Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний збірник «Фінансове становище підприємств малого бізнесу Автономної Республіки Крим у 2003 році” (частина 1)

фінансове становище підприємств малого бізнесу автономної республіки крим  у 2003 році
подпись: статистичний збірник

М. Сімферополь

2004
подпись: экономический доклад

Статистичний збірник «Фінансове становище підприємств малого бізнесу Автономної Республіки Крим у 2003 році” (частина 1)

Статистичний збірник «Фінансове становище підприємств малого бізнесу Автономної Республіки Крим у 2003 році” підготовлений на підставі підсумків розробки фінансової звітності «Баланс» форма 1, 1-м, «Звіт про фінансової результати» форма 2, 2-м і державної статистичної звітності малих підприємств по формі 1-підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”.

Статистичний збірник містить основні фінансові показники, данні про рентабельність (збитковість) підприємств, структуру взаємних неплатежів, демографію підприємств, обсяги виробництва, реалізацію продукції (робіт, послуг), витрати на виробництво продукції, їх структуру, чисельність працівників підприємств (організацій), оплату праці та середньомісячну заробітну плату, інвестиції в основний капітал. В збірнику приведена інформація підприємств (організації), що є юридичними особами та здійснюють госпрозрахункову діяльність, незалежно від видів діяльності (крім банків – коди за КВЕД: 65.11.0, 65.12.1), форми власності.

Згідно чинному законодавству суб’єктами малого підприємництва вважаються юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь якої організаційно-правової форми господарювання та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб і обсяг річного доходу не перевищує 500 тис. євро.

Зміст

I

Загальна характеристика підприємств малого бізнесу

5-22

1.1

Динаміка основних показників розвитку малих підприємств АРК

8

1.2

Окремі показники, які характеризують діяльність малих підприємств

8

1.3

Частка малих підприємств в економічному потенціалі АРК у 2003 році

8

1.4

Кількість підприємств малого бізнесу (у розрахунку на 10000 наявного населення)

9

1.5

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності

9

1.6

Кількість підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності

10

1.7

Кількість підприємств малого бізнесу за основними видами економічної діяльності у 2003 році по регіонах

11

1.8

Кількість підприємств малого бізнесу за формами власності

12

1.9

Демографія підприємств малого бізнесу за 2003 рік по регіонах

13

1.10

Демографія підприємств малого бізнесу за 2003 рік за видами економічної діяльності

14

1.11

Демографія підприємств малого бізнесу за 2003 рік за формами власності

15

1.12

Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу

16

1.13

Основні показники діяльності малих підприємств за 2003 рік за формами власності

17

1.14

Основні показники діяльності малих промислових підприємств за видами економічної діяльності у 2003 році

18

1.15

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), у розрізі основних видів промислової діяльності у 2003 році

19

1.16

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), їх структура на підприємствах малого бізнесу у 2003 році по регіонах

20

1.17

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), їх структура на підприємствах малого бізнесу у 2003 році за видами економічної діяльності

21

1.18

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), їх структура на підприємствах малого бізнесу у 2003 році за формами власності

22

ІІ

Фінансове становище підприємств малого бізнесу

23-69

2.1

Структура балансу за видами економічної діяльності за 2003 рік

26-28

2.2

Структура необоротних активів за видами економічної діяльності за 2003 рік

29-30

2.3

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності за 2003 рік

31

2.4

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності за 2003 рік

32

2.5

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей по регіонах за 2003 рік

33

2.6

Структура оборотних активів за видами економічної діяльності за 2003 рік

34

2.7

Структура оборотних активів за видами промислової діяльності за 2003 рік

35

2.8

Структура оборотних активів по регіонах за 2003 рік

36-37

2.9

Структура власного капіталу за видами економічної діяльності за 2003 рік

38-39

2.10

Склад поточних зобов’язань за видами економічної діяльності за 2003 рік

40-41

2.11

Структура поточних зобов’язань за видами промислової діяльності за 2003 рік

42-43

2.12

Структура поточних зобов’язань по регіонах за 2003 рік

44-45

2.13

Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності за 2003 рік

46

2.14

Кредиторська заборгованість по промисловості за видами економічної діяльності за 2003 рік

47

2.15

Кредиторська заборгованість по регіонах за 2003 рік

48-49

2.16

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами діяльності

50

2.17

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2003 рік

51

2.18

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування по регіонах за 2003 рік

52

2.19

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності та формами власності за 2003 рік

53

2.20

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2003 рік

54-55

2.21

Формування чистого прибутку (збитку) за видами промислової діяльності за 2003 рік

56-57

2.22

Формування чистого прибутку (збитку) по регіонах за 2003 рік

58-59

2.23

Чистий фінансовий результат підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003 рік

