Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 1)

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 1)

Державний комітет статистики України

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

 

Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році

Сімферополь

2005


Державний комітет статистики України

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

подпись: экономический докладЗа редакцією Е. Р. Штанченко

Відповідальний за випуск І. О. Кучина

Статистичний збірник містить інформацію про виконання бюджетів Автономної республіки Крим, опубліковані показники банківської системи, дані о діяльності страхових та позабюджетних організацій, довірчих товариств, про рух цінних паперів, основні фінансові показники, данні про рентабельність (збитковість) підприємств, структуру взаємних неплатежів, витрати з реалізації продукції, їх структуру. В збірнику приведена інформація підприємств (організації), що є юридичними особами та здійснюють госпрозрахункову діяльність, незалежно від видів діяльності (крім банків – коди за КВЕД: 65.11.0, 65.12.1), форми власності.

Головне управління статистики в

Автономній Республіці Крим

 

ПЕРЕДМОВА

В статистичному збірнику “Фінанси Автономної Республіки Крим за 2004р.” вміщена інформація про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, опубліковані показники банківської статистики, основні фінансові показники господарської діяльності підприємств та організацій.

Публікацію даних здійснено на підставі зведеної статистичної та фінансової звітності, одержаної безпосередньо від суб`єктів господарської діяльності на території Автономної Республіки Крим, крім установ, які утримуються за рахунок бюджету. Фінансова звітність складається згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за операціями, що відбувались в 2004р.

Збірник містить методологічні пояснення до окремих розділів, графічний матеріал.

В збірнику наведена також інформація, що надана Міністерством фінансів Автономної Республіці Крим та Головним управлінням Національного Банку України в Автономній Республіці Крим.

СКОРОЧЕННЯ

Тис. – тисяча

Млн. – мільйон

Грн. – гривня

Р. – рік

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу або недоцільне

“з них”, “у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми

 

ЗМІСТ

Стор.

Передмова

3

Скорочення

4

Умовні позначення

4

1. БЮДЖЕТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

1.1.

Доходи і видатки Зведеного бюджету Автономної Республіки Крим

11-12

1.2.

Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим на 1 січня 2005р.

13-14

1.3.

Фінансова діяльність позабюджетних фондів Автономної Республіки Крим в 2004р.

15

1.4.

Фінансова діяльність позабюджетних фондів

16

2. БАНКИ. СТРАХУВАННЯ. ДОВІРЧІ ТОВАРИСТВА

2.1.

Показники діяльності банківської системи в Автономній Республіці Крим

18

2.2.

Наявна безготівкова грошова маса в обігу Автономної Республіки Крим та її розміщення

19

2.3.

Доходи і витрати комерційних банків Автономної Республіки Крим

20-21

2.4.

Кредити, надані комерційними банками Автономної Республіки Крим, суб`єктам господарювання за галузями економіки та населенню станом на 01.01.2005р.

22-24

2.5.

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення у комерційних банках АРК

25

2.6.

Кредити, надані банками Автономної Республіки Крим (залишки заборгованості)

25

2.7.

Офіційний курс гривні по відношенню до іноземних валют, встановлений Національним банком України

25

2.8.

Мережа комерційних банків Автономної Республіки Крим

26

2.9.

Фінансова діяльність страхових організацій за 1995-1999рр.

27

2.10.

Фінансова діяльність страхових організацій за 2000-2004рр.

28-29

2.11.

Фінансова діяльність довірчих товариств за 1998-2004рр.

30

3. ВИПУСК, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

3.1.

Рух цінних паперів емітентів

33

3.2.

Вартість цінних паперів

33

3.3.

Обіг цінних паперів по регіонах за 2004р.

34

3.4.

Обіг цінних паперів емітентів за 2004р.

35

 

 

3.5.

Наявність цінних паперів емітентів за формами власності

36

 

 

3.6.

Обсяги іноземного інвестування у виді цінних паперів

36

 

 

3.7.

Випуск, реалізація та обіг цінних паперів неемітентів за видами діяльності

37

 

 

3.8.

Рух цінних паперів неемітентів

38

 

 

4. БАЛАНСИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

 

 

4.1.

Баланс підприємств за видами економічної діяльності за 2004р.

41

 

 

4.2.

Склад балансу підприємств за видами економічної діяльності

42-44

 

 

5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І ОРГАНИЗАЦІЙ

 

 

5.1.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

46

 

 

5.2.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2004р.

47

 

 

5.3.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Підприємств за видами промислової діяльності за 2004р.

48

 

 

5.4.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по

Регіонах

49

 

 

5.5.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

За видами економічної діяльності і формами власності за 2004р.

50

 

 

6. ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

 

 

6.1.

Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

53

 

 

6.2.

Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2004р.

54

 

 

6.3.

Чистий фінансовий результат діяльності промислових підприємств

За 2004р.

55

 

 

6.4.

Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2004р.

56

 

 

6.5.

Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формами власності за 2004р.

57

 

 

 


6.6.

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2004р.

58-59

 

 

6.7.

Формування чистого прибутку (збитку) промислових підприємств

За 2004р.

60-61

 

 

6.8.

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств та організацій по регіонах за 2004р.

62-63

7. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

7.1.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

67

7.2.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2004р.

