Сегодня: 22 | 06 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 4)

Грозозахист риштувань повинен здійснюватись за допомогою блискавковідводів, які повинні складатись із блискавкоприймача, струмовідводу та заземлювача. Відстань між блискавкоприймачами не повинна перевищувати 20 м. Опір заземлення повинен бути не більше 15 Ом;

1.16.8. навантаження на настили риштувань, поміст та на вантажопідіймальні площадки не повинно перевищувати допустимі значення, встановлені проектом (паспортом) на риштування.

Біля місць піднімання працівників на риштування та поміст необхідно вивішувати плакати із зазначенням допустимих значень навантажень та схеми їх розміщення;

1.16.9. настили на риштуваннях та на помості повинні мати суцільну рівну поверхню із прорізами між елементами не більше 5 мм і повинні закріплюватись до поперечок риштувань.

Кінці елементів настилів, що стикуються, повинні розміщуватись на опорах, перекривати їх не менше ніж на 20 см в кожен бік, а кінці елементів, що стикуються у наклад, повинні бути скошеними, - щоб запобігти утворенню порогів.

Для дерев'яних настилів повинні використовуватись дошки завтовшки до 40 мм.

Ширина настилів на риштуваннях та помості у разі виконання нижчезазначених робіт повинна, бути не менше: 2,0 м - у разі виконання цегляних робіт; 1,5 м - у разі виконання штукатурних робіт; 1,0 м - у разі виконання малярських та монтажних робіт;

1.16.10. стояки, рами, опорні драбини та інші вертикальні елементи риштувань повинні установлюватись суворо по виску та розкріплюватись зв'язками згідно з проектом на риштування, а опорні стояки - надійно закріплюватись розпорами та розкосами - для запобігання розхитуванню їх.

Під кінці кожної пари стояків риштувань у поперечному напрямку повинна укладатись суцільна (нерозрізна) підкладка з дошки завтовшки не менше 5 см. Опорні підкладки повинні укладатись на попередньо сплановану та утрамбовану поверхню.

Забороняється вирівнювати підкладку під риштуваннями за допомогою цеглин, каміння, обрізків дощок та клинів.

Перед укладанням елементів помосту (щитів, дощок) на опори (пальці, прогони) необхідно перевірити міцність закріплення та переконатись у неможливості зсовування цих елементів;

1.16.11. настили риштувань та помосту, що розміщені на висоті 1,3 м і вище від рівня землі або покриттів, повинні мати огородження, що складається із стояків, поручнів заввишки понад 1,1м, одного проміжного горизонтального елемента або сітки та бортової дошки заввишки не менше 0,15 м. Відстань між стояками поручнів не повинна перевищувати 2м;

1.16.12. для піднімання та спускання працівників риштування необхідно обладнати драбинами або трапами, розміщеними на відстані не більше 40 м один від одного. На риштуваннях завдовжки менше 40 м повинно бути не менше двох драбин або трапів. Верхній кінець драбини або трапа повинен закріплюватись за поперечки риштувань.

Прорізи в помостах риштувань для виходу з драбин необхідно обгородити. Кут нахилу драбини до горизонтальної площини не повинен перевищувати 60°. Нахил трапа не повинен перевищувати 1:3;

1.16.13. для піднімання вантажу на риштування вони повинні бути оснащені згідно з проектом надійно закріпленими блоками, укосинами та іншими засобами малої механізації.

Прорізи для переміщування вантажів повинні мати чотиристоронні огородження;

1.16.14. поблизу проїздів засоби підмощування необхідно установлювати на відстані не менше 0,6 м від габариту транспортних засобів;

1.16.15. поміст та риштування заввишки понад 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх комісією та оформлення акта приймання риштувань;

1.16.16. поміст та риштування заввишки до 4 м повинні допускати до експлуатації тільки після прийняття їх керівником робіт або майстром із записом про це в "Журналі приймання та огляду риштувань та помостів".

Під час приймання риштувань та помосту в експлуатацію повинні перевірятись:

- наявність з'єднань та закріплень, що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів;

- справність робочих настилів та огороджень;

- вертикальність установлення стояків;

- надійність опорних площадок;

- наявність заземлення - для металевих риштувань.

