Сегодня: 17 | 10 | 2021

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

1. Підстава для розроблення проекту нормативного акта

Підставою для проведення робіт є:

- Закон України “Про пожежну безпеку” (стаття 7);

- “Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.02 № 870 (п.31 );

- розпорядження Міністра оборони України від 09.07.02 № 1645/у;

- заявка Управління пожежної безпеки ГШ ЗС України на виконання науково-дослідної роботи в ЦНДІ ЗС України від 10.10.03;

- план наукової і науково-технічної діяльності Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України на 2004-2005 роки.

2. Мета і завдання розробки

Метою цієї роботи є розробка проекту нормативного документу, що регламентує правила пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ, підприємств і організацій Збройних Сил України, які відповідали б сучасній державній нормативній базі і які були б обов’язковими для виконання на всіх об’єктах Збройних Сил України посадовими особами, усіма військовослужбовцями, працівниками Збройних Сил України, а також іншими особами, що перебувають на території військових об'єктів та військових містечок.

Розробка Правил пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ, підприємств і організацій Збройних Сил України здійснюється вперше. Новизна цієї роботи полягає в тому, що до цього часу не було здійснено у повному обсязі аналіз відповідності нормативних документів з пожежної безпеки, якими керуються у Збройних Силах України, сучасним вимогам щодо її забезпечення, не було визначено, чи охоплюють ці документи всі типи об’єктів, що існують у Збройних Силах і не було загальних правил, які б встановлювали специфічні вимоги пожежної безпеки, характерні для військових об’єктів.

Завданнями розробки є:

- проаналізувати вимоги нормативних документів, розроблених різними органами військового управління, до забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Збройних Сил України;

- розробити пропозиції щодо структури і змісту правил пожежної безпеки, які були б гармонізовані із сучасною нормативною базою в галузі пожежної безпеки для застосування в Збройних Силах України.

3. Характеристика проекту правил

Слід відмітити, що служба пожежної безпеки у Збройних Силах України є одним із важливих складових елементів забезпечення життєдіяльності військ. Сутність заходів протипожежного забезпечення зводиться до створення сприятливих умов для повсякденної діяльності Збройних Сил України, надійного збереження матеріальних засобів, які утримуються у військах (силах), як за мирного часу на стаціонарних військових об’єктах і в польових умовах, так і в особливий період. Це, зрештою, впливає на забезпечення високої боєготовності військ (сил).

Необхідною складовою протипожежного забезпечення є розроблення нормативних документів, які регламентують правила пожежної безпеки. На цей час протипожежні вимоги і правила, якими керуються у Збройних Силах України, містяться у низці нормативних актів, розроблених і затверджених на різних рівнях державного керівництва і військового управління. Вони розроблялися окремо для певних служб і видів об’єктів, тому питання забезпечення пожежної безпеки, як правило, викладені у них у вигляді розрізнених розділів. Велика кількість таких документів, різне тлумачення окремих вимог щодо забезпечення пожежної безпеки ускладнюють однакове розуміння командирами (начальниками), усіма військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил вимог пожежної безпеки.

У “Програмі забезпечення пожежної безпеки в Україні на період до 2010 року”, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.02 № 870, питанням нормативно-правового характеру приділяється значна увага. Зокрема, цією Програмою передбачене розроблення у 2004- 2006 роках міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України міжгалузевих та галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки, спрямованих на реалізацію державної політики щодо посилення протипожежного захисту в країні. В тому числі нею передбачено розроблення правил пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (п.31). На виконання зазначеної Програми в частині, що стосується Міністерства оборони України, спрямовано розпорядження Міністра оборони України від 9.07.2002 №1645 /у.

Прийняття змін до НАПБ А.01.001-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”, які були затверджені 25.02.2002 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.03.2002 за №297/6585, а також розроблення ряду нових нормативних актів щодо забезпечення пожежної безпеки, таких як
ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, викликає необхідність врахування їх вимог при забезпеченні пожежної безпеки на військових об’єктах. Розроблено новий ДБН В.1.1-7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, введений в дію наказом Держбуду України від 03.12.2002
№ 88, в якому закладені нові підходи щодо вирішення питань попередження пожеж та посилення пожежної безпеки, також викликає необхідність врахування їх вимог для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Збройних Сил України.

За останні роки (в період з 1992 по 2004 рік) на об’єктах Збройних Сил України зареєстровано понад 400 пожеж. Прямі матеріальні збитки від пожеж становлять понад 43 744,7 тис. грн. (без урахування наслідків пожежі на 275 артилерійській базі боєприпасів в селищі Новобогданівка Запорізької області, які складають більше 2 млрд. гривень).

Динаміка виникнення пожеж у Збройних Силах України за період з 1992 по 2004 роки показана на рис. 1. З нього видно, що у Збройних Силах України в останні роки спостерігається тенденція значного зростання кількості пожеж на військових об’єктах, це вимагає невідкладних заходів.


Рисунок 1 - Динаміка виникнення пожеж у Збройних Силах України