Сегодня: 13 | 08 | 2022

ПРОГРАМА Навчальної дисципліни ГЕРБОЛОГІЯ 2006

MIHICTEPCTBO

АГРАРН0Ї ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

Департамент аграрної освіти. науки та дорадництва

Науково-методичний центр аграрноої ocbіtи

ГЕРБОЛОГІЯ

КИЇВ

АГРАРНА ОСВІТА

2006

ПРОГРАМА

Навчальноі дисциплини для

Підготовки бакалаврів

Налряму 130 „Агрономія" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики України (за вибором ВНЗ)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаментом аграрної освіти, науки

Та дорадництва Міністерства аграрної політики України

16 листопада 2006 р.

ГЕРБОЛОГІЯ

ПРОГРАМА Навчальної дисципліни ГЕРБОЛОГІЯ 2006

Бакалаврів напряму 1301 "Агрономія"

У вищих навчальних закладах

II - IV рівнів акредитації

Мінагрополітики України

(за вибором ВНЗ)

Київ "Аграрна освіта"

2006

ББК41.46

Г37

УДК 632.51(073)

Програму підготували: доктори с.-г. наук, професори Ю. П. Манько, С-П - Танчик, кандидати с.-г наук, доценти М. П. Косолап О. Л. Кротінов, СО. В'ялий, М. Ф.Іванюк (Національний аграрний університет); доктор с.-г. наук, професор О. О. Івашенко (Інститут цукрових буряків УААН; доктор с.-г. наук, професор В. О. Єщенко (Уманський державний аграрний університет); доктор с.-г. наук, професор І. Д. Примак (Білоцерківський державний аграрний університет); кандидат с.-г. наук, доцент В. І. Печенюк (Подільський державний аграрно-технічний університет), кандидат с.-г наук, доцент К. К. Соколов (Одеський державний аграрний університет)

Рецензенти: доктор с.-г. наук, проф. А. М. Малієнко (інститут – землеробства УААН); кандидат с.-г. наук, доцент Б. Є. Якубенко (Національний ;аграрний університет)

Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Мінагрополітики України з "Агрономії, технології зберігання та переробки продукції” ( протокол від 6 жовтня 2005 р. № 9)

Відповідальні за випуск: старшин науковий співробітник Науково-методичного центру аграрної освіта Мінагрополітики України, кандидат с.-г. наук, доцент С. М. Кравченко, методист О. Г. Каптан

Редактор

Л. М. Талюта

® Науково-методичний центр аграрної освіти

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь якій формі без письмової згоди Науково-методичного центру Мінагрополітики України.

ПЕРЕДМОВА

Актуальність проблеми контролю забур'яненості посівів сільськогосподарських культур зумовлена істотним негативним впливом бур'янів на продуктивність культурних рослин. Без розв'язання цієї проблеми не можна досягнути на практиці ефективного використання досягнень селекції, агрохімії, технічних засобів, заходів меліорації ґрунтів, зростання урожайності вирощуваних культурних рослин.

Для ефективного контролювання забур'яненості полів Ь дотриманням економічних та екологічних регламентів важливого значення набуває навчальня дисципліна "Гербологія". Метою цієї дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи знань і умінь із закономірностей формування бур'янового компоненту агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними рослинами і бур'янами та способів їх регулювання для одержання економічно і екологічно обґрунтованої урожайності вирощуваних рослин.

Для успішного вивчення гербології необхідне попереднє ґрунтовне засвоєння хімії, фізіології рослин, ботаніки, ґрунтознавства, землеробства, агроекології, фітофармакології.

Вивчення гербології покликане забезпечити підготовку фахівця до професійної діяльності, реалізацію ним на практиці системи рекомендованих заходів, спрямованих на успішне контролювання наявності бур'янів в агрофітоценозах за різних систем землеробства.

У результаті вивчення гербології за програмою підготовки бакалавра студенти повинні:

Знати

- фітоценоз, агрофітоценоз, їх склад та структуру, фітосередовище і його фактори;

- систему взаємовідносин між різними видами в агрофітоценозах і конкурентну здатність культурних рослин;

- агробіологічну класифікацію бур'янів, шкодочинність, морфологію, біологію основних їх видів;

- методику обліку та оцінювання потенційної і актуальної забур'яненості ріллі;

- систему комплексних, запобіжних та винищувальних заходів проти бур'янів, їх технологічну, господарську та енергетичну ефективність:

- методику розрахунку екологічної і економічної доцільності заходів контролю бур'янів у посівах сільськогосподарських культур.

Уміти

- визначати поширені в Україні види бур'янів за насінням та рослинами у різних фазах їх розвитку;

-- визначати потенційну та актуальну забур'яненість полів, оцінювати їх рівень, складати карту забур'яненості полів:

- реалізовувати на практиці систему заходів контролювання забур'яненості полів, адаптовану до конкретних умов агроландшафту та інтегровану в сучасні технологїї вирощування сільськогосподарських культур;

-еколого-економічно оцінювати здійснені заходи контролю забур'яненості полів:

- оцінювати якість робіт із контролю забур'яненості полів.

Під час розробки програми враховано освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму галузевого стандарту підготовки бакалаврів напряму 1301 "Агрономія", На вивчення дисципліни виділено 81 год, з них аудиторних занять - 40 год.

Підсумкові контрольні заходи проводять у формі складання іспиту.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ВСТУП

Поняття про гербологію. Об'єктивність її виникнення і становлення, між предметні зв'язки. Об'єкти, предметі і методи дослідження в гербологїї. Історія вивчення проблеми бур'янів в Україні. Сучасний рівень розвитку гербології у світі та Україні і перспективи. Місце гербології в системі підготовки бакалаврів з напряму 1301 "Агрономія" та їх професійний діяльності. Зміст навчальної дисципліни „Гербологія” в програмі підготовки фахівців ОКР „Бакалавр”.

1. НаукоВІ ОСНОВИ ГЕРБОЛОгіЇ

1.1. Рослинні угруповання

Поняття про фітоценоз і агрофітоценоз, їх особливості

Склад агрофітоценозу. Компоненти та інгредієнти агрофітоценозу. Бур'янові сину з її в агрофітоценозі. Проблемні види бур'янового компонента агрофітоценозу: домінанти, субдомінанти, супутні види. Історичні етапи становлення агрофітоценозів. Поняття про агрофітоцитологію. Поняття про фі тосередовище як комплекс екологічних факторів, змінених під впливом рослинних угруповань. Основні фактори фітосередовища: абіотичні (повітря, вода, тепло, світло, елементи мінерального живлення) та біотичні (взаємовпливи між компонентами агрофітоценозу, вплив мікроорганізмів, тварин, людини). Поняття про екологічний об'єм та екологічну нішу. Консорція - сукупність організмів, об'єднаних фітосередовищем популяції автотрофної рослини.

1.2. КОНКУРЕНТНА ЗДАТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ

Технологічні та фітоценотичні особливості вирощування в Україні груп, видів сільськогосподарських культур, 6агаторичних кормових трав, однорічних кормових трав, ярих зернових колосових, зернобобових, озимих зернових, просапних, технічних непросапних. Фітосередовіще культурних рослин різних технологічних груп. Прямі і опосередковані взаємодії компонентів агрофітоценозу. Поняття про конкурентну здатність культурних рослин та показники їх антібур'янової ефективності.

2. СЕГЕТАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ

2.1. ПОНЯТТЯ ПРО БУР'ЯНИ ТА ЇХ ШКОДОЧИННІСТЬ

Зміст поняття "бур'яни", їх походження. Сегетальна та рудеральна рослинність. Аналіз ботанічного спектра бур'янів в Україні. Поняття про потенційну і актуальну забур'яненість полів, їх нормативне оцінювання. Тенденції зміни забур'яненості польових угідь у минулому і сучасному землеробстві України та світу.

