Сегодня: 26 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 4)

7.4. Структура табельного фонду робочого часу

у Промисловості У 2004 році

Усього, явок та неявок, тис, людино-годин

У тому числі, у %

Від-працьо-вано

Втрати робо-чого часу

Неявки з поваж-них причин, усього

У тому числі неявки у зв'язку з

Щоріч-ними відпуст-ками (основ-ними та додат-ковими)

Тимча-совою непра-цездат-ністю

Навчаль-ними відпуст-ками та іншими неявками передба-ченими законом

Інши-ми причи-нами

Промисловість

148568,5

85,4

4,4

10,2

6,7

2,9

0,6

0,1

Добувна промисловість

417235,3

89,3

1,2

9,5

6,1

2,7

0,6

0,1

видобування енергетич-

них матеріалів

140531,2

90,3

0,1

9,6

6,5

1,9

1,2

-

видобування неенерге -

тичних матеріалів

276704,1

88,8

1,8

9,4

6,0

3,1

0,2

0,1

Обробна промисловість

100757,1

83,5

6,2

10,3

6,6

3,1

0,5

0,1

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

302610,3

85,5

5,3

9,2

6,0

2,9

0,3

-

Текстильна промисловість та пошиття одягу

177854,0

66,3

24,3

9,4

6,4

2,7

0,3

-

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

559720,0

65,0

25,5

9,5

7,6

1,8

0,1

-

Целюлозно-паперова проми-словість та видавнича справа

173853,9

88,4

1,9

9,7

7,0

2,2

0,5

-

Хімічне виробництво

184810,8

87,4

2,1

10,5

6,8

2,6

1,0

0,1

Виробництво гумових та пластмасових виробів

332421,1

83,3

6,0

10,7

7,0

2,9

0,8

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

742331,6

87,6

2,0

10,4

6,4

3,6

0,3

0,1

Металургія та оброблення металу

376720,6

74,3

13,7

12,0

7,6

3,2

1,1

0,1

Виробництво машин та устаткування

600311,2

83,7

6,6

9,7

6,4

2,7

0,5

0,1

Виробництво електричного та електронного устаткування

957454,2

82,3

5,7

12,0

7,3

4,2

0,5

-

Виробництво транспортного устаткування

159426,2

78,2

11,2

10,6

6,8

3,2

0,6

-

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

190318,2

87,9

2,2

9,9

6,6

2,2

1,1

-

Виробництво електроенергії, газу та води

436393,1

89,2

0,6

10,2

7,0

2,5

0,7

-


подпись: робочий час та його використання            розділ 88.1. Втрати робочого часу Працівників по видах Економічної

