Сегодня: 19 | 01 | 2022

Вопросы экзамена по финансовому менеджменту ( на украинском языке)

Вопросы экзамены по финансовому менеджменту ( на украинском языке)

1.  Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту

2.  Функції і механізм фінансового менеджменту

3.  Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

4.  Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

5.  Система і методи фінансового планування

6.  Системи і методи фінансового аналізу

7.  Метод коефіцієнтів у фінансовому аналізі

8.  Фінансова стратегія підприємства

9.  Система поточного планування фінансової діяльності

10.  Системи і методи внутрішнього фінансового контролю

11.  Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часу

12.  Методичний інструментарій урахування чинника інфляції

13.  Методичний інструментарій урахування чинника ризику

14.  Методичний інструментарій урахування чинника ліквідності

15.  Сутність і класифікація активів підприємства

16.  Принципи формування активів підприємства

17.  Політика керування оборотними активами.

18.  Оптимізація обсягу оборотних активів

19.  Управління запасами

20.  Модель економічно обгрунтованого розміру замовлення

21.  Управління дебіторською заборгованістю

22.  Факторинг, форфейтинг, урахування векселів

23.  Особливості, переваги і хиби методів обліку витрат.

24.  Форма кредиту і тип кредитної політики

25.  Управління грошовими активами

26.  Управління чистим грошовим потоком

27.  Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства (теореми Мілера-Ора і Баумоля).

28.  Управління фінансуванням оборотних активів

29.  Оптимізація суми поточного фінансування оборотних активів

30.  Управління необіговими активами

31.  Управління відновленням необоротних активів

32.  Управління фінансуванням необігових активів

33.  Сутність і класифікація капіталу підприємства

34.  Принципи формування капіталу підприємства

35.  Вартість капіталу і принципи її оцінки

36.  Фінансовий леверидж

37.  Оптимізація структури капіталу

38.  Політика формування власних фінансових ресурсів

39.  Управління акціонерним капіталом підприємства

40.  Механізми формування операційного прибутку

41.  Операційний леверидж

42.  Дивідендна й емісійна політика

43.  Політика залучення позикових коштів

44.  Управління банківським кредитуванням

45.  Управління комерційним і споживчим кредитом

46.  Форми кредиту і кредитного забезпечення

47.  Управління фінансовим лізингом

48.  Управління позичковим (облігаційним) капіталом

49.  Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю

50.  Сутність і класифікація інвестицій

51.  Інвестиційна політика підприємства

52.  Управління реальними інвестиціями

53.  Вимоги до розробки інвестиційних проектів

54.  Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

55.  Управління фінансовими інвестиціями

56.  Оцінка ефективності фінансових інвестиційних проектів

57.  Оптимізація портфеля інвестиційних рішень

58.  Управління грошовими потоками підприємства

59.  Принципи управління грошовими потоками

60.  Показники, що характеризують організацію грошових потоків підприємства

61.  Методи оптимізації і планування грошових потоків

62.  Платіжний календар

63.  Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства

64.  Принципи управління фінансовими ризиками

65.  Політика управління фінансовими ризиками

66.  Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків

67.  Зовнішні механізми нейтралізації фінансових ризиків

68.  Ефективність механізмів запобігання фінансових ризиків

69.  Страхування фінансових ризиків

70.  Сутність, види і процедури банкрутства

71.  Принципи антикризового фінансового управління підприємством

72.  Політика фінансового менеджменту при погрозі банкрутства

73.  Експрес-діагностика банкрутства

74.  Фундаментальна діагностика банкрутства

75.  Внутрішні механізми стабілізації діяльності при погрозі банкрутства

76.  Санація підприємства, визначення її ефективності

77.  Факторний аналіз фінансових результатів підприємства

78.  Управління формуванням прибутку від усіх видів діяльності підприємства

79.  Оцінка впливу чинників внутрішнього і зовнішнього впливу на формування і розподіл прибутку

80.  Принципи аналізу фінансової звітності підприємства

81.  Сутність і види бюджетів підприємства

82.  Фінансовий контролінг

83.  Міжнародний фінансовий менеджмент

84.  Корпоративна реструктуризація

85.  Система раннього попередження і реагування

86.  Управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства

87.  Управління фінансовою стійкістю і діловою активністю підприємства

88.  Організація ризик-менеджменту на підприємстві

89.  Економічна оцінка вартості підприємства

90.  Принципи управління грошовими потоками і їх характеристикою

91.  Типова схема організаційної структури фінансового управління у великих підприємствах