Причини шкодочинності бур'янів і величина обумовлених ними втрат урожаю вирощуваних рослин у світовому та вітчизняному землеробстві.

2.2. ЕКОЛОГО-БІОЛОгіЧні ВЛАСТИВОСТІ БУР'ЯНІВ

Об'єктивні причини виживання бур'янів в агрофітоценозах пристосування їх до умов фітосередовища. Екологічні групи видів бур'яній за їх вимогами до основних факторів середовища: світла (геліофіли, індифєренти, геліофоби), тепла (термофіли, кріофіли), вологи (гігрофіти, мезофіти, ксерофіти), реакції ґрунтового розчину (ацидофіли, нейтрофіли, базофіли), елементів мінерального живлення ( нітрофіли, калієфіли).

Способи розмноження бур'янів та поширення їх зачатків (анемохорія, гідрохорія, зоохорія, ангропохорія).

Плодючість бур'янів, явища гігантизму та неотенії. Життєздатність та довговічність зачатків бур'янів у грунті та інших середовищах. Період спокою насіння бур'янів, його типи, польова схожість.

Явище поліморфізму у насінні бур'янів. Пролонгований характер багаторічного проростання насіння і появи сходів бур'янів у часі. Динаміка появи сходів бур'янів упродовж вегетаційного періоду, вегетативне розмноження бур'янів.

Агробіологічна класифікація бур'янів та характеристика найбільш поширених в Україні їх видів. Поняття про агротипи забур'яненості полів, їх класифікація. Особливості видового складу і життєвості різних видів синузії бур'янів у посівах різних еколого-технологічних груп сільськогосподарських культур у природнокліматичних зонах України, Видовий склад поширених в Україні рудеральних бур'янів, їх біологічна характеристика та шкодочинність.

2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ ПОЛІВ

Методи визначення потенційної забур'яненості полів, засміченості органічних добрив зачатками бур'янів та актуальної забур'яненості посівів. Методика складання карт забур'яненості полів за динамікою її змін упродовж багаторічних спостережень.

3. КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ

3.1. СИСТЕМНІСТЬ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ РІЛЛІ

Об'єктивні та суб'єктивні технологічні причини забур'яненості агрофітоценозів: наявність ґрунтового банку насіння та вегетативних органів розмноження бур'янів, порушення сівозмін, неякісний обробіток грунту, зрідженість посівів, несвоєчасне та неякісне виконання технологічних заходів, засміченість органічних добрив насінням бур'янів, використання некондиційного посівного матеріалу. Поняття про способи, заходи та засоби контролю забур'яненості полів. Об'єктивність системності протибур'янових заходів. Поняття про систему заходів захисту посівів від бур'янів інтегровану в сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур та її складові.

3.2. ЗАПОБІЖНИЙ СПОСІБ КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ БУР'ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ

Сутність запобіжного способу захисту посівів від бур'янів, їх склад, ефективність і поширення. Фітоценотичні заходи: протибур'янова орієнтація чергування культур, застосування проміжних посівів, чистих і зайнятих парів. Організаційні заходи: очищення посівного матеріалу, підготовка органічних добрив, утримання чистими від бур'янів придорожних смуг, луків, пасовищ, ярів; технологічна дисципліна під час виконання адаптивних технологій у землеробстві, карантинні заходи. Використання карти забур'яненості полів та прогнозу очікуваного видового і кількісного складу бур'янів. Еколого-економічне обґрунтування заходів захисту посівів від бур'янів. Екологічні заходи запобігання поширенню бур'янів: вапнування, гіпсування, осушення, зрошення.

Поняття про порогові рівні забур'яненості полів: фітоценотичний, господарський та еколого-економічний, методика їх визначення. Використання показників порогових рівнів забур'яненості для екологічної та економічної оптимізації заходів її контролювання.