Кривизна стояків повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини;

1.16.17. в ремонтно-експлуатаційних організаціях під час експлуатації риштувань їх повинен щодня оглядати керівник робіт, який очолює бригаду, працівники якої будуть виконувати роботи з цих риштувань.

У будівельно-монтажних організаціях риштування повинні оглядати:

- виконавець - щодня перед початком робіт;

- виконроб або майстер - не рідше 1 разу на 10 днів.

Результати огляду риштувань повинні записувати до "Журналу приймання та огляду риштувань та помосту";

1.16.18. риштування, з яких протягом місяця і більше робота не виконувалась, повинні повторно прийматись в експлуатацію перед поновленням робіт.

Додатковому огляду підлягають риштування, розміщені просто неба, - після дощу або відлиги, що можуть вплинути на тривкість основи під цими риштуваннями, а також після механічних дій.

1.17. Основні вимоги до колисок і платформ:

1.17.1. лебідки, що застосовуються для піднімання та опускання колисок пересувних риштувань, необхідно укріплювати на фундаменті або оснастити баластом - для забезпечення їхньої стійкості у разі подвійного робочого навантаження. Баласт повинен міцно закріплюватись на рамі лебідки;

1.17.2. колиски вздовж усього периметра необхідно обгороджувати. Висота огородження з неробочих боків колиски повинна бути не менше 1,2 м, а з боку фронту робіт - не менше 1 м. Висота бортового огородження вздовж усього периметра повинна бути не менше 0,15м.

Не допускається улаштування дверцят в огородженні колиски. Тримальні елементи огородження колисок повинні витримувати навантаження не менше 700 Н (70 кг/с), яке прикладене до огороджувального поручня перпендикулярно до його осі, почергово в горизонтальній та вертикальній площинах. Гак для підвішування колиски необхідно оснастити запобіжним замком - для запобігання можливості його падіння;

1.17.3.  троси (канати) в місцях приєднання їх до колисок або пересувних риштувань та до барабана лебідки необхідно міцно закріпити. Троси під

Час піднімання та опускання колисок та пересувних риштувань повинні вільно рухатись. Тертя тросів об конструкції, що виступають, не допускається;

1.17.4. щойно виготовлені колиски та платформи необхідно оглянути та випробувати.

Під час огляду особливу увагу слід звернути на правильність та надійність закріплення приводів, уловлювачів та інших вузлів;

1.17.5. колиски, в яких під час огляду не виявлено дефектів, необхідно випробувати статичним навантаженням, що перевищує розрахункове на 50 %;

1.17.6. під час проведення випробування колиску необхідно підняти на висоту від 100 до 200 мм і витримати в такому положенні протягом 10 хв. Після цього колиску слід опустити і перевірити стан її вузлів (каркаса, привода, уловлювачів тощо) та деталей, щоб переконатись у відсутності залишкової деформації.

Під час динамічного випробування колисок, що проводиться з метою перевірки взаємодії вузлів, приводів і особливо гальм, до них необхідно прикласти навантаження, що перевищує розрахункове на 10 %.

Колиску необхідно рівномірно опускати та піднімати (без дотику до підлоги).

Під час випробування уловлювачів необхідно провести не менше трьох випробувань з імітації обривання кожного вантажного (робочого) каната, у цьому разі страхувальний канат необхідно затиснути уловлювачами.

Після закінчення випробувань колиску необхідно опустити та перевірити стан її вузлів та деталей. Виявлені під час проведення випробування дефекти необхідно усунути, після чого провести повторне випробування, за результатами якого повинен бути складений відповідний акт.

Пересувні риштування повинні випробовуватись так сам, як і колиски; 1.17.7. змонтовані підвісні риштування повинні вводитись в експлуатацію тільки після випробування їх протягом 1-ї години статичним навантаженням, яке на 20 % перевищує розрахункове.

Пересувні риштування, крім того, необхідно випробувати динамічним навантаженням, яке на 10 % перевищує розрахункове;

1.17.8. за результатами випробувань риштувань необхідно скласти акт приймання. Результати випробувань необхідно також записати до "Журналу приймання та огляду риштувань та помосту".

1.18. Основні вимоги до запобіжних поясів та страхувальних канатів:

1.18.1. під час виконання робіт на висоті повинні застосовуватись запобіжні пояси та страхувальні канати;

1.18.2. на запобіжних поясах повинні бути бирки з інвентарним номером та датою проведення наступного випробування.

Забороняється використовувати запобіжні пояси у разі відсутності відмітки про випробування їх, простроченого терміну випробування, а також пояси, у яких під час огляду виявлені дефекти;

1.18.3. карабін запобіжного пояса повинен забезпечувати швидке і надійне закріплювання та відкріплювання однією рукою в утепленій рукавиці. Такий карабін повинен бути оснащений запобіжним пристроєм, - щоб запобігти його випадковому розкриванню.

Запобіжні пояси у разі виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт повинні мати строп із синтетичних матеріалів, а у разі виконання вогневих робіт (електрозварювання, газорізання та ін.) - із сталевого каната або ланцюга;

1.18.4. під час експлуатації запобіжні пояси необхідно періодично, не рідше одного разу на 6 міс., випробовувати статичним навантаженням 4000 Н (400 кгс);

1.18.5. у разі неможливості закріплення стропа запобіжного пояса за елементи конструкцій або обладнання необхідно застосовувати страхувальні канати, що призначені для закріплювання одного або більшої кількості працівників карабіном запобіжного пояса;

1.18.6. страхувальний канат повинен мати пристрій для закріплення його до елементів будівель та споруд, а також для натягування. Цей пристрій повинен забезпечувати зручність установлювання, знімання, переставляння та можливість змінювання довжини каната залежно від відстані між точками кріплення.

Конструкція деталей страхувального каната повинна унеможливлювати травмування рук працівника. Деталі каната не повинні мати надривів, задирок, гострих кромок, тріщин та раковин;

1.18.7. страхувальний канат необхідно установлювати вище рівня площини опори для ступень ніг або на цьому рівні. Якщо довжина канати між точками закріплення більше 12 м, необхідно установлювати проміжні опори, відстань між якими не повинна перевищувати 12 м. Проміжні опори та вузли кріплення цих опор повинні розраховуватись на вертикальне статичне навантаження не менше 5000 Н (500 кг/с);

1.18.8. встановлений у робоче положення страхувальний канат перед початком експлуатації, а також під час експлуатації, але не рідше одного разу на 6 міс., необхідно випробувати статичним навантаженням і всередині прольоту - вантажем масою 4000 Н (400 кг/с), використовуючи для випробування гнучкі канати або сталевий стрижень;

1.18.9. результати випробувань запобіжних поясів та страхувальних канатів повинен записувати працівник, відповідальний за облік та зберігання їх у справному стані, в "Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв".

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Перевірити стан спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, одягти їх.

2.3. Перевірити:

2.3.1. у драбин:

- наявність інвентарного номера, дати наступного випробування, належність;

- наявність пристрою, що запобігає перевертанню та зсуванню під час роботи;

- наявність спеціальних гаків (при необхідності);

- наявність пристосування для запобігання самочинного розсування у стрем'янки;

- у мотузяних драбин, що канат не має розривів, розпушених ділянок;

2.3.2. у риштуваннях і помостах:

- наявність грозозахисних пристроїв та заземлення;

- наявність плакатів із зазначенням допустимих значень навантажень;

- правильність установки опор стояків;

- наявність захисних козирків;

- прорізи між стіною будівлі та робочим настилом (при виконанні цегляної кладки не більше 50 мм; при виконанні оздоблювальних робіт - не більше 150 мм, при виконанні ізолювальних робіт не більше подвійної товщини ізоляції плюс 50 мм);

- наявність обгородження із зовнішнього та торцевого боків у підвісних помостах;

2.3.3. у колисках та платформах:

- щоб не було тертя тросів об конструкції;

- укріплення лебідок для піднімання колисок;

- перевірити стан колисок, пересувних риштувань та канатів і провести випробування з імітації обривання робочого каната (максимальна висота падіння не повинна перевищувати 0,15 м);

- цілісність зварних швів на елемент риштувань;

2.3.4. у запобіжних поясів та страхувальних канатів:

- наявність бирки з інвентарним номером та дати проведення наступного випробування - у запобіжних поясів;

- дію карабіну у запобіжного пояса (він повинен забезпечувати швидке і надійне закріплювання та відкріплювання);

- наявність пристрою для закріплювання страхувального каната до елементів будівель і споруд;

- відсутність у деталей каната надривів, задирок, гострих кромок, тріщин та раковин.