Сегодня: 25 | 09 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 2)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 2)

4.2 Склад балансу підприємств за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Актив

Необоротні активи

Оборотні активи

Витрати майбутніх періодів

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

20441066,1

22704291,4

7805351,3

9653868,5

104842,0

97634,3

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2319635,8

2255616,5

898195,0

1191130,4

22925,1

18694,2

Рибне господарство

176101,2

150909,4

68877,8

60450,5

401,0

195,1

Промисловість

5694695,9

6021286,9

3236688,3

3650905,8

22296,9

17140,3

Будівництво

1047353,8

1168436,1

415515,4

644040,0

4507,0

5382,8

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

1130081,3

1321070,1

1733177,9

2252027,6

9757,4

12076,6

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

92172,4

77106,8

132520,5

158684,8

299,3

376,8

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

809881,1

982837,4

1414725,5

1885291,6

6657,0

8759,0

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

228027,8

261125,9

185931,9

208051,2

2801,1

2940,8

Готелі та ресторани

516030,3

546405,4

121206,3

132981,1

1561,6

2290,9

Транспорт та зв’язок

948664,0

1119902,3

335885,3

450170,9

5226,1

4397,6

Фінансова діяльність

1222218,5

1227189,9

24652,7

43714,8

85,9

268,9

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

5991842,0

7618213,9

788366,7

889607,7

33725,8

32869,9

Державне управління

280535,1

12209,8

8305,5

4373,3

3,1

1,9

Освіта

22168,0

27410,5

5235,4

4827,5

46,9

94,6

Охорона здоров’я та соціальна допомога

829661,2

950446,9

131185,7

290863,6

2464,8

2530,8

Колективні, громадські та особисті послуги

262079,0

285193,7

38059,3

38775,3

1840,4

1690,7

4Дані цієї та наступних таблиць наведені на підставі фінансової звітності без банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, вирощування культур у поєднанні з тваринництвом, які відслідковуються тільки у річній звітності.

Продовження

Пасив

Власний капітал

Забезпечення наступних витрат

і платежів

Довгострокові зобов’язання

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

19666108,1

21552896,5

598982,6

803468,8

667526,6

970995,2

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2448909,2

2407017,1

33156,9

48303,6

53820,1

101603,2

Рибне господарство

59238,2

16224,2

2789,0

11286,9

21946,9

18948,7

Промисловість

5632180,9

5717351,2

35718,9

34433,3

157183,9

309117,1

Будівництво

669706,3

732137,4

304270,2

466105,1

23507,8

59364,8

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

667286,2

795048,0

28383,1

18904,1

145044,9

174963,1

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

67694,8

67035,6

13743,7

2633,1

17616,9

29333,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

380220,6

499216,5

8825,3

10258,9

98742,9

111007,8

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

219370,8

228795,9

5814,1

6012,1

28685,1

34621,8

Готелі та ресторани

447294,8

462980,9

3377,5

3047,4

88111,7

77081,2

Транспорт та зв’язок

1067141,8

1240011,2

6649,8

7782,7

49303,2

68476,7

Фінансова діяльність

1234933,2

1257510,5

2635,9

4140,2

2447,2

2866,8

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

6114697,7

7768253,6

167606,0

185478,0

94799,4

71074,8

Державне управління

280261,6

3709,8

-

10,0

-

-

Освіта

15706,4

22035,3

717,3

679,3

954,7

1061,2

Охорона здоров’я та соціальна допомога

783948,7

870767,1

12475,9

22665,6

15461,8

64812,3

Колективні, громадські та особисті послуги

244803,1

259850,2

1202,1

632,6

14945,0

21625,3

Продовження

 

Поточні

Зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

 

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

 