60

2.24

Чистий фінансовий результат за видами промислової діяльності за 2003 рік

61

2.25

Чистий фінансовий результат по регіонах за 2003 рік

62

2.26

Чистий фінансовий результат промислових підприємств по регіонах за 2003 рік

63

2.27

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

64

2.28

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств за видами економічної діяльності за 2003 рік

65

2.29

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності і формами власності за 2003 рік

66

2.30

Рентабельність операційної діяльності по регіонах

67

2.31

Рентабельність всієї діяльності за видами економічної діяльності і формами власності за 2003 рік

68

2.32

Рентабельність всієї діяльності за формами власності по регіонах за 2003 рік

69

Додатки

70-75

І. Загальна характеристика

підприємств малого бізнесу

За підсумками 2003р. в республіці функціонувало 13909 малих підприємств (без урахування селянських (фермерських) господарств з середньою кількістю працюючих до 50 осіб та банків), проти попереднього року їх кількість зросла на 11,8%, а на протязі останніх п’яти років середньорічний темп приросту становив 15,1%.

Приріст кількості малих підприємств характерним для всіх регіонів республіки, за виключенням Кіровського і Первомайського районів, де їх наявність практично залишилась на рівні 2002р.

Як і в попередні роки, майже три чверті малих підприємств зосереджено в шести регіонах АРК: у містах Сімферополі (33,7% загальної кількості малих підприємств в цілому по економіці), Ялті (14,9%), Феодосії (7,9%), Керчі (6,5%), Євпаторії (5,4%) та Алушті (4,3%). По решті регіонів їх частка коливається в межах від 0,7% в Красноперекопському до 3,3% в Сімферопольському районах.

Найбільш вагомий приріст кількості малих підприємств в порівнянні з попереднім періодом мав місце в сферах операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг користувачам (на 21,6%), транспорту, включаючи зв`язок (16,4%), сільського господарства, мисливства та лісового господарства (16,9%), охорони здоров’я та соціальної допомоги (14,5%). Однак, не зважаючи на щорічне зменшення кількості функціонуючих малих підприємств в сфері оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з їх ремонту, їх частка в загальній кількості залишається все ще вагомою (в цій сфері діє практично кожне третє мале підприємство). Значна частина малих підприємств зосереджена в інших сферах послуг, а саме: операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг користувачам (14,2% загальної кількості), готельно-ресторанного господарства (7,8%), транспорту (7,6%), колективних, громадських та особистих послуг (4,4%). При цьому в виробничій сфері функціонує трохи більше чверті малих підприємств (28,4%) і найбільша їх частка припадає на промислові підприємства (13,4%).

В розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення республіки кількість малих підприємств в порівнянні з 2002р. зросла на 8 одиниць, або 13,1% і склала 69 підприємств, причому цей показник є значно вищим в містах Ялті (143 підприємства), Сімферополі (129), Судаку (119), Алушті (113), Феодосії (102), Саках (86) та Красноперекопську (78) .

Як і в попередні роки найбільша частка малих підприємств припадає на підприємства колективної (57,9%) та приватної (36,5%) форм власності.

Серед малих пiдприємств колективної форми власностi переважають товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (54,1% пiдприємств цiєї форми власностi) i колективнi пiдприємства (24,8%). Переважна більшість малих підприємств приватної форми власності – це приватні пiдприємства – 98,8%.

Структурне спiввiдношення малих пiдприємств за економiчними видами дiяльностi свiдчить, що воно продовжує змiнюватись на користь виробничої сфери дiяльностi, де їх частка в порiвняннi з 2002р. сбiльшилась на 0,4 в. п., а в порівняннi з 2001 р. – на 1,2 в. п. i склала 28,3%. Проте, як i в попереднiх перiодах, значна частка малих пiдприємств функцiонує в сферi оптової та роздрiбної торгiвлi, включаючи торгiвлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту – 34,5% (у 2002р. –36,2%, у 2001р. – 38,0%).

Серед пiдприємств iнших видiв економiчної дiяльностi бiльше половини (55,3%) надавали колективнi, громадськi та особистi послуги, кожне 6 пiдприємство дiяло в сферi охорони здоров'я та соцiальної допомоги, кожне 9 – в сферi освiти, кожне 11 – в фiнансовiй сферi.

