Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

Тести з дисципліни  «Фінансовий менеджмент»

 

1. Матеріальна основа фінансового менеджменту — це...

А) фінансові ресурси;

Б) фінансові потреби;

В) обертання обігових коштів;

Г) реальний грошовий обіг;

Д) фінансова діяльність підприємства.

2. Фінансовий менеджмент спрямований на управління...

А) фінансовими ресурсами;

Б) фінансовими відносинами;

В) фінансовими ресурсами ї відносинами;

Г) усіма ресурсами підприємства.

3. Фінансовий менеджмент виконує комплекс таких функцій:

А) відтворна, розподільча, координуюча;

Б) відтворна, розподільча, контрольна;

В) відтворна, регулююча, контрольна.

4. Доповніть відповідь: «До принципів організації фінансового менеджменту не належать»:

А)планування;

Б) прогнозування;

В) регулювання;

Г) координація;

Д) швидкоплинність

5. Виберіть найточніше визначення з головних принципів фінансового менеджменту:

А) фінансова стратегія;

Б) прогнозування інноваційних варіантів розвитку;

В) контроль за виконанням прийнятих рішень;

Г) стратегічне управління;1^

Д) пошук нових варіантів фінансування.

6. Що належить до фінансових важелів (підкреслити)1?

А) дисконт;

Б) фінансові санкції;

В) кредитування;

Г) інвестування;

Д) форми розрахунків;

7. Матеріальна основа фінансового менеджменту — це:

А) реальний грошовий обіг;

Б) основні активи;

В) запаси.

Г) власний капітал

Д) фінансові інструменти

8. Фінансове завдання — це:

А) вибір фінансових методів і важелів;

Б) ефективне використання фінансових ресурсів;

В) вибір джерел фінансування;

Г) визначення цілей використання капіталу

Д) забезпечити прибуток власників

9. Фінансові важелі — це:

А) позички;

Б) прибуток;

В) преференція;

Г) дивіденди;

Д) інформація.

10. Наведіть визначення:

А) фінансовий менеджмент — це...

Б) фінансовий механізм — це система...

В) фінансові важелі представлені...

Г) стратегічне управління — це...

Д) до функцій фінансового менеджменту належать...

11. Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є...

А) персонал;

Б) фінансові ресурси;

В) організація фінансової роботи;

Г) організація збуту продукції;

Д) впровадження нових технологій.

12. До Позикового капіталу належать:

А) статутний капітал;

Б) резервний капітал;

В) невиробничі витрати;

Г) поточна кредиторська заборгованість;

Д) всі попередні відповіді невірні.

13. До нематеріальних активів належать:

А) довгострокові витрати підприємства на придбання ліцензій, різноманітних прав;

Б) витрати підприємства на придбання цінних паперів;

В) довгострокові позички, видані іншими підприємствами під боргові зобов'язання;

Г) заплановані витрати майбутніх періодів;

Д) облігації, емітовані підприємством.

14. Які складові не відносяться до оборотного капіталу?

А) грошові кошти;

Б) готова продукція;

В) основні активи.

Г) нематеріальні активи

Д) довгострокові фінансові активи.

15. Що має позитивний вплив на фінансовий стан підпри­ємства?

А) надання відстрочок платежів клієнтам;

Б) одержання відстрочок платежів від постачальників;

В) заборгованість працівникам по заробітній платі;

Г) заморожування частини коштів у запасах;

Д) одержання відстрочок від держави по платежах до бюджету.

16. До Основного капіталу належать;

А) основні активи;

Б) основні активи, нематеріальні активи, довгострокові інвес­тиції;

В) грошові кошти;

Г) уставний капітал;

Д) грошові кошти, кошти у поточних розрахунках.

17. До оборотного капіталу належать:

А) основні та грошові активи;

Б) кошти в поточних розрахунках;

В) грошові кошти, матеріальні оборотні активи, кошти в поточ­них розрахунках та короткострокові інвестиції.

Г) довгострокові фінансові інвестиції;

Д) нематеріальні активи.

18. Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі можуть бути:

А) середньостроковий кредит;

Б) короткостроковий кредит;

В) збільшення акціонерного капіталу;

Г) довгостроковий кредит;

Д) додатковий капітал.

19. Яке визначення фінансового менеджменту вважаєте най­точнішим;

А) система методів, пов'язаних з формуванням і розподілом фінансових ресурсів підприємства;

Б) система принципів, пов'язаних з використанням фінансових ресурсів підприємства;

В) організація обігу грошових коштів;

Г) мистецтво управління розподілом фінансових ресурсів під­приємства;

Д) мистецтво управління фінансового діяльністю підпри­ємства.

20. До принципів фінансового менеджменту належать...

А) динамізм управління;

Б) ліквідність підприємства;

В) контроль за прийняттям рішень фінансового характеру;

Г) комплексний характер формування управлінських рішень;

Д) мобілізація фінансових ресурсів.

21. Яке визначення головної мети фінансового менеджменту вважається найточнішим?

А) оптимізація грошового обороту підприємства;

Б) забезпечення максимізації добробуту власників підпри­ємства;

В) мінімізація ризиків;

Г) підвищення фінансової стійкості підприємства;

Д) максимізація прибутку підприємства.

22. Ієрархічна будова центрів управління підприємством перед­бачає...

А) їх розподіл за видами діяльності;

Б) виділення різних рівнів управління;

В) їх розподіл за функціями управління;

Г) розподіл усіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальності.

23. Функціональна будова центрів управління підприємством ґрунтується на...

А) їх розподілі за видами діяльності;

Б) виділенні різних рівнів управління;

В) їх розподілі за функціями управління;

Г) розподілі всіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальності.

24. До складу спеціалізованих фінансових служб підприємства, як правило, входить...

А) відділ маркетингу;

Б) планово-економічний відділ;

В) бухгалтерія;

Г) відділ матеріально-технічного постачання;

Д) служба контроллінгу.

25. Знайдіть вірне доповнення відповіді: «Центр відповідально­сті — це структурний підрозділ підприємства...»

А) який здійснює виробництво продукції, що забезпечує пере­важну частку доходу від реалізації;

Б) керівник якого самостійно приймає управлінські рішення в межах своєї компетенції;

В) що оперативно управляється безпосередньо директором підприємства;

Г) який повністю контролює окремі аспекти фінансової діяль­ності підприємства;

Д) керівник якого виконує рішення дирекції підприємства і доводить їх до безпосередніх виконавців.