68

7.3.

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств

За 2004р.

69

7.4.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій

По регіонах за 2004р.

70

7.5.

Рентабельність операційної діяльності за формами власності

71

7.6.

Показник рівня рентабельності за видами економічної діяльності та

Формами власності

72-73

7.7.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2004р.

74

7.8.

Рентабельність всієї діяльності промислових підприємств за 2004р.

75

7.9.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій по регіонах

За 2004р.

76

8. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 

8.1.

Витрати з реалізації продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

78-79

8.2.

Витрати з реалізації продукції (робіт, послуг) по регіонах

80-81

9. ОБОРОТНІ КОШТИ

9.1.

Склад оборотних активів за видами економічної діяльності

84-85

9.2.

Склад оборотних активів за видами промислової діяльності

86-87

9.3.

Склад оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності

88-89

9.4.

Склад оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності

90-91

9.5.

Склад оборотних коштів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності та формами власності

92-93

9.6.

Склад необоротних активів за видами економічної діяльності

94-95

9.7.

Склад власного капіталу за видами економічної діяльності

96-97

9.8.

Склад поточних зобов’язань за видами економічної діяльності

98-99

9.9.

Склад поточних зобов’язань за видами промислової діяльності

100-101

 

10. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

10.1.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності на 01.01.2005р.

105

10.2.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

106

10.3.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по регіонах на 01.01.2005р.

107

10.4.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості по регіонах

108

10.5.

Питома вага простроченої заборгованості по регіонах

109

10.6.

Питома вага простроченої заборгованості за видами економічної діяльності

110

10.7.

Питома вага простроченої заборгованості за видами промислової

діяльності

111

10.8.

Питома вага простроченої заборгованості між підприємствами та організаціями України

112

10.9.

Питома вага простроченої заборгованості за формами власності

113

Графічний матеріал

114-121

1. БЮДЖЕТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади.

Бюджетна система Складається з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи є Зведеним бюджетом АРК.

Бюджет Автономної Республіки Крим поєднує республіканський бюджет і бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

Доходи бюджету складаються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів і інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України.

Витрати бюджету включають усі платежі, що не повертаються, тобто фінансування економіки, соціально-культурних заходів і науки, органів державної влади і управління, національної оборони, зовнішньоекономічної діяльності та інше.

1.1. Доходи і видатки ЗВеденого бюджету Автономної РеспубліКи Крим

На 1 січня

2004

2005

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Доходи

1639131,7

100,0

1934920,0

100,0

Податкові находження

782037,7

47,7

726406,2

37,5

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

468777,4

28,6

438164,0

22,6

У тому числі

Прибутковий податок з громадян

464113,1

28,3

430818,6

22,2

Податок на прибуток підприємств

4664,3

1,0

7345,4

0,4

Податки на власність

25446,1

1,6

27627,0

1,4

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

71187,3

4,3

90360,8

4,7

З них

Плата за землю

67155,7

4,1

84342,9

4,4

Внутрішні податки на товари та

Послуги

138539,3

8,5

82857,8

4,3

З них

Акцизний збір з вітчизняних товарів

105089,0

6,4

43784,1

2,3

Інші податки

78087,6

4,8

87396,6

4,5

З них

Місцеві податки і збори

30898,4

1,9

31967,3

1,7

Неподаткові находження

204843,5

12,5

229003,5

11,8

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2216,5

0,1

6460,5

0,3

З них

Находження коштів від приватизації державного майна

-

-

-

-

Адміністративні збори та платежі,

Доходи від некомерційного та

Побічного продажу

15826,7

1,0

19969,1

1,0

З них

Державне мито

8899,2

0,5

11197,2

0,6

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

1003,3

0,1

1258,6

0,1

Інші неподаткові надходження

8899,9

0,5

-8412,3

-

Доходи від операцій з капіталом

97390,6

5,9

179158,6

9,3

Цільові фонди

10170,3

0,6

14495,2

0,8

Трансферти

544689,6

33,3

785856,5

40,6


Продовження

На 1 січня

2004

2005

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Видатки

1598997,8

100,0

1903998,5

100,0

з них

Державне управління

90309,6

5,6

112317,2

5,9

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави

5423,1

0,3

5317,9

0,3

Соціально-культурні заходи

1020120,7

63,8

1278505,7

67,2

у тому числі

освіта

422484,6

26,4

523143,6

27,5

охорона здоров'я

360540,8

22,5

442291,6

23,2

соціальний захист та

соціальне забезпечення

162701,9

10,2

218625,0

11,5

культура і мистецтво

62561,7

3,9

79629,0

4,2

засоби масової інформації

2939,8

0,2

3789,9

0,2

фізична культура і спорт

8891,9

0,6

11026,2

0,6

Промисловість, енергетика

Та будівництво

122009,4

7,6

255313,7

13,4

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

283,0

-

604,3

-

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

38780,3

2,4

48093,2

2,5

Житлово-комунальне господарство

53378,5

3,3

54189,8

2,8

Національна оборона

-

-

-

-

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення

-

-

-

-

Цільові фонди

10564,0

0,7

13421,6

0,7

Інші видатки (у т. ч. трансферти)

258129,2

16,3

136235,1

7,2