3.3. ВИНИЩУВАЛЬНИЙ СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ РІЛЛІ

3.3.1. МЕХАНІЧНІ ВИНИЩУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТИ БУР'ЯНІВ

Механізми механічного знищення бур'янів: провокація насіння до проростання, відмирання насіння, удушення проростків, виснаження органів вегетативного розмноження, вичісування кореневищ, присипання сходів ґрунтом. Протибур'янова значимість складових частин системи механічного обробітку ґрунту: основного, передпосівного, післяпосівного. Порівняльне оцінювання протибур'янової ефективності полицевого і безполицевого способів основного обробітку ґрунту. Можливості механічного знищення бур'янів за умов мінімального і нульового обробітку ґрунту.

Реалізація механізмів знищення бур'янів у принципових схемах основного обробітку ґрунту залежно від агротипів забур'яненості полів та грунтово-кліматичних умов: напівпаровий зяблевий обробіток, варіанти поліпшеного зяблевого обробітку, обробіток чистих і зайнятих парів. Знищення бур'янів за системи передпосівного та післяпосівного обробітку ґрунту за сучасних прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Особливості механічних заходів знищення бур'янів під час догляду за посівами овочевих культур, садів та ягідників на меліорованих землях.

3.3.2. ХІМІЧНІ ЗАХОДИ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ

Поняття про гербіциди. Історія винайдення, сучасний стан та перспективи застосування гербіцидів у землеробстві. Морфологічна, топографічна та фізіолого-біологічна природа селективності фітотоксичної дії гербіцидів. Хімічна, токсикологічна та виробнича класифікації гербіцидних препаратів Класифікація гербіцидів за строком захисної дії та післядії Методика вибору оптимального гербіциду за конкретних умов агрофітоценозу.

Способи внесення гербіцидів на полях. Технології застосування регламентованих гербіцидів на посівах основних сільськогосподарських культур. Технічна забезпека під час застосування гербіцидів.

3.3.3. ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ ФІЗИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Заходи знищення бур'янів за допомогою термічного впливу, електричного струму, електромагнітного поля, ультразвуку, лазерного опромінювання. Технологічні, екологічні, економічні аспекти та перспективи застосування фізичних протибур'янових засобів.

3.3.4. ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯШВ БІОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Поняття про біологічні протибур'янові засоби та їх класифікація: гербіфаги, мікогербіциди, фітопатогени, фітогербіциди. Технологія, ефективність та перспективи застосування біологічних засобів у практичній гербологїї.

3.3.3. Інтегровані системи заходів контролювання забурянености посівів основних технологічних груп сільськогосподарських культур

Особливості видового складу, фітоценотичної структури та життєвості популяцій бур'янів в агрофітоценозах культур різних технологічних груп, підстава для побудови ефективної системи їх контролювання. Врахування технологічного та фітоценотичного протибур'янового ефекту конкретних агрофітоценозів під час побудови системи захисту їх від бур'янів.

Вимоги до системи контролювання забур'яненості посівів - висока технічна, економічна, енергетична ефективність та екологічна допустимість. Сучасні інтегровані системи заходів контролювання забур'яненості посівів багаторічних кормових трав, однорічних кормових культур, ярих зернових колосових, озимих зернових, зернобобових, просапних, технічних непросапних.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

1. ВИВЧЕННЯ АГРОБІОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ БУР'ЯНІВ, ЇХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ І РОЗВИТКУ

На робочому місці студента розміщують гербарій найбільш поширених 100 видів бур'янів, довідники та методичні вказівки. Користуючись цим наочним матеріалом та інформаційними джерелами, студенти у робочих зошитах подають агробіологічну характеристику вивчених бур'янів та звітують, демонструючи вміння розпізнавати види за зовнішнім виглядом рослин та їх насінням.

2. ВИЗНАЧЕННЯ АГРОТИПІВ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ

Студенти одержують індивідуальні завдання, в яких указано агробіологічну структуру забур'яненості посівів, виражену рясністю видів конкретної їх асоціації і за допомогою методичних вказівок визначають назву агротипу цієї забур'яненості.

