Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 6)

11.5. Заборгованість із виплати заробітної плати У промисловості станом

На 1 січня 2005 РОку

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура боргу, %

Усього, тис. грн.

У % до суми заборгованості станом на

У тому числі утворена:

1 грудня 2004р.

1 січня 2004р.

У поточному році

У попередні роки

Усього, тис. грн

У % до загальної суми заборго-ваності

Усього, тис. грн.

У % до загальної суми заборго-ваності

Промисловість

15584,7

100,5

69,7

9848,0

63,2

5736,7

36,8

100,0

Добувна промисловість

112,9

141,5

9,5

112,9

100,0

-

-

0,7

видобування енергетичних

матеріалів

112,9

141,5

84,8

112,9

100,0

-

-

0,7

видобування неенергетич-

них матеріалів

-

-

-

-

-

-

-

-

Обробна промисловість

14923,3

99,5

72,5

9311,6

62,4

5611,7

37,6

95,8

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

1825,0

100,8

54,1

1503,3

81,4

321,7

17,6

11,7

Текстильна промисловість та пошиття одягу

18,8

79,7

4,6

5,5

29,3

13,3

70,7

0,1

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

366,1

102,3

У 5,7 р. б.

358,4

97,9

7,7

2,1

2,4

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

534,1

92,9

136,5

436,3

81,7

97,8

18,3

3,4

Хімічне виробництво

972,5

99,6

50,6

0,0

0,0

972,5

100,0

6,2

Виробництво гумових та пластмасових виробів

561,9

99,4

У 26 р. б.

71,0

12,6

490,9

87,4

3,6

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

1018,7

119,3

68,5

731,9

71,8

286,8

28,2

6,6

Металургія та оброблення металу

58,3

103,2

164,2

29,9

51,3

28,4

48,7

0,4

Виробництво машин та устаткування

1895,3

82,6

100,7

515,3

27,2

1380,0

72,8

12,2

Виробництво електричного та електронного устаткування

861,4

86,3

42,3

159,2

18,5

702,2

81,5

5,5

Виробництво транспорт-ного устаткування

6811,2

106,1

76,0

5500,8

80,8

1310,4

19,2

43,7

Виробництво електроенергії, газу та води

548,5

126,5

91,2

423,5

77,2

125,0

22,8

3,5

11.6. Розподіл загальної суми заборгованості по видах економічної

Діяльності за формами власності станом На 1 січня 2005 РОку

Усього, тис. грн.

У тому числі (у % до загальної суми)

Державна влас-ність

Кому-нальна власність

Приват-на

З неї

Відкриті акціонерні товариства

Товариства з обмеженою відповідаль-ністю

Усього

35302,9

16,9

11,1

72,0

36,1

8,1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

7115,3

3,7

-

96,3

19,8

29,6

cільське господарство

7115,3

3,7

-

96,3

19,8

29,6

Рибне господарство

3736,8

40,7

-

59,3

26,7

0,4

Промисловість

15584,7

14,7

10,7

74,6

53,9

2,6

Будівництво

3187,6

23,2

1,8

75,0

23,5

3,2

Оптова та роздрібна торгівля

175,8

36,3

-

63,7

8,5

18,9

Готелі і ресторани

312,4

-

-

100,0

-

14,3

Транспорт

1395,1

19,1

-

80,9

73,7

0,3

наземний

1069,2

-

-

100,0

96,1

-

водний

-

-

-

-

-

-

авіаційний

-

-

-

-

-

-

допоміжні транспортні послуги

325,9

81,9

-

18,1

-

1,2

пошта і зв’язок

-

-

-

-

-

-

Фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2317,2

25,4

47,1

27,5

5,3

5,6

Державне управління

9,5

100,0

-

-

-

-

Освіта

-

-

-

-

-

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

103,2

55,2

-

44,8

6,1

-

Колективні, громадські та особисті послуги

1365,3

12,5

79,7

7,8

-

-

11.7. Розподіл загальної суми заборгованості у Промисловості за

Формами власності станом на 1 січня 2005 РОку

Усього, тис. грн.