Як i в попереднi роки, в 2003р. для малого бiзнесу також були характерними значнi демографiчнi змiни. Протягом року було створено 1087 пiдприємств (у 2002р. – 1046 підприємств, у 2001р. – 1141), з них 82,7% - це створення нового пiдприємства, а 12,4% - поновлення дiяльностi ранiше iснуючих пiдприємств. Процес створення нових малих пiдприємств був найбiльш характерним для мiст Сiмферополя, Ялти, Феодосiї, на їх територiї створено вiдповiдно 435, 92 та 47 пiдприємств. Головним чином новостворенi пiдприємства притаманнi для приватної (356 пiдприємств) та колективної (493) форм власностi, серед них це переважно приватнi пiдприємства та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

В розрiзi видiв економiчної дiяльностi цей процес у 2003р. охоплював, головним чином, оптову та роздрiбну торгiвлю (включаючи торгiвлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту) – 28,1% новостворених, операцiї з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам – 18,2%, сферу транспорта – 10,5% (у 2002р. – 27,2%, 18,5% і 12,3% відповідно).

На 727 пiдприємствах вiдбулось 812 рiзного роду подiй вiдносно структурних змiн, якi пов’язанi з частковим зменшенням або збiльшенням активiв, взяттям або передачею в оренду основних фондiв, злиттям пiдприємств в одне, або подiлу на декiлька. Цi демографiчнi змiни характернi для пiдприємств виробничої сфери, оптової i роздрiбної торгiвлi (включаючи торгiвлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту), сфери операцiй з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуг користувачам, частка яких вiдповiдно становить 22,8; 30,5 та 20,4% (у 2002р. – 21,4; 31,9 та 19,7% відповідно).

З кожним роком процес призупинення дiяльностi малих пiдприємств поглинає все бiльшу їх кiлькiсть, так якщо в 2001р. призупинили виробничу дiяльность 3035 пiдприємств, у 2002р. – 4148 , то у 2003р. – 5421 пiдприємство.

При цьому призупинили дiяльнiсть тимчасово 73,0% пiдприємств, в результатi повної лiквiдацiї, або знаходячись в процессi лiквiдацiї – 23,4%. Більше 40,0% – це пiдприємства оптової i роздрiбної торгiвлi (включаючи торгiвлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту), більше чверті (25,9%) – пiдприємства виробничої сфери дiяльностi.

Демографiчнi змiни в кiлькiсному складi пiдприємств найбiльш притаманнi для пiдприємств колективної форми власності, оскiльки їх частка серед пiдприємств, на яких вiдбувались будь-якi змiни, складає 65,6%.

Динаміка основних показників

Розвитку малих підприємств

2000

2001

2002

2003

Кількість підприємств, одиниць

9183

10984

12437

13909

Середньорічна кількість найманих працівників, осіб

65509

75595

81018

85107

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), млн. грн.

708,1

948,5

1061,1

1257,8

Окремі показники, які характеризують

Діяльність малих підприємств

2002

2003

Україна

АРК

Україна

АРК

Кількість підприємств, одиниць

253791

12437

272741

13909

В розрахунку на 10 тис. осіб наявного

населення

53

61

57

69

Середньорічна кількість найманих

Працівників, тис. осіб

1918,5

81,0

2034,2

85,1

Середньомісячна заробітна плата

Працівників, грн.

224,03

220,30

267,99

258,69

Кількість підприємств, що випускали продукцію і надавали послуги, одиниць

188281

8404

200192

8786

До загальної кількості підприємств в

регіоні, %

74,2

67,6

73,4

63,2

Обсяг виробленої продукції (робіт,

послуг), млн. грн.

25787,6

1061,1

33802,2

1257,8

До загального обсягу виробництва в

Регіоні, %

7,3

13,3

7,7

13,7

Фінансовий результат від звичайної

Діяльності (сальдо), млн. грн.

-783,2

-68,2

-1233,6

-57,2

Питома вага збиткових підприємств до

Загальної кількості, %

38,2

36,1

37,1

33,0

Рівень рентабельності операційної діяль ності, % до витрат операційної діяльності

1,3

-1,5

0,3

49,0

Частка малих підприємств в економічному потенціалі АР Крим

(%)

2002

2003

Кількість підприємств

89,3

90,5

Середньорічна кількість працівників

14,6

15,9

Наявність основних фондів на кінець року за балансовою вартістю

19,9

24,4

Наявність оборотних активів

12,6

15,0

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)

13,3

13,7

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

14,8

14,3

Кількість підприємств малого бізнесу

(у розрахунку на 10000 наявного населення)

(одиниць)

Розподіл малих підприємств

За видами економічної діяльності

(% до загальної кількості)

2002

2003

1 - сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2 - добувна, обробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води

3 - будівництво

4 - оптова, роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту)

5 - готелі та ресторани

6 - транспорт та зв’язок

7 - операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

8 - інші види економічної діяльності

Кількість підприємств малого бізнесу

За видами економічної діяльності

(одиниць)

