Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 2)

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 2)

Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.

Операційні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг - витрати (у фактично діючих цінах), що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. За економічними елементами поділяються на матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.

Інші операційні витрати – витрати операційної діяльності, що пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) і не увійшли до складу інших економічних елементів витрат, зокрема, витрати на відрядження в межах встановлених норм, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я та ін.), плата за розрахунково– касове обслуговування, сума податків, зборів, втрати від псування цінностей, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, недоутримки), орендна плата, тощо.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з прибутку.

6.1. Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств та

Організацій за видами економічної діяльності за 2001 – 2004рр.

(тис. грн.)

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

Всього8

-17117,3

-328068,0

-232888,5

134896,0

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

-61606,4

-140629,3

-13964,5

176662,2

Рибне господарство

-16594,1

-19195,4

-32951,5

-22016,5

Промисловiсть

29561,6

-198829,0

-181753,6

24029,4

Будiвництво

-2396,1

-20693,0

-3251,1

-42771,3

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-6497,4

6992,6

-25320,4

-14299,4

У тому числі

торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-3489,2

5069,2

-15185,7

5852,1

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-11259,7

-4632,9

-8338,8

-20522,9

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

8251,5

6556,3

-1795,9

371,4

Готелi та ресторани

-2515,6

-966,7

-23704,6

-19949,6

Транспорт та зв’язок

39847,0

76544,1

117682,5

53197,5

Фiнансова дiяльнiсть

4362,3

-2160,4

2553,9

11544,6

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-6225,5

-26109,7

-42290,6

-21754,7

Державне управлiння

91,2

-74,9

-697,3

221,0

Освiта

767,1

1052,9

1604,2

265,8

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

2281,3

-1752,7

-28769,8

-9908,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1807,3

-2246,5

-2025,7

-329,9

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

5,2

6.2. Чистий фінансовий результат підприємств та організацій

За видами економічної діяльності за 2004р.

(тис. грн.)

Фiнансовий

Результат

(сальдо)

Пiдприємства, якi

Одержали прибуток

Пiдприємства, якi

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Всього8

134896,0

64,5

951090,5

35,5

816194,5

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

176662,2

63,1

276829,9

36,9

100167,7

Рибне господарство

-22016,5

54,5

7876,8

45,5

29893,3

Промисловiсть

24029,4

58,8

301352,7

41,2

277323,3

Будiвництво

-42771,3

65,5

45077,5

34,5

87848,8

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-14299,4

67,9

93040,3

32,1

107339,7

У тому числі

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

5852,1

62,2

14640,6

37,8

8788,5

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-20522,9

67,3

60363,2

32,7

80886,1

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

371,4

70,5

18036,5

29,5

17665,1

Готелi та ресторани

-19949,6

64,5

14308,4

35,5

34258,0

Транспорт та зв’язок

53197,5

65,9

96119,1

34,1

42921,6

Фiнансова дiяльнiсть

11544,6

67,3

13706,8

32,7

2162,2

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-21754,7

60,9

62575,9

39,1

84330,6

Державне управлiння

221,0

69,2

243,0

30,8

22,0

Освiта

265,8

77,7

1412,1

22,3

1146,3

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-9908,3

64,8

29806,8

35,2

39715,1

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-329,9

66,1

8736,0

33,9

9065,9

Послуги домашньої прислуги

5,2

100,0

5,2

-

-

6.3. Чистий фінансовий результат промислових пiдприємств За 2004р.

(тис. грн.)

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Промисловiсть8

24029,4

58,8

301352,7

41,2

277323,3

Добувна промисловiсть

44566,1

62,0

55237,6

38,0

10671,5

Видобування енергетичних

Матерiалiв

43560,6

55,6

45142,6

44,4

1582,0

Видобування неенергетичних матерiалiв

1005,5

62,6

10095,0

37,4

9089,5

Обробна промисловiсть

59842,8

61,5

241513,2

38,5

181670,4

з неї

Харчова промисловiсть та перероблення сільського-подарських продуктiв

-26990,9

58,6

35761,8

41,4

62752,7

Легка промисловiсть

-3879,6

61,9

713,8

38,1

4593,4

Виробництво деревини та

Виробiв з деревини

254,5

75,0

421,4

25,0

166,9

Целюлозно-паперова промис-ловiсть; видавнича справа

-1316,1

60,9

4070,7

39,1

5386,8

Виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

-154,9

33,3

277,4

66,7

432,3

хімічна та нафтохімічна промисловість

70702,1

66,9

87659,8

33,1

16957,7

Виробництво iнших немета-левих мiнеральних виробiв

-2973,8

61,1

21731,0

38,9

24704,8

Металургiя та оброблення

Металу

2020,1

63,8

5708,3

36,2

3688,2

Машинобудування

21392,7

62,0

81765,3

38,0

60372,6

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-80379,5

37,2

4601,9

62,8

84981,4

6.4. Чистий фінансовий результат по регіонах за 2004Р.