26. Вкажіть центри відповідальності підприємства за Дж. Хіггінсом:

А) центр виробництва;

Б) центр прибутку;

В) центр матеріального постачання;

Г) центр збуту;

Д) центр доходу.

27. До складу зовнішніх користувачів фінансової інформації про підприємство належать...

А) власники підприємства (акціонери);

Б) аудиторські фірми;

В) податкові органи;

Г) фінансові менеджери всіх рівнів;

Д) потенційні інвестори; є) персонал підприємства.

28. До складу внутрішніх користувачів фінансової інформації про підприємство належать...

А) аудиторські фірми;

Б) власники підприємства (акціонери);

В) зовнішні консультанти і експерти;

Г) фінансові менеджери всіх рівнів;

Д) кредитори підприємства;

29. До складу показників макроекономічного розвитку нале­жать...

А) сума власного капіталу підприємства;

Б) грошові доходи населення;

В) обсяг виробленої продукції;

Г) вартість активів підприємств;

Д) облікова ставка центрального банку;

30. До складу показників галузевого розвитку належать...

А) індекс інфляції;

Б) ставка оподаткування прибутку від основної діяльності;

В) обсяг грошової емісії;

Г) вартість активів підприємств;

Д) облікова ставка центрального банку.

31. Вкажіть джерела інформації, які переважно використо­вуються внутрішніми користувачами фінансової інформації про підприємство:

А) обов'язкова фінансова (бухгалтерська) звітність;

Б) статистична звітність;

В) управлінська звітність;

Г) податкова звітність;

Д) висновки зовнішніх аудиторів.

32. Назвіть шлях скорочення абсолютної суми грошового по­току при оплаті рахунків суб'єктів господарювання, який буде ефективнішим для підприємства.

А) Придбання комплектуючих виробів у посередницькій фірмі.

Б) Придбання комплектуючих виробів у підприємства-вироб­ника.

В) Скорочення витрат комплектуючих виробів на основі вдос­коналення технології виробництва.

Г) Скорочення залишків комплектуючих виробів на складах підприємства.

Д) Придбання комплектуючих на умовах товарного кредиту

33. Назвіть найефективніший шлях забезпечення дотримання підприємством строків оплати рахунків суб'єктів господарювання.

А) Оперативний контроль фінансовим відділом підприємства за здійсненням платежів по рахунках суб'єктів господарювання,

Б) Надання підприємству права самостійно визначати черго­вість платежів з поточного рахунку.

В) Рішення Кабінету Міністрів про підвищення розміру штраф­них санкцій за порушення строків оплати по рахунках суб'єктів господарювання.

Г) Рішення Кабінету Міністрів про сплату штрафів за несвоє­часну оплату рахунків з прибутку підприємства.

Д) Проведення підприємством-платником заходів, які дадуть змогу підвищити його платоспроможність.

34. Назвіть найдійовіший шлях скорочення обсягів попередньої оплати рахунків постачальників товарно-матеріальних цінностей.

А) Розширення використання вексельної форми розрахунків з постачальниками.

Б) Встановлення постійних контактів з підприємствами-поста-чальниками.

В) Рішення Кабінету Міністрів про обмеження використання попередньої оплати за товарно-матеріальні цінності.

Г) Стабілізація фінансового стану підприємства на основі при­йнятих рішень Кабінету Міністрів про збільшення їх власних обі­гових коштів.

Д) Зменшення плати за користування банківськими кредитами в умовах зменшення облікової ставки Національним банком.

35. Назвіть, в якому разі найреальнішою є можливість досяг­нення рівномірного в часі формування вихідного грошового пото­ку при оплаті рахунків суб'єктів господарювання.

А) Проведення цілеспрямованої роботи відділом збуту підпри­ємства при укладанні договорів з постачальниками.

Б) Розширене використання вексельної форми розрахунків з постачальниками.

В) Підвищення платоспроможності підприємства-покупця шля­хом збільшення його власних обігових коштів,

Г) Надання підприємству права самостійно визначити черго­вість здійснення платежів з поточного рахунку.

Д) Відміна авансових платежів при стягненні податку на при­буток підприємств відповідно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

36. Який найсуттєвіший позитивний вплив матиме для підприємства-покупця скорочення абсолютної суми грошо­вого потоку при оплаті рахунків за товарно-матеріальні цін­ності?

А) Збільшиться прибуток від реалізації продукції.

Б) Зменшаться залишки товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства.

В) Підвищиться платоспроможність підприємства.

Г) Знизиться собівартість продукції, що виробляє підприємство.

Д) Зменшиться потреба підприємства в залученні позичкових коштів.

37. Назвіть, які негативні наслідки для підприємства-покупця матиме недотримання строків оплати рахунків за товарно-матеріальні цінності.

А) Підвищиться собівартість виробництва продукції.

Б) Зменшиться прибуток від позареалізаційних результатів ді­яльності.

В) Зменшиться чистий прибуток підприємства.

Г) Зменшиться прибуток підприємства.

Д) Збільшиться сума процентів, сплачених банку за користу­вання кредитами.

38. Яким чином здійснюється негативний вплив на фінансовий стан підприємства-покупця при проведенні попередньої оплати рахунків постачальників?

А) Збільшується собівартість продукції.

Б) Зросте потреба в залученні позичкових коштів.

В) Збільшується сума штрафів, сплачених підприємством.

Г) Відбувається іммобілізація обігових коштів підприємства.

Д) Збільшується потреба у власних обігових коштах підприєм­ства.

39. Яким чином виявляється вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства рівномірного (в часі) формування гро­шового потоку при оплаті рахунків суб'єктів господарювання?

А) Збільшується балансовий прибуток підприємства.

Б) Підвищується платоспроможність підприємства.

В) Зменшується сума штрафів, сплачених підприємством за порушення господарських договорів.

Г) Зменшується іммобілізація обігових коштів підприємства.

Д) Зменшується ймовірність порушення строків сплати подат­ку на прибуток.

40. Назвіть шляхи скорочення абсолютної суми грошового по­току при здійсненні платежів державі, які залежать від діяль­ності самого підприємства.

А) Скорочення кількості прямих податків, які стягує держава з підприємства.

Б) Розширення кількості пільг, які надаються підприємствам при оподаткуванні.