1999

2000

2001

2002

2003

Всього по економіці

8887

9183

10984

12437

13909

У тому числі

Сільське господарство, мис-

Ливство і лісове господарство

161

290

449

592

692

Рибне господарство

36

39

44

60

71

Добувна промисловість

36

50

62

68

80

Обробна промисловість

987

1072

1255

1403

1570

Виробництво електроенергії, газу та води

14

46

121

171

209

Будівництво

809

854

1047

1175

1318

Оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з їх ремонту

4157

3785

4178

4509

4804

Готелі і ресторани

728

757

899

968

1081

Транспорт та зв'язок

527

639

785

908

1057

Фінансова діяльність

57

86

99

104

104

Операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги користувачам

774

950

1306

1626

1978

Державне управління

9

9

9

9

9

Освіта

80

78

90

112

120

Охорона здоров'я

111

108

148

172

197

Колективні, громадські та особисті послуги

400

420

490

560

619

Екстериторіальна діяльність

1

-

-

-

-

Кількість підприємств малого бізнесу

За основними видами економічної діяльності у 2003 році

По регіонах

(одиниць)

Всього

Підпри-ємств

У тому числі

Сільське

Господар-ство,

Мисливство, лісове господарство

Видобувна, обробна промис-ловість виробни-цтво електроен., газу, води

Будівни-цтво

Оптова і роздріб-на торгівля,

Послуги

З

Ремонту

Готелі

Та рес-

Торани

Транс-порт та

Зв'язок

Операції

З нерухомістю,

Здаван.

Під найм

І послуги користувачам

Колективні,

Громадські та особисті послуги

Автономна

Республіка Крим

13909

692

1859

1318

4804

1081

1057

1978

619

М. Сімферополь

4682

66

635

476

1775

187

309

855

199

М. Алушта

600

1

44

79

178

110

56

77

36

М. Армянськ

117

3

19

18

45

3

3

15

9

М. Джанкой

231

6

33

24

107

17

5

26

8

М. Євпаторія

751

8

95

69

257

72

82

103

36

М. Керч

904

15

149

81

335

47

79

103

38

М. Красноперекопськ

241

7

33

38

94

13

11

23

11

М. Саки

242

4

37

13

109

17

15

30

11

М. Судак

339

7

14

31

100

63

39

52

21

М. Феодосія

1094

14

95

107

402

138

103

130

62

М. Ялта

2055

26

125

196

684

271

253

329

107

Райони

Бахчисарайський

363

34

66

37

133

17

26

24

17

Білогірський

185

39

57

7

49

7

3

16

5

Джанкойський

86

25

26

2

24

3

2

2

1

Кіровський

100

18

28

8

20

4

2

14

5

Красногвардійський

275

95

56

15

64

8

5

17

7

Красноперекопський

62

16

19

2

16

1

1

6

-

Ленінський

308

54

40

31

77

29

24

29

12

Нижньогірський

111

33

29

6

21

3

2

11

2

Первомайський

112

49

31

5

11

3

1

8

2

Роздольненський

88

23

25

2

23

3

-

9

2

Сакський

246

42

94

20

35

11

12

20

3

Сімферопольський

461

49

71

33

190

32

14

48

10

Совєтський

84

22

16

4

19

4

-

12

6

Чорноморський

172

36

22

14

36

18

10

19

9

Кількість підприємств малого бізнесу

За формами власності

(одиниць)

1999

2000

2001

2002

2003

Всього

8887

9183

10984

12437

13909

У тому числі

Державна

82

85

77

78

88

Комунальна

373

393

509

558

623

Приватна

3158

3265

3919

4504

5080

Колективна

5220

5388

6417

7238

8049

Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

54

52

62

59

69

Демографія підприємств малого бізнесу за 2003 рік

По регіонах

(одиниць)

Кількість підприємств

На яких не відбувалися

Реорганізаційні процеси

Створених

У звітному році

На яких відбулись структурні

Зміни

Що зупинили

Діяльність

Автономна

Республіка Крим

7228

1087

727

5421

М. Сімферополь

2912

518

173

1131

М. Алушта

258

38

59

265

М. Армянськ

59

6

4

56

М. Джанкой

143

6

6

85

М. Євпаторія

438

58

13

454

М. Керч

397

50

29

440

М. Красноперекопськ

116

7

19

117

М. Саки

114

14

3

128

М. Судак

114

24

64

167

М. Феодосія

498

73

42

511

М. Ялта

845

125

105

1026

Райони

Бахчисарайський

107

27

64

186

Білогірський

90

14

32

54

Джанкойський

47

3

13

27

Кіровський

73

5

2

20

Красногвардійський

157

20

15

84

Красноперекопський

32

4

5

23

Ленінський

149

11

2

151

Нижньогірський

60

8

4

52

Первомайський

83

7

-

28

Роздольненський

36

3

23

27

Сакський

132

13

2

114

Сімферопольський

212

37

41

183

Совєтський

62

10

2

14

Чорноморський

94

6

5

78