Всього4

7295379,4

8862381,5

123262,7

266052,2

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

680149,3

874985,3

24720,4

33531,9

Рибне господарство

158603,4

162530,7

2802,5

2564,5

Промисловість

3083422,7

3584591,8

45174,7

43839,6

Будівництво

467822,3

554086,5

2069,6

6165,1

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

2028598,4

2583714,3

3704,0

12544,8

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

125810,3

137069,6

126,5

96,6

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

1740347,8

2244458,4

3127,0

11946,4

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

162440,3

202186,3

450,5

501,8

Готелі та ресторани

99816,2

138198,8

198,0

369,1

Транспорт та зв’язок

140689,1

231140,6

25991,5

27059,6

Фінансова діяльність

6930,7

6656,1

10,1

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

433022,2

507010,2

3809,2

8874,9

Державне управління

8321,6

12865,2

260,5

-

Освіта

9959,0

8529,3

112,9

27,5

Охорона здоров’я та соціальна допомога

138164,9

156729,5

13260,4

128866,8

Колективні, громадські та особисті послуги

39879,6

41343,2

1148,9

2208,4

V

Фінансові результати діяльності

Підприємств і організацій

5.1 Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до

Оподаткування за видами економiчної дiяльностi

За 2001– 2003рР.

(тис. грн.)

2001

2002

2003

Всього

168233,6

-107275,7

51875,0

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

-45722,3

-87347,9

34390,1

Рибне господарство

-15596,1

-18599,3

-32858,9

Промисловiсть

105800,7

-139129,7

-119523,7

Будiвництво

3880,9

-14460,0

4116,2

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

23982,6

28719,6

-10088,6

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-1715,7

8650,2

-13427,8

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

12336,6

8281,5

-383,6

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

13361,7

11787,9

3722,8

Готелi та ресторани

-539,7

1011,2

-22342,9

Транспорт та зв’язок

77553,9

137006,4

237519,8

Фiнансова діяльність

4868,5

-1626,3

2964,7

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-280,7

-17663,0

-26444,0

Державне управлiння

314,8

160,4

-371,3

Освiта

1346,7

1650,8

2246,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

7783,7

3278,4

-17511,8

Колективнi, громадськi та особистi послуги

4840,6

-276,3

-220,8

5.2 Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування за видами економiчної дiяльностi

За 2003р.

(тис. грн.)

Фiнан-

Совий

Результат

(сальдо)

Пiдприємства, якi

Одержали прибуток

Пiдприємства, якi

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

Всього

51875,0

65,9

919185,3

34,1

867310,3

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

34390,1

55,0

180826,8

45,0

146436,7

Рибне господарство

-32858,9

47,2

333,0

52,8

33191,9

Промисловiсть

-119523,7

63,2

210395,0

36,8

329918,7

Будiвництво

4116,2

67,2

42310,1

32,8

38193,9

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

-10088,6

70,6

95105,4

29,4

105194,0

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-13427,8

65,1

6474,2

34,9

19902,0

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-383,6

69,0

65673,6

31,0

66057,2

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

3722,8

74,5

22957,6

25,5

19234,8

Готелi та ресторани

-22342,9

62,9

11564,2

37,1

33907,1

Транспорт та зв’язок

237519,8

64,2

275154,3

35,8

37634,5

Фiнансова діяльність

2964,7

71,8

4333,2

28,2

1368,5

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-26444,0

62,4

61781,0

37,6

88225,0

Державне управлiння

-371,3

72,7

341,7

27,3

713,0

Освiта

2246,2

66,7

2880,4

33,3

634,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-17511,8

68,9

25109,5

31,1

42621,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-220,8

68,3

9050,7

31,7

9271,5

5.3 Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування підприємств за видами промислової дiяльностi

За 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

У % до загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Промисловiсть

-119523,7

63,2

210395,0

36,8

329918,7

У тому числі

Добувна промисловiсть

57899,5

70,1

64509,5

29,9

6610,0

З неї

Видобування

Енергетичних матерiалiв

59782,0

50,0

60668,5

50,0

886,5

Видобування неенергетичних матерiалiв

-1882,5

71,0

3841,0

29,0

5723,5

Обробна промисловість

-27491,0

65,4

139123,5

34,6

166614,5

З неї

Харчова промисловiсть та

Перероблення сiльськогосподарських

Продуктiв

-36693,0

59,4

33444,4

40,6

70137,4

Легка промисловiсть

-3562,2

65,6

1030,2

34,4

4592,4

Виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-258,6

73,3

349,1

26,7

607,7

Целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича

Справа

1604,3

65,7

5105,3

34,3

3501,0

Виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

3,1

14,3

292,4

85,7

289,3

Хiмiчна та нафтохiмiчна

Промисловість

19157,1

72,7

30261,3

27,3

11104,2

Виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

-10828,9

68,6

5061,5

31,4

15890,4

Металургiя та оброблення

Металу

-10496,7

64,2

1642,7

35,8

12139,4

Машинобудування

14228,2

66,2

59848,7

33,8

45620,5

Виробництво електроенергії, газу та води

-149932,2

43,0

6762,0

57,0

156694,2

5.4 Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування по регiонах за 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-

Совий

Результат,

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

Довідково:

Фінансовий результат (сальдо)

За 2002р.

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

У % до

загальної

Кількості

Пiд-

Приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Автономна Республіка Крим

51875,0

65,9

919185,3

34,1

867310,3

-107275,7

М. Сімферополь

-67837,4

59,7

253123,8

40,3

320961,2

-61102,3

М. Алушта

2578,7

68,1

19749,4

31,9

17170,7

-6037,9

М. Армянськ

8097,9

88,1

21808,3

11,9

13710,4

-7527,4

М. Джанкой

-3957,5

62,8

3139,7

37,2

7097,2

-3765,4

М. Євпаторiя

-9653,6

76,7

11768,8

23,3

21422,4

-5112,6

М. Керч

-63413,3

69,9

45778,9

30,1

109192,2

-21003,8

М. Красноперекопськ

40876,7

88,0

49848,1

12,0

8971,4

35195,5

М. Саки

6383,7

74,5

14451,6

25,5

8067,9

-987,5

М. Судак

-4324,6

67,9

5224,4

32,1

9549,0

256,2

М. Феодосiя

219871,0

64,5

261528,7

35,5

41657,7

84984,5

М. Ялта

-39008,9

73,1

63405,8

26,9

102414,7

5883,6

Райони

Бахчисарайський

-10355,4

71,7

7466,1

28,3

17821,5

-7353,0

Бiлогiрський

-3570,3

54,3

6600,4

45,7

10170,7

-2616,7

Джанкойський

-19644,6

44,7

8231,0

55,3

27875,6

-21110,8

Кiровський

-3634,5

53,1

2459,8

46,9

6094,3

-5577,0

Красногвардiйський

33265,9

59,8

69578,4

40,2

36312,5

-5138,4

Красноперекопський

-5781,8

79,7

8262,9

20,3

14044,7

-10754,0

Ленiнський

622,0

73,0

9718,4

27,0

9096,4

-3180,3

Нижньогiрський

-5349,8

60,7

4056,4

39,3

9406,2

-13751,3

Первомайський

-949,4

59,7

6307,6

40,3

7257,0

-3451,5

Роздольненський

-5600,5

54,7

3280,9

45,3

8881,4

-12077,9

Сакський

-7002,0

64,8

6030,0

35,2

13032,0

-15550,2

Сiмферопольський

-9616,6

64,1

26594,9

35,9

36211,5

-13084,1

Совєтський

-182,1

63,8

5212,3

36,2

5394,4

-10283,2

Чорноморський

61,4

58,3

5558,7

41,7

5497,3

-4130,2

5.5 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формами власності за 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-

Них

Організацій та юридичних осіб інших

Держав

Всього

136819,1

-47920,5

45265,0

-79050,2

-3238,4

 

У тому числi

 

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

-2316,1

-93,2

13372,9

23426,5

-

 

