Сегодня: 28 | 01 | 2022

Робоча навчальна програма Дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

Робоча навчальна програма Дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Спеціальності 7.8.050106 – «Облік і аудит» (очна форма)

7,8.050201 – «Менеджмент организацій» (очна форма)

7.050104 – «Фінанси» (очна форма)

7.8.050107 – «Економіка підприємства» (очна форма)

Курс…………………... V

Семестр……………… IX

Усього годин:…………108

у т. ч. лекції. ………… 22

практичні …………… 22

 

1. Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є базовою для підготовки магістрів з економіки і менеджменту, та орієнтована на засвоєння слухачами магістерських програм сучасних методів управління фінансами суб'єктів господарської діяльності.

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, приймати правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

• ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

• навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

• виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

• сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

• обгрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

• навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

2. Кваліфікаційні вимоги до засвоєння студентами програмного матеріалу за курсом "Фінансовий менеджмент". В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно:

2.1. Знати:

2.1.1. Сутність і визначення фінансової діяльності.

2.1.2. Критерії прийняття фінансових рішень.

2.1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту.

2.1.4. Систему забезпечення фінансового менеджменту.

2.1.5. Системи і методи фінансового аналізу, планування і контролю.

2.1.6. Принципи формування активів і пасивів підприємства.

2.1.7. Форми здійснення інвестицій та особливості управління ними.

2.1.8. Відмінні риси фінансових інструментів.

2.1.9. Форми і види страхування фінансових ризиків.

2.1.10. Принципи антикризового фінансового менеджменту.

2.2. Вміти:

2.2.1. Застосовувати методи оцінки вартості грошей с врахуванням фактору часу, ліквідності, ризику та інфляції.

2.2.2. Розробляти графік одержання і погашення кредитів.

2.2.3. Застосовувати систему раннього попередження і реагування при кризових ситуаціях.

2.2.4. Здійснювати управління різними видами активів.

2.2.5. Застосовувати фінансові механізми при формування фінансових результатів діяльності.

2.2.6. Розробляти політику залучення позикового капіталу.

2.2.7. Обгрунтовувати розмір додаткової емісії цінних паперів.

2.2.8. Організовувати внутрішній аудит і здійснювати контролінг.

2.2.9. Здійснювати бюджетний контроль, аналізувати і координувати відхилення від планових показників.

2.3. Опанувати навичками:

2.3.1. Методики фінансування.

2.3.2. Методики прогнозування фінансової діяльності

2.3.3. Експрес та фундаментальної діагностики банкрутства.

2.3.4. Формування власного і позикового капіталу, з урахуванням вимог организаційно-правової форми підприємства, сфери діяльності.

2.3.5. Аналізу фінансової звітності.

2.3.6. Визначення потреби підприємства в капіталі.

2.3.7. Методики визначення показників чистого грошового потоку.

2.3.8. Оцінки доцільності фінансових інвестицій.

Тематичний план дисципліни

 

№ залікового кредиту

№ та назва змістовного модуля

Загальна кількість годин

Кількусть кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостійна работа

Лек-ции

Практичні, семінарські заняття

1

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

54

1,5

11

11

32

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

54

1,5

11

11

32

ВСЬОГО

108

3

22

22

64

2.1.Зміст лекціонного материалу по модулям та темам.

Лекцій – 16 часов

 

№ лекції

Назва модуля, теми та її короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

1

Лекція 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1. Сутність і функції фінансового менеджменту.

2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

3. Механізм фінансового менеджменту.

2

2

Лекція 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

3. Технічне і методологічне забезпечення фінансового менеджменту.

2

3

Лекція 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

1. Сутність і класифікація грошових потоків.

2. Управління вхідними грошовими потоками.

3. Управління вихідними грошовими потоками.

2

4

Лекція 4. Визначення вартості грошей у часі.

1. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей.

2. Дисконтування факторів.

3. Компаундирування грошових потоків.

2

5

Лекція 5. Управління прибутком

1. Зміст і завдання управління прибутком підприємства.

2. Фактори, що впливають на формування прибутку.

3. Сутність і завдання управління розподілом прибутку.

2

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

6

Лекція 6. Управління активами

1. Склад і структура активів підприємства.

2. Управління необоротними активами підприємства

3. Управління виробничими запасами та дебіторською заборгованістю.

4. Джерело формування оборотних активів підприємств.

2

7

Лекція 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

1. Сутність капіталу підприємства, його класифікація.

2. Власний капітал та його формування.

3. Управління позичковим капіталом.

4. Оцінка загальної та ринкової власності капіталу.

2

8

Лекція 8. Управління інвестиціями

1. Сутність та види інвестицій підприємств.

2. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів.

3. Фінансування інвестиційних проектів.

4. Методи оцінки фінансових інвестицій за фінансовою звітністю.

2

9

Лекція 9. Управління фінансовими ризиками

1. Сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

3. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

4. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

2

10

Лекція 10. Аналіз фінансових звітів

1. Методи оцінки фінансових звітів.

2. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.

3. Методи контролінгу.

4. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки.

2

11

Лекція 11. Бюджетування на підприємстві Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу

2. Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

3. Правила фінансування підприємств

4. Планування прибутків і збитків.

2

2.2. Зміст семінарських (практичнмх) занять.

Семінарсько-практичні заняття – 22 години

 

П/п

Наименование модулей, тем семинарских (практических) занятий и их краткое содержание

Количество часов

Форма контроля

Место проведения

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

1.

Семінарсько-практичне заняття №1. Основи фінансового менеджменту

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Об'єкт, мета та завдання фінансового менеджменту.

3. Функції та механізм фінансового менеджменту.

4. Обов'язки фінансового менеджера.

5. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

6. Методи фінансового менеджменту.

7. Принципи фінансового менеджменту.

8. Загальна схема фінансового менеджменту.

9. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

2.

Семінарсько-практичне заняття №2. Система забезпечення фінансового менеджменту

1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління під­приємством.

3. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

4. Типова схема організаційної структури фінансового управ­ління на великих підприємствах.

5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві.

6. Види центрів відповідальності та їх характеристика.

7. Розв’язання практичних завдань

2

Тк

Ауд.

3.

Семінарсько-практичне заняття 3. Управління грошовими потоками

1. Зміст і завдання управління грошовими потоками.

2. Стадії управління грошовими потоками.

3. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку.

4. Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

5. Розв’язання практичних завдань

2

Тк

Ауд.

4.

Семінарсько-практичне заняття № 4. Прибуток, як джерело самофінансування.

1. Управління прибутком від операційної діяльності.

2. Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

3. Управління використанням чистого прибутку підприємства.

4. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

5.

Семінарсько-практичне заняття № 5. Управління активами.

1. Принципи формування активів підприємства.

2. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства.

3. Управління дебіторською заборгованістю.

4. Класифікація необоротних активів підприємства.

5. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства.

6. Розв’язання практичних завдань.

4

Тк

Ауд.

6.

Семінарсько-практичне заняття № 6. Формування капіталу

1. Капітал і його сутність.

2. Визначення вартості капіталу.

3. Оптимізація структури капіталу.

4. Вплив структури капіталу на фінансування.

5. Сутність лівериджу (фінансового, виробничого).

6. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

7.

Семінарсько-практичне заняття № 7. Форми інвестування

1. Інвестиційна політика підприємства.

2. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

3. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

4. Формування портфеля фінансових інвестицій.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

8.

Семінарсько-практичне заняття № 8. Управління фінансовими ризиками

1. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

3. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

4. Зміст управління фінансовими ризиками.

5. Методи розрахунку ризиків.

6. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

7. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

8. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

9.

Семінарсько-практичне заняття № 9. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

1. Методи фінансового прогнозування та планування.

2. Складання бюджетів (кошторисів).

3. Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

4. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

10.

Семінарсько-практичне заняття № 10. Аналіз звітів та внутрішньофірмове фінансове планування

1. Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарю­вання.

2. Фінансовий контроллінг у системі антикризового управ­ління.

3. Управління фінансовою санацією підприємства.

4. Реструктуризація підприємства, організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

3. Розподіл учбового матеріалу за тижнями.

 

№ тижня

№ теми по видам занять

Лекції

Лабора-торні

Практич-чні

Семінар-скі

Самост. работа

Модульний контроль

Змістовний модуль № 1

1

2

2

6

2

2

2

6

3

2

2

6

4

2

2

8

5

2

2

6

2

Змістовний модуль № 2

6

2

4

8

7

2

2

6

8

2

2

6

9

2

2

6

10

2

2

6

11

2

2

6

2

4. Критерії оцінки знань студентів.

Критеріями оцінки засвоєних знань в процесі контролю є:

При усних відповідях:

- повнота розкриття питання;

- логічність викладу, культура мови;

- переконаність, емоційність і аргументованність;

- використовування основної і додаткової літератури;

- аналітичні здібності, уміння робити порівняння, висновки.

При письмових завданнях:

- повнота розкриття питання;

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки;

- акуратність оформлення письмової роботи;

- підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів.

Визначення ступеня володіння матеріалом з подальшою її оцінкою використовуються наступні рівні досягнень студента.

Високий рівень. Студент вільно володіє учбовим матеріалом на основі обов'язкової і додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних і колективних завдань по самостійній роботі.

Достатній рівень. Студент володіє певним об'ємом учбового матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і умінь для формування висновків, допускає неістотні неточності.

Задовільний рівень. Студент володіє учбовим матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною учбового матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях.

Низький рівень. Студент володіє учбовим матеріалом поверхнево і фрагментарно.

Незадовільний рівень. Студент не володіє учбовим матеріалом.

Підсумкове оцінювання знань, умінь і практичних навичок студентів з дисципліни здійснюється під час іспиту за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну для фіксації оцінку у відповідних документах за шкалою:

50—60 балів — «відмінно»; 30—40 балів — «задовільно»;

40—50 балів — «добре»; менше 30 балів — «незадовільно».

Екзаменаційний білет включає 3 теоретичних питання, і задача. Кожне з завдань екзаменаційного білета оцінюється окремо за такою шкалою: 10, 5; 0 балів:

– Відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмами дисциплін; уміння користуватись ними для розв'язання як типових, так і нестандартних практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні й використанні навчально-програмного матеріалу;

– Задовільному рівню (5 балів) відповідає достатній рівень знань з основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, що їх передбачено програмами; уміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій з можливими незначними помилками;

– Незадовільному рівню (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях з основного програмного матеріалу; володіння лише окремими поняттями, методиками та інструментами з можливими принциповими помилками в процесі їх використання.

Двадцять балів студент повинен отримати під час навчання. При цьому 10 балів – присутність на лекційних і практичних заняттях (більше 75%) і 10 балів – за середній бал 3,5-4,5 з контрольних робіт. Якщо студент не набирає необхідні 20 балів, то він не допускається до здачі екзамену.

Перелік рекомендованої літератури:

1. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

3. Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

4. Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

5. Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

6. Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

7. Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

8. Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

9. Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

10. Ковалев В В Введение в финансовый менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

11. Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

13. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

14. Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

15. Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

17. Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

18. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

19. Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.

20. Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997

Професор кафедри фінансів і кредиту, д. е.н. Ю. М. Новиков