3. СКЛАДАННЯ КАРТИ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ ПОЛІВ СІВОЗМІНИ

За даними агробіологічної структури забур'яненості полів, керуючись методичними порадами, студенти складають карту забур'яненості полів сівозміни.

4. ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕХАНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ

У завданні вказують схему сівозміни і агротипи забур'яненості її полів. Користуючись набутими знаннями і методичними вказівками, студенти обирають потрібні механічні заходи, технології і технічні засоби їх здійснення.

5. ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Користуючись навчальними таблицями та довідниками, студенти вивчають технологію застосування регламентованих гербіцидів - способи, норми, строки їх внесення, тривалість та спектр фітотоксичної дії й післядію.

6. ОЦІНЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОСТЇ ВИБОРУ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ ПОЛІВ

У завданні вказують сільськогосподарську культуру, яку вирощують на конкретному полі, видовий склад його забур'яненості, рясність бур'янів на час застосування обраного заходу захисту та інші вихідні дані, необхідні для розрахунків еколого-економічного порога забур'яненості цього поля. За допомогою методичних вказівок студенти виконують указані розрахунки і здійснюють оцінювання оптимальності обраного заходу.

7. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАНИХ ПРОТИБУР'ЯНОВИХ ЗАХОДІВ

На підставі виданої викладачем інформації щодо окремих технологічних показників виконаного протибур'янового заходу, користуючись методичними порадами, студенти визначають загальну оцінку його якості.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ АУДИТОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ, %

П/п

Назва розділів

Лекції

Лабораторно - практичні

Заняття

Вступ

4

1..

Наукові основи гербології

12

_

2.

Сегетальна рослинність в агрофітоценозах

12

22

3.

Контролювання забур'яненості

Агрофітоценозів

30

20

Всього 58

42

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Веселовський І. В., Манько Ю. П., Лисенко А. К., Атлас-визначник бур'янів. - К.: Урожай, 1988. - 128 с.

Веселовський І. В., Манько Ю. П., Козубський О. В. Довідник по бур'янах. - К.: Урожай, 1993.-208с.

Косолап М. П. Гербологія: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2004. -362 с.

Косолап М. П. Гербологія з основами фітоцетології. - К.: НАУ, 1999. — Ч. 1. - 89с.; Ч.2.- 102с.

Косолал М. П. та ін. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з гербології / М. П. Косолап, С. М. Вигера, Ю. П. Манько та ін.-К. НАУ, 2004. - 104с.

Манько Ю. П. та ін. Бур'яни та заходи боротьби з ними / Ю. П, Манько, І. В. Веселовський, Л. В. Орел т.; ім. - К.: Учбово-методичний центр Мінагропрому України, 1998. - 240 с

Манько Ю. П. Гербологія: Методичні вказівки. - К.: НАУ, - 1999. - 44 с.

Фясюнов А. В, Сорные растения - М. Колос, 1984.-320с.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (щорічні видання)

Останні видання з напряму 1301 "Агрономія"

Назва програми:

Спеціальність:

Екологічні проблеми землеробства

Відповідальний за випуск Кравченко С. М. 2006 р.

Селекція і насінництво овочевих культур у

Закритому грунті

Плодоовочівництво і виноградарство Відповідальний за випуск Кравченко С. М. 2006 р

Підписано до друку 20.11.2006. Папір тип №1. Фіз. друк. арк.. 0,4 умовн., друк арк.. 0,5. Тираж 135 прим. Замовлення № 135.

© Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України 03151. Київ - 151, вул. Смілянська, 11 тел. 242-35-68, е-mаіl: smcae @ smcae. kiev. ua

Http // smcae. kiev. ua

© Видавнича дільниця Наукметодцентру

Всі права захищені, не підлягає копіюванню 03151, Київ - 151, вул. Смілянська, 11.