Рибне господарство

-11181,0

-

-386,9

-21291,0

-

 

Промисловість

-38041,4

-43709,7

3695,6

-44117,3

2649,1

 

Будiвництво

-2887,2

36,7

10576,0

-3596,1

-13,2

 

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-171,4

150,0

12000,8

-22400,5

332,5

 

З неї

 

Торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

-

37,7

1402,7

-14874,1

5,9

 

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-1102,4

-203,7

3545,1

-2949,3

326,7

 

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

931,0

316,0

7053,0

-4577,1

-0,1

 

Готелi та ресторани

-1512,3

6,3

-290,6

-19560,3

-986,0

 

Транспорт та звязок

228454,3

5,3

3179,1

4848,8

1032,3

 

Фiнансова дiяльнiсть

-

-42,7

14,8

2992,6

-

 

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та послуги користувачам

-4032,4

-3713,7

629,4

-12061,5

-7265,8

 

Державне управлiння

330,8

-712,1

-0,3

10,3

-

 

Освiта

200,6

18,9

970,0

760,4

296,3

 

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-33780,1

1694,3

67,1

13692,4

814,5

 

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1755,3

-1560,6

1437,1

-1754,5

-98,1

 

5.6 Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування промислових підприємств по

Формам власності за 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-них

Організацій та юридичних осіб інших

держав

Промисловість

-38041,4

-43709,7

3695,6

-44117,3

2649,1

У тому числі

Добувна промисловість

8,6

-

286,8

57604,1

-

З неї

Видобування енергетичних

Матерiалiв

-

-

-

59782,0

-

Видобування неенергетичних матерiалiв

8,6

-

286,8

-2177,9

-

Обробна промисловiсть

9292,7

-7262,9

3437,9

-35607,8

2649,1

З неї

Харчова промисловiсть та

Перероблення сiльськогоспо-дарських продуктiв

14752,2

-2574,6

-236,2

-48634,4

-

Легка промисловiсть

-

-4,0

151,7

-3709,9

-

Виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-

-256,4

109,4

-111,6

-

Целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича справа

-949,4

16,4

400,3

2137,0

-

Виробництво коксу та продуктів нафтепереработки

-

-

291,3

-288,2

-

Хiмiчна та нафтохiмiчна

Промисловiсть

-3452,6

-

775,9

21833,8

-

Виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

-

-2037,9

1054,0

-9845,0

-

Металургiя та оброблення

Металу

-400,6

0,5

-29,4

-10067,2

-

Машинобудування

-656,9

-2067,5

786,1

13517,4

2649,1

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-47342,7

-36446,8

-29,1

-66113,6

-VI

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.

Операційні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг - витрати (у фактично діючих цінах), що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. За економічними елементами поділяються на матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.

Інші операційні витрати – витрати операційної діяльності, що пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) і не увійшли до складу інших економічних елементів витрат, зокрема, витрати на відрядження в межах встановлених норм, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я та ін.), плата за розрахунково– касове обслуговування, сума податків, зборів, втрати від псування цінностей, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, недоутримки), орендна плата, тощо.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків.

Чистий прибуток (збиток) Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з прибутку.

6.1 Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності

Підприємств та організацій за видами економічної діяльності за

2001 – 2003рр.

(тис. грн.)

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Всього

-17117,3

-328068,0

-232888,5

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

-61606,4

-140629,3

-13964,5

Рибне господарство

-16594,1

-19195,4

-32951,5

Промисловiсть

29561,6

-198829,0

-181753,6

Будiвництво

-2396,1

-20693,0

-3251,1

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-6497,4

6992,6

-25320,4

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-3489,2

5069,2

-15185,7

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-11259,7

-4632,9

-8338,8

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

8251,5

6556,3

-1795,9

Готелi та ресторани

-2515,6

-966,7

-23704,6

Транспорт та зв’язок

39847,0

76544,1

117682,5

Фiнансова дiяльнiсть

4362,3

-2160,4

2553,9

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-6225,5

-26109,7

-42290,6

Державне управлiння

91,2

-74,9

-697,3

Освiта

767,1

1052,9

1604,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

2281,3

-1752,7

-28769,8

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1807,3

-2246,5

-2025,7


6.2 Чистий фінансовий результат підприємств та організацій

За видами економічної діяльності за 2003р.

(тис. грн.)

Фiнансовий

Результат

(сальдо)

Пiдприємства, якi

Одержали прибуток

Пiдприємства, якi

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Всього

-232888,5

64,9

682649,8

35,1

915538,3

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

-13964,5

53,0

165034,0

47,0

178998,5

Рибне господарство

-32951,5

47,2

287,8

52,8

33239,3

Промисловiсть

-181753,6

62,2

159288,4

37,8

341042,0

Будiвництво

-3251,1

66,2

35377,5

33,8

38628,6

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-25320,4

69,5

74264,9

30,5

99585,3

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-15185,7

63,2

4989,0

36,8

20174,7

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-8338,8

68,1

51212,6

31,9

59551,4

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

-1795,9

73,3

18063,3

26,7

19859,2

Готелi та ресторани

-23704,6

62,7

10343,6

37,3

34048,2

Транспорт та зв’язок

117682,5

63,2

156430,5

36,8

38748,0

Фiнансова дiяльнiсть

2553,9

68,2

3952,1

31,8

1398,2

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-42290,6

61,3

52759,6

38,7

95050,2

Державне управлiння

-697,3

72,7

15,7

27,3

713,0

Освiта

1604,2

64,4

2296,5

35,6

692,3

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-28769,8

67,8

15167,6

32,2

43937,4

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-2025,7

68,2

7431,6

31,8

9457,3

6.3 Чистий фінансовий результат промислових пiдприємств

За 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Промисловiсть

-181753,6

62,2

159288,4

37,8

341042,0

у тому числі

Добувна промисловiсть

29077,4

69,1

35708,3

30,9

6630,9

З неї

Видобування енергетичних

Матерiалiв

31985,5

50,0

32872,0

50,0

886,5

Видобування неенергетичних матерiалiв

-2908,1

69,9

2836,3

30,1

5744,4

Обробна промисловiсть

-49827,5

64,3

117652,3

35,7

167479,8

З неї

Харчова промисловiсть та перероблення сільського-подарських продуктiв

-44833,7

58,1

25843,1

41,9

70676,8

Легка промисловiсть

-3672,0

65,6

967,9

34,4

4639,9

Виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-305,0

73,3

312,6

26,7

617,6

Целюлозно-паперова промис-ловiсть; видавнича справа

838,6

64,9

4271,4

35,1

3432,8

Виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

-72,7

14,3

220,8

85,7

293,5

Хімічна та нафтохімічна промисловість

13011,5

71,1

24233,2

28,9

11221,7

Виробництво iнших немета-левих мiнеральних виробiв

-11335,1

68,6

4391,4

31,4

15726,5

Металургiя та оброблення

Металу

-11150,5

62,3

1252,2

37,7

12402,7

Машинобудування

8930,1

64,6

54610,6

35,4

45680,5

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-161003,5

42,5

5927,8

57,5

166931,3

6.4 Чистий фінансовий результат по регіонах за 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-

Совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

Довідково:

Фінансовий результат (сальдо) за 2002р.

