Сегодня: 13 | 08 | 2022

ТИПОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «фІНансовИЙ менеджмент» (Тимчасова)

 

 

ТИПОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «фІНансовИЙ менеджмент» (Тимчасова)

Напрям підготовки – 0501 – Економіка та підприємництво

0502 – Менеджмент

Спеціальності 7.050104 – «Фінанси»

8.050106 – «Облік та аудит»

7,8.050201 – «Менеджмент организацій»

7,8.050107 – «Економіка підприємства»

Сімферополь, 2007

 

Тимчасова типова програма розроблена на підставі освітньо-професійної програмиЧто необходимо указать

Программа розглянута та одобрена на засіданні кафедр фінансів та кредиту (протокол № __ «__» ____________ 2007р.).

 

Затверджена методичною комісією обліково-фінансового факультету

(«__» ________ 2007р. протокол № __)

 

ВСТУП

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є обов’язковою при підготовці фахівців і магістрів з напрямів 0501 – Економіка та підприємництво і 0502 – Менеджмент. Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, приймати правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

-  ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

-  навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

-  виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

-  сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

-  обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

-  навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вимоги до знань і вмінь, отриманих в ході вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Знати:

-  Сутність і визначення фінансової діяльності.

-  Критерії прийняття фінансових рішень.

-  Функції і механізм фінансового менеджменту.

-  Систему забезпечення фінансового менеджменту.

-  Системи і методи фінансового аналізу, планування і контролю.

-  Принципи формування активів і пасивів підприємства.

-  Форми здійснення інвестицій та особливості управління ними.

-  Відмінні риси фінансових інструментів.

-  Форми і види страхування фінансових ризиків.

-  Принципи антикризового фінансового менеджменту.

Вміти:

-  Застосовувати методи оцінки вартості грошей с врахуванням фактору часу, ліквідності, ризику та інфляції.

-  Розробляти графік одержання і погашення кредитів.

-  Застосовувати систему раннього попередження і реагування при кризових ситуаціях.

-  Здійснювати управління різними видами активів.

-  Застосовувати фінансові механізми при формування фінансових результатів діяльності.

-  Розробляти політику залучення позикового капіталу.

-  Обгрунтовувати розмір додаткової емісії цінних паперів.

-  Організовувати внутрішній аудит і здійснювати контролінг.

-  Здійснювати бюджетний контроль, аналізувати і координувати відхилення від планових показників.

Опанувати навичками:

-  Методики фінансування.

-  Методики прогнозування фінансової діяльності

-  Експрес та фундаментальної діагностики банкрутства.

-  Формування власного і позикового капіталу, з урахуванням вимог организаційно-правової форми підприємства, сфери діяльності.

-  Аналізу фінансової звітності.

-  Визначення потреби підприємства в капіталі.

-  Методики визначення показників чистого грошового потоку.

-  Оцінки доцільності фінансових інвестицій.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 – Організаційні та методичні основи організації
фінансового менеджменту

1.1 Зміст теоретичної частини

1.1.1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту та умови її досягнення. Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

1.1.2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.

1.1.3. Визначення вартості грошей у часі

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей. Врахування фактора часу у розрахунках вартості облігацій та акцій.

1.1.4. Управління активами

Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства. Джерело формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель. Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.

1.1.5. Вартість та оптимізація структури капіталу

Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Управління формуванням власного капіталу. Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

1.1.6. Управління грошовими потоками на підприємстві

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями. Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах та інших боргових зобов'язаннях, витрати на оплату праці.

1.2 Зміст семінарських та практичних занять

1.2.1. Основи фінансового менеджменту

Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Об'єкт, мета та завдання фінансового менеджменту. Функції та механізм фінансового менеджменту. Обов'язки фінансового менеджера. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства. Методи фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту. Загальна схема фінансового менеджменту. Розв’язання практичних завдань.

1.2.2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління під­приємством. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів. Типова схема організаційної структури фінансового управ­ління на великих підприємствах. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика. Розв’язання практичних завдань

1.2.3. Управління активами.

Принципи формування активів підприємства. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства. Управління дебіторською заборгованістю. Класифікація необоротних активів підприємства. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства. Розв’язання практичних завдань.

1.2.4. Формування капіталу

Капітал і його сутність. Визначення вартості капіталу. Оптимізація структури капіталу. Вплив структури капіталу на фінансування. Сутність лівериджу (фінансового, виробничого). Розв’язання практичних завдань.

