Сегодня: 26 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 3)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 3)

4.4. Професійне навчання кадрів за місцем навчання

та видами підготовки кадрів у промисловості у 2004 році

Навчено новим професіям

У тому числі, у % до кількості працівників, які пройшли навчання

За місцем навчання

За видами підготовки кадрів

Усього, осіб

У % до 2003 року

Безпо-середньо на вироб-ництві

У навчаль-них закладах різних типів

Пер-винна професійна підго-товка

Пере-підго-товка

Промисловість

4083

108,8

77,3

22,7

45,0

55,0

Добувна промисловість

196

60,9

64,3

35,7

65,8

34,2

Видобування енергетичних матеріалів

98

53,6

100,0

-

48,0

52,0

Видобування неенергетичних

Матеріалів

98

70,5

28,6

71,4

83,7

16,3

Обробна промисловість

3139

113,5

79,6

20,4

46,3

53,7

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

381

81,9

82,9

17,1

43,3

56,7

Текстильна промисловість та

Пошиття одягу

25

61,0

88,0

12,0

88,0

12,0

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

4

-

100,0

-

25,0

75,0

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

38

55,9

100,0

-

31,6

68,4

Хімічне виробництво

843

110,9

93,6

6,4

44,6

55,4

Виробництво гумових та пластмасових виробів

227

109,7

87,2

12,8

86,8

13,2

Виробництво інших немета-левих мінеральних виробів

637

197,2

44,4

55,6

67,2

32,8

Металургія та оброблення металу

203

100,5

88,2

11,8

37,4

62,6

Виробництво машин та

Устаткування

72

118,0

84,7

15,3

56,9

43,1

Виробництво електричного та

Електронного устаткування

225

95,7

59,6

40,4

28,4

71,6

Виробництво транспортного

Устаткування

428

124,4

99,5

0,5

7,0

93,0

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

56

93,3

85,7

14,3

75,0

25,0

Виробництво електроенергії, газу та води

748

112,5

71,4

28,6

34,2

65,8


4.5. Підвищення кваліфікації працівників по видах економічної

діяльності у 2004 році

Підвищили кваліфікацію

Крім того, навчались за кордоном

Усього,

осіб

З них жінки

У % до поперед-нього

Періоду

У % до облікової кількості штатних працівників

Усього

30890

15098

103,7

7,5

62

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

951

155

67,4

1,9

3

cільське господарство

928

152

67,4

1,9

3

лісове господарство

23

3

69,7

1,9

-

Рибне господарство

28

2

75,7

2,1

-

Промисловість

7483

1496

96,3

10,1

9

Будівництво

498

39

122,4

2,8

-

Оптова та роздрібна торгівля

489

365

117,0

2,2

1

роздрібна торгівля

побутовими товарами

375

350

108,1

3,4

1

Готелі і ресторани

344

255

147,6

4,5

-

Транспорт

3614

976

82,4

8,5

14

наземний

736

162

153,7

7,8

14

водний

110

4

139,2

13,8

-

авіаційний

55

4

63,2

7,9

-

допоміжні транспортні

послуги

1817

311

70,8

8,8

-

пошта і зв’язок

896

495

76,2

8,1

-

Фінансова діяльність

1203

833

У 3,4р. б.

16,9

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

710

171

108,4

3,7

4

дослідження та розробки

65

24

84,4

1,2

1

Державне управління

3014

2107

111,9

14,0

2

Освіта

5269

4080

99,8

8,6

25

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

6806

4263

114,0

9,6

4

Колективні, громадські та особисті послуги

481

356

У 2,7р. б.

2,6

-

діяльність у сфері

відпочинку та розваг,

культури та спорту

303

206

У 2,8р. б.

