Сегодня: 17 | 10 | 2021

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 3)

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 3)

КОПІЯ


ПОСТАНОВА
ЗА СПРАВОЮ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" _______________ 20__ р.

____________________________
(найменування населеного пункту)

Я, ______________________________________________________________

(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ініціали особи, яка винесла постанову)
________________________________________________________________,

Розглянувши матеріали адміністративної справи відносно гр. ____________
________________________________________________________________,

Число, місяць і рік народження ______________________________________,

Місце народження ________________________________________________,

Місце проживання ________________________________________________,

Місце роботи та посада ____________________________________________,

Документ, який засвідчує особу _____________________________________.
(указати документ, коли і ким виданий, серію, номер)

УСТАНОВИВ

_________________________________________________________________

(викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Враховуючи, що гр. ___________________ скоїв(-ла) адміністративне правопорушення, передбачене ч. _____ ст. ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Рішення, винесене щодо вилучених документів, речей __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Вилучені документи, речі отримав ______________________ (підпис правопорушника)

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП у вищому органі або районному (міському) суді протягом 10 днів від дня її винесення.

Начальник

_________________________________
(посада, найменування органу внутрішніх
справ, звання)

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності отримав

"___" _______________ 20__ року.

Підпис правопорушника __________


Додаток 3
до п. 2.14 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення


ПРОТОКОЛ _______ N ________
(серія)
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ*
____________
* Протокол про адміністративне затримання складається у випадках, передбачених ст. 262 КУпАП.

"___" _______________ 20__ р.

____________________________
(найменування населеного пункту)


Я, ______________________________________________________________
(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,

Склав цей протокол про адміністративне затримання гр. ________________
(прізвище, ім'я та по батькові затриманого)
___________________________________ "___" _______________ 19__ року
народження, що проживає за адресою: _______________________________
_________________________________________________________________,

Який(-яка) доставлений(-на) в службове приміщення ___________________
(назва та адреса)
_________________________________________________________________

"___" _______________ 20__ року о "__" год. "__" хв. у зв'язку із вчиненням
правопорушення, передбаченого ч. ___ ст. ____ КУпАП для _____________
(мотиви затримання: _________________________________________________________________ Припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне
правопорушення, для розгляду справи і т. ін.)

Гр. ______________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП.

"___" _______________ 20__ р.

Підпис затриманої особи ____

________


Про місцеперебування затриманого(-ної) згідно зі ст. 261 КУпАП повідомлено
о "___" год. "___" хв. "___" _______________ 20__ року __________________
_________________________________________________________________ (родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчання, яким чином повідомлено)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку в присутності понятих

1. ____________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса _______________________

2. ____________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса _______________________


Проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264 КУпАП,
що були в затриманого(-ної) _______________________________________
(прізвище та ініціали)

У затриманого(-ної) в присутності понятих виявлені та вилучені для тимчасового зберігання
_________________________________________________________________ (указати перелік речей, цінностей, документів, що являються знаряддям або безпосереднім
_________________________________________________________________ об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення) _________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Затриманий(-на) одягнутий(-та) _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

При особистому огляді тілесні ушкодження

Не виявлені, виявлені

_________________


(непотрібне закреслити)

(які саме, чи надавалася медична

_________________________________________________________________ допомога, час надання медичної допомоги, номер виклику і бригади швидкої медичної
_________________________________________________________________
Допомоги, прізвище та ініціали лікаря)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді _________________
(указати ким і які саме)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підписи понятих

1. _______________________________
2. _______________________________


Підпис затриманого(-ної) _________________________________________

Підпис працівника, який робив огляд _______________________________

Гр. __________________ звільнений(-на) "___" _______________ 20__ року (прізвище та ініціали)

О "___" год. "___" хв.

Причина звільнення _______________________________________________

При звільненні одержав(-ла) ________________________________________
(указати перелік речей, що повернуті при звільненні)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Претензій не маю, претензії маю

_____________________________________

(непотрібне закреслити)

(указати, які саме)


_________________________________________________________________

Підпис звільненої особи ___________________________________________

Підпис посадової особи ___________________________________________

Додаток 4
до п. 3.1 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення