Сегодня: 22 | 06 | 2021

Лекція Англійський матеріалізм XVII століття.

Лекція Англійський матеріалізм XVII століття.

Особливості першого періоду Нового часу в Англії:

Англія була однією з перших країн Свропи, де рано зародились і швидко розвинулись капіталістичні відносини. В кінці ХІV - початку ХV ст. в Англії фактично починала зникати кріпосна залежність. Більшість населення в цей час складали особисто вільні, самостійні селяни - фрігольдери. В господарствах поміщиків починається широко застосовуватися праця найманих робітників. Економіка поступово переходить до системи найманої праці. Панівне становище в цей час поступово завойовує близьке до буржуазії так зване "нове дворянство", так як ряди старого, родового дворянства сильно поріділи в кровопролитних війнах Червоної І Білої Троянд, а потім від репресій з боку короля Едуарда ІУ і вже не відігравали політичної ролі.

Інтереси частини феодалів і молодої торгово-промислової буржуазії співпали. Між ними не було тієї прірви, яка створилась на континенті, зокрема у Франції, між дворянством і третім прошарком. На відміну від французького феодала, для якого торгівля була ганебною справою, англійський феодал займався торгівлею, брав участь у фінансових спекуляціях, тобто по засобах накопичення капіталу мало чим відрізнявся бід буржуа. До того ж прошаркове походження тут не мало такого великого значення, як на континенті. Без великих перешкод переходили в дворянство купці, лихварі І промисловці, якІ ыали змогу купити земельну власність,"Нове дворянство" своїми економічними І політичними Інтересами;змикалося'з буржуазією фактично на грунті політичних відносин. Утвердження останніх найбільш яскраво виразилось в так званому процесі "обгородження землі", результатом якого було широке обезземелювання селян. Цей процес, з одного боку, поставляв промисловій буржуазії для II мануфактур вільну робочу силу, з Іншого - давав сільскому господарству напрям, відповідний стану торгівлі І промисловості.

Процеси, які проходили в сільскому господарстві Англії, таким чином, в свого чергу сприяли росту капіталізму в містах. Починається бурхливий розвиток мануфактурної форми промисловості І витіснення затратної цехової організації.

Велике зростання продуктивності праці І здешевлення товару дозволили англійським промисловцям І купцям вийти на світову арену. Вони зосередили в своїх руках основні об'єкти світової торгівлі в текстильній промисловості, машинобудуванні та Інших галузях. Інтереси промислового І торгового капіталу починають направляти І зовнішню політику англійських королів. Починається завойовування колоній в Азії І Африці. При королеві Єлизаветі успішно закінчується війна з Іспанією, завойовується Віргінія І Кароліна, починається колонізація Північної Америки. Як наслідок складаеться колоніальна Британська Імперія, І вже на початку ХУП ст. королева Єлизавета править найбільшою в світі державою.

Великі зміни проходять в цей час І в духовному житті Англії."Вік Єлизавети" характеризується розквітом літератури, драматургії І мистецтва, бурхливим розвитком наук.

Винайдення магнітної голки І вертикального руля дале могутній поштовх мореплаванню. Світ як би розкрився перед здивованими очима європейця. "Адже саме в нашу епоху земний шар якимось дивним способом зробився відкритим І доступним. для вивчення" - писав Бекон.

Услід - за накопленням емпіричного матеріалу відбувається перєусвідомлення філософсько-світоглядних принципів науки. Середньовічні уявлення про світ були поставлені під сумнів уже в епоху Відродження. Матеріалістичний пантеїзм Д. Бруно, Б. ТелезІо І Інших поступово звільняв людину від релігійного світогляду. Правда, позиції релігії в цей час були ще досить таки міцні. Але визнання цінності людської особистості в єдності II тілесності І духовності, визнання II свободи, універсальності І Індивідуальності стали тими факторами, які визначили перєусвідомлення ролі людини в світі, продемонстрували могутність його ума І бескінечність його пізнавальних здібностей. Людина постала як самодостатня цінність і разом з тим як частина Безкінечного матеріального світу.

Разом з матеріалістичними Ідеями у філософії І боротьбою за нове розуміння людини формувалось І механістичне природознавство ХУІІ ст. Основи його були закладені Галілеем, Паскалем, ТорІчеллІ, Гервеем, ГІлбертом, Бойлем, Ньютоном І Іншими. Експерименти І аналіз, класифікація І найпростіші узагальнення - такі основні методологічні способи природознавства цього періоду. Захоплення аналізом привело до абсолютизації його І стало одним з факторів проникнення механіцизму спочатку в природознавство, а потім І у філософію.