2,4

-


4.6. Підвищення кваліфікації працівників у промисловості у 2004 році

Підвищили кваліфікацію

Крім

Того, навчались за кордоном

Усього, осіб

З них жінки

У % до поперед-нього періоду

У % до облікової кількості штатних працівників

Промисловість

7483

1496

96,3

10,1

9

Добувна промисловість

236

9

154,2

11,4

1

видобування

енергетичних матеріалів

217

9

380,7

30,8

1

видобування

неенергетичних

матеріалів

19

-

19,8

1,4

-

Обробна промисловість

5588

1314

100,7

11,2

5

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

384

196

75,9

2,5

5

Текстильна промисловість та пошиття одягу

7

4

33,3

0,9

-

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

5

3

-

3,0

-

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

23

11

121,1

2,7

-

Хімічне виробництво

1928

485

91,5

20,5

-

Виробництво гумових та пластмасових виробів

45

9

136,4

2,6

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

175

15

176,8

4,9

-

Металургія та оброблення металу

383

46

103,8

28,8

-

Виробництво машин та устаткування

112

24

68,3

3,9

-

Виробництво електричного та електронного устатку-вання

1104

400

160,9

22,5

-

Виробництво транспорт-ного устаткування

1403

117

92,2

17,5

-

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

19

4

90,5

2,2

-

Виробництво електроенергії, газу та води

1659

173

80,2

7,6

3

4.7. Підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання

по видах економічної діяльності у 2004 році

Кількість

Працівників,

Які підвищили кваліфікацію, усього, осіб

У тому числі:

На виробництві,

У % до кількості працівників, які підвищили кваліфікацію

У навчальних закладах різних типів за договорами,

У % до кількості працівників, які підвищили кваліфікацію

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Усього

29786

30890

39,5

44,3

60,5

55,7

Сільське господарство, мислив-ство та лісове господарство

1410

951

36,0

53,9

64,0

46,1

сільське господарство

1377

928

36,9

55,3

63,1

44,7

лісове господарство

33

23

-

-

100,0

100,0

Рибне господарство

37

28

27,0

17,9

73,0

82,1

Промисловість

7768

7483

77,6

77,0

22,4

23,0

Будівництво

407

498

46,9

50,6

53,1

49,4

Оптова та роздрібна торгівля

418

489

11,0

14,1

89,0

85,9

роздрібна торгівля побутовими

товарами

347

375

4,3

5,9

95,7

94,1

Готелі і ресторани

233

344

62,2

60,2

37,8

39,8

Транспорт

4387

3614

58,1

70,0

41,9

30,0

наземний

479

736

45,7

49,2

54,3

50,8

водний транспорт

79

110

-

11,8

100,0

88,2

авіаційний

87

55

95,4

29,1

4,6

70,9

допоміжні транспортні послуги

2566

1817

66,4

76,2

33,6

23,8

пошта і зв’язок

1176

896

46,1

83,9

53,9

16,1

Фінансова діяльність

349

1203

73,9

91,4

26,1

8,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

655

710

38,3

48,5

61,7

51,5

дослідження та розробки

77

65

27,3

43,1

72,7

56,9

Державне управління

2694

3014

24,8

24,6

75,2

75,4

Освіта

5279

5269

7,7

6,6

92,3

93,4

Охорона здоров’я та соціальна допомога

5971

6806

11,2

23,0

88,8

77,0

Колективні, громадські та особисті послуги

178

481

27,5

49,3

72,5

50,7

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

109

303

8,3

25,7

91,7

74,3

4.8. Підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання

у промисловості у 2004 році

Кількість працівників,

Які підвищили кваліфікацію, усього, осіб

У тому числі:

Безпосередньо на виробництві, у % до кількості працівників, які підвищили кваліфікацію

