Сегодня: 19 | 01 | 2022

Дипломная робота «Сальмонельоз перепелів в господарствах Севастопольської області»

4.Комп’ютерні методики з обробки інформації.

Дипломна робота була виконана на комп’ютері 4 покоління Pentium, при цьому використовувалось середовище Windows XP та програми пакету Microsoft Word XP та Microsoft Excel XP.

Текстова частина дипломної роботи була набрана за допомогою програми Microsoft Word XP, користуючись при цьому стандартною клавіатурою(102 клавіші), дотримуючись таких вимог: верхнє та нижнє поле по 2 см., праве 1,5 см., ліве 3 см. Шрифт Times New Roman, 14 Pt, інтервал між рядками 1,5, формат тексту виконувала, користуючись стандартними панелями інструментів. А діаграми, таблиці були набрані за допомогою програми - Microsoft Excel XP.

Microsoft Excel XP передбачає оформлення таблиць, діаграм, графіків. Основна перевага полягає в простоті використання засобів обробки даних. В таблиці вводилася інформація будь-якого типу: текст, число, дати та час, формули, малюнки, діаграми. Введена інформація обробляється за допомогою спеціальних функцій. Будь-яка обробка даних в Excel здійснюється за допомогою цих функцій. Обробка даних включає в себе: проведення різноманітних обчислень, з використанням апарату функцій та формул, вибірку даних, побудова графіків та діаграм, статистичний аналіз даних. Представлення даних в графічному виді дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання. Основна перевага полягає в його наглядності. На графіках, діаграмах легко проглядається тенденція до змін, при цьому можна визначити швидкість змін цієї тенденції. Різноманітні співвідношення, приріст, взаємовідношення різних процесів - все це легко можна побачити на графіках та діаграмах. Процедура побудови графіків та діаграм в Excel відмічається як широкою можливістю, так і легкістю виконання. Будь-які дані в таблиці завжди можуть бути представлені в графічному вигляді.

ВИСНОВКИ

1. Вперше вивчений та описаний сальмонельоз перепелів у природних умовах на фермах м. Севастополю та фактори, що сприяють його виникненню. З трупів перепелів та повітря виділені патогенні ізоляти Salmonell pullorum (gallinarum) і вивчені їх головні біологічні властивості, в тому числі патогенність для перепелів та чутливість до протимікробних препаратів. Вивчена профілактична дія байтрилу при сальмонельозі перепелів з метою лікування захворювання.

2. Для перепеленят раннього віку характерний гострий перебіг сальмонельозу. Септичний прояв сальмонельозу характеризується депресією, кон'юнктивітами, проносами, виснаженням. Хронічна форма сальмонельозу характерна для дорослих перепелів і, як правило, розвивається без яскраво виражених ознак хвороби.

3. Всього досліджено 22 проби з повітря пташників і при трьох спалахах сальмонельозу із трупів перепелів різного віку. Мікробна забрудненість повітря перепелятників коливалась від 172 до 780 Тисяч мікробних тіл в 1м3 на фермах ПП «Власова О. П.» та від 16 до 520 Тисяч на перепелиній фермі ЗАТ «Сиваш - Термінал» і становила в середньому на фермах ПП «Власова О. П.» 435, 25± 69,12 та на перепелиній фермі ЗАТ «Сиваш - Термінал» 223±31,16 Тисяч мікробних тіл, відповідно.

4. Не виявлено прямої кореляції показників загального бактеріального забруднення та абсолютної кількості сальмонел у повітрі перепелятників зі спалахами сальмонельозу у перепелів.

5. На перепелиних піддослідних фермах сальмонели виділялися у всі періоди спостережень і з усіх досліджуваних об'єктів. Всього виділено 21 патогенний ізолят Salmonell pullorum. Збудник сальмонельозу перепелів мав характерні біологічні властивості для Salmonell pullorum.

6. Встановлено, що 100% ізолятів виявилися високочутливими чутливими до байтрилу (27,5±0,21мм затримки росту), чутливими до левоміцетину (23,5±0,38мм затримки росту) і нечутливі до тетрацикліну, стрептоміцину, пеніциліну. Встановлено, що байтрил викликає лікувальний ефект при експериментальному сальмонельозі перепелів у рекомендованій дозі 10мг/кг.

Пропозиції для виробництва

1. На підставі проведених досліджень пропонуємо постійне вивчення мікрофлори повітря з метою прогнозування сальмонельозу і своєчасної профілактики хвороби. При спалахах хвороби необхідно ізолювати збудника із трупів перепелів та з’ясовувати його чутливість до антибактеріальних препаратів.

2. Матеріали роботи стосовно діагностики, біологічних властивостей і лікування сальмонельозу перепелів використовуються в навчальному процесі предмету «Ветеринарна мікробіологія»

7. Список використаних джерел

1. Абрамова Л. А. Фармацевтический справочник ветеринарного врача /Серия «Справочники». Ростов на/Д: Феникс, 2003. – 512с.

2. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учебное пособие для студентов медицинских вузов / Под ред. А. А.Воробьёва, А. С.Быкова - М.: Медицинское информационное агентство,2003. –236с.

3. Борисевич Б. В., Скрипка М. В., Лісова В. В. Довідник патолого-анатомічних термінів. Полтава, 2005. – 124с.

4. Гудер В. Г., Нарайана С. и др. Пробы от пациента до лаборатории / Пер. с англ. GIT NERLAG, 2003. – 105С.

5. Долгов В. В., Мошкин А. В. Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике: Практ. Руководство. – М.: «Медиздат», 2004. – 216с.

6. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П. І.Вербицький, П. П.Достоєвський, В. О.Бусол та ін.; За ред. П. І.Вербицького, П. П.Достоєвського. – К.: Урожай, 2004. – 1280с.

7. Каришева А. Ф. Спеціальна епізоотологія: Підручник. – Вища освіта, 2002. – 703с.

8. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для студентов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. –720с.

9. Кишкун А. А. Современные технологии повышения качества и эффективности клинической лабораторной діагностики. – М.: РАМЛД. – 2005. – 528с.

10. Ковбасенко В. М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Навчальний посібник: В двох томах. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. Т.1.– 416с.

11. Ковбасенко В. М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Навчальний посібник: В двох томах. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2006. Т.2 –536с.

12. Лапин А., Санин А., Зинченко Е. Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения животных. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 649с.

13. Лечение и профилактика болезней домашних животных и птицы / А. Ф.Барабаш, Г. А.Лукьянова, Ю. А.Кузнецов, Г. С.Хлевная. – М.: Сталкер, 2005 – 302с. – (Хозяину на заметку).