1.2.5. Управління грошовими потоками

Зміст і завдання управління грошовими потоками. Стадії управління грошовими потоками. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку. Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства. Розв’язання практичних завдань

1.3. Зміст самостійної роботи студента

1.3.1. Фінансова інформаційна база.

1.3.2. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

1.3.3. Методи інкасації дебіторської заборгованості.

1.3.4. Методи рефінансування дебіторської заборгованості.

1.3.5. Форми фінансування оновлення основних виробничих засобів

1.3.6. Моделі оптимізації залишку грошових засобів

1.3.7. Власний капітал та його формування.

1.3.8. Оцінка загальної вартості капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

1.3.9. Інфляція та ринкова вартість капіталу.

1.3.10. Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу.

1.3.11. Складання звіту про рух грошових коштів.

1.3.12. Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.

Модуль 2Управління активами та та пасивами підприємств

2.1 Зміст теоретичної частини

2.1.1. Управління прибутком

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний ліверидж. Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій. Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Аналіз використання прибутку. Створення резервного фонду. Політика розвитку підприємства за використання прибутку.

2.1.2. Управління інвестиціями

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Капітальні вкладення. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).

2.1.3. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Методи розрахунку ризиків. Премія за ризик і порядок її визначення. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

2.1.4. Аналіз фінансових звітів

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

2.1.5. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та завдання внутрішньо фірмового фінансового прогнозування та планування. Методи фінансового прогнозування та планування. Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю.

2.1.6. Антикризове фінансове управління підприємством

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Управління внутрішніми джерелами фінансування та залучення зовнішніх фінансових джерел. Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

2.2 Зміст семінарських та практичних занять

2.2.1. Прибуток, як джерело самофінансування.

Управління прибутком від операційної діяльності. Управління формуванням прибутку від фінансових операцій. Управління використанням чистого прибутку підприємства. Розв’язання практичних завдань.

2.2.2. Форми інвестування

Інвестиційна політика підприємства. Класифікація інвестиційних проектів підприємства. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій. Формування портфеля фінансових інвестицій. Розв’язання практичних завдань.

2.2.3. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Розв’язання практичних завдань.

2.2.4. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Методи фінансового прогнозування та планування. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю. Розв’язання практичних завдань.

2.2.5. Антикризове фінансове управління

Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарю­вання. Фінансовий контроллінг у системі антикризового управ­ління. Управління фінансовою санацією підприємства. Реструктуризація підприємства, організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств. Розв’язання практичних завдань.

2.3. Зміст самостійної роботи

2.3.1. Фактори, що впливають на формування прибутку.

2.3.2. Управління формуванням собівартості.

2.3.3. Управління використанням чистого прибутку.

2.3.4. Дивідендна політика.

2.3.5. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки.

2.3.6. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

2.3.7. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств.

2.3.8. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій.

2.3.9. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику.

2.3.10. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

2.3.11. Експертні та аналогові методи оцінки ризику.

2.3.12. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

2.3.13. Система показників фінансового положення підприємства: ліквідності і платоспроможності підприємства, ліквідності балансу підприємства, фінансової стійкості і стабільності підприємства, ділової активності підприємства.

2.3.14. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№№

П/п

Наименование тем

Всего

Часов

Лекции

Практические занятия

Самост.

Работа

Модуль 1 - Організаційні та методичні основи організації
фінансового менеджменту

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

6

2

4

2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

6

2

2

2

3.

Визначення вартості грошей у часі

8

2

2

4

4.

Управління активами

14

2

2

10

5.

Вартість та оптимізація структури капіталу

12

2

2

8

6.

Управління грошовими потоками на підприємстві

8

2

2

4

Модуль 2Управління активами та та пасивами підприємств

7.

Управління прибутком

8

2

2

4

8.

Управління інвестиціями

8

2

6

9.

Управління фінансовими ризиками

10

2

2

6

10.

Аналіз фінансових звітів

8

2

2

4

11.

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

10

2

2

6

12.

Антикризове фінансове управління підприємством

10

2

2

6

Усього:

108

24

20

64

Перелік рекомендованої літератури:

Основна

1.  Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

2.  Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

3.  Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

4.  Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

5.  Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

6.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

7.  Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997

Додаткова

8.  Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

10.  Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

11.  Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

12.  Ковалев В В Введение в финансовый менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

13.  Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

14.  Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

15.  Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

16.  Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

17.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

18.  Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

19.  Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

20.  Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.