У навчальних закладах різних типів за договорами,

У % до кількості працівників, які підвищили кваліфікацію

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Промисловість

7768

7483

77,6

77,0

22,4

23,0

Добувна промисловість

153

236

30,1

90,7

69,9

9,3

видобування енергетичних

матеріалів

57

217

80,7

92,6

19,3

7,4

видобування неенергетичних

матеріалів

96

19

-

68,4

100,0

31,6

Обробна промисловість

5547

5588

85,9

85,0

14,1

15,0

Харчова промисловість та

перероблення сільськогоспо-дарських продуктів

506

384

68,4

72,4

31,6

27,6

Текстильна промисловість та

Пошиття одягу

21

7

42,9

42,9

57,1

57,1

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

5

-

80,0

-

20,0

Целюлозно-паперова проми-словість та видавнича справа

19

23

100,0

100,0

-

-

Хімічне виробництво

2108

1928

89,4

85,9

10,6

14,1

Виробництво гумових та пластмасових виробів

33

45

48,5

22,2

51,5

77,8

Виробництво інших неме-талевих мінеральних виробів

99

175

89,9

69,1

10,1

30,9

Металургія та оброблення металу

369

383

71,0

97,4

29,0

2,6

Виробництво машин та

Устаткування

164

112

90,2

92,0

9,8

8,0

Виробництво електричного та

Електронного устаткування

686

1104

79,9

80,8

20,1

19,2

Виробництво транспортного

Устаткування

1521

1403

94,1

90,6

5,9

9,4

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

21

19

47,6

78,9

52,4

21,1

Виробництво електроенергії, газу та води

2068

1659

59,0

48,2

41,0

51,8


4.9. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

по містах і районах у 2004 році

(осіб)

Кількість штатних працівників

Навчено новим професіям,

Усього

Підвищили кваліфікацію,

Усього

2003

2004

2003

2004

2003

2004

АР Крим

434137

413566

9055

8794

29786

30890

Алушта

10056

9990

113

122

535

486

Армянськ

8244

7894

299

429

974

1028

Джанкой

11252

10685

210

18

1008

1128

Євпаторія

24423

24021

171

378

1264

1323

Керч

35184

32865

1201

1225

3822

3614

Красноперекопськ

9929

9586

621

807

1630

1598

Сімферополь

129712

130484

2639

2668

9522

10418

Судак

6073

6075

13

33

278

375

Саки

6720

6388

173

63

644

587

Феодосія

22216

21066

389

434

1285

1176

Ялта

35814

32642

437

556

2423

2345

Бахчисарайський

15138

14050

327

430

618

598

Білогірський

8754

7674

60

45

362

439

Джанкойський

12371

10878

472

17

586

543

Красноперекопський

4428

3930

34

3

238

275

Кіровський

6479

5580

93

105

307

409

Красногвардійський

13749

14482

271

68

585

712

Ленінський

9275

8069

87

65

407

412

Нижньогірський

8931

7475

132

199

348

346

Первомайський

6369

5711

256

298

414

248

Роздольненський

6347

5801

212

161

376

348

Сімферопольський

19716

17769

191

101

956

1047

Сакський

9151

7969

132

133

466

475

Совєтський

6049

5036

124

175

230

344

Чорноморський

7757

7446

398

261

508

616


4.10. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

по містах та районах у 2004 році

(осіб)

Кількість працівників, які отримують пенсію, усього

За вислугу років

За віком

По інвалідності

АР Крим

73091

5544

55694

11853

Алушта

2027

155

1570

302

Армянськ

1753

76

1496

181

Джанкой

1426

191

886

349

Євпаторія

4553

396

3556

601

Керч

7284

636

5611

1037

Красноперекопськ

1871

74

1423

374

Сімферополь

23467

1931

17978

3558

Судак

921

57

690

174

Саки

1210

130

893

187

Феодосія

4513

432

3358

723

Ялта

7903

417

6629

857

Бахчисарайський

2250

150

1695

405

Білогірський

1021

70

714

237

Джанкойський

1333

79

895

359

Красноперекопський

378

36

248

94

Кіровський

828

51

548

229

Красногвардійський

1396

108

904

384

Ленінський

1108

75

760

273

Нижньогірський

842

59

503

280

Первомайський

686

27

483

176

Роздольненський

704

56

507

141

Сімферопольський

3053

175

2359

519

Сакський

1120

55

930

135

Совєтський

547

54

369

124

Чорноморський

897

54

689

154

4.11. Розподіл працівників за рівнем освіти

по містах та районах у 2004 році

(осіб)