В) Зниження собівартості продукції.

Г) Зниження витрат на оплату праці працівників підприємства.

Д) Реалізація частини основних виробничих фондів підприємства.

41. Назвіть найефективніший шлях скорочення суми штрафів за порушення строків здійснення платежів державі.

А) Здійснення постійного контролю фінансовим відділом під­приємства за перерахуванням коштів державі.

Б) Підвищення державного розміру штрафних санкцій, які сплачує підприємство за несвоєчасне проведення платежів державі.

В) Підтримання постійної платоспроможності підприємства.

Г) Отримання банківських кредитів.

Д) Отримання безповоротної фінансової допомоги від інших суб'єктів господарювання.

42. В Якому випадку можливе забезпечення виплати заробіт­ної плати працівникам підприємства у встановлений термін?

А) Скоротити виплати на оплату праці.

Б) Підвищити продуктивність праці на підприємстві.

В) Отримати в комерційному банку кредит на виплату заробіт­ної плати.

Г) Отримати від покупця кошти в порядку попередньої опла­ти продукції, яка буде йому поставлена.

Д) Збільшити суму виплати дивідендів по акціях, емітованих підприємством.

43. Назвіть найсприятливіший для підприємства шлях збіль­шення абсолютної суми виручки від реалізації продукції. При цьому взяти до уваги, що продукція підприємства користується достатнім попитом.

А) Збільшення абсолютної суми прибутку, який включається в ціну продукції.

Б) Підвищення собівартості продукції.

В) Скорочення дебіторської заборгованості покупців.

Г) Збільшення обсягів виробництва продукції.

Д) Підвищення якості продукції.

44. Назвіть найефективніший для підприємства шлях приско­рення реалізації продукції.

А) Вимога від покупців попередньої оплати продукції.

Б) Укладання договору комісії на продукцію, що реалізується.

В) Відвантаження продукції та оформлення платіжної вимоги-доручення.

Г) Стимулювання покупців при реалізації продукції.

Д) Вивчення ринку збуту.

45. Назвіть, в якому випадку створюється найвищий рівень ризику несплати продукції

А) Продукція відвантажена після виставлення акредитива по­купцем.

Б) Продукція передана на консигнацію на підставі договору консигнації.

В) Продукція відвантажена покупцю після попередньої її оплати.

Г) Продукція відвантажена покупцю з оформленням платіж­ної вимоги, яка передана в банк, з яким укладено договір факто­рингу.

Д) Реалізація продукції за бартером.

46. Назвіть спосіб отримання залучених коштів, який забез­печує реальне формування вхідного грошового потоку на підпри­ємстві.

А) Надання підприємству податкового кредиту.

Б) Отримання підприємством товарного кредиту від поста­чальника.

В) Отримання підприємством кредиту для проведення попере­дньої оплати поставки комплектуючих виробів згідно з укладе­ним договором,

Г) Отримання поворотної фінансової допомоги.

Д) Збільшення кредиторської заборгованості.

47. Вкажіть, яким чином підприємство може ефективно за­безпечити скорочення грошового потоку при отриманні креди­тів у комерційному банку.

А) Збільшити суму власних обігових коштів.

Б) Забезпечити наявність власних обігових коштів.

В) Регулярно контролювати стан дебіторської заборгованості] покупців.

Г) Отримати фінансову допомогу.

Д) Прискорити реалізацію продукції.

48. В якому випадку підприємство може оперативніше отримати кредит у банку?

А) Підтримувати стабільну кредитоспроможність підприємства.

Б) Кваліфіковано скласти кредитний договір з банком.

В) Наявність значної кількості комерційних банків у регіоні, де| знаходиться підприємство.

Г) Підвищити гарантію повернення кредиту.

Д) Скоротити термін користування кредитом.

49. В Якому випадку підприємство може значно скоротити витрати за користування банківськими кредитами?

А) Скоротити обсяг залучення кредитів.

Б) Збільшити суму власних обігових коштів.

В) Достроково погасити отримані кредити.

Г) Провести пролонгацію отриманих кредитів.

Д) Вимагати попередньої оплати продукції покупцями.

50. Назвіть напрям фінансових інвестицій, який дозволить отримати додатковий дохід за рахунок пільг при оподатку­ванні.

А) Придбання акцій комерційного банку;

Б) Вкладення коштів у спільні підприємства з іноземними ін­вестиціями;

В) Придбання акцій підприємства з іноземними інвестиціями;

Г) Розмістити вільні кошти на поточному рахунку в комерцій­ному банку;

Д) Придбати векселі.

51. Прийміть рішення про напрям фінансових інвестицій, який пов'язаний з Найменшим ризиком для підприємства

А) Придбати акції акціонерного підприємства в сфері агропро­мислового комплексу.

Б) Придбати облігації державної позики.

В) Розмістити кошти на депозитному рахунку в комерційному банку.

Г) Вкласти кошти в статутний фонд підприємства, створеного агрофірмою і двома підприємствами з переробки сільськогоспо­дарської продукції.

Д) Придбати казначейські зобов'язання Мінфіну.

52. Прийміть рішення про напрям фінансових інвестицій під­приємства, який забезпечить найбільш прискорене надходження доходу.

А) Придбати облігації державної позики.

Б) Придбати облігації відкритого акціонерного підприємства.

В) Придбати казначейські зобов'язання Мінфіну.

Г) Розмістити кошти на депозитному рахунку в комерційному банку.

Д) Вкласти кошти в статутний фонд спільного підприємства.

53. Вкажіть, яку операцію руху грошових коштів із зазна­чених підприємство може здійснити за допомогою факто­рингу?

А) Надання підприємству позички під дебіторські рахунки.

Б) Переказ коштів з рахунка покупця на рахунок підпри­ємства.

В) Надання підприємству позики під заставу.

Г) Продаж майна підприємства в розстрочку.

Д) Укладення для підприємства угоди на купівлю його продук­ції на певну дату в майбутньому.

54. Вкажіть, яка зі згаданих операцій руху грошових коштів найбільше відповідає суті лізингу?

А) Надання та отримання товарного кредиту.

Б) Здача в оренду предметів тривалого користування.

В) Отримання позички у матеріальній формі під заставу.

Г) Надання в оренду майна, як правило, великої вартості на довгостроковий період.

Д) Надання в оренду майна, як правило, з наступним правом його викупу.

55. Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості на підприємстві призводить до...

А) Грошового припливу по інвестиційній діяльності.

Б) Грошового припливу по фінансовій діяльності.

В) Грошового відтоку по фінансовій діяльності.

Г) Грошового припливу по операційній діяльності.

Д) Грошового відтоку по операційній діяльності.

56. Які/який із запропонованих варіантів відповідей перелічує виключно складові грошового потоку, облік якого проводився не­прямим методом?

А) Оплата праці управлінського персоналу комерційної фірми, амортизаційні відрахування, чистий прибуток.

Б) Відображена в балансі підприємства сума довгострокової кредиторської заборгованості, балансовий прибуток підприємст­ва, сума придбання нематеріальних активів.

В) Сума амортизації нематеріальних активів, приріст коротко­термінової кредиторської заборгованості, вартість викуплених власних акцій підприємства.

Г) Приріст вартості основних і нематеріальних активів у ре­зультаті їх переоцінки, сума оплати вартості матеріалів та комплектуючих, сума отриманої безоплатної фінансової допо­моги;

Д) Сума сплачених процентів за використання банківського кредиту, сума виплачених підприємством дивідендів, сума при­дбання довгострокових держоблігацій.

57. Компаундирування відстроченої ренти — це...

А) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водно­час на певний термін під певний процент;

Б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади по якій здійснюються на початку кожного періоду;

В) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбут­ньому одночасно;

Г) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбут­ньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду;

Д) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади здійснюються в кінці кожного періоду;

Е) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбут­ньому на початку кожного періоду.

58. Дисконтування просте — це...

А) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених одночас­но на певний термін під певний процент;

Б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент;

В) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рів­ними частками, вклади по якій проводяться в кінці кожного періоду;

Г) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рів­ними частками, вклади по якій проводяться на початку кожно­го періоду;

Д) визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбут­ньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду; е) інше.

59. «Правило числа 72» застосовується у випадках:

А) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної ставки і термінів вкладу дасть збільшення вкладеного капіталу втричі;

Б) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної ставки та кількості разів нарахування складного про­цента протягом року дасть подвоєння вкладу;

В) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної ставки і термінів вкладу дасть подвоєння вкладеного капіталу;

Г) в інших випадках.

60. Якщо виплати проводяться на початку кожного періоду, то така рента називається:

А) звичайною;

Б) вексельною;

В) ануїтетною;

Г) амбарною

Д) авансовою.

61. Якщо здійснюється т-кількість разів нарахування складно­го процента протягом одного року, тоді:

А) процентна ставка зменшується в Т Разів;

Б) процентна ставка збільшується в Т Разів;

В) кількість періодів зменшується в Т разів;

Г) кількість періодів збільшується в Т Разів.

62. Охарактеризуйте підприємство щодо можливості максимізації прибутку, використовуючи показники методу опера­ційного лівериджу, за умови його збиткової діяльності, але до­сягнення низького рівня змінних витрат на одиницю виробленої продукції.

А) Зростання запасу фінансової міцності, негативна дія вироб­ничого важеля, низьке значення коефіцієнта операційного ліве­риджу, низький ефект операційного лівериджу.

Б) Падіння запасу фінансової міцності, негативна дія вироб­ничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного ліве­риджу, низький ефект операційного лівериджу.

В) Незмінний обсяг запасу фінансової міцності, негативна дія виробничого важеля, низьке значення коефіцієнта операційного лівериджу, низький ефект операційного лівериджу.

Г) Недостатній запас фінансової міцності, негативна дія виро­бничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного ліве­риджу, нульовий ефект операційного лівериджу.

Д) Відсутність запасу фінансової міцності, позитивна дія ви­робничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного ліг вериджу, відсутність ефекту операційного лівериджу.

63. Визначте умову, за якої виробництво продукції підприємс­тва буде вигідним для приватного бізнесу.

А) Фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції мен­ший за порогову кількість товару.

Б) Фактичний обсяг реалізації продукції менший за порогову кількість товару, проте підприємство за обсягом виробництва да­ну межу зуміло перейти.

В) Фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції біль­ший за порогову кількість товару.

Г) Фактичний обсяг виробництва продукції менший за по­рогову кількість товару, проте за рахунок значних запасів не­реалізованої продукції реалізовано більше за порогову кіль­кість товару.

64. Визначте ймовірні напрями зміни порогу рентабельності на підприємстві, яке прагне відмовитись у наступному році від ви­робництва одного з двох видів продукції,

А) Поріг рентабельності за умови збереження обсягу виручки на рівні поточного року при знятті з виробництва менш рентабе­льної продукції зросте.

Б) Поріг рентабельності за умови зменшення обсягу виручки порівняно з поточним роком при знятті з виробництва менш рен­табельної продукції зменшиться більшою мірою, ніж при досяг­ненні виручки рівня поточного року.

В) Поріг рентабельності підвищиться у разі зняття з виробни­цтва рентабельнішого виду продукції та понизиться у протилеж­ному разі (зняття з виробництва менш рентабельного виду про­дукції).

Г) Поріг рентабельності понизиться у разі зменшення загаль­ної суми виручки від реалізації та підвищиться у протилежному разі.

Д) Поріг рентабельності зросте, оскільки збільшиться питома вага постійних витрат у виручці від реалізації.

65. Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

А) Довільна зміна виручки не призводить до зміни прибутку.

Б) Довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку.

В) Довільна зміна виручки завжди спричиняє меншу зміну прибутку.

Г) Довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови однакових темпів зростання постійних і змінних витрат.

Д) Довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови зміни співвідношення постійних і змін­них витрат у напрямі збільшення частки постійних.

66. Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підприємства.

А) Зниження собівартості товарної продукції.

Б) Зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань.

В) Підвищення ставок акцизного збору.

Г) Скорочення залишків нереалізованої продукції на кінець Року.

Д) Зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства.

67. Назвіть витрати підприємства, які не можна відносити на собівартість товарної продукції.

А) Проценти, сплачені за строковий банківський кредит.

Б) Амортизаційні відрахування, пов'язані з прискореною амортизацією основних фондів.

В) Витрати на заробітну плату і премії згідно зі встановленими тарифами.

Г) Витрати на фінансування ремонту основних фондів і модер­нізацію обладнання (у межах встановленого нормативу).

Д) Відрахування на обов'язкове пенсійне страхування.

68. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рен­табельності,

А) Абсолютна сума отриманого балансового прибутку.

Б) Абсолютна сума отриманого валового прибутку.

В) Рівень дохідності підприємства.

Г) Прибутковість продукції.

Д) Перевищення виручки від реалізації продукції над її собі­вартістю.

69. Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

А) Прибуток від реалізації товарної продукції.

Б) Балансовий прибуток.

В) Прибуток від позареалізаційних операцій.

Г) Собівартість реалізованої продукції.

Д) Вартість основних виробничих фондів та обігових коштів.^

70. Знайдіть вірне визначення складу оборотного капіталу під­приємства.

А) статутний фонд, довгострокові фінансові вкладення, забор­гованість постачальникам за матеріальні цінності, прибуток ми­нулих років;

Б) виробничі запаси, грошові кошти, дебіторську заборгова­ність, цінні папери;

В) незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, кредиторську заборгованість, залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку;

Г) короткострокові фінансові вкладення, сировину і матеріали, заборгованість по заробітній платі, нерозподілений прибуток.

71. Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фі­нансових потреб підприємства:

А) тривалість експлуатаційного циклу та періоду збуту проду­кції, темпи росту виробництва; строки постачання сировини і ма­теріалів; стан кон'юнктури ринку;

Б) форма розрахунків за відвантажену продукцію, ліквідність балансу, розмір статутного капіталу, методи нормування обіго­вих коштів;

В) структура балансу підприємства, платоспроможність, роз­мір нерозподіленого прибутку, стан кредиторської заборгова­ності;

Г) співвідношення власних і залучених коштів, наявність гро­шових коштів на розрахунковому рахунку, стан розрахунків із постачальниками, розмір статутного капіталу.

72. Назвіть фактори, що впливають на розмір дебіторської заборгованості:

А) наявність власних обігових коштів, коефіцієнт ліквідності, співвідношення власних і залучених коштів, розмір статутного фонду;

Б) обсяг реалізованої продукції, форми розрахунків з покуп­цями, фінансовий стан покупців, коефіцієнт сплати дебіторської заборгованості;

В) коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт маневрування власним капіталом, розмір кредиторської заборгованості;

Г) коефіцієнт фінансової незалежності, розмір прибутку, ско­рочення залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, забезпечення кредиту власними матеріальними цінностями.

73. Чисті оборотні активи Це...

А) сума оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу та довгострокового залученого капіталу під­приємства;

Б) сума оборотних активів, яка використовується у процесі виробництва;

В) оптимальна сума виробничих запасів, необхідна для забез­печення безперервності процесу виробництва;

Г) різниця між загальною сумою всіх активів підприємства за балансовою вартістю та загальною сумою залученого капіталу підприємства.

74. Власні оборотні активи — це...

А) сума оборотних активів, яка сформована за рахунок власних| коштів підприємства;

Б) сума оборотних активів, яка постійно перебуває у госпо­дарському обігу підприємства;

В) сума оборотних активів, джерелом формування якої є гостроковий залучений капітал;

Г) сума оборотних активів, яка обслуговує виробничий процес.

75. Як визначається середній залишок грошових коштів під­приємства на кінець планового періоду?

А) шляхом коригування залишку грошових коштів на початок планового періоду і темпів росту реалізації продукції у плановому періоді;

Б) шляхом ділення суми надходження грошових коштів у плановому періоді на кількість оборотів середнього залишку грошових коштів у наступному періоді;

В) шляхом ділення обсягу реалізації продукції у плановому періоді на кількість оборотів грошових коштів у плановому періоді.

76. Що є доходом у дисконтній позичці?

А) купон, що додається до позички;

Б) різниця між номінальною величиною виданої позички і ве­личиною поверненої суми;

В) нараховані проценти на курсову вартість;

Г) твердий дохід у вигляді нарахованих процентів на номі­нальну вартість;

Д) різниця між курсовою і номінальною вартістю.

77. Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капі­талу фірми, необхідно застосувати такі прийоми, як:

А) збільшення виплати дивідендів;

Б) зменшення виплати дивідендів;

В) збільшення кредиторської'заборгованості;

Г) збільшення залучення довгострокових банківських кре­дитів.

78. Власний капітал підприємства Це:

А) сума активів підприємства;

Б) сума активів підприємства і статутного капіталу;

В) різниця між вартістю майна підприємства і борговими зо­бов'язаннями;

Г) немає вірної відповіді.

79. Власними джерелами формування капіталу підприємств виступають:

А) нерозподілений прибуток;

Б) сума простих і привілейованих акцій;

В) кредиторська заборгованість, довгострокові зобов'язання;

Г) немає вірної відповіді.

80. Збільшення власного капіталу підприємство може досягти за рахунок:

А) зростання довгострокових зобов'язань;

Б) зростання кредиторської заборгованості;

В) реінвестування прибутку;

Г) емісії корпоративних цінних паперів,

81. Залишковий капітал Це сума, яка залишається після по­гашення:

А) привілейованих акцій;

Б) простих акцій;

В) нерозподіленого прибутку;

Г) облігацій.

82. Які показники застосовуються для визначення показника «чистий капітал»?

А) довгострокові зобов'язання;

Б) короткострокові зобов'язання;

В) статутний капітал;

Г) сума оборотних активів;

Д) нерозподілений прибуток.

83. Які показники застосовуються для визначення показника «ціна підприємства»?

А) рентабельність інвестицій;

Б) сума коштів з обслуговування власного і залученого капіталу;

В) ціна авансованого капіталу;

Г) сума сплачених дивідендів.

84. Рефінансування дебіторської заборгованості — це...

А) система фінансових операцій, які забезпечують прискорен­ня перетворення дебіторської заборгованості у грошові кошти;

Б) система заходів щодо коригування дебіторської заборгова­ності з урахуванням темпів росту обсягу виробництва у планово­му періоді;

В) здійснення фінансових інвестицій за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства;

Г) переведення дебіторської заборгованості в безповоротню фінансову допомогу.

85. Система управління ризиками включає такі блоки завдань...

А) ідентифікація ризиків;

Б) створення системи раннього попередження та реагу­вання;

В) оцінка ризиків;

Г) бенчмаркінг;

Д) нейтралізація ризиків.

86. До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать...