У тому числі (у % до загальної суми)

Державна власність

Комунальна власність

Приват-на

З неї

Відкриті акціонер-ні товарист-ва

Товариства з обмеженою відповідальністю

Промисловість

15584,7

14,6

10,8

74,6

53,9

2,6

Добувна промисловість

112,9

-

-

100,0

-

100,0

видобування енерге-

тичних матеріалів

112,9

-

-

100,0

-

100,0

видобування неенер-

гетичних матеріалів

-

-

-

-

-

-

Обробна промисловість

14923,3

15,3

7,9

76,8

56,0

2,0

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

1825,0

0,7

10,2

89,1

18,7

16,1

Текстильна промисловість та пошиття одягу

18,8

-

13,3

86,7

86,7

-

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

366,1

-

-

100,0

100,0

-

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

534,1

100,0

-

-

-

-

Хімічне виробництво

972,5

100,0

-

-

-

-

Виробництво гумових та пластмасових виробів

561,9

62,4

-

37,6

37,6

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

1018,7

-

-

100,0

-

-

Металургія та оброблення металу

58,3

-

-

100,0

-

-

Виробництво машин та устаткування

1895,3

0,6

52,0

47,4

21,5

-

Виробництво електричного та електронного устаткування

861,4

18,5

-

81,5

81,5

-

Виробництво транспортного устаткування

6811,2

3,5

-

96,5

92,7

0,1

Інше виробництво

-

-

-

-

-

-

Виробництво електроенергії, газу та води

548,5

-

90,9

9,1

9,1

-

11.8. Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної

Плати по видах економічної діяльності Станом На 1 січня 2005 РОку

Сума невиплаченої заробітної плати, у % до нарахованої

За поточний рік

Сума боргу в розрахунку на одного штатного працівника, якому невиплачена

заробітна плата

По всіх підпри-ємствах

По всіх підприємствах, на яких

Мала місце заборгованість

Усього,

Грн.

У % до середньомі-сячної заробітної плати

Усього

0,8

10,7

1111,24

У 2р. б.

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1,7

7,5

610,68

169,7

cільське господарство

1,7

7,5

610,68

169,8

лісове господарство

-

-

-

-

Рибне господарство

9,0

18,5

1642,09

У 3,6 р. б.

Промисловість

2,1

11,8

1490,82

У 2,3 р. б.

Будівництво

1,1

15,7

1351,47

198,7

Оптова та роздрібна торгівля

0,1

18,6

941,58

У 23 р. б

роздрібна торгівля побутовими

товарами

-

10,4

1800,00

У 4,5 р. б

Готелі і ресторани

0,4

3,3

1409,94

У 3,1 р. б

Транспорт

0,2

7,4

980,32

114,4

наземний

0,5

15,8

1637,85

У 2,7 р. б.

авіаційний

-

-

-

-

допоміжні транспортні послуги

0,2

5,0

561,27

52,1

пошта і зв’язок

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

1,0

9,7

743,93

122,4

Державне управління

-

3,1

395,83

58,1

Освіта

-

-

-

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

-

4,7

226,09

52,9

Колективні, громадські та особисті послуги

1,3

24,6

1484,68

У 3,8 р. б.

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

0,4

35,8

1386,00

У 3,6 р. б.

11.9. Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати

Заробітної плати у промисловості станом На 1 січня 2005 РОку

Сума невиплаченої заробітної плати,

У % до нарахованої за поточний рік

Сума боргу в розрахунку на одного штатного працівника, якому невиплачена

Заробітна плата

По всіх підприєм-ствах

По всіх підприємствах, на яких мала місце заборгованість

Усього,

Грн.

У % до середньо-місячної заробітної плати

Промисловість

2,1

11,8

1490,82

У 2,3 р. б

Добувна промисловість

0,6

31,4

3846,15

У 4,3 р. б.

Обробна промисловість

3,0

20,3

1683,57

У 2,7 р. б.

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

1,8

24,2

1096,03

190,3

Текстильна промисловість та пошиття одягу

0,2

3,7

625,00

У 2,6 р. б.

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

33,3

39,6

2004,42

У 5,5 р. б

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

9,7

49,8

2127,32

У 4,2 р. б.

Хімічне виробництво

-

-

2351,16

У 2,7 р. б.