Другим важливим фактором цього процесу було те, що з усіх наук найбільший розвиток одержали ті, які були зв'язані з вирішенням практично-значимих для виробництва задач. Механіка стає основною прикладною наукою..Всі Інші науки в більшій чи меншій мірі використовують методологію, дієвість якої була перевірена в практиці. Навіть логіка І математика перетворюються в “служанки фізики". Не уникнула цього впливу І філософія. Панівними засобами у філософському пошуці Істини стають аналіз, розчленування, механіцизм.

В якому ж конкретному вигляді був "перенесений" механіцизм Із природознавства у філософію?

По-перше, як вилучення схоластичних "скритих якостей" Із картини світу, що привело в подальшому до чисто кількісного розуміння природи. Навіть життя, людина І II свідомість будуть розглядатися через зведення їх до механічних процесів.

По-друге, механіцизм став утверджуватись у філософії у вигляді методологічного підходу: на перший план в якості універсального способу пояснення І пізнання висуваються чисто технічні прийоми Ідеї, такі, як розділення, з'єднання, зщеплення, роз'єднання, групіровка, класифікація й Інші.

Взагалі у філософії ХУП ст., у зв'язку з новими задачами, які постали перед виробничою практикою^І у зв'язку з сумнівами в можливостях схоластики їх рішати, проблема методу була поставлена дуже гостро. Практика наукових пошуків диктувала вибір механічної концепції методу. Всі великі вчені цієї епехи успішно користувались прийомами розщеплення І з'єднання, а також Індуктивного узагальнення. Галілей, коли він відкрив закон Інерції, Паскаль при вивченні повітряного тиску І Бойль в процесі вивчення газових станів проводили аналіз виучуванихоб'єктІв як Ізольованих, не зв'язаних один з другим. Це, думається, загальна тенденція наук в період накопичування емпіричного матеріалу І перших спроб їх систематизації..Подібні явища, наприклад, будуть відмічені трохи пізніше І в біології. І тільки Ламарк. ЛІней, а потім Ч. ДарвІн зможуть в деякій мірі подолати цю теНденцІо. Інтерес до розробки методології наукового пошуку, критика схоластичної силогістики як беззміетової логічної конструкції привела І до критики панівного релігійно-Ідеалістичного світогляду. Філософія Нового часу в своїй основі несила матеріалістичний характер, правда ще не зовсім послідовний; І невільний від впливу релігії.

ЕМПІРИЗМ І ФІЛОСОФСЬКИЙ МАТЕРІАЛІЗМ Ф. БЕКОНА

Одним з перших мислителів, які вловили запити нової Історичної епохи, був англійський філософ І суспільний діяч Френсіс Бекон. Він став родоначальником англійського матеріалізму ХУЛ ст. І одним Із фундаторів досвідно-індуктивно-го методу. В його світогляді І методології механіцизм ще не домінує. Більшість дослідників творчості Ф. Бекона знаходять в ній яскраві мотиви ренесанського світорозуміння, але як сама проблематика його філософії, так апеляція І. Бекона до науково-технічного прогресу свідчать про те, що він репрезентує новий період в розвитку філософської І суспільно-політичної думки в Європі.

Френсіс Бекон (І56І-І626 рр.) був молодшим сином одного Із вищих державних чиновників Англії періоду королеви Єлизавети. Дуже рано майбутній філософ вступає до Кембріджського університету, після закінчення якого кілька років працює в англійському посольстві в Парижі (1577-1579 рр.). На ці реки приходиться'перше знайомство Ф. Бекона з сучасним природознавством І філософією Телезіо, яка Істотно вплине на формування світогляду майбутнього мислителя.

Після смерті батька в 1579 році, одержавши незначну спадщину як молодший син, Френсіс Бекон починає працювати в юридичній корпорації Гройс-Інн. У 1586 році він стає старшиною цієї корпорації, а двома роками пізніше обирається депутатом нижньої палати парламенту.

Але юридична діяльність сама по собі не задовольняв честолюбного Ф. Бекона. Він всіляко намагається зайняти державну посаду, що йому вдається зробити лише після смерті королеви Єлизавети І коронування Якова І, сина Марії Стюарт. Уже при коронації Якова І в 1603 році Бекон одержав звання лицаря. Почалося стрімке сходження його по щаблях державної служби; в 1607 році він був уже генеральним солиситором /адвокатом/, а ще через 6 років - став генеральним прокурором. Ф. Бекону протегує фаворит Якова І - відомий герцог Бекїнгем. В цей період починається нове службове сходження Бекона. В 1616 році він призначається членом Таємної ради, наступного року - зберігачем великої державної печатки, а в 1618 році - займає вищу державну посаді' лорда-канцлера, стає бароном Веруламським І пером Англії. Король з довірою ставиться до нього. І від'їжджаючи до Шотландії доручає йому в свою відсутність правити державою. .

