Сегодня: 23 | 01 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку (частина 2)

Посадова інструкція та функціональні обов'язки бухгалтера-касира.
Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів
Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку продуктів харчування, інших запасів та необоротних активів продовольчої служби
Посадова інструкція та функціональні обов'язки заступника начальника фінансово - економічної служби
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

 

Посадова інструкція та функціональні обов'язки бухгалтера-касира.

1 .Під поряд кування.

Бухгалтер-касир підпорядковується начальнику фінансової служби та заступнику. Він забезпечує своєчасну сплату нарахованих сум грошового забезпечення, заробітної плати, допомог та компенсацій. Несе відповідальність за збереження готівкових коштів та інших довірених йому цінностей.

2. Кваліфікаційні вимоги.

Середня спеціальна освіта (із стажем роботи за спеціальністю ) чи стаж роботи на посаді касира. Вміння працювати на ПЕОМ.

3.Посадові обов'язки.

Бухгалтер-касир повинен:

3.1 отримувати, зберігати та проводити видачу за призначенням грошей та інших
цінностей, вести касову книгу та картку аналітичного обліку готівкових операцій та щоденно
звіряти готівку з даними обліку;

3.2 забезпечувати повне збереження доручених йому коштів та цінностей;

3.3 оформляти чеки на отримання готівки, прибуткові та видаткові ордери, заявку на
отримання готівкових коштів до органу Державного казначейства;

3.4 щоденно здавати під охорону чергового грошові кошти (приміщення каси), перед
здачею каси під охорону, разом з заступником начальника фінансової служби звіряти залишки
грошових коштів в касі з даними обліку та оформляти покупюрну довідку.. Про результати
перевірки доповідати начальнику фінансової служби;

3.5 перед днем отримання готівки в установі банку замовляти транспорт, охорону;

3.6 проводити інструктаж та контролювати видачу коштів особами, що видають гроші
(роздавальниками);

3.7 видавати гроші тільки по належно оформленим видатковим документам, які занесені в
журнал реєстрації прибуткових та видаткових документів та підписані начальником фінансової
служби, вести журнал реєстрації прибуткових та видаткових документів;

3.8 своєчасно та повністю зараховувати та відображати в обліку готівкові кошти, отримані
в органі казначейства по чекам, на корінцях чекової книжки робити записи про отримання
готівки в касу та ставити на них коди економічної класифікації видатків (КЕКВ) та статті
Кошторису МО або види позабюджетних коштів;

3.9 приймати та забезпечувати прийняття готівкових коштів від особового складу
бюджетної установи МО за платне майно та інші суми;

ЗЛО подавати до органу казначейства платіжні доручення для здійснення операцій по рахунках військової частини, отримувати виписки з рахунків в органах казначейства з додатками; складати меморіальний ордер № 1;

3.11 здійснювати контроль за депонуванням грошових коштів після закінчення видачі
по відомостям;;

3.12 * здійснювати записи до касової книги та передавати відривний аркуш касової
книги до бухгалтерії;

3.13 своєчасно у встановлені терміни здавати до органу казначейства готівкові кошти,
які надійшли в касу відділу та перевищують встановлений ліміт залишку грошових коштів в касі;

3.14 в час, вільний від подорожі до органу казначейства та сплати грошового
забезпечення та заробітної плати, виконувати роботу по вказівкам начальника служби;

3.15 систематично вивчати законодавство по обліку касових операцій та з фінансово - господарської діяльності в цілому.

4. Права бухгалтера – касира.

4.1 не приймати до виконання первинні документи, що не відповідають вимогам законодавчих та нормативних актів;

4.2 вимагати від усіх підрозділів виконання вимог щодо своєчасного та повного оформлення документів;

4.3 вносити свої пропозиції щодо вдосконалення процесу ведення бухгалтерського обліку касових операцій.

5. Відповідальність бухгалтера – касира.

Бухгалтер – касир несе відповідальність за:

5.1 своєчасне та повне оприбуткування отриманої готівки, відображення в обліку операцій з готівковими коштами;

5.2 своєчасну здачу в банк готівки, яка перевищує встановлений ліміт залишку готівки в касі;

5.3 дотримання режиму таємності;

5.4 дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 


Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів

1.Під поряд кування.

Бухгалтер підпорядковується начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху запасів військової частини.

2.Кваліфікаційні вимоги. Середня спеціальна освіта і стаж роботи на посаді бухгалтера. Вміння працювати на ПЕОМ.

З. Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку запасів повинен:

3.1 вести картки аналітичного обліку та оборотні відомості по обліку операцій руху запасів військової частини;

3.2 в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху запасів військової частини;

3.3 проводити пояснювальну роботу з питань обліку запасів при вивченні нових керівних документів;

3.4 контролювати своєчасність списання запасів, що непридатні для подальшого використання та випадки
недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-відповідальних осіб;

3.5 організовувати роботу по проведенню інвентаризації запасів військової частини;

3.6 вести облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

3.7 вести облік надходження та видачі трудових книжок та вкладинок до них;

3.8 здійснення контролю за зберіганням бланків суворої звітності, видача та облік довіреностей;

3.9 здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження запасів;
З.10 складати меморіальні ордери № 10, № 13;

3.11 систематично вивчати законодавчі акти з обліку запасів бюджетних установ, накази МО України та інші

Керівні документи;

3.12постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження запасів; 3.13виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника відділу.

4.Права бухгалтера по обліку запасів. Бухгалтер по обліку запасів має право:

4.1 приймати участь у проведенні інвентаризації;

4.2 вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку запасів;

4.3 вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку запасів.

5.Відповідальність бухгалтера по обліку запасів. Бухгалтер по обліку запасів відповідає за:

5.1 своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху запасів бюджетної організації
МО;

5.2 правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій
по руху запасів;

5.3 дотримання режиму таємності та збереження військової та державної таємниці;

5.4 дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку продуктів харчування, інших запасів та необоротних активів продовольчої служби