А) формування резервів;

Б) френчайзинг;

В) страхування ризиків з допомогою страхових компаній;

Г) диверсифікація ризиків;

Д) хеджування.

87. До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать...

А) форвардні та ф'ючерсні контракти;

Б) диверсифікація вкладень;

В) опціони;

Г) поручительство;

Д) операції типу «своп».

88. Фінансовий інструмент використовується як хеджування, якщо...

А) точно визначена позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни цін і яку підприємство через це хеджує;

Б) фінансовий інструмент точно визначений як хедж у момент його придбання або продажу;

В) у результаті операції підприємство отримує суттєві при­бутки;

Г) існує зворотна залежність між зміною ціни на актив і змі­ною ціни на інструмент, визначений як хедж;

Д) у результаті операції ризик втрат від зміни цін на активи суттєво знижується.

89.Оптимізація портфеля боргових зобов'язань досягається на основі...

А) диверсифікації кредиторів;

Б) розрахунку ефекту фінансового лівериджу;

В) використання деривативів;

Г) максимізації рівня показника дюрації;

Д) мінімізації платежів за користування позичковим капі­талом.

90. Інвестиційний ризик — це...

А) фінансовий ризик;

Б) ризик втрати інвестованого капіталу та очікуваного до­ходу;

В) одна зі складових ділового ризику;

Г) ризик, що лежить у площині структури капіталу;

Д) ризик, який належить до оборотних активів.

91. На рівень інвестиційного ризику впливають такі фактори:

А) процентний ризик;

Б) валютний ризик;

В) ліквідність Інвестиційного портфеля;

Г) кредитний ризик;

Д) рівень дюрації.

92. На рівень операційного ризику впливають такі фактори:

А) організація постачання;

Б) структура капіталу;

В) збутова політика;

Г) ліквідність підприємства;

Д) ліквідність активів.

93. У разі збитковості на покриття збитків підприємства можна спрямовувати:

А) резервний капітал у повному обсязі;

Б) резервний капітал, якщо він перевищує 25% статутного ка­піталу;

В) додатковий капітал;

Г) приховані резерви;

Д) статутний фонд.

94. Фінансовий стан підприємства характеризується...

А) сукупністю виробничо-господарських факторів;

Б) системою показників, що відображають наявність фінансо­вих ресурсів;

В) системою показників, що відображають наявність і форму­вання фінансових ресурсів;

Г) системою показників, що відображають наявність, розмі­щення і використання фінансових ресурсів;

Д) формуванням і використанням фінансів підприємства.

95. Фінансовий стан підприємства залежить від...

А) фінансової політики підприємства;

Б) випуску продукції;

В) реалізації продукції;

Г) результатів виробничої, комерційної та фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства;

Д) ефективності використання фінансових ресурсів.

96. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

А) дослідження результатів господарської діяльності підпри­ємства;

Б) аналіз бухгалтерської звітності;

В) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкос­ті, прибутковості та ефективності використання майна підпри­ємства;

Г) планування фінансової діяльності підприємства;

Д) дослідження фінансових ресурсів,

97. Фінансовий аналіз є складовою аналізу...

А) господарської діяльності підприємства;

Б) фінансової діяльності підприємства;

В) фінансово-господарської діяльності підприємства;

Г) виробничого обліку;

Д) бухгалтерської звітності.

98. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

А) орієнтація на публічну звітність підприємства та макси­мальна відкритість результатів аналізу;

Б) різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та мно­жинність об'єктів-користувачів;

В) орієнтація на зовнішніх користувачів;

Г) здійснення аналізу зовнішніми аналітиками;

Д) зовнішній предмет дослідження.

99. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

А) аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами;

Б) аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками;

В) аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

Г) аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності вико­ристання майна та капіталу;

Д) економічна діагностика фінансового стану підприємства.

100. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансо­вого аналізу є:

А) аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства;

Б) оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів;

В) аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підпри­ємства;

Г) аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами;

Д) аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками.

101. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства Це...

А) аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів);

Б) факторний аналіз прибутку;

В) аналіз платоспроможності;

Г) аналіз кредитоспроможності;

Д) порівняльний аналіз показників по аналогічних підпри­ємствах.

102. Які поняття найбільш точно відображають предмет фі­нансового аналізу підприємства?

А) майно та капітал підприємства;

Б) основні та обігові кошти підприємства;

В) прибуток та цінні папери підприємства;

Г) фінансові ресурси підприємства, їх формування та викорис­тання;

Д) фінанси підприємства.

103. Яке визначення найбільш повно характеризує методи фі­нансового аналізу?

А) комплекс науково-методичних Інструментів та принципів дослідження фінансового аналізу підприємства;

Б) статистичні методи;

В) математичні методи;

Г) формалізовані методи;

Д) неформалізовані методи.

104. До неформалізованих методів фінансового аналізу нале­жать:

А) метод арифметичних різниць;

Б) балансовий метод;

В) метод відносних чисел;

Г) метод побудови системи показників;

Д) метод побудови системи аналітичних таблиць.

105. До формалізованих методів фінансового аналізу належать:

А) метод ланцюгових підстановок;

Б) метод процентних чисел;

В) психологічні методи;

Г) морфологічні методи;

Д) метод експертних оцінок.

106. До моделей фінансового аналізу належать:

А) кореляційна;

Б) дескриптивна;

В) індексна;

Г) предикативна;

Д) нормативна.

107. Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності?

А) маневреність власних обігових коштів;

Б) коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

В) частка виробничих запасів в активах;

Г) заборгованість кредиторам;

Д) коефіцієнт покриття запасів.

108. До якої групи показників належить маневреність власного капіталу?

А) прибутковості;

Б) фінансової стійкості;

В) ліквідності;

Г) майнового стану;

Д) ділової активності підприємства.

109. Які показники характеризують майновий стан підпри­ємства?

А) коефіцієнт зносу основних засобів;

Б) головний показник прибутковості;

В) коефіцієнт покриття запасів;

Г) коефіцієнт критичної оцінки;

Д) сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підпри­ємства.

110. Чи вірно, що оцінка дебіторської заборгованості здійсню­ється по таких показниках (відповідь обґрунтуйте)?

А) поточні активи;

Б) поточні зобов'язання;

В) річний обсяг продаж;

Г) валовий оборотний капітал.

