефератів:

1.  Людина як універсальна істота.

2.  Проблема антропосоциогенезу і її сучасні інтерпретації.

3.  Взаємозв‘язок природного і соціального в людині.

4.  Духовність як сутнісна характеристика людини.

5.  Творчо- трансцедентальна сутність людини.

6.  Віра, надія, любов як невід‘ємні властивості людського буття.