Сегодня: 28 | 01 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку

Інструкції бухгалтерського обліку

Сборник должностных инструкций по бухгалтерскому учету

ІНСТРУКЦІЯ Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів квартирно-експлуатаційної служби (КЕС).

З Порядку обліку військового майна Та нарахування Зносу на основні Засоби Військової частини

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів речової служби

Про ведення бухгалтерського обліку технічних засобів

Виховної роботи, іншого культурно-просвітницького майна Та Бібліотечного фонду

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів автомобільної служби


Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів аеродромної служби


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів речової служби


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів автомобільної служби


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів служби РХБЗ РАО


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів аеродромної служби


Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів (авіаційно-технічного майна, Майна зв'язку та РТЗ)


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку озброєння


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів Служби палива та мастильних матеріалів


ІНСТРУКЦІЯ Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів квартирно-експлуатаційної служби (КЕС).

Облік матеріальних засобів квартирно-експлуатаційної служби організовується і ведеться згідно з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗС України", наказу МОУ від 01.03.2001 №71 "Про затвердження Тимчасового положення з бухгалтерського обліку в ЗСУ", нормативно-правових актів, виданих Державним казначейством України та іншими уповноваженими органами.

Головними завданнями обліку матеріальних засобів служби КЕС та медичного майна (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів):

- забезпечення правильного документального оформлення та своєчасного відображення в
облікових регістрах надходження матеріальних засобів, їх переміщення в середині військової
частини, вибуття, правильне нарахування та своєчасне відображення зносу;

- контроль за схоронністю матеріальних засобів за місцями їх відповідального зберігання та
на всіх етапах руху;

- систематичний контроль за їх використанням при проведенні ремонтів і в експлуатаційній
діяльності і на базі технічно обгрунтованих норм їх витрачання;

- використання даних обліку для складання фінансової та статистичної звітності.

Обліку підлягають всі матеріальні засоби служби КЕС та медичного майна, незалежно від їх призначення та джерел надходження. Облік повинен бути своєчасним, достовірним і точним. Матеріальні засоби непорушних запасів обліковуються окремо.

Бухгалтерський облік матеріальних засобів ведеться шляхом запису в облікових і бухгалтерських регістрах даних про кількість, якісний стан, облікові номери, вартість засобів, а акож про їх рух, втрату та нестачу.

Кількісний облік матеріальних засобів ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік матеріальних засобів ведеться в національній валюті України.

Матеріальні засоби служби КЕС - це основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та запаси.

Основні засоби - це необоротні активи, що мають матеріальну форму, вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше 1 року (будинки, споруди, мережі, лінії електропередач, меблі, вимірювальні прилади, предмети протипожежного призначення, шафи та ящики вогнетривкі).

До основних засобів незалежно від вартості також належить будівельний механізований інструмент та документація з типового проектування.

Інші необоротні матеріальні активи - це усі необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів, вартістю до 500 грн. за одиницю, термін експлуатації яких більше 1 року ( спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, предмети виробничого призначення, меблі, господарський інвентар, предмети протипожежного призначення, білизна, постільні речі, спеціальний одяг та взуття ).
ІНСТРУКЦІЯ

З Порядку обліку військового майна Та нарахування Зносу на основні Засоби Військової частини.

1) За Якою вартістю обліковуються матеріальні засоби?

Під час первинного переведення на бухгалтерський облік матеріальних засобів , які перебувають у військових частинах і закріплені за ними на правах оперативного управління, встановлюється згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.98р. №759.

Вартість матеріальних засобів, на які відсутні ціни (матеріальні засоби, придбані у минулі Тюки}

І які перебувають у військових частинах і закріплені за ними на праві оперативного управління, встановлюється за цінами, визначеними центральними забезпечуючими управліннями за відповідною номенклатурою.

Взяття на облік Придбаних матеріальних засобів здійснюється за цінами їх придбання (визначається за їх закупівельною ціною або вартістю, зазначеною в укладених на їх виготовлення укладених та поставку договорах ).

Сума податку на додану вартість, яка сплачується під час отримання ( закупівлі) матеріальних засобів, не зараховується у його балансову вартість і відноситься на фактичні витрати за кодом економічної класифікації, що призначений для їх придбання, тобто вартісний облік матеріальних засобів на балансових рахунках ведеться без нарахування податку на додану вартість.

У разі отримання матеріальних засобів, на які не нараховується знос, від інших військових Частин за нарядами забезпечуючих органів (централізоване забезпечення ) в бухгалтерському обліку відображаються дані про первинну вартість матеріальних засобів, норму та суму нарахованого зносу, взяті з акта прийому-передачі( в акт заносяться дані з інвентарних карток форм №03-6 та № 03 -8 військової частини, від якої отримані матеріальні засоби).

У разі отримання матеріальних засобів, на які не передбачено нарахування зносу, від інших Військових частин за нарядами забезпечуючих органів (централізоване забезпечення) в бухгалтерському обліку відображаються дані про їх первинну вартість, взяті з накладної (в накладну заносяться дані з бухгалтерського обліку військової частини, від якої отримані матеріальні засоби).

1) Які Норми застосовуються під Час Нарахування зносу Необоротних активів?

Норми зносу необоротних активів визначені в наказі Державного казначейства України від 17.07.2000Р.№64,асаме:

Група 1 складеться з необоротних активів, що обліковуються на субрахунках :

103 (будинки та споруди);

106 (інструменти, прилади та інвентар)

Підгрупа 4 , а саме: лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проиіжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення ) і пердачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, спеціалізовані споруди системи зв'язку;

Затверджую

 

ІНСТРУКЦІЯ

Про ведення бухгалтерського обліку матеріальних засобів речової служби

Облік речового майна і технічних засобів речової служби організовується і ведеться згідно з вимо­гами постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах", Керівництва з обліку матеріальних засобів, Тимчасового положення з ведення бухгалтерського облі­ку у Збройних Силах України.

І. Загальні положення

1.1. Облік військового майна в частинах та підрозділах організується і ведеться з метою:
своєчасного забезпечення органів управління і відповідальних посадових осіб достовірними дани­-
ми про наявність, рух, вартість та якісний (технічний) стан військового майна, необхідними для ор­-
ганізації речового забезпечення особового складу з'єднань, частин та підрозділів;

Установлення належного контролю за умовами зберігання, законністю та ефективністю його вико­ристання (витрачання);

Підготовки вихідних даних для складання звітних документів та державної статистичної звітності.

Обліку підлягають всі матеріальні цінності, незалежно від їх призначення, джерел надходження і мети придбання. Облік повинен бути своєчасним, достовірним й точним. При цьому матеріальні за­соби непорушних запасів підлягають обліку окремо від інших матеріальних цінностей. У випадках, передбачених чинним законодавством, облік ведеться з дотриманням вимог щодо забезпечення дер­жавної таємниці.

Облік військового майна ведеться шляхом запису (відображення) в книгах і картках обліку, інших матеріальних носіях інформації даних про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери, вартість (ціну) військового майна, а також про його рух, втрату та нестачу.