Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТРОПАЛЬНИКІВ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТРОПАЛЬНИКІВ

Стропальники при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в "Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів вантажозахватних пристроїв і тари по їх експлуатації.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи стропальник зобов'язаний:

А) пред'явити посвідчення керівнику про перевірку знань безпечних методів роботи;

Б) надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка;

В) одержати завдання на виконання роботи в бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

2. Після одержання завдання в бригадира або керівника стропальник зобов'язаний:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту;

Б) перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати вантажозахватні пристрої й тару, що відповідають переміщуваному краном вантажу, з урахуванням його маси, числа строповочних вузлів, геометричних розмірів (кут між строповочними галузями, що утвориться при стропуванні вантажу, не повинний перевищувати 90 град.;

Г) оглянути елементи будівельних конструкцій, що підлягають переміщенню краном, і переконатися у відсутності в них дефектів.

3. Стропальник не повинен приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

А) несправності вантажозахватних пристроїв, тари, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування, чи їхній невідповідності характеру переміщуваного вантажу;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів вантажозахватних пристроїв і тари;

В) несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченні терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем;

Г) недостатньої освітленості робочих місць;

Д) дефектах строповочних вузлів або порушенні цілісності переміщуваних конструкцій;

Е) відсутності вказівок про масу вантажу, що піднімається. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це стропальник зобов'язаний повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

4. Перед стропуванням вантажу, що підлягає переміщенню вантажопідйомним краном, стропальник зобов'язаний перевірити його масу за списком вантажу або маркіруванні на вантажі. Не допускається стропування вантажу, якщо його маса перевищує вантажопідйомність крана. У випадку, якщо стропальник самостійно не може визначити масу вантажу, він зобов'язаний звернутися до особи, відповідальну за безпечне провадження робіт по переміщенню вантажів краном.

5. Стропування або обв'язку вантажів варто здійснювати у відповідності зі схемами стропування. Стропування вантажів, на які відсутні схеми стропування, необхідно виконувати під керівництвом особи, відповідальної за безпечне провадження робіт краном.

6. При обв'язці вантажів канатами або ланцюгами їх варто накладати на вантаж без вузлів, перекруток і петель. Під ребра вантажу варто підкладати прокладки, призначені для запобігання стропів і вантажу від ушкоджень. Вантаж варто обв'язувати таким чином, щоб він не вислизав, не розсипався й зберігав стійке положення. Для цього довгомірні вантажі необхідно застропить не менш, ніж у двох місцях.

7. Стропування будівельних конструкцій, устаткування і технологічного оснащення (риштовання), що мають строповочні вузли, варто здійснювати за всі монтажні петлі, рими, цапфи.

8. Гілки вантажозахватного пристрою, не використані при стропуванні вантажу, слід закріплювати таким чином, щоб при переміщенні вантажу краном виключалася можливість зачеплення їх за предмети, що зустрічаються на шляху.

9. При підйомі вантажу двома кранами його стропування варто здійснювати під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне провадження робіт краном.

10. Елементи збірних залізобетонних конструкцій, що підлягають установці в проектне положення, повинні бути очищені від полою і бруду до початку їхнього стропування.

11. При стропуванні вантажів не допускається:

А) користатися ушкодженими або немаркованими вантажозахватними пристроями й тарою;

Б) з'єднувати ланки розірваного ланцюга болтами, дротом, канатами й іншими предметами, а також зв'язувати розірвані канати;

В) здійснювати стропування виробів з ушкодженими монтажними петлями або римами;

Г) забивати вантажопідйомний гак стропа в монтажні петлі виробів;

Д) поправляти галузі стропів у зіві вантажозахватного гака ударами молотка або інших предметів.

12. Для подачі сигналів машиністу крана стропальник зобов'язаний користатися знаковою сигналізацією. При обслуговуванні крана декількома стропальниками сигнали машиністу повинний подавати старший стропальник. Сигнал "Стій" може бути поданий будь-яким працівником, що помітив небезпеку.

13. Перед подачею сигналу машиністу крана про підйом вантажу стропальник зобов'язаний переконатися:

А) у відсутності на вантажі незакріплених деталей, інструменту й інших предметів;

Б) у тім, що вантаж не затиснений, не завалений іншими вантажами, не примерз до землі або іншим вантажам;

В) у відсутності людей між вантажем, що піднімається, і нерухомими предметами (стіною будинку, штабелем), а також у відсутності людей поблизу поворотної частини крана.

14. До переміщення вантажу краном стропальник зобов'язаний подати сигнал крановику про підйом вантажу на обмежену висоту (0,2 - 0,3 м), перевірити правильність стропування вантажу, рівномірність натягу стропів, переконатися у відповідності маси вантажу, що піднімається, підлягаючому переміщенню, вантажопідйомності крана і, тільки переконавши у відсутності порушень вимог безпеки, вийти з небезпечної зони і подати сигнал для подальшого переміщення вантажу до місця призначення. При замічених порушеннях стропальник зобов'язаний дати сигнал для опускання вантажу у вихідне положення.

15. При переміщенні вантажу краном стропальнику, а також іншим людям забороняється:

А) знаходитися на вантажі;

Б) знаходитися під вантажем або стрілою крана;

В) здійснювати відтягнення піднятого вантажу;

Г) навантажувати й розвантажувати транспортні засоби при перебуванні в кабіні людей.

16. Переміщати сипучі і дрібно штучні вантажі тільки в тарі, спеціально призначеної для цих вантажів і заповненої не вище її бортів.

17. При виконанні робіт в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі стропальнику необхідно керуватися заходами, передбаченими в наряді-допуску. Перед кожним переміщенням вантажу стропальник повинен переконатися в тім, що стріла або канати крана знаходяться на безпечній відстані від проводів лінії електропередачі.

18. при об'єктному

А) оглянути місце для складування вантажу;

Б) укласти підкладки й прокладки на місце розташування вантажу, не порушуючи габаритів, установлених для складування, і не займаючи місць, відведених для проходу людей і проїзду транспорту;

В) звільнити вантаж від вантажозахватних пристроїв тільки після того, як вантаж буде знаходитися в стійкому положенні або закріплений відповідно до вказівок керівника робіт;

Г) переконатися в неможливості падіння, перекидання або сповзання вантажу після його розстроповки.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

19. При виявленні несправностей крана, рейкового шляху, вантажозахватних пристроїв або тари стропальнику необхідно дати команду машиністу крана "Опустити вантаж", призупинити роботу крана і довести до відома про це особи, відповідальні за безпечне провадження робіт краном.

20. При виявленні хитливого розташування вантажів на транспортних засобах або місці складування стропальник повинний довести до відома про це керівника робіт або бригадира.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

21. По закінченні роботи стропальник зобов'язаний:

А) скласти у відведене для збереження місце усі вантажозахватні пристрої й інші пристосування, застосовувані при виконанні роботи;

Б) очистити й упорядкувати робоче місце;

В) повідомити керівнику робіт або бригадиру про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________