Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 1)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 1)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

ПРАЦЯ

В АВТОНОМНІЙ

РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

У 2004 РОЦІ

Статистичний збірник

СІМФЕРОПОЛЬ 2005


Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році: Статистичний збірник/ Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим : № 6-06-381 від 23.0.9.2005р.

Статистичний збірник підготовлено колективом відділу статистики праці

Відповідальний за випуск О. О. Бірчак, О. П.Кравчук

У цьому збірнику вміщена інформація у порівнянні з минулими роками, яка базується в основному на звітності підприємств, установ та організацій, що охоплюються згідно діючих класифікацій, які застосовуються в статистичній практиці.

Розрахований на широке коло читачів.

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у статистичному збірнику “Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році”, посилання на першоджерело обов`язкове.

 П Е Р Е Д М О В А

До збірника увійшли матеріали, що відображають процеси та оновні тенденції, які відбуваються у сфері соціально-трудових відносин АР Крим у 2004 році порівняно з минулими роками.

Наведена інформація базується на системі показників державної статистичної звітності підприємств, установ, організацій (крім малих підприємств), адміністративних даних державної служби зайнятості.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 13 розділах збірника.

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності, формами власності, по адміністративно-територіальних одиницях: Автономної Республіки Крим (25 районів), а також за статтю та соціальними групами.

Публікація містить методологічні роз`яснення щодо системи збору інформації, методології формування окремих показників.

Окремі явища проілюстрировані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій у сфері соціально-трудових відносинь.

СКОРОЧЕННЯ

Тис. – тисяча

Грн. – гривня

Люд.-год. – людино-година

Р. – рік

ГДК – гранично-допустимі концентрації

П. р. – поточній рік

% - відсоток

Р. б.- разів більше

_________________________________________________________

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) - явіща не було;

Крапки (…) - відомості відсутні;

Нуль (0; 0,0) - явища існують, але у вимірах, менших за ті, що

можуть бути виражені використаними в таблиці

цифровими разрядами;

Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не

має сенсу або не доцільне

“з них”, - означає, що наведені не всі доданки загальної суми;

“у тому числі” - означає, що наведені всі доданки загальної суми;


З М І С Т

Стор.

Передмова..............................................................................................

3

Скорочення............................................................................................

4

Условні позначення............................................................................

4

Соціально-трудові відносини на виробництві у 2004 році..............

13

1. ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ

1.1

Кількість постійного населення за статтю……………………... …..

27

1.2

Кількість постійного населення за місцем проживання……………

28

1.3

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності……………………………………………………………...

29

1.4

Кількість найманих працівників на підприємствах, організаціях, установах ………………………………………………….................

30

2. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ

2.1

Вивільнення працівників за окремими категоріями

Та формами власності…………………………………………………

33

2.2

Вивільнення працівників за формами власності……………………

33

2.3

Вивільнення працівників, попит на робочу силу та

Працевлаштування незайнятого населення за формами власності………………………………………………………......

34

2.4

Вивільнення працівників окремих категорій

По видах економічної діяльності …………………………………..

35

2.5

Вивільнення працівників по містах та районах ……………………

36

2.6

Причини незайнятості населення та його працевлаштування ……

37

2.7

Кількість незайнятого населення та його працевлаштування

По містах та районах…………………………………………………

38

2.8

Попит на робочу силу за окремими категоріями працівників

Та формами власності…………………………………………………

39

2.9

Попит на робочу силу за формами власності

39

2.10

Попит на робочу силу по видах економічної діяльності..................

40

2.11

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці по регіонах....

41

2.12

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльності громадян за окремими категоріями працівників та формами власності……………………...............................................................

42

2.13

Працевлаштування не зайнятих трудовою, Діяльністю громадяна за формами власності….....................................................................

42

2.14

Працевлаштування незайнятого населення, по окремих категоріях працівників, за видами економічної діяльності …………………….

43

2.15

Працевлаштування соціально незахищених категорій населення

44

2.16

Кількість безробітних по регіонах ……………………....................

45

2.17

Тривалість безробіття ..................................................………………

46

2.18

Зайнятість населення на громадських роботах.................................

47

2.19

Динаміка пропозиції робочої сили та попиту на неї по містах

48

2.20

Тривалість зареєстрованого безробіття по містах та районах.........

49

3. ЗАЙНЯТІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1

Динаміка руху робочої сили працівників по видах економічної діяльності…………………………………………………………….

53

3.2

Динамика руху робочої сили працівників по регіонам……………

54

3.3

Рух робочої сили працівників по видах економічної діяльності…..

55

3.4

Рух робочої сили працівників у промисловості……………………

56

3.5

Рівень прийому та вибуття робочої сили, по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

57

3.6

Кількість працівників по видах економічної діяльності…………...

58

3.7

Кількість працівників у промисловості ……………………………

59

3.8

Зайнятість молоді по видах економічної діяльності……………….

60

3.9

Зайнятість молоді у промисловості…………………………………

61

3.10

Розподіл працівників за рівнем освіти по видах економічної діяльності ……………………………………………………………..

62

3.11

Розподіл працівників за рівнем освіти у промисловості…………..

63

3.12

Кількість жінок, які знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами по видах економічної діяльності …………

64

3.13

Кількість жінок, які знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами у промисловості ………………………….

65

3.14

Кількість працівників, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого

Чинним законодавством по видах економічної діяльності………...

66

3.15

Кількість працівників, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством у промисловості ……………………………………

67

3.16

Кількість працівників передпенсійного віку по видах економічної діяльності……………………………………………….

68

3.17

Кількість працівників перед пенсійного віку у промисловості …..

69

3.18

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

По видах економічної діяльності………………………………….....

70

3.19

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

У промисловості………………………………………………………

71

3.20

Розподіл кількості працюючих жінок за видами пенсій

По видах економічної діяльності ……………………………………

72

3.21

Розподіл кількості працюючих жінок за видами пенсій

У промисловості ………………………………………………………

73

3.22

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій у по регіонах ……………………………………………………………….

74

3.23

Розподіл працівників за рівнем освіти по регіонах ………………..

75

4. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

4.1

Підготовка кадрів по видах економічної діяльності ……………….

79

4.2

Підготовка кадрів у промисловості …………………………………

80

4.3

Професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки кадрів по видах економічної діяльності ……………….

81

4.4

Професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки кадрів у промисловості………………………………….

82

4.5

Підвищення кваліфікацій працівників по видах економічної діяльності ……………………………………………………………..

83

4.6

Підвищення кваліфікацій працівників у промисловості…………..

84

4.7

Підвищення кваліфікаціїї працівників за місцем навчання по видах економічної діяльності ……………………………………….

85

4.8

Підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання

У промисловості ……………………………………………………..

86

4.9

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів по містах і районах

87

4.10

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій по містах та районах ................................................................................

88

4.11

Розподіл працівників за рівнем освіти по містах та районах………

89

5. НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ

5.1

Кількість працівників, які прийняті на роботу на умовах неповної зайнятості по видах економічної діяльності……………………….

93

5.2

Кількість працівників, які прийняті на роботу на умовах неповної зайнятості у промисловості………………………………………….

94

5.3

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по видах економічної діяльності…………….

95

5.4

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у промисловості……………………………….

96

5.5

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по видах економічної діяльності…………...

97

5.6

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у промисловості………………………………

98

5.7

Втрати робочого часу працівників, за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості, по видах економічної діяльності

99

5.8

Втрати робочого часу працівників, за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості, у промисловості………………….

100

5.9

Втрати робочого часу працівників, за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості по регіонах……………………….

105

6. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

6.1

Кількість державних службовців за статтю По категоріях………...

106

6.2

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування

за статтю по категоріях……………...………...………...………...

107

6.3

Розподіл державних службовців, які займали посади керівників та спеціалістів за статтю по регіонах АР Крим………...………...

108

6.4

Розподіл посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів за статтю по регіонах

109

6.5

Кількість державних службовців-керівників за статтю………...

109

6.6

Кількість державних службовців-спеціалістів за статтю………...

110

6.7

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування-керівників за статтю………...………...………...………...………...

110

6.8

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування – спеціалістів за статтю………...………...………...………...………...

111

6.9

Кількість державних службовців, які займали посади керівників та спеціалістів по регіонах………...………...………...………..........

112

6.10

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів по регіонах………........

113

6.11

Розподіл державних службовців за рівнем освіти, по категоріях…

114

6.12

Розподіл посадових осіб органів місцевого самоврядування

За рівнем освіти, по категоріях………...………...………...………...

115

6.13

Рівень освіти державних службовців по категоріях посад………...

115

6.14

Рівень освіти посадових осіб органів місцевого самоврядування по категоріях посад………...………...………...………...………...

116

6.15

Кількість державних службовців які займали посади керівників та спеціалістів за рівнем освіти по регіонах………...………...............

117

6.16

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів за рівнем освіти по регіонах………...………...………...………...………...……….........

118

6.17

Кількість працівників, які вибули з державної служби, по категоріях………...………...………...………...………...………......

119

6.18

Кількість працівників, які вибули з органів місцевого самоврядування, по категоріях………...………...………................

120

6.19

Кількість працівників, які прийняті на державну службу,

По категоріях………...………...………...………...………...………...

121

6.20

Кількість працівників, які прийняті на посади в органи місцевого самоврядування, по категоріях ………...………...……….................

122

6.21

Рух кадрів державних службовців по регіонах………...………......

123

6.22

Рух кадрів в органах місцевого самоврядування по регіонах……..

124

6.23

Розподіл державних службовців за стажем роботи,

По категоріях………...………...………...………...………...………...

124

6.24

Розподіл керівників та спеціалістів за стажем державних службовців за стажем роботи, по категоріях………...………..........

125

6.25

Розподіл посадових осіб органів місцевого самоврядування за стажем роботи, по категоріях………...………...………...………...

125

6.26

Розподіл керівників та спеціалістів за стажем державної служби

126

6.27

Вікова структура державних службовців – чоловіків,

По категоріях………...………...………...………...………...………...

127

6.28

Вікова структура посадових осіб органів місцевого самоврядування-чоловіків, по категоріях………...………...............

128

6.29

Вікова структура державних службовців – жінок,

По категоріях………...………...………...………...………...………...

129

6.30

Вікова структура посадових осіб органів місцевого самоврядування – жінок, по категоріях ………….………...............

130

6.31

Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

По категоріях………...………...………...………...………...………..

131

6.32

Підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування по категоріях………...………................

132

6.33

Кількість державних службовців, які здобули вищу освіту та підвищили кваліфікацію, по регіонах………...………......................

133

6.34

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які здобули вищу освіту та підвищили кваліфікацію, по регіонах……

133

7. ТАБЕЛЬНИЙ ФОНД РОБОЧОГО ЧАСУ

ТА ЙОГО СТРУКТУРА

7.1

Використання робочого часу працівників, зайнятих економічною діяльністю………...………...………...………...………...……….......

137

7.2

Використання робочого часу працівників, зайнятих у промисловості………...………...………...………...………...............

138

7.3

Структура табельного фонду робочого часу

по видах економічної діяльності ………...………...……….............

139

7.4

Структура табельного фонду робочого часу у промисловості……

140

8. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

8.1

Втрати робочого часу працівників по видах економічної діяльності………...………...………...………...………...………........

143

8.2

Втрати робочого часу працівників у промисловості……………….

144

8.3

Використання фонду робочого часу працівників по видах економічної діяльності ……………………………………………….

145

8.4

Використання фонду робочого часу працівників

Промисловості ………………………………………………………...

146

8.5

Тривалість відпустки працівників по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

147

8.6

Тривалість відпустки працівників у промисловості………………..

148

8.7

Тимчасова непрацездатність працівників по видах економічної діяльності……………………………………………………………..