111. Значення показника доходу за звичайну акцію дорівнює по галузі 8, для фірми — 1,4. Це свідчить про те, що:

А) фірма близька до банкрутства;

Б) гарний показник;

В) нічого конкретного сказати не можна.

112. Звіт про рух грошових коштів Це звіт...

А) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

Б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

В) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

Г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

Д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отри­мання якого були здійснені ці витрати.

113. Звіт про фінансові результати Це звіт...

А) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

Б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

В) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

Г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

Д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отри­мання якого були здійснені ці витрати.

114. Звіт про власний капітал Це звіт...

А) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

Б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

В) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

Г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

Д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отри­мання якого були здійснені ці витрати.

115. Балансовий звіт Це звіт...

А) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

Б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

В) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

Г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

Д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отри­мання якого були здійснені ці витрати.

116. Розмістити наведені етапи формування фінансової стра­тегії у правильній послідовності:

А) визначення місії фірми;

Б) розробка фінансової політики по окремих аспектах фінан­сової діяльності;

В) визначення загального періоду формування фінансової стратегії;

Г) формування стратегічних цілей фінансової діяльності.

117. Яке з тверджень хибне: «Цілі фінансової стратегії забез­печують реалізацію загальної стратегії економічного розвитку підприємства за умови...»

А) достатності капіталу для формування необхідних активів;

Б) відсутності заборгованості перед бюджетом за податками;

В) прийнятного рівня ризиків;

Г) фінансових інновацій.

118. Який з перелічених планів не належить до поточних?

А) план доходів від фінансової діяльності;

Б) план надходжень і видатків грошових коштів;

В) план податкових платежів;

Г) план формування і використання фінансових ресурсів.

119. Головною метою розробки плану надходжень і видатків грошових коштів є:

А) забезпечення оптимальної структури активів і пасивів;

Б) забезпечення постійної платоспроможності підприємства;

В) підвищення прибутковості підприємства;

Г) забезпечення сталого фінансового стану підприємства.

120. Розробка плану формування і використання фінансових ре­сурсів є таким етапом поточного фінансового планування:

А) першим;

Б) другим;

В) передостаннім;

Г) останнім.

121. Яке з наведених завдань не вирішує план доходів витрат грошових коштів?

А) хронологічне впорядкування надходження і витрачання грошових коштів;

Б) визначення обсягу і структури видатків;

В) забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами;

Г) законодавче закріплене зменшення податкових платежів.

122. Метод «гнучкого бюджету» передбачає...

А) встановлення витрат у жорстко фіксованих сумах;

Б) формування розділу надходжень коштів з резервом фінан­сових ресурсів на випадок непередбачених витрат;

В) складання хронологічного графіка надходжень і витрат грошових коштів;

Г) встановлення витрат не в жорстко фіксованих сумах, а у ви­гляді нормативу витрат, «прив'язаних» до відповідних показни­ків діяльності.

124. Антикризове управління підприємством — це:

А) те саме, що й фінансова санація підприємства;

Б) те саме, що й фінансовий контроллінг;

В) система профілактичних заходів, спрямованих на попере­дження фінансової кризи;

Г) призначення керуючого санацією в процесі провадження справи про банкрутство;

Д) система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, в тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання.

125. До функціональних завдань менеджменту санації нале­жать...

А) проведення санаційного аудиту;

Б) організація реалізації проекту санації;

В) розробка санаційної концепції;

Г) пошук альтернатив;

Д) організація контролю за виконанням проекту санації.

126. Санація підприємства — це...

А) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

Б) задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань пе­ред бюджетом;

В) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

Г) те саме, що і реструктуризація;

Д) система заходів фінансового характеру.

127. Автономна санація передбачає...

А) фінансування оздоровлення підприємства за рахунок його власних ресурсів;

Б) оздоровлення за рахунок коштів, наданих власниками та іншими пов'язаними особами;

В) відмову від використання зовнішніх джерел фінансових ре­сурсів;

Г) оздоровлення в досудовому порядку;

Д) оздоровлення за рішенням арбітражного суду.

128. Система раннього попередження та реагування включає такі заходи:

А) прогнозування можливих сценаріїв розвитку підприємства;

Б) визначення індикаторів раннього попередження;

В) бенчмаркінг;

Г) формування інформаційних каналів;

Д) страхування фінансових ризиків.

129. Основними функціями контроллінгу є:

А) залучення капіталу;

Б) інформаційне забезпечення та планування;

В) контроль та координація;

Г) управління кредиторською та дебіторською заборгова­ністю;

Д) управління грошовими потоками.

130. До основних інструментів контроллінгу належать:

А) система раннього попередження та реагування;

Б) імітаційне моделювання;

В) інвентаризація;

Г) ревізія;

Д) фінансовий контроль.

131. До каталогу санаційних заходів у рамках Сгазп-програми можуть входити такі заходи:

А) рефінансування дебіторської заборгованості;

Б) мобілізація прихованих резервів шляхом продажу окремих позицій активів;

В) проведення капіталовкладень;

Г) організація санаційного контроллінгу;

Д) зворотний лізинг.

132. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може відбуватися в таких формах;

А) реструктуризація наявної заборгованості;

Б) альтернативна санація;

В) зменшення або списання заборгованості;

Г) надання санаційних кредитів;

Д) конверсія власності в борг.

133. Санація із залученням нового фінансового капіталу може набувати таких форм:

А) альтернативна санація;

Б) двоступінчаста санація;

В) конверсія боргу у власність;

Г) емісія облігацій конверсійної позики;

Д) мирова угода.

134. Примусова ліквідація підприємства здійснюється в таких випадках:

А) при визнанні його банкрутом;

Б) якщо протягом одного місяця підприємство не погасило ви­знані ним претензійні вимоги;

В) якщо за рішенням суду будуть визнані недійсними установ­чі документи і рішення про створення підприємства;

Г) якщо його борги перевищують вартість активів;

Д) якщо його занесено в реєстр неплатоспроможних підпри­ємств.

135. Підприємство вважається неплатоспроможним...

А) якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для за­доволення у встановлений строк вимог, які пред'явлені до під­приємства з боку кредиторів;

Б) якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності менше 0,2;

В) якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1;

Г) при надзвичайно низькому значенні показника фінансового лівериджу;

Д) у разі перевищення зобов'язань над активами.

136. Підставою для порушення справи про банкрутство під­приємства може бути...