Виробництво гумових та пластмасових виробів

0,8

13,4

5145,28

У 9 р. б.

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3,7

17,9

1110,59

197,1

Металургія та оброблення металу

0,3

61,9

2605,56

У 5,7 р. б.

Виробництво машин та устаткування

3,0

26,0

4100,00

У 6,9 р. б

Виробництво електричного та електронного устаткування

0,5

8,1

3426,83

У 5,3 р. б.

Виробництво транспортного устаткування

11,3

19,3

1571,61

У 2,5 р. б.

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

-

-

-

-

Виробництво електроенергії, газу та води

0,3

1,1

349,22

50,5

11.10. Заборгованість із виплати заробітної плати по видах економічної

Діяльності за джерелами утворення станом на 1 січня 2005 РОку

Загаль-на сума заборгованості на 1 січня 2005р.

Власні кошти підприємств

Місцевий бюджет

Державний бюджет

Усього, тис. грн.

У % до загальної суми заборгова-ності

Усього, тис. грн.

У % до загальної суми заборгова-ності

Усього, тис. грн.

У % до загальної суми заборгова-ності

Усього

35302,9

35302,9

100,0

-

-

-

-

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

7115,3

7115,3

100,0

-

-

-

-

cільське господарство

7115,3

7115,3

100,0

-

-

-

-

Рибне господарство

3736,8

3736,8

100,0

-

-

-

-

Промисловість

15584,7

15584,7

100,0

-

-

-

-

Будівництво

3187,6

3187,6

100,0

-

-

-

-

Оптова та роздрібна торгівля

175,8

175,8

100,0

-

-

-

-

Готелі і ресторани

312,4

312,4

100,0

-

-

-

-

Транспорт

1395,1

1395,1

100,0

-

-

-

-

наземний

1069,2

1069,2

100,0

-

-

-

-

водний

-

-

-

-

-

-

-

авіаційний

-

-

-

-

-

-

-

допоміжні

транспортні послуги

325,9

325,9

100,0

-

-

-

-

пошта і зв’язок

-

-

-

-

-

-

-

Фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2317,2

2317,2

100,0

-

-

-

-

Державне управління

9,5

9,5

100,0

-

-

-

-

Освіта

-

-

-

-

-

-

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

103,2

103,2

100,0

-

-

-

-

Колективні, громадські та особисті послуги

1365,3

1365,3

100,0

-

-

-

-


11.11. Заборгованість із соціальних виплат по видах економічної

діяльності станом на 1 січня 2005 року

Сума заборгованості працівникам із виплати допомоги у з'язку з тимчасовою втратою працездатності

Сума заборгованості потерпілим на виробництві за рахунок коштів підприємств

Усього, тис. грн.

У % до

1 січня 2004р.

У тому числі за рахунок коштів, у %

Усього, тис. грн.

У % до 1 січня

2004р.

Фонду соціального страхування

Підпри-ємств

Усього

1072,1

63,6

64,6

35,4

109,5

54,3

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

138,5

33,5

50,9

49,1

5,2

89,7

cільське господарство

138,5

33,5

50,9

49,1

5,2

89,7

Рибне господарство

91,4

64,2

72,6

27,4

32,7

116,0

Промисловість

637,8

75,0

62,4

37,6

71,2

47,5

Будівництво

22,1

32,6

50,2

49,8

0,4

2,7

Оптова та роздрібна торгівля

1,7

130,8

82,4

17,6

-

-

Готелі і ресторани

4,0

137,9

55,0

45,0

-

-

Транспорт

16,8

39,8

83,3

16,7

-

-

наземний

0,6

3,6

100,0

-

-

водний

-

-

-

-

-

-

авіаційний

-

-

-

-

-

-

допоміжні транспортні послуги

16,2

63,8

82,7

17,3

-

-

пошта і зв’язок

-

-

-

-

-

-

Фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

132,1

103,1

85,8

14,2

-

-

Державне управління

-

-

-

-

-

-

Освіта

-

-

-

-

-

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

3,4

48,6

79,4

20,6

-

-

Колективні, громадські та особисті послуги

24,3

93,5

53,1

46,9

-

-