(тис. грн.)

Фінан-

Совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

Довідково:

Фінансовий результат (сальдо) за 2003р.

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнансо-вий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної

Кількості

Пiд-

Приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Автономна Республіка Крим8

134896,0

64,5

951090,5

35,5

816194,5

-232888,5

М. Сiмферополь

-51017,3

62,4

265985,8

37,6

317003,1

-152974,8

М. Алушта

7507,4

60,8

24874,6

39,2

17367,2

-5335,1

М. Армянськ

1496,2

69,1

26286,1

30,9

24789,9

2533,5

М. Джанкой

-3195,9

60,4

2904,9

39,6

6100,8

-4907,1

М. Євпаторiя

-8445,6

68,8

14094,3

31,2

22539,9

-12967,5

М. Керч

-69306,0

67,1

39743,9

32,9

109049,9

-87466,7

М. Красноперекопськ

115825,1

70,9

124734,4

29,1

8909,3

39384,5

М. Саки

-255,8

69,7

4434,0

30,3

4689,8

3701,2

М. Судак

-1522,5

64,0

5049,4

36,0

6571,9

-5106,8

М. Феодосiя

14429,7

63,5

63367,4

36,5

48937,7

127881,8

М. Ялта

-16362,9

69,5

72777,2

30,5

89140,1

-58764,6

Райони

Бахчисарайський

-4314,2

72,0

28234,9

28,0

32549,1

-11313,9

Бiлогiрський

-2369,4

61,7

7228,7

38,3

9598,1

-5533,4

Джанкойський

-4227,1

50,4

5408,5

49,6

9635,6

-27725,3

Кiровський

-5539,8

46,0

923,3

54,0

6463,1

-4894,5

Красногвардiйський

180531,9

65,9

192399,1

34,1

11867,2

27318,3

Красноперекопський

362,1

71,8

2813,6

28,2

2451,5

-9559,2

Ленiнський

-8128,2

65,9

5656,3

34,1

13784,5

-2698,4

Нижньогiрський

4481,9

61,2

9719,1

38,8

5237,2

-6058,6

Первомайський

-364,1

57,6

4475,8

42,4

4839,9

-7719,4

Роздольненський

1662,8

58,8

3886,1

41,2

2223,3

-8872,9

Сакський

-11800,8

65,2

5527,7

34,8

17328,5

-11888,8

Сiмферопольський

2481,9

63,6

32278,4

36,4

29796,5

-5521,3

Совєтський

-492,0

55,8

4770,5

44,2

5262,5

-1251,0

Чорноморський

-6541,4

68,6

3516,5

31,4

10057,9

-3148,5

6.5. Чистий фінансовий результат підприємств та організацій

За видами економічної діяльності і формами власності за 2004Р.

(тис. грн.)

Приватна

Державна

Та державна

Корпоративна

Комунальна

Та комунальна

Корпоративна

Всього8

154442,9

20550,6

-40097,5

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

187231,0

-10160,1

-408,7

Рибне господарство

-28639,6

6623,1

-

Промисловість

45136,8

12085,0

-33192,4

добувна промисловість

44566,1

-

-

обробна промисловість

58095,6

17232,0

-15484,8

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-57524,9

-5147,0

-17707,6

Будiвництво

-40428,9

-1746,3

-596,1

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-13743,6

630,2

-1186,0

у тому числі

Торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

5933,3

-

-81,2

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-19723,0

643,7

-1443,6

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

46,1

-13,5

338,8

Готелi та ресторани

-19460,9

-436,0

-52,7

Транспорт

5465,7

41093,6

6638,2

Фiнансова дiяльнiсть

11534,6

-

10,0

Операції з нерухомiстю,

здавання пiд найм та послуги користувачам

728,3

-12099,3

-10383,7

Державне управлiння

49,3

178,6

-6,9

Освiта

228,9

47,0

-10,1

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

4906,8

-16954,3

2139,2

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1429,3

1289,1

-3048,3

Послуги домашньої прислуги

5,2

-

-

6.7. Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної дiяльностi за 2004Р.

