Сегодня: 17 | 10 | 2021

Методичні поради з курсового проектування ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

Методичні поради з курсового проектування ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Лісогосподарський факультет

Кафедра лісових культур

ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

Методичні поради з курсового проектування

Для студентів освітньо-кваліфікаційного

Рівня „Бакалавр" зі спеціальностей:

7.130401 - „Лісове господарство"

7.130402 - „Садово-паркове господарство"

Київ – 2003

УДК. 630*232.32(031)

У методичних рекомендаціях наведено поради стосовно опрацювання та написання окремих розділів курсового проекту, а також основні довідкові та нормативні матеріали.

Рекомендовано Методичною комісією навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного аграрного університету

 

Навчальне видання ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

Методичні поради

З курсового проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр" зі

Спеціальностей:

7.1304.01 - „Лісове господарство" 7.1304.02 - „Садово-паркове господарство"

 

ПЕРЕДМОВА

Сьогодні в підприємствах Держкомлісгоспу України функціонує понад 1400 постійних і тимчасових розсадників загальною площею близько 6,5 тис. га. За звітними даними площа посівних відділень становить 1365 га, шкільних відділень - 675, плантацій -744 га закритого ґрунту - 11 га. В розсадниках щорічно вирощується понад 440 млн. шт. сіянців і 15 млн. шт. саджанців, близько полошиш, з них - шпилькові.

Подальше збільшення виробництва садивного матеріалу, покращення його якості, розширення видового асортименту і підвищення ефективності лісового розсадництва потребує всебічного врахування сучасних обсягів лісокультурних і лісомеліоративних робіт, особливостей економіки галузі і народного господарства, ширшого застосування добрив і хімічних препаратів для боротьби з бур'янами, збудниками хвороб і шкідниками.

Особливо важливого значення набувають питання проектування планування, організації і матеріально-технічного забезпечення робіт з вирощування садивного матеріалу в лісових розсадниках, вирішення яких на належному професійному рівні неможливе без глибоких спеціальних теоретичних знань і певних практичних навичок.

Методичні рекомендації до курсового проектування з лісового розсадника розроблене відповідно до типової програми дисципліни курсу в межах бюджету робочого часу передбаченого навчальним планом. Враховано діючі положення та нормативно-довідкові матеріали, які визначають особливості проектування і функціону­вання лісових розсадників України, сучасні типові проекти, а також багаторічний досвід кафедри щодо вдосконалення курсового проектування.

Рекомендації покликані допомогти студентам оволодіти методи­кою проектування лісових розсадників, виконання інженерних розра-хунково-графічних робіт і обґрунтування запроектованих заходів.

Однак методичні рекомендації не є посібником, що містить усі необхідні для розробки курсового проекту відомості та матеріали. Під час обґрунтування та складання організаційно-господарського плану розсадника важливим є використання фахових підручників, спеціальної наукової літератури, а також діючих нормативно-довідкових матеріалів.

Автори наперед вдячні за критичні зауваження та слушні пропозиції стосовно покрашення та вдосконалення методичних рекомендацій.

З

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета та завдання курсового проектування

Розробка проекту постійного лісового розсадника — це особли­вий вид навчального процесу, що спрямований на підготовку високо­кваліфікованих спеціалістів лісового господарства. Робота над ним допомагає студентам розвивати уміння самостійно та творчо працюва-ти і одночасно закріплювати теоретичні знання та набувати досвід щодо їх застосування для вирішення конкретних практичних завдань.

Під час курсового проектування студенти знайомляться з вироб­ничою діяльністю та особливостями роботи постійних лісових розсад­ників, досконально вивчають технологію виробництва садивного матеріалу в одній з лісорослинних зон України.

Навчити студентів приймати правильні, науково обґрунтовані рішення в процесі розв'язання організаційних і агротехнічних питань, кваліфіковано виконувати інженерні розрахунки та вміло кори­стуватись необхідною довідковою літературою і нормативними мате­ріалами - завдання курсового проектування.

Ґрунтовне засвоєння принципів і методики проектування лісо­вих розсадників має дуже важливе значення для майбутніх фахівців лісового господарства, оскільки більшість них на виробництві будуть вирішувати практичні питання лісокультурного виробництва і, зокрема, діяльності лісових розсадників з вирощування лісового і декоративного садивного матеріалу.

1.2: Структура курсового проекту

Для написання курсового проекту рекомендується структура максимально наближена до реальної структури проектів організаційно-господарських планів постійних лісових розсадників, які розробляються державним проектно-виршукувальним інститутом лісового господарства „Укрдіпроліс". Реальні проекти складаються із вступу і трьох частин (перша містить загальні відомості про розсадник, друга - запроектовані заходи з виробництва садивного матеріалу, а третя - розрахунки витрат пов'язаних з оснащенням розсадника, виробництвом продукції та рентабельності діяльності).

Пояснювальну записку та розрахункову частину курсового проекту доцільно викласти у такій послідовності:

Титульна сторінка

Проектне завдання

Зміст

Вступ (передмова)

Розділ 1. Загальні відомості про лісовий розсадник, природні та економічні умови району діяльності.

Розділ 2. Призначення, виробнича потужність та організація

Території розсадника.

Розділ 3. Основи агротехніки.

Розділ 4. Технологія та виробнича собівартість вирощування

Садивного матеріалу.

Розділ 5 Організація й охорона праці. Список використаних джерел інформації. Додаток

У разі необхідності або під час розробки реального проекту його структуру, за погодженням з керівником проектування, можна змінити.

1.3. Основні правила оформлення та написання курсового Проекту.

Курсовий проект з лісового розсадника розробляється кожним студентом за індивідуальним завданням. Для написання використовуються стандартні аркуші паперу формату А4. З лівої сто­рони необхідно залишати вільне поле шириною 35 мм, з правої 10 мм, а зверху та знизу - по 20 мм.

Текст пояснювальної записки проекту та розрахункова частини,
подається відповідно до вказаної раніше структури. Основною
рубрикою тексту є розділ. Нумерація розділів наскрізна. Після номера
розділу ставиться крапка. Параграфи нумеруються в межах кожної
глави. Номер параграфа складається з номера розділу та номера
параграфа, які розділяються крапкою. Наприклад: Розділ 4. Основи
агротехніки. 4.1. Особливості впрошування сіянців. Заголовки
розділів і параграфів пишуться чорною тушшю з використанням
стандартного шрифту (при рукописному оформленні) або виділяються
шрифтом більших розмірів (у разі комп'ютерного набору тексту)
Підкреслювати заголовки та розривати перенесенням окремі слова в
них забороняється.