Сегодня: 07 | 12 | 2021

Методичні поради з курсового проектування ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

14. Калькуляція виробничої собівартості продукції розсадника

П. П

Назва породи

Вік

Сади­вного мате­ріалу, років

Площа сівби,

Га

Кількість

Щорічно реалі­зуємої проду­кції, тис. шт.

Заро-

Бітна плата робіт­ників, грн.

Нара-

Хуван­ня на заробі­тну плату, грн.

Вартість, грн.

Витрати, грн.

Собівартість, грн.

Посів­ного (сади­вного) матері­алу

Допомі жних

Матері­алів

Трак-торо-змін та коне-

Днів

. прямі

Ї накла­дні

Загаль­на вироб­нича

Одиниці

Облі­кованої проду­кції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

І. Посівне відділення

1.

Липа дрібнолиста

2

3,0

1200

6210-40

621-04

8902-60

9801-40

1609-00

27144-30

8143-30

35287-60

29-41

2

…….

Усього

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ІІ шкільне відділення

1 .Деревна шкілка

1.

Ялина звичайна

4

2,5

44

2789-20

278-92

2160-60

2309-90

1168-00

8706-70

2612-00

11318-

70

0-25

2

…….

Усього

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2.Плодова шкілка

1.

Вишня

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

…….

Усього

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Разом по розсаднику

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

28

15. План реалізації продукції.

ПП

Назва породи

Вік садив­ного матеріа­лу, років

План реалізації

Вироб-. нича собіва­ртість, грн.

Результат виробничої діяльності, грн..

Кількість,

Тис. шт.

Ціна 1

Тис. шт.,

Грн..

Загальна вартість, грн..

При-буток

Збиток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Посівне відділення

1.

Липа дрібнолиста

2

1200

65-40

78480

35287

34193

-

2

Дуб звичайний

Усього

ХХХ

ХХХ

2.Шкільне відділення

2.1 Деревна шкілка

1.

.Ялина

4

44

3,5

154000

11318

142682

-

2

…….

Усього

ХХХ

ХХХ

2.2 Плодова шкілка

1.

Вишня

2

.......

Усього

ХХХ

ХХХ

Загалом по розсаднику

ХХХ

ХХХ

2.6. Розділ 5. Організація і охорона праці в розсаднику

Розділ складається з двох параграфів:

5. 1. Організація праці.

5.2. Охорона праці та техніка безпеки.

Організація праці в лісових розсадниках спрямована підвищення ефективності виробництва шляхом раціонального використання наявних трудових і матеріально-технічних ресурсів створення сприятливих умов для працюючих у господарстві. У Параграфі 5.1 наводяться дані про потребу розсадника в робочій силі окремо за місяцями року. Розраховується чисельність та склад бригад і ланок (ф.16). Обґрунтовується запроектована організація праці, що включає розподіл і кооперацію праці, організацію роботи на робочих місцях, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, формування та оплату праці тощо. Кількість людино-днів, необхідних для виконання виробничого завдання, у розрізі відділень розсадника і місяців року.

29

Береться з табл. 10 (стп. 7) і 12 (стп.10) та заноситься у ф. 16. потреба розсадників у розрізі місяців визначається шляхом ділення людино-днів на 20 (пересічну кількість робочих днів у місяці з урахуванням несприятливих метеорологічних умов, святкових і вихідних днів).

Для виконання найбільш відповідальних робіт лісовий робітник повинен мати штат постійних кваліфікованих працівників, завантаження яких роботою протягом року гарантовано. Останнє в зимовий та осінній періоди можливе, якщо запланувати організацію виробництв (лозоплетіння, виготовлення сувенірів та вінків тощо). Основною формою організації праці в розсаднику є виробнича (лісокультурна) бригада. У разі великим обсягів робіт створюється спеціалізовані бригади на чолі з бригадиром: бригада для виконання робіт у посівному відділенні, у шкільному відділенні,

Закритого грунту тощо. Бригада, яка у своєму складі має

16. Розрахунок потреби розсадника в робочій силі.

№ п. п.

Виробниче відділення

Необхідно людино-днів за місяцями

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Посівне відділення

2

Шкільне відділення

3

А)деревна шкілка

4

Б)плодова шкілка

Усього по розсаднику

Потрібно робітників

З них постійних

Тимчасовий

10-15 постійних і сезонних (тимчасових) працівників, як правило, поділяється на ланки з трьох-п'яти чоловік, які очолюють ланкові з найбільш кваліфікованих постійних працівників. З урахуванням встановленої потреби в постійних і тимчасових робітниках у Параграфі 5.1 Наводиться планова кількість бригад і ланок, їх чисельність кількість постійних і тимчасових працівників.

У Параграфі 5.2 Наводяться основні положення техніки безпеки та охорони праці. На час виконання основних робіт з вирощування посівного матеріалу вказуються особи, відповідальні за загальний стан охорони праці в розсаднику.

30

Додаток 1 Титульний лист курсового проекту

Кабінет Міністрів України

Національний аграрний університет

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового

Господарства

Лісогосподарський факультет

Кафедра лісових культур

Курсовий проект

На тему: „Організаційно-господарський план постійного лісового
Розсадника____________ Держлісгоспу "

Упорядкував студент ______ курсу _____групи

Керівник _________________________________

Проект представлено до захисту _____________

Київ - 2003

Додаток 2

Загальні відомості про розсадник
Назва та приналежність ____________________________________

Місцезнаходження (область, район)___________________________

Запільна площа _____________________________________________

Адреса: поштова___________________________________________

Телеграфна ___________________________________________

Телефон, факс__________________________________________

Відстань до залізничної станції (назва) ___________________________

До обласного центру ____________________________________

До районного центру ____________________________________

До найближчого населеного пункту ________________________

До найближчого джерела водопостачання ____________________

Організації, підприємства, установи, які використовують навколишні

Угіддя та землі ___________________________________________

31

Додаток 3 Характеристика клімату району розташування розсадника

Період, місяць

Температура повітря, С

Кількість опадів, мм

Від­носна воло­гість,

%

Панів­ний

Напря­мок вітрів

При­мітка

Min.

Max.

Се­реднє

Min.

Max.

Се­реднє

За рік

Січень

Лютий

Березень

І т. д.

Тривалість вегетаційного періоду _____________ днів, початок вегетації

______________, кінець _______________

Час останніх весняних заморозків __________________, перших осінніх

Заморозків ____________

Сніговий покрив утворюється _______, середня товщина __________

См, сходить _____________

Висновок про вплив кліматичних умов на вирощування садивного матеріалу _______________

Додаток 4. Технічне завдання

На розробку проекту організаційно-господарського плану
постійного лісового розсадника_________________________ держлісгоспу

1. Призначення та виробнича потужність у розрізі відділень

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Відповідно до планового (проектного) завдання розрахувати площі
виробничих відділень розсадника;

3. Розробити проект організації території розсадника та визначити
площі допоміжних частин

4. Скласти перелік будівель, обладнання та оснащення необхідного
для забезпечення нормальної діяльності розсадника.

5. Розробити та обґрунтувати проект сівозмін для виробничих
відділень

32

6. Запроектувати та обгрунтувати системи основного обробітку
грунту