(тис. грн.)

Доход (виручка) вiд

Реалізації продукції

(товарiв,

робiт,

Послуг)

Непрямi

Податки та iншi

Вира-хування

З доходу

Чистий

Доход

(виручка)

Вiд

Реалізації продукції

Iншi

Опера-

Цiйнi

Доходи

Iншi

Зви-

Чайнi

Дохо-

Ди

Надзви-чайнi

Доходи

Всього8

22366416,4

3633386,8

18733029,6

3015697,3

918020,7

14009,0

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

1675734,2

281402,7

1394331,5

234145,9

54639,5

8207,6

Рибне господарство

61322,5

9720,5

51602,0

22738,8

47347,4

-

Промисловiсть

6288284,1

945399,5

5342884,6

1436426,1

300951,9

1718,1

Будiвництво

2320770,8

382000,3

1938770,5

155022,8

48566,6

286,5

Оптова й роздрiбна

Торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

8691843,4

1602348,7

7089494,7

189438,5

53064,9

938,0

у тому числі

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

678597,7

170104,2

508493,5

27727,6

1968,2

36,5

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

6699604,9

1247932,9

5451672,0

143189,8

45511,2

801,1

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

1313640,8

184311,6

1129329,2

18521,1

5585,5

100,4

Готелi та ресторани

391019,8

44568,0

346451,8

98571,0

27389,3

31,3

Транспорт та зв’язок

1377968,7

166865,6

1211103,1

517254,6

68968,8

241,0

Фiнансова дiяльнiсть

96695,3

5507,4

91187,9

4320,3

24741,5

2,2

Державне управлiння

738834,4

100299,3

638535,1

268710,7

217665,5

556,9

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та

послуги користувачам

15005,5

2334,3

12671,2

584,3

49,3

-

Освiта

39104,8

520,4

38584,4

654,5

570,5

3,0

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

514929,0

76064,7

438864,3

55013,9

68012,0

1815,0

Колективнi, громадськi

Та особистi послуги

154584,2

16355,4

138228,8

32815,9

6053,5

209,4

Послуги домашньої прислуги

319,7

-

319,7

-

-

-

 

Продовження

Разом чистi

Доходи

Опера-

Цiйнi

Витрати

Iншi

Зви-

Чайнi

Витрати

Над-

Зви-

Чайнi

Витрати

Податок

На

Прибу-

Ток

Разом

Витрати

Чистий прибуток

(збиток)

Всього8

22680756,6

21099005,5

1250560,0

40449,6

155845,5

22545860,6

134896,0

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

1691324,5

1393246,8

89900,3

30241,6

1273,6

1514662,3

176662,2

Рибне господарство

121688,2

75443,5

67930,6

94,0

236,6

143704,7

-22016,5

Промисловiсть

7081980,7

6583593,5

426675,3

931,6

46750,9

7057951,3

24029,4

Будiвництво

2142646,4

2089612,5

85791,1

304,8

9709,3

2185417,7

-42771,3

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними

Засобами; послуги

З ремонту,

7332936,1

7210238,5

109684,7

5333,7

21978,6

7347235,5

-14299,4

у тому числі

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

538225,8

520705,2

9690,0

158,6

1819,9

532373,7

5852,1

Оптова торгiвля i

Посередництво у

торгiвлi

5641174,1

5552003,9

89191,4

4920,5

15581,2

5661697,0

-20522,9

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

1153536,2

1137529,4

10803,3

254,6

4577,5

1153164,8

371,4

Готелi та ресторани

472443,4

433599,5

56440,5

4,9

2348,1

492393,0

-19949,6

Транспорт та зв’язок

1797567,5

1596274,0

99101,6

767,7

48226,7

1744370,0

53197,5

Фiнансова дiяльнiсть

120251,9

83445,7

24743,3

0,7

517,6

108707,3

11544,6

Державне управлiння

1125468,2

895353,8

244907,6

201,9

445,9

1147222,9

-21754,7

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

13304,8

12185,4

452,5

-

6759,6

13083,8

221,0

Освiта

39812,4

38901,0

78,5

-

567,1

39546,6

265,8

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

563705,2

519065,8

39327,9

1663,8

13556,0

573613,5

-9908,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

177307,6

167731,0

5526,1

904,9

3475,5

177637,5

-329,9

Послуги домашньої прислуги

319,7

314,5

-

-

-

314,5

5,2