149

8.8

Тимчасова непрацездатність працівників у промисловості……….

150

9. КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

9.1

Середньорічна кількість штатних працівників по регіонах……….

153

9.2

Середньорічна кількість штатних працівників органів управління

153

9.3

Середньорічна кількість штатних працівників

По видах економічної діяльності…………………………………….

154

9.4

Середньорічна кількість штатних працівників

У промисловості………………………………………………………

155

9.5

Кількість працівників по видах економічної діяльності за формами власності……………………………………………………

156

9.6

Кількість працівників у промисловості за формами власності……

157

9.7

Середньооблікова кількість працівників по видах економічної діяльності……………………………………………………………..

158

9.8

Середньооблікова кількість працівників промисловості………….

159

10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ

10.1

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

По видах економічної діяльності…………………………………….

163

10.2

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників по регіонах………………………………………………………………..

164

10.3

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

По видах економічної діяльності…………………………………….

165

10.4

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

у промисловості.. …………………………………………………..

166

10.5

Індекс реальної заробітної плати……………………………………

167

10.6

Розподіл регіонів України за рівнем заробітної плати на одного штатного працівника………………………………………………….

168

10.7

Структура фонду оплати праці по видах економічної діяльності…

169

10.8

Структура фонду оплати праці у промисловості…………………...

170

10.9

Кількість та заробітна плата жінок по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

171

10.10

Кількість та заробітна плата жінок у промисловості……………….

172

10.11

Натуральна оплата праці та продаж продукції в рахунок заробітної плати працівникам по видах економічної діяльності…..

173

10.12

Заробітна плата працівників по видах економічної діяльності

За формами власності…………………………………………………

174

10.13

Заробітна плата працівників у промисловості за формами власності……………………………………………………………….

175

10.14

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати по видах економічної діяльності…………………

176

10.15

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у промисловості…………………………………..

177

10.16

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності та по регіонах………………………………

178

11. СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

11.1

Динаміка кількості найманих працівників, яким вчасно не виплатили заробітную плату…………………………………………

185

11.2

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати……………..

185

11.3

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати, по регіонах

186

11.4

Заборгованість із виплати заробітної плати по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

187

11.5

Заборгованість із виплати заробітної плати у промисловості……..

188

11.6

Розподіл загальної суми заборгованості по видах економічної діяльності за формами власності………….........................................

189

11.7

Розподіл загальної суми заборгованості у промисловості за формами власності……………………………………………………

190

11.8

Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати по видах економічної діяльності………………..

191

11.9

Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати у промисловості станом…………………………

192

11.10

Заборгованість із виплати заробітної плати по видах економічної діяльності за джерелами утворення…………………………………

193

11.11

Заборгованість із соціальних виплат по видах економічної діяльності…………………………………………………………….

194

11.12

Заборгованість із соціальних виплат у промисловості станом......

195

11.1

Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості по видах економічної діяльності…………………………………….

196

11.14

Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості у промисловості……………………………………………………….

197

11.15

Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах…………...

198

11.16

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам,

По регіонах……………………………………………………………

199

11.17

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського господарства по регіонах………………………………..

200

11.18

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам промислової діяльності, по регіонах………………………………..

201

11.19

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам (за періодами її утворення), по регіонах………………………………..

202

11.20

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам з урахуванням економічно неактивних підприємств……………….

203

11.21

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам з урахуванням економічно неактивних підприємств, по регіонах….

204

12. УМОВИ ПРАЦІ

12.1

Стан умов праці за видами діяльності………………………………

207

12.2

Стан умов праці жінок за видами діяльності……………………….

209

12.3

Пільги та компенсації працівників за роботу

Зі шкідливими умовами праці……………………………………….

211

12.4

Пільги та компенсації жінкам за роботу зі шкідливими

Умовами праці за видами діяльності……………………………….

213

12.5

Пенсії на пільгових умовах працівників за видами діяльності…...

215

12.6

Питома вага працівників за видами діяльності,

Які мають право на державну пенсію на пільгових умовах………..

