Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

2.6 ПЛАНУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ…………………………………

2.6.1 Апробація методик розрахунку лімітів ………………

2.7 СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДІВЛІ……….

ВИСНОВКИ……………………………………

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ………

ДОДАТКИ……………………………………

Додаток А……………………………

Додаток Б……………………………….

Додаток В…………………………

Додаток Г…………………………………

Додаток Д………………….…………………

Додаток Е………………….…………………

Додаток Ж……………………………………

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

C – питома ізобарна теплоємність, Дж/(кг×К);

C - поточна вартість капіталовкладень;

R - грошовий потік за t-й рік;

D – ставка дисконту;

R – відсоткова ставка;

D – градусодень;

ν––об’ємні витрати, м3/год;

∆р––перепад тиску, бар;

- температура внутрішнього повітря у приміщеннях;

- температура зовнішнього повітря, 0С;

- кількість діб опалювального періоду в місяці;

- тривалість опалювального періоду;

– фактичне теплоспоживання за місяць, Гкал/місяць;

ГДнорм – кількість градусо-діб для „нормативного” місяця;

ГДфакт – кількість градусо-діб за місяць, розрахованих по фактичній температурі зовнішнього повітря за відповідний місяць;

- максимальна величина фактичного річного теплоспоживання будинку, Гкал/рік;

- річне теплоспоживання на опалення (вентиляцію), приведене до „нормативного” року, Гкал/рік;

- фактичне річне теплоспоживання на ГВП, Гкал/рік;

- кількість енергії зовнішнього джерела, підведеної до об’єкту;

П – нормативний потенціал енергозбереження;

і - втрати в реальному та нормативному процесах;

– різниця тиску теплоносія перед елеватором на подавальному та зворотному трубопроводах, м в. ст;

– діаметр сопла елеватора, см;

– витрата теплоносія за показами витратоміра, м3/год;

– різниця температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах, 0С;

– кількість годин вимірювань, год;

– опалювальна площа будинку, м2;

D - вологовміст, г/кг;

К—коефіцієнт теплопередачі, Ккал/(м2·ч·0С)

P – електрична активна потужність, Вт, кВт, МВт;

Р - повний тиск вентилятора, Па;