Діяльності за 2004 РІк

В середньому на одного штатного працівника

Невідпра-цьовано, годин

У тому числі, у %

Неявки з дозволу адміні-страції

Відпустки за ініці-ативою адміні-страції

Неявки внаслідок переведення на скоро-чений робочий день, тиждень

Інші причини

Усього

50

32,7

3,7

54,7

8,9

Сільське господарство, мислив-ство та лісове господарство

85

32,4

2,4

62,6

2,6

cільське господарство

86

32,2

2,3

62,8

2,7

лісове господарство

54

51,2

-

47,0

1,8

Рибне господарство

149

8,7

33,8

34,2

23,3

Промисловість

89

29,5

5,5

45,9

19,1

Будівництво

93

55,5

3,7

33,4

7,4

Оптова та роздрібна торгівля

53

12,5

1,0

84,8

1,7

роздрібна торгівля побутовими

товарами

56

12,6

1,3

85,5

0,6

Готелі і ресторани

111

27,8

1,0

70,7

0,5

Транспорт

49

34,9

3,2

52,1

9,8

наземний

128

20,7

4,6

70,4

4,4

водний транспорт

10

98,4

-

-

1,6

авіаційний

47

49,0

-

51,0

-

допоміжні транспортні послуги

37

55,0

1,2

24,3

10,5

пошта і зв’язок

3

76,1

-

21,1

2,8

Фінансова діяльність

5

91,5

-

7,8

0,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

55

21,1

1,6

75,0

2,3

дослідження та розробки

95

10,2

3,1

85,2

1,5

Державне управління

4

67,0

-

32,2

0,8

Освіта

4

69,4

3,9

25,7

1,0

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

20

47,5

2,6

49,6

0,3

Колективні, громадські та особисті послуги

39

20,1

1,1

76,8

2,0

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

16

43,9

0,7

52,6

2,8

8.2. Втрати робочого часу працівників промисловості у 2004 РОці

В середньому на одного штатного працівника

Невідпра-цьовано, годин

У тому числі, у %

Неявки з дозволу адміні-страції

Відпустки за ініціативою адмініст-рації

Неявки внаслідок переведення на скорочений робочий день, тиждень

Інші причини

Промисловість

89

29,5

5,5

45,9

19,1

Добувна промисловість

26

39,6

6,7

48,1

5,6

видобування енергетичних

матеріалів

2

98,0

-

-

2,0

видобування неенергетичних

матеріалів

38

38,3

6,8

49,2

5,7

Обробна промисловість

125

27,8

5,7

46,6

19,9

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

108

33,2

3,0

54,7

9,1

Текстильна промисловість та пошиття одягу

477

18,5

2,8

77,0

1,7

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

501

1,4

69,7

3,8

25,1

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

37

36,4

1,3

23,0

39,3

Хімічне виробництво

41

28,3

2,5

2,0

67,2

Виробництво гумових та пластмасових виробів

120

52,9

8,8

28,9

9,4

Виробництво інших неме-талевих мінеральних виробів

41

36,5

1,9

52,3

9,3

Металургія та оброблення металу

273

34,4

0,5

49,7

15,4

Виробництво машин та устаткування

134

36,5

6,3

53,7

3,5

Виробництво електричного та електронного устатку-вання

113

22,9

19,8

52,1

5,2

Виробництво транспортного устаткування

230

21,0

1,2

43,6

34,2

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

44

45,9

15,7

21,4

17,0

Виробництво електроенергії, газу та води

13

64,5

0,1

27,6

7,8

8.3. Використання фонду робочого часу працівників по видах

Економічної діяльності за 2004 РІк

В середньому на одного штатного працівника, годин

Фонд робочо-го часу (явки та неявки)

Відпрацьовано

Втрати робо-чого часу

Неявки з поважних причин

Усього

У % до фонду робо-чого часу

Усього

Щорічні від-пустки (основні та додат-кові)

Тимча-сова непра-цездат-ність

Навчальні відпустки та інші неявки передба-чені законом

Усього

1963

1707

87,0

50

205

147

45

10

Сільське господарство, мис-ливство та лісове господарство

2019

1724

85,4

85

210

152

43

4

cільське господарство

2019

1723

85,4

86

210

152

43

4

лісове господарство

2011

1740

86,5

54

217

155

54

8

Рибне господарство

1907

1526

80,0

149

232

164

35

3

Промисловість

2026

1729

85,4

89

207

135

59

13

Будівництво

2062

1793

87,0

93

176

118

44

6

Оптова та роздрібна торгівля

1906

1739

91,3

53

114

87

23

3

роздрібна торгівля

побутовими товарами

1858

1677

90,2

56

126

98

24

4

Готелі і ресторани

1982

1739

87,7

111

132

98

30

5

Транспорт

2011

1730

86,0

49

232

156

56

19

наземний

2020

1697

84,0

128

195

130

49

10

водний

2003

1773

88,5

10

220

155

52

14

авіаційний

1979

1695

85,6

47

238

183

31

13

допоміжні транспортні

послуги

2046

1744

85,2

37

265

176

66

23

пошта і зв’язок

1938

1733

89,4

3

201

136

44

20

Фінансова діяльність

2001

1821

91,0

5

175

126

43

6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2027

1781

87,9

55

190

142

40

8

дослідження та розробки

2018

1723

85,4

95

200

154

38

8

Державне управління

1998

1752

87,7

4

241

172

49

21

Освіта

1644

1429

86,9

4

211

172

31

8

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

2077

1833

88,3

20

223

159

52

12

Колективні, громадські та особисті послуги

1862

1648

88,5

39

176

137

31

6

діяльність у сфері відпочин

ку та розваг, культури та

спорту

1790

1591

88,9

16

183

147

26

7

8.4. Використання фонду робочого часу працівників

пРомисловості У 2004 РОці

В середньому на одного штатного працівника, годин

Фонд робо-чого часу (явки та неявки)

Відпрацьовано

Втрати робо-чого часу

Неявки з поважних причин

Усього

У % до фонду робо-чого часу

Усього

Щорічні від-пустки (основні та додат-кові)

Тимча-сова непра-цездат-ність

Навчальні відпуст-ки та інші неявки передба-чені законом

Промисловість

2026

1729

85,4

89

207

135

59

13

Добувна промисловість

2101

1876

89,3

26

199

130

56

12

видобування енергетичних

матеріалів

2123

1918

90,3

2

203

138

40

25

видобування неенергетичних

матеріалів

2090

1856

88,8

38

196

126

64

6

Обробна промисловість

2021

1689

83,6

125

207

133

62

12

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

2042

1745

85,5

108

189

122

59

7

Текстильна промисловість та пошиття одягу

1963

1302

66,3

477

184

126

53

6

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

1964

1276

65,0

501

186

149

36

2

Целюлозно-паперова проми-словість та видавнича справа

1980

1750

88,4

37

193

140

43

9

Хімічне виробництво

1986

1735

87,4

41

209

135

53

21

Виробництво гумових та пластмасових виробів

2001

1667

83,3

120

215

140

58

17

Виробництво інших немета-левих мінеральних виробів

2084

1826

87,6

41

217

133

74

6

Металургія та оброблення металу

1990

1479

74,3

273

238

151

64

22

Виробництво машин та устаткування

2016

1687

83,7

134

195

129

55

11

Виробництво електричного та електронного устаткування

1978

1628

82,3

113

237

144

83

10

Виробництво транспортного устаткування

2054

1606

78,2

230

219

139

68

12

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

1976

1737

87,9

44

195

130

44

22

Виробництво електроенергії, газу та води

2030

1810

89,2

13

207

141

52

14