Сегодня: 17 | 10 | 2021

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮФ «КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра фінансів і кредиту

Критерії оцінок

Знань студентів обліково-фінансового факультету при виконанні ними

Комплексної контрольної роботи

З навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Виконані комплексні контрольні роботи рекомендується оцінювати у такий спосіб:

Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, що правильно, всебічно і глибоко освітив усі поставлені теоретичні питання й аргументовано вирішив практичне завдання, передбачені комплексною контрольною роботою. У такий спосіб оцінка «Відмінно» може виставлятися студенту, що може на високому рівні сполучати теорію функціонування фінансової діяльності з практичним завданням.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, що правильно освітив усі поставлені теоретичні питання, може користуватися нормативними актами та довідниками. Як правило, оцінка «Добре» може виставлятися студенту, що опанував навчальний теоретичний матеріал і може використовувати його в подальшій фаховій діяльності.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, що в основному правильно освітив усі поставлені теоретичні питання і вирішив практичне завдання, але припустив незначні помилки. Оцінка «Задовільно» виставляється студенту в тому випадку, якщо він опанував навчальний теоретичний матеріал.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, що не виконав завдання комплексної контрольної роботи або припустив грубі істотні помилки при її виконанні. Звичайно оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, що не опанував знаннями по навчальному курсу «Фінансовий менеджмент» і не може продовжувати подальше навчання у ВУЗі.

Критерії оцінок розглянуті і затверджені на засіданні кафедри фінанси і кредит (протокол №___ від «___»___________ 2005 р.).

Завідувач кафедри фінанси і кредит

 

Пояснювальна записка

до пакета комплексних контрольних робіт для проведення самоаналізу по дисципліні «Фінансовий менеджмент».

Пакет комплексної контрольної роботи розроблений відповідно до робочої програми по дисципліні «Фінансовий менеджмент» для студентів 5-го курсу обліково-фінансового факультету для виявлення залишкових теоретичних знань та вміння застосовувати їх на практиці після складання іспиту. Пакет включає 30 варіантів, що містять два теоретичних питання й одне практичне завдання.

Кожний з варіантів охоплює найбільш актуальні питання по відповідній дисципліні, побудовані таким чином, що потребують знань по різних темах навчального курсу, вмінь правильно користуватися чинним законодавством України, навичок застосування їх у практичній діяльності.

Пакет комплексної контрольної роботи розроблений доцентом кафедри фінанси і кредит

Завідувач кафедри фінанси і кредит

РЕЦЕНЗІЯ

На комплексну контрольну роботу з дисципліни

«Фінансовий менеджмент»

Для магістрантів за спеціальністю 8.050106 “Облік і аудит”,

розроблену доцентом кафедри фінансів і кредиту

Рецензуєма комплексна контрольна робота складена відповідно до вимог робочої програми по дисципліні «Фінансовий менеджмент». Контрольна робота містить 30 варіантів комплексних завдань. Кожний з варіантів складається з двох теоретичних питань й одного практичного завдання. Реалізований у контрольній роботі принцип комплексності дозволяє студентам при відповідях на питання проявити знання по всьому вивченому курсі.

Позитивним моментом контрольної роботи є те, що вона включає питання по всіх сферах фінансової діяльності: самофінансування підприємства, управління грошовими потоками, формування потреби в капіталі та управління його структурою, попередження виникнення фінансових ризиків і антикризове управління. Особлива увага приділена формуванню і використанню власного і позичкового капіталу. Задачі дають можливість перевірити як методичні знання, так і практичні навички студентів.

Варіанти завдань рівноцінні за складністю та тривалістю виконання. Критерії оцінки виконання комплексної контрольної роботи обгрунтовані.

Декан обліково-фінансового

Факультету КДАУ А. М. Турбіна

РЕЦЕНЗІЯ

На комплексну контрольну роботу з дисципліни

«Фінансовий менеджмент»

Для магістрантів за спеціальністю 8.050106 “Облік і аудит”,

розроблену доцентом кафедри фінансів і кредиту

Управління фінансами підприємств, які функціонують в умовах вільного ринку, є найменш дослідженою галуззю вітчизняної економічної науки. Одним із найважливіших резервів поліпшення параметрів діяльності підприємств є підвищення рівня кваліфікації фахівців, відповідальних за управління фінансами підприємств та розробка нових підходів до організації роботи фінансової служби. Комплексна контрольна робота перевірки знань студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» розроблена з урахуванням цих вимог та у відповідності до робочої і типової програми за дисципліною “Фінансовий менеджмент”.

Контрольна робота дозволяє перевірити як теоретичні знання студентів так і вміння застосовувати їх при вирішенні практичних ситуацій. Усі варіанти, представлені у роботі, однакові за складністю та потребують для вирішення однакових витрат часу. Теоретичні питання дають змогу оцінити всі основні напрямки діяльності менеджера: мобілізація ресурсів, фінансування операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, визначення найефективніших шляхів вкладення грошей. Більшість практичних завдань адаптовані до реальних умов господарювання.

В цілому комплексна контрольна робота відповідає змісту робочої програми з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5-го курсу обліково-фінансового факультету спеціальності «Облік і аудит», освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Рекомендуєма література

1.  Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

3.  Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

4.  Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

5.  Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

6.  Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

7.  Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

8.  Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

9.  Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

10.  Ковалев В В Введение в финансовьій менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

11.  Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

12.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

13.  Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

14.  Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

15.  Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

16.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

17.  Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

18.  Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

19.  Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.

20.  Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997.