А) письмова заява будь-кого з кредиторів боржника;

Б) письмова заява потенційного санатора;

В) письмова заява боржника у разі його фінансової неспромо­жності або загрози настання такої неспроможності;

Г) невизнання боржником претензії про відшкодування забор­гованості.

137. Мирова угода в процесі провадження справи про банкрут­ство — це...

А) угода між боржником і санатором про переведення боргу;

Б) угода між боржником і кредиторами відносно пролонгації сплати належних кредиторам боргів;

В) угода між санатором та арбітражним судом про проведення фінансового оздоровлення боржника;

Г) угода між санаторами щодо розподілу їх прав та обов'язків у процесі санації фінансове неспроможного підприємства.

138. Щодо боржника арбітражним судом можуть застосову­ватись такі типи процедур:

А) реорганізаційні (санаційні);

Б) ліквідаційні;

В) мирова угода;

Г) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств;

Д) оголошення підприємства неплатоспроможним.

139. При проведенні реорганізації боржника шляхом злиття або приєднання його до іншого, стабільнішого підприємства...

А) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

Б) заборгованість підприємства-боржника покривається ко­лишніми власниками його корпоративних прав;

В) підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;

Г) борги боржника визнаються безнадійними;

Д) усі майнові права та обов'язки обох підприємств перехо­дять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (при­єднання).

140. Призначена арбітражним судом ліквідаційна комісія...

А) управляє майном банкрута;

Б) здійснює пошук санаторів;

В) вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгова­ності;

Г) здійснює інвентаризацію, оцінку та реалізацію майна банк­рута;

Д) затверджує ліквідаційний баланс підприємства.

141. 3 Моменту визнання боржника банкрутом...

А) припиняється підприємницька діяльність банкрута;

Б) приймається постанова про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи-боржника;

В) приймається ухвала про санацію підприємства;

Г) вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зо­бов'язань банкрута;

Д) припиняється нарахування пені та процентів з усіх видів боргових зобов'язань банкрута.

142. У разі банкрутства підприємства при задоволенні прете­нзій кредиторів в першу чергу відшкодовуються...

А) вимоги по платежах до бюджету;

Б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

В) витрати, пов'язані з провадженням справи про банкрутство в арбітражному суді;

Г) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

Д) зобов'язання перед працівниками підприємства-банкрута.

143. У процесі санації балансу...

А) підвищуються розрахунковий і ринковий курси корпорати­вних прав;

Б) покращується платоспроможність підприємства;

В) покриваються відображені в балансі збитки;

Г) залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;

Д) збільшується статутний фонд підприємства.

144. Санаційний прибуток Це...

А) прогнозований прибуток, який підприємство планує одер­жати після успішного завершення санації;

Б) різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;

В) різниця між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;

Г) емісійний дохід у вигляді дизажіо;

Д) прибуток, який підприємство одержує в результаті списан­ня частини кредиторської заборгованості.

145. Вимоги щодо умов переведення боргу у разі реорганізації підприємства зводяться до такого:

А) перевід боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;

Б) перевід боргу на іншу особу допускається без згоди кре­дитора;

В) новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між кредитором і первіс­ним боржником;

Г) порука і встановлена третьою особою застава припиняють­ся з переведенням боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;

Д) уступка вимоги і перевід боргу, основані на угоді, укладеній у письмовій формі, повинні бути вчинені в простій письмовій формі.

146. Основний зміст реорганізації полягає в...

А) повній або частковій зміні власника статутного фонду юри­дичної особи;

Б) перереєстрації підприємства;

В) зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;

Г) зміні розміру статутного фонду;

Д) зміні складу засновників.

147. Ліквідаційний баланс підприємства в ході провадження справи про банкрутство затверджується...

А) комітетом кредиторів;

Б) ліквідаційною комісією;

В) податковим органом;

Г) арбітражним судом;

Д) зборами засновників підприємства.

148. Боржник може звернутися до арбітражного суду з влас­ної ініціативи із заявою про порушення справи про своє банкрут­ство у таких випадках:

А) якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань пе­ред іншими кредиторами;

Б) якщо податкові органи припинили операції по всіх бан­ківських рахунках боржника;

В) якщо у разі його ліквідації не у зв'язку з процедурою бан­крутства він не має можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі;

Г) відразу, тільки-но розрахунковий документ щодо стягнення заборгованості з боржника розміщується у картотеці;

Д) за наявності ефективної концепції санації та відсутності не­обхідного часу для її реалізації.

149. Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти такими заходами:

А) ліквідації портфеля короткострокових фінансових вкла­день;

Б) рефінансування дебіторської заборгованості;

В) продажу частини основних фондів чи окремих структурних ] підрозділів підприємства;

Г) збільшення статутного фонду підприємства;

Д) конверсія власності в борг.

150. Ліквідаційна (оціночна) вартість майна — це...

А) вартість усіх активів підприємства на момент складання лі­квідаційного балансу;

Б) вартість майна підприємства-банкрута після задоволення претензій кредиторів;

В) вірогідна ціна, за яку майно підприємства-банкрута може бути продане на ринку;

Г) визначається ліквідаційною комісією;

Д) балансова вартість майна підприємства, на яке звертається стягнення.

151. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може відбуватися в таких формах:

А) реструктуризація наявної заборгованості;

Б) альтернативна санація;

В) зменшення або списання заборгованості;

Г) надання санаційних кредитів;

Д) конверсія власності в борг.

152. Двоступінчаста санація полягає в...

А) зменшенні статутного фонду підприємства з подальшим його збільшенням;

Б) зменшенні номінальної вартості статутного фонду (акцій) або в безповоротній фінансовій допомозі власників;

В) збільшенні статутного фонду шляхом збільшення номі­нальної вартості акцій;

Г) випуску облігацій з подальшим їх обміном на звичайні акції;

Д) комбінації різних форм збільшення статутного капіталу.

153. Базою визначення потреби в капіталі для проведення ви­робничо-технічних санаційних заходів є...

А) величина поточних платіжних зобов'язань;

Б) сума довгострокової кредиторської заборгованості;

В) обсяг потреби в інвестиційному та оборотному капіталі;

Г) очікуваний обсяг виручки від реалізації окремих об'єктів активів;

Д) негативний (позитивний) грошовий потік, очі­куваний в період проведення санації.