Сегодня: 18 | 05 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку

1.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку несуть :

1.2.1. Начальник фінансово-економічної служби Відповідає:

За стан бухгалтерського обліку матеріальних цінностей речової служби у військовій частині (з'єд­нанні);

За своєчасне і правильне проведення записів у книгах і картках обліку;

За своєчасне проведення звірення даних кількісного, якісного та вартісного обліку фінансово-економічної служби з обліком речового складу та підрозділів;

За своєчасну звітність матеріально відповідальних осіб військової частини;

За реєстрацію і збереження облікових документів у діловодстві;

1.2.2. Начальник речової служби Відповідає:

За стан кількісного обліку за військовослужбовцями предметів майна особистого користування, а за підрозділами - довгострокових інвентарних речей за роками видачі у носіння;

За своєчасне проведення у книгах і картках обліку записів, пов'язаних з переміщенням і зміною якісного (технічного) стану матеріальних цінностей;

За кількісний, якісний та вартісний облік майна на речовому складі частини (з'єднання), своєчас­ність проведення його звірення з діловодством фінансово-економічної служби;

За законність, своєчасність і правильність оформлення первинних документів для здійснення опе­рацій, за їх реєстрацію та збереження;

За правильність відображення цін на майно (згідно з довідниками цін);

За своєчасне проведення звірення обліку речової служби за кількісними даними обліку складу та підрозділів (у тому числі за роками видачі в експлуатацію);

За підготовлення довідкових матеріалів про забезпеченість військовослужбовців, що знаходяться на речовому забезпеченні;

За правильне складання і своєчасне подання звітних документів за службу;

1.2.3. Командир підрозділу або іншого об'єкту військового господарства Несе відповідальність:

Затверджую

 

ІНСТРУКЦІЯ

Про ведення бухгалтерського обліку технічних засобів

Виховної роботи, іншого культурно-просвітницького майна Та Бібліотечного фонду

Облік технічних засобів виховання і поліграфії організовується і ведеться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах", Тимчасового Положення з ве­дення бухгалтерського обліку у Збройних Силах України та інших нормативних документів.

До технічних засобів виховної роботи та іншого культпросвітмайна (далі - військове майно) належать по­хідні автодрукарні, похідні фільмоперевірочні пункти, автоклуби, пересувні ремонтні майстерні, кіно-, від-ео-, аудіо-, фото-, телеапаратура. радіовузли, звукопідсилювальна апаратура, гральні автомати, мультиме­дійні проектори, комплекти супутникового телебачення, діапроектори, музичні та електромузичні інструме­нти, естрадно-підсилювальна апаратура, більярди, поліграфічні машини та обладнання, витратні матеріали і запчастини до них, інші засоби, призначені для організації культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля, й замовляються (закуповуються) управлінням технічних засобів виховання і поліграфії Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України (управління ТЗВП ГУВР МО України).

Склад комплектів пересувних технічних засобів виховання та основної апаратури, норми витрачання екс­плуатаційних матеріалів і терміни служби технічних засобів виховання та іншого майна затверджені наказом Міністра оборони України від 21 вересня 2000 року № 308.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення оцінки технічних засобів виховання і поліграфії у вар­тісному вираженні доведені до військ вказівками начальника Головного управління виховної роботи Мініс­терства оборони України від 17 квітня 2000 року № 145/1/1385 та від 18 травня 2001 року № 145/6/35.

І. Загальні положення

1.1. Облік військового майна ведеться у фінансово-економічному органі, речовій службі, на речовому
складі, в клубі та підрозділах військових частин, з'єднань та об'єднань з метою:

• забезпечення правильного документального оформлення та своєчасного відображення в обліко­
вих регістрах надходження військового майна, його переміщення у військовій частині, вибуття,
правильного нарахування зносу;

• систематичного контролю за його використанням під час проведення ремонтів і перебування в
експлуатації на підставі технічного обгрунтування норм витрачання;

• установлення належного контролю за умовами зберігання, законністю та ефективністю викорис­
тання (витрачання);

• підготовки вихідних даних для складання бухгалтерської та державної статистичної звітності.
Обліку підлягає все військове майно, незалежно від його призначення, джерел надходження і мети при­
дбання. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. При цьому військове майно непорушних за­
пасів підлягає обліку окремо від інших матеріальних цінностей. У випадках, передбачених чинним законо­
давством, облік ведеться з дотриманням вимог щодо забезпечення державної таємниці.

1.2. Облік військового майна ведеться шляхом запису (відображення) в книгах і картках обліку, інших
матеріальних носіях інформації даних про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери,
вартість (ціну) військового майна, а також про його рух, втрату та нестачу.

Кількісний облік військового майна ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру. Вартісний облік військового майна ведеться в національній валюті України.

1.3. Технічні засоби виховної роботи - це основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та запаси.
Основні засоби - це необоротні активи, що мають матеріальну форму, вартість яких становить більше 500

Гривень за одиницю (комплект), або очікуваний термін експлуатації яких більше одного року.

Інші необоротні матеріальні активи - це всі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів, вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект) та термін експлуата­ції яких більше одного року.

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, що належать військовій частині, установі, закладу, за­безпечують її функціонування (або перебувають У процесі виробництва продукції, надання послуг) і будуть використані протягом одного року.

1.4. Для здійснення бухгалтерського обліку технічних засобів виховної роботи та іншого культурно-
просвітницького майна військові частини, установи, заклади використовують План рахунків бухгалтерсько-

 

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів авіаційно-технічної служби

Облік матеріальних засобів авіаційно-технічної служби організовується і ведеться згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗС України", наказу МОУ від 01.03.2001 №71 "Про затвердження Тимчасового положення з бухгалтерського обліку в ЗСУ", нормативно-правових актів, виданих Державним казначейством України та іншими уповноваженими органами.

Головними завданнями обліку матеріальних засобів служби АТІ (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів):

- забезпечення правильного документального оформлення та своєчасного відображення в
облікових регістрах надходження матеріальних засобів, їх переміщення в середині військової
частини, вибуття, правильне нарахування та своєчасне відображення зносу;

- контроль за схоронністю матеріальних засобів за місцями їх відповідального зберігання та
на всіх етапах руху;

- систематичний контроль за їх використанням при проведенні ремонтів і в експлуатаційній
діяльності і на базі технічно обгрунтованих норм їх витрачання;

- використання даних обліку для складання фінансової та статистичної звітності.

Обліку підлягають всі матеріальні засоби служби АТІ, незалежно від їх призначення та джерел надходження. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. Матеріальні засоби непорушних запасів обліковуються окремо.

Бухгалтерський облік матеріальних засобів ведеться шляхом запису в облікових і бухгалтерських регістрах даних про кількість, якісний стан, облікові номери, вартість засобів, а також про їх рух, втрату та нестачу.

Кількісний облік матеріальних засобів ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік матеріальних засобів ведеться в національній валюті України.

Матеріальні засоби служби АТІ - це основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та запаси.

Основні засоби - це необоротні активи, що мають матеріальну форму, вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше 1 року (технічні засоби, апаратура, агрегати).

До основних засобів незалежно від вартості також належить будівельний механізований інструмент та документація з типового проектування.

Інші необоротні матеріальні активи - це усі необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів, вартістю до 500 грн. за одиницю, термін експлуатації яких більше 1 року. "

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, що належать військовій частині, використовуються для експлуатаційної діяльності та допоміжних виробництв і будуть використані, як очікуються, протягом 1 року.

Для здійснення бухгалтерського обліку матеріальних засобів служби АТІ військової частини користуються Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком