Сегодня: 18 | 05 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку

Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів аеродромної служби

Бухгалтер підпорядковується з питань бухгалтерського обліку начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху запасів та необоротних активів військової частини.

Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку запасів та необоротних активів повинен:

- на підставі розпорядження командира військової частини або його заступника виписувати видаткові документи
на видачу товаро-матеріальних цінностей, приймати на облік запаси або необоротні активи, що надійшли в
інженерну службу;

- вести картки аналітичного обліку операцій руху запасів, інвентарні картки по необоротних активах військової
частини та оборотні відомості по надходженню та вибуттю запасів та необоротних активів;

- в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху запасів та необоротних активів військової частини
в розрізі матеріально відповідальних осіб ;

- вести опис інвентарних карток з обліку основних засобів;

- контролювати своєчасність списання запасів, що непридатні для подальшого використання та у випадках
недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-відповідальних осіб; щорічно нараховувати знос
на необоротні активи та вести відомість нарахування зносу на необоротні активи;

- складати акти на прийняття, передачу та списання необоротних активів з балансу військової частини,
здійснювати контроль за зберіганням бланків суворої звітності, організувати збереження інвентарних карток по
списаним необоротним активам та іншої документації, що стосується обліку необоротних активів відповідно до
чинного законодавства;

- організовувати роботу по проведенню інвентаризації запасів та необоротних активів військової частини, на
підставі даних інвентарних карток контролювати ступінь придатності необоротних активів для подальшої
експлуатації;

- здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження запасів та
необоротних активів;

- складати меморіальні ордери № 9, № 10, № 13;

- систематично вивчати законодавчі акти з обліку запасів та необоротних активів бюджетних установ, накази МО
України та інші керівні документи, проводити пояснювальну роботу з питань обліку запасів та необоротних
активів при вивченні нових керівних документів;

- постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній
роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження запасів
та необоротних активів;

- виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника фінансово-економічної служби.

Права бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів.

- приймати участь у проведенні інвентаризації;

- вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку запасів та необоротних активів;

- вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку запасів тап необоротних активів.

Відповідальність бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів. Бухгалтер відповідає за:

- своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху запасів та необоротних активів
військової частини;

- правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій по
руху запасів та необоротних активів;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів (авіаційно-технічного майна, Майна зв'язку та РТЗ)

Бухгалтер підпорядковується начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху запасів та необоротних активів авіаційно-технічного майна військової частини, майна зв'язку та РТЗ.

Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку запасів та необоротних активів повинен:

- на підставі розпорядження командира військової частини або його заступника виписувати видаткові документи
на видачу товаро-матеріальних цінностей, приймати на облік запаси або необоротні активи, що надійшли;

- вести картки аналітичного обліку операцій руху запасів, інвентарні картки по необоротних активах військової
частини та оборотні відомості по надходженню та вибуттю запасів та необоротних активів;

- в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху запасів та необоротних активів військової частини
в розрізі матеріально відповідальних осіб ;

- вести опис інвентарних карток з обліку основних засобів;

- контролювати своєчасність списання запасів, що непридатні для подальшого використання та у випадках
недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-відповідальних осіб; щорічно нараховувати знос
на необоротні активи та вести відомість нарахування зносу на необоротні активи;

- складати акти на прийняття, передачу та списання необоротних активів з балансу військової частини,
здійснювати контроль за зберіганням бланків суворої звітності, організувати збереження інвентарних карток по
списаним необоротним активам та іншої документації, що стосується обліку необоротних активів відповідно до
чинного законодавства;

- організовувати роботу по проведенню інвентаризації запасів та необоротних активів військової частини, на
підставі даних інвентарних карток контролювати ступінь придатності необоротних активів для подальшої
експлуатації;

- здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження запасів та
необоротних активів;

- складати меморіальні ордери № 9, № 10, № 13, №16;

- систематично вивчати законодавчі акти з обліку запасів та необоротних активів бюджетних установ, накази МО
України та інші керівні документи, проводити пояснювальну роботу з питань обліку запасів та необоротних
активів при вивченні нових керівних документів;

- постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній
роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження запасів
та необоротних активів;

- виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника фінансово-економічної служби.

Права бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів.

- приймати участь у проведенні інвентаризації;

- вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку запасів та необоротних активів;

- вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку запасів тап необоротних активів.

Відповідальність бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів. Бухгалтер відповідає за:

- своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху запасів та необоротних активів
військової частини;

- правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій по
руху запасів та необоротних активів;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку озброєння

І. Підпорядкування.

Бухгалтер підпорядковується начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху озброєння та хімічного майна.

2.Кваліфікаційні вимоги. Середня спеціальна освіта і стаж роботи на посаді бухгалтера. Вміння працювати на ПЕОМ.

З. Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку озброєння повинен:

3.1 на підставі розпорядження командира військової частини виписувати видаткові документи на видачу
озброєння та хімічного майна, приймати на облік запаси або необоротні активи, що надійшли;

3.2 вести картки аналітичного обліку операцій руху малоцінних та швидкозношуваних предметів форма 3-6, 3-7,
інвентарні картки по необоротних активах військової частини форма 03-6, 03-9 та оборотні відомості по
надходженню та вибуттю малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів форма 3-11;

3.3 в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та
необоротних активів озброєння військової частини в розрізі матеріально відповідальних осіб ;

3.4 вести опис інвентарних карток з обліку основних засобів форма 03-10;

3.5 контролювати своєчасність списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, що непридатні для
подальшого використання та у випадках недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-
відповідальних осіб; щорічно нараховувати знос на необоротні активи та вести відомість нарахування зносу на
необоротні активи;