Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

· кількість використаних засобів виміру;

· акцент на визначеному устаткуванні чи на заходах для енергозбереження;

· розподіл зусиль по центрах проведення перевірки;

· види показників роботи, що використовуються;

· методи розрахунків енергоспоживання.

1.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ

Енергетичний аудит будівлі передбачає наступні етапи:

Збір документальної інформації. Інструментальне обстеження. Обробка та аналіз отриманої інформації. Розробка рекомендацій з енергозбереження. Оформлення звіту. Складання енергетичного паспорту будівлі.

1.2.1 Збір документальної інформації

Енергетичний аудит варто поділити на два етапи: попередній та основний.

Попередній етап слугує для складання програми енергетичного обстеження. На цьому етапі визначаються основні характеристики обстежуваної будівлі. Необхідно визначити:

· Загальну інформацію про будинок (місце будівництва, адреса, рік будівництва, тип будинку, загальна опалювальна площа (об’єм), кількість персоналу, наявність проектної виконавчої документації із внесеними змінами про відхилення від проекту під час будівництва). Ознайомитись з проектними конструктивними рішеннями, теплотехнічними характеристиками конструкцій, системою опалення, вентиляції, водопостачання та електропостачання будинку.

· Інформацію для складання об’ємно–планувальних та геометричних показників будівлі (розташування будинку на плані забудови, плани поверхів, висота поверху, загальна висота будинку, загальна площа зовнішніх стін за напрямками сторін світу, загальна площа світлових отворів, тощо).

· Первинні дані про витрату теплової енергії, води, електроенергії й природного газу за попередній і поточний роки.

· Параметри систем тепло-, електро - та водопостачання будинку: джерела та схеми електро-, тепло-, водопостачання, вузли вводів трубопроводів, система опалення, наявність та типи приладів обліку енергоносіїв та витрат теплоносія. За наявністю індивідуального теплового пункту (ІТП) аудитор знайомиться зі схемою приготування гарячої води та теплоносія на опалення, оснащення ІТП приладами обліку та регулювання витрат теплової енергії.

· І т. д.

Описуючи громадську будівлю з точки зору споживача енергетичних ресурсів необхідно звернути увагу на:

1. Енергію, що поставлена на об'єкт: Варто представити короткий опис устаткування по постачанню енергії (труби, регулятори тиску і головні щити введення електроенергії), а також устаткування по збереженню палива, головне вимірювальне устаткування.

2. Розподіл енергії: У даній секції міститься інформація про системи розподілу енергії, зокрема, системи розподілу холодної води, системи розподілу гарячої води, системи вентиляції і кондиціонування, системи електропостачання. Коментарі повинні орієнтуватися на ефективність роботи перерахованих систем і приділяти особливу увагу причинам втрат енергії, таким як слабка (погана) ізоляція чи невиробничі витоки води та енергоносіїв з них.

3. Устаткування, що споживає енергію: Тут необхідно описати устаткування, що споживає первинну чи вторинну енергію. Це устаткування включає прилади системи опалення і гарячого водопостачання (ГВП), освітлювальне устаткування, офісне устаткування і т. д. Опис звичайно містить назву (чи тип) встановленого устаткування, норми енергоспоживання (якщо це можливо), опис автоматичних систем контролю і/чи процедури ручного керування. Якщо устаткування має засоби вимірювання, це також потрібно відзначити.

4. Структуру будинку: Наводиться опис елементів конструкції будинку з погляду дизайну і використаних матеріалів. Наприклад, може бути встановлено, що стіни зроблені з цегли чи бетону, вікна - зі склопакета чи з одинарним склінням, будинок має плоский дах чи зі схилами. Опис також повинен містити дані по існуючій в будинку системі вентиляції: природному чи примусовому. Ці елементи в сукупності з розмірами будинку можуть бути використані для розрахунків теоретично необхідного опалення внутрішніх приміщень. В опис слід включити час зайнятості будинку працівниками, щоб перевірити роботу установок, що регулюють фактичний час опалення будинку.

В процесі збору інформації на попередньому етапі приймають участь як енергоаудиторська компанія, так і представники обстежуваної громадської будівлі. Інформація фіксується у анкетах, приклади яких наведені у додатках А, Б.

В кінці попереднього етапу складається програма основного етапу енергетичного обстеження, яка узгоджується з керівництвом громадської установи та підписується обома сторонами.

Протягом всього обстеження повинен проводитися збір інформації у відповідності до розробленої програми. Джерелами інформації є:

1. бесіди та анкетування керівництва та обслуговуючого персоналу громадської будівлі;

2. схеми енергоспоживання та аналіз системи обліку енергоносіїв;