Кількість штатних працівників, усього

З них мають освіту:

Неповну та базову вищу

У % до облікової кількості штатних працівників

Повну вищу

У % до облікової кількості штатних працівників

АР Крим

413566

110158

26,6

101368

24,5

Алушта

9990

2977

29,8

2341

23,4

Армянськ

7894

2085

26,4

1392

17,6

Джанкой

10685

2672

25,0

1938

18,1

Євпаторія

24021

6066

25,3

5884

24,5

Керч

32865

10108

30,8

7228

22,0

Красноперекопськ

9586

2733

28,5

1827

19,1

Сімферополь

130484

34186

26,2

41157

31,5

Судак

6075

1326

21,8

1208

19,9

Саки

6388

1683

26,3

1502

23,5

Феодосія

21066

5476

26,0

5091

24,2

Ялта

32642

8685

26,6

8486

26,0

Бахчисарайський

14050

3599

25,6

2681

19,1

Білогірський

7674

2147

28,0

1609

21,0

Джанкойський

10878

2750

25,3

1703

15,7

Красноперекопський

3930

927

23,6

592

15,1

Кіровський

5580

1529

27,4

1267

22,7

Красногвардійський

14482

3617

25,0

2368

16,4

Ленінський

8069

2847

35,3

1455

18,0

Нижньогірський

7475

1805

24,1

1233

16,5

Первомайський

5711

1600

28,0

911

16,0

Роздольненський

5801

1561

26,9

1022

17,6

Сімферопольський

17769

4258

24,0

4163

23,4

Сакський

7969

2070

26,0

1747

21,9

Совєтський

5036

1714

34,0

948

18,8

Чорноморський

7446

1737

23,3

1615

21,7подпись: неповна зайнятість            розділ 55.1. Кількість працівників, які прийняті на роботу
На умовах

Неповної зайнятості по видах економічної діяльності

на 31 грудня 2004 року

Усього працівників

З них жінки

Осіб

У % до поперед-нього періоду

У % до облікової кількості штатних праців-ників

Осіб

У % до попе-ред-нього періоду

У % до облікової кількості штатних праців-ників - жінок

Усього

15013

105.8

3,6

11212

104,7

4,8

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

369

75,6

0,7

242

79,6

1,2

сільське господарство

342

71,7

0,7

227

76,7

1,2

лісове господарство

27

У 2,5 р. б.

2,3

15

187,5

5,1

Рибне господарство

31

67,4

2,3

14

46,7

4,1

Промисловість

859

100,2

1,2

518

112,6

1,7

Будівництво

169

105,0

1,0

69

89,6

1,9

Оптова та роздрібна торгівля

1880

112,8

8,6

1239

105,5

10,2

роздрібна торгівля

Побутовими товарами

1329

107,4

12,0

1043

106,9

13,0

Готелі і ресторани

766

150,2

9,9

616

145,6

13,1

Транспорт

1978

84,1

4,6

1691

86,5

9,4

наземний

325

90,0

3,4

101

75,9

4,1

водний транспорт

20

76,9

2,5

11

61,1

5,3

авіаційний

4

10,8

0,6

2

20,0

1,1

допоміжні транспортні

послуги

84

52,2

0,4

69

57,0

0,9

пошта і зв’язок

1545

87,4

13,9

1508

90,1

21,5

Фінансова діяльність

256

115,8

3,6

196

116,7

3,8

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

662

137,9

3,4

359

114,3

3,9

дослідження та розробки

208

147,5

4,0

105

152,2

4,0

Державне управління

430

100,5

2,0

370

97,6

2,4

Освіта

3296

115,6

5,4

2574

113,9

5,5

Охорона здоров’я та соціальна допомога

2482

100,1

3,5

2041

99,1

3,7

Колективні, громадські та особисті послуги

1835

110,3

9,8

1283

115,2

11,5

діяльність у сфері відпо -

чинку та розваг, культури

та спорту

1545

110,4

12,2

1084

115,2

13,6