Роки канцлерства Бекона,, за замітками Істориків, були найганебнішими роками царювання Якова І. Вони стали прологом майбутньої революції. В державному апараті в цей час процвітало казнокрадство, корупція І кумівство. В різних махінаціях був замішаний І Ф. Бекон. Парламентська комісія висунула проти нього звинувачення в корупції. Бекон був змушений під тиском доказів визначити свою вину на суді, який засудив його до тюрми І штрафу на 40 тисяч фунтів. І не дивлячись на те, що король скоро помилував його, політична кар'єра Бекона на цьому закінчилась.

З 1621 року він повністю присвятив себе науці. І ще раніше Бекон задумує фундаментальну філософську працю "Про велике відношення наук". У 1620 році вийшла перша частина цієї праці "Новий Органон", а в 1623 році - друга "Про гідність та примноження наук". Публікуються й Інші праці Бекона з Історії І морально-етичні есе. Помер Ф. Бекон в 1626 році через простуду, яку він одержав проводячи досліди по замороженню. Уже після смерті була надрукована його утопія під назвою "Нова Атлантида".

Основну задачу свого філософського дослідження Ф. Бекон досить чітко сформулював в передмові до "Великого відновлення наук". "...Становище наук не благоприемне І не показує їх зростання, І... що необхідно відкрити людському розумові нову дорогу, зовсім відмінну від тієї, яка була відома нашим попередникам, І дати йому нові засоби допомоги, щоб дух міг користуватися своїми правами на природу".

Вирішуючи цю задачу Ф. Бекон передусім намагається обгрунтувати нові відповідаючі духу часу уявлення про роль науки, II призначення, ціль І місце в суспільстві. Проблема цілі наукового пізнання має важливе значення для прогресу науки. Як раз через невизначеність цієї цілі, внаслідок того, що мислителі керуються вторинними цілями, наука не мала достатніх умов для свого розвитку.

Через це, визначення Істинних цілей І. задач науки є одним Із важливих моментів беконовської програми II відновлення." В дійсності перед цією нашою наукою,- писав Ф. Бекон,-постає задача знаходження не доказів, а мистецтв, І не для того, що відповідає основним положенням, а самих цих положень, і не імовірних основ, а призначень І вказівок для практики".

Підкреслюючи негативне ставлення до всієї попередньої науки, яка мала принципово споглядальний характер І стояла поза практикою, Ф. Бекон пропонує принципово нову концепцію науки. Наука повинна мати практичне використання, приносити користь, збагачувати життя новими винаходами. Лише завдяки науці людина може досягти справжнії могутності. Наукове знання не є самоціль, воно лише засіб, за допомогою якого людина в змозі вирішити свої практичні проблеми. "Знання є сила" - це відомий афоризм Бекона виражає його погляд на значення науки для людського життя.

Показово є те, що в своїй утопії "Нова Атлантида" Бекон відводить науці домінуючу роль. Ідеальне суспільство для Ф. Бекона - це суспільство, засноване на науково-технічному прогресі. В своїй утопії він змальовує такий стан суспільства, в якому наука є не тільки фактором вивчення природи, але І важливим засобом її самоорганізації. "Дім Соломона" - в утопії для Бекона є не тільки своєрідний прообраз майбутніх академій наук, задачею його є не тільки об'єктивне вивчення природи, збір І накопичення фактів, а І центр суспільного планування й; управління.

Істинність знань І їх користь, для Бекона, явища одного порядку. Причому корисними можуть бути тільки Істинні знання. Іншим словом, прагматизм беконівської філософії можливий тільки в силу II об'єктивної Істинності. Це визначається тим, що панування над природою можливе Лише тільки через "прислуховування" до неї. Через це сутність - науки заключаеться у відображенні природи такого, яка вона є сама по собі. При цьому, для Бекона, важливо не обмежуватися II поверховим вивченням, хоча це часто пов'язано з досягненням безпосередньо корисних результатів. Такі результати необхідні, вони "плодоносні". Але більш важливим є досягненню ''світоносних" результатів, тобто вивчення фундаментальних законів природи. І хоча знання "світоносних досвідів" може I не дати безпосередньо відчутних результатів, але знання глибинні в кінцевому рахунку значно важливіші для людства, вони складають підґрунтя науки, а значить, забезпечують науково-технічний прогрес.