216

12.7

Жінки, які мають право на пенсію на пільгових умовах за видами діяльності………………………………………………….

217

12.8

Питома вага жінок, які мають право на державну пенсію

на пільгових умовах за видами діяльності………………………….

218

12.9

Кількість працівників підприємств сільського господарства,

Промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку, які виконують роботу у шкідливих та важких умовах праці по регіонах………….

219

12.10

Кількість працівників, які працюють в умовах перевищення

Гранично допустимих рівней та концентрацій по регіонах………..

220

13. СТАН УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

13.1

Стан виконання колективних договорів…………………………….

227

13.2

Стан укладання колективних договорів……………………………..

227

13.3

Стан укладання колективних договорів по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

228

13.4

Стан укладання колективних договорів у промисловості…………

229

13.5

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором та галузевою угодою, по видах економічної діяльності…………………………..

230

13.6

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором, у промисловості…

231

13.7

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором та галузевою угодою, по видах економічної діяльності…………………………...

232

13.8

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором та галузевою угодою, у промисловості……………………………………………..

234

13.9

Стан виконання колективних договорів по видах економічної діяльності……………………………………………………………...

235

13.10

Стан виконання колективних договорів у промисловості………...

236

Методологічні пояснення...................................................................

237

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА

ВИРОБНИЦТВІ У 2004 РОЦІ

Соціально-трудові відносини, «технологію» їх формування та регулювання можливо розглядати у контексті економічних, соціальних, законодавчих, національних та інших відносин. З усіх сторін соціально-трудові відносини так чи по-іншому зв’язані з забезпеченням працездатного населення робочими місцями, його участю в суспільно-корисній діяльності, яка надає заробіток або прибуток, тобто з категорією «зайнятість». Для більшості людей робота є практично єдиною можливістю забезпечити себе засобами до існування, основну форму реалізації себе як особистості.

СТАБІЛЬНА ТА ВІЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ. Багатство суспільства певною мірою залежить від маси праці, яка використовується, та її продуктивності.

Звідси виправданим, природнім є прагнення держави до розширення масштабів зайнятості. У випадку зниження зайнятості та, відповідно, зростання незайнятості та безробіття, скорочуються можливості суспільства до збільшення національного прибутку, зростає «навантаження» на працюючих, загострюються соціально-трудові відносини.

Для вимірювання широкого кола соціально-економічних та демографічних показників основним методом збору інформації на Україні, як і в більшості держав, стають вибіркові обстеження населення.

Вибіркові обстеження населення з питань економічної активності в Україні проводяться органами державної статистики з 1995р. У 1995-1998рр. – з річною періодичністю, 1999-2003рр. – щоквартально, в останньому місяці кожного кварталу, а з січня 2004р. впроваджено в практику постійної роботи Держкомстату України з місячною періодичністю по відновленій програмі.

Нова програма організації та проведення щомісячних вибіркових обстежень має суттєві відмінності, в порівнянні з щоквартальною системою організації збору відповідних даних. Зокрема, збільшились об’єми вибіркової сукупності домогосподарств (в сільській місцевості майже у три рази), що дозволило підняти надійність даних як у цілому по Україні, так і в регіональному розрізі.

Зайнятість населення в Автономній Республіці Крим, розрахована відповідно до методології Міжнародної Організації Праці, у 2004р. в порівнянні з 2003р. знизилась на 3,4% та становила 899,7тис. осіб. З них наймані працівники – це 63,7% у 2004р. проти 59,3% у 2003р. Тобто, на фоні загального зменшення зайнятості, чисельність найманих працівників збільшується.

У 2004 році на великих та середніх підприємствах Автономної Республіки Крим було зайнято 413,8 тис. осіб працівників (без урахування найманих працівників на статистично малих підприємствах та у фізичних осіб).

На підприємствах промисловості працювало 73,3 тис. осіб, в установах охорони здоров’я та соціальної допомоги – 69,8 тис. осіб, 58,8 – в установах освіти, на підприємствах сільського господарства – 51,7 тис. осіб.