Сегодня: 18 | 05 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку

ІНСТРУКЦІЯ

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів автомобільної служби

Облік матеріальних засобів автомобільної служби організовується і ведеться згідно з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗС України", наказу МОУ від 01.03.2001 №71 "Про затвердження Тимчасового положення з бухгалтерського обліку в ЗСУ", нормативно-правових актів, виданих Державним казначейством України та іншими уповноваженими органами.

Головними завданнями обліку матеріальних засобів служби автомобільної служби (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів):

- забезпечення правильного документального оформлення та своєчасного відображення в
облікових регістрах надходження матеріальних засобів, їх переміщення в середині військової
частини, вибуття, правильне нарахування та своєчасне відображення зносу;

- контроль за схоронністю матеріальних засобів за місцями їх відповідального зберігання та
на всіх етапах руху;

- систематичний контроль за їх використанням при проведенні ремонтів і в експлуатаційній
діяльності і на базі технічно обгрунтованих норм їх витрачання;

- використання даних обліку для складання фінансової та статистичної звітності.

Обліку підлягають всі матеріальні засоби автомобільної служби, незалежно від їх призначення та джерел надходження. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. Матеріальні засоби непорушних запасів обліковуються окремо.

Бухгалтерський облік матеріальних засобів ведеться шляхом запису в облікових і бухгалтерських регістрах даних про кількість, якісний стан, облікові номери, вартість засобів, а також про їх рух, втрату та нестачу.

Кількісний облік матеріальних засобів ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік матеріальних засобів ведеться в національній валюті України.

Матеріальні засоби служби автомобільної і служби - це основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та запаси.

Основні засоби - це необоротні активи, що мають матеріальну форму, вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше 1 року (технічні засоби, апаратура, агрегати).

До основних засобів незалежно від вартості також належить будівельний механізований інструмент та документація з типового проектування.

Інші необоротні матеріальні активи - це усі необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів, вартістю до 500 грн. за одиницю, термін експлуатації яких більше 1 року.

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, що належать військовій частині, використовуються для експлуатаційної діяльності та допоміжних виробництв і будуть використані, як очікуються, протягом 1 року.

Для здійснення бухгалтерського обліку матеріальних засобів автомобільної служби військової частини користуються Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженими наказом Головного Управління ДКУ від 10.11.1999 №114 і введеним в дію в ЗСУ наказом МОУ від 01.03.2001 №71.

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів аеродромної служби

Облік матеріальних засобів аеродромної служби, організовується і ведеться згідно з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗС України", наказу МОУ від 01.03.2001 №71 "Про затвердження Тимчасового положення з бухгалтерського обліку в ЗСУ", нормативно-правових актів, виданих Державним казначейством України та іншими уповноваженими органами.

Головними завданнями обліку матеріальних засобів інженерно-аеродромної служби (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів):

- забезпечення правильного документального оформлення та своєчасного відображення в
облікових регістрах надходження матеріальних засобів, їх переміщення в середині військової
частини, вибуття, правильне нарахування та своєчасне відображення зносу;

- контроль за схоронністю матеріальних засобів за місцями їх відповідального зберігання та
на всіх етапах руху;

- систематичний контроль за їх використанням при проведенні ремонтів і в експлуатаційній
діяльності і на базі технічно обгрунтованих норм їх витрачання;

- використання даних обліку для складання фінансової та статистичної звітності.

Обліку підлягають всі матеріальні засоби інженерно-аеродромної служби, незалежно від їх призначення та джерел надходження. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. Матеріальні засоби непорушних запасів обліковуються окремо.

Бухгалтерський облік матеріальних засобів ведеться шляхом запису в облікових і бухгалтерських регістрах даних про кількість, якісний стан, облікові номери, вартість засобів, а також про їх рух, втрату та нестачу.

Кількісний облік матеріальних засобів ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік матеріальних засобів ведеться в національній валюті України.

Матеріальні засоби інженерно-аеродромної служби - це основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та запаси.

Основні засоби - це необоротні активи, що мають матеріальну форму, вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше 1 року (будинки, споруди, мережі, лінії електропередач, меблі, вимірювальні прилади, предмети протипожежного призначення, шафи та ящики вогнетривкі).

До основних засобів незалежно від вартості також належить будівельний механізований інструмент та документація з типового проектування.

Інші необоротні матеріальні активи - це усі необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів, вартістю до 500 грн. за одиницю, термін експлуатації яких більше 1 року ( спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, предмети виробничого призначення, меблі, господарський інвентар, предмети протипожежного призначення, білизна, постільні речі, спеціальний одяг та взуття ).

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, що належать військовій частині, використовуються для експлуатаційної діяльності та допоміжних виробництв і будуть використані,

 

Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів речової служби

Бухгалтер підпорядковується начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху запасів та необоротних активів речової служби військової частини та майна виховної роботи.

Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку запасів та необоротних активів повинен:

- на підставі розпорядження командира військової частини або його заступника виписувати видаткові документи
на видачу товаро-матеріальних цінностей, приймати на облік запаси або необоротні активи, що надійшли або
придбані встановленим порядком;

- вести книги аналітичного обліку ( ф. 3-6 ), інвентарні картки по необоротних активах військової частини та
оборотні відомості по надходженню та вибуттю запасів та необоротних активів в розрізі матеріально
відповідальних осіб;

- в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху запасів та необоротних активів військової
частини; вести опис інвентарних карток з обліку основних засобів;

- контролювати своєчасність списання запасів, що непридатні для подальшого використання та у випадках
недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-відповідальних осіб; щорічно нараховувати знос
на необоротні активи та вести відомість нарахування зносу на необоротні активи;

- вести систематизований облік, контроль за списанням спецодягу;

- організовувати роботу по проведенню інвентаризації запасів та необоротних активів військової частини, на
підставі даних інвентарних карток контролювати ступінь придатності необоротних активів для подальшої
експлуатації;

- здійснювати контроль за зберіганням бланків суворої звітності, організувати збереження інвентарних карток по
списаним необоротним активам та іншої документації, що стосується обліку необоротних активів відповідно до
чинного законодавства,

- здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження запасів та
необоротних активів;

- складати меморіальні ордери № 9, № 10, № 13;

- систематично вивчати законодавчі акти з обліку запасів та необоротних активів бюджетних установ, накази МО
України та інші керівні документи, проводити пояснювальну роботу з питань обліку запасів та необоротних
активів при вивченні нових керівних документів;;

- постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній
роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження запасів
та необоротних активів;

- виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника фінансово-економічної служби.

Права бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів.

- приймати участь у проведенні інвентаризації;

- вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку запасів та необоротних активів;

- вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку запасів та необоротних активів.

Відповідальність бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів. Бухгалтер по обліку запасів відповідає за:

- своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху запасів та необоротних активів
військової частини;

- правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій по
руху запасів та необоротних активів;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.