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнансо-вий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної

Кількості

Пiд-

Приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Автономна Республіка Крим

-232888,5

64,9

682649,8

35,1

915538,3

-328068,0

М. Сiмферополь

-152974,8

58,4

182009,0

41,6

334983,8

-133042,9

М. Алушта

-5335,1

67,8

17255,8

32,2

22590,9

-8115,9

М. Армянськ

2533,5

88,1

18189,3

11,9

15655,8

-14137,6

М. Джанкой

-4907,1

61,7

2340,9

38,3

7248,0

-4405,7

М. Євпаторiя

-12967,5

76,4

8921,2

23,6

21888,7

-8223,7

М. Керч

-87466,7

69,1

21942,1

30,9

109408,8

-41915,5

М. Красноперекопськ

39384,5

88,0

48410,1

12,0

9025,6

29793,1

М. Саки

3701,2

72,6

12107,9

27,4

8406,7

-2532,0

М. Судак

-5106,8

67,3

4631,9

32,7

9738,7

-1066,8

М. Феодосiя

127881,8

63,1

170678,3

36,9

42796,5

45128,0

М. Ялта

-58764,6

71,9

45506,6

28,1

104271,2

-7349,4

Райони

Бахчисарайський

-11313,9

71,2

6786,4

28,8

18100,3

-14714,5

Бiлогiрський

-5533,4

52,9

5116,2

47,1

10649,6

-4040,8

Джанкойський

-27725,3

43,0

6971,8

57,0

34697,1

-26847,4

Кiровський

-4894,5

49,6

2144,7

50,4

7039,2

-8477,9

Красногвардiйський

27318,3

59,8

68756,1

40,2

41437,8

-10358,4

Красноперекопський

-9559,2

79,7

7123,6

20,3

16682,8

-11879,0

Ленiнський

-2698,4

72,5

7116,5

27,5

9814,9

-4606,7

Нижньогiрський

-6058,6

60,7

3475,8

39,3

9534,4

-16145,9

Первомайський

-7719,4

54,7

3894,1

45,3

11613,5

-8586,5

Роздольненський

-8872,9

54,7

2374,1

45,3

11247,0

-18321,2

Сакський

-11888,8

63,4

4379,6

36,6

16268,4

-20059,9

Сiмферопольський

-5521,3

63,3

24458,3

36,7

29979,6

-21284,3

Совєтський

-1251,0

62,9

4317,3

37,1

5568,3

-11647,2

Чорноморський

-3148,5

56,7

3742,2

43,3

6890,7

-5229,9

6.5 Чистий фінансовий результат підприємств

Та організацій за видами економічної діяльності

І формами власності за 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-

Них

Організацій та юридичних осіб інших

Держав

Всього

19977,9

-49884,0

31045,5

-228430,2

-5597,7

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

-4040,0

-108,0

8288,9

-18105,4

-

Рибне господарство

-11183,0

-

-393,7

-21374,8

-

Промисловість

-45292,8

-43846,3

2663,5

-96821,2

1543,2

Будiвництво

-3549,1

-185,2

9937,6

-9391,6

-62,8

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-267,5

20,1

6160,3

-31467,8

234,5

З неї

Торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

-

37,7

708,9

-15937,0

4,7

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-1166,7

-256,7

270,1

-7415,4

229,9

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

899,2

239,1

5181,3

-8115,4

-0,1

Готелi та ресторани

-1512,3

-2,5

-429,1

-20414,4

-1346,3

Транспорт та зв’язок

123430,4

-17,5

2551,9

-9113,6

831,3

Фiнансова дiяльнiсть

-

-42,7

8,7

2587,9

-

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та послуги користувачам

-5182,9

-4419,5

249,9

-25568,3

-7369,8

Державне управлiння

4,8

-712,1

-0,3

10,3

-

Освiта

138,9

-16,2

731,8

453,4

296,3

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-34141,8

1065,2

55,4

3838,1

413,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1573,2

-1619,3

1220,6

-3062,8

-137,4

6.6 Чистий фінансовий результат промислових

Підприємств за формами власності

За 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-них

Організа-цій та юридич-них осіб інших держав

Промисловість

-45292,8

-43846,3

2663,5

-96821,2

1543,2

У тому числі

Добувна промисловість

-12,9

-

269,8

28820,5

-

З неї

Видобування енергетичних

Матерiалiв

-

-

-

31985,5

-

Видобування неенергетичних матерiалiв

-12,9

-

269,8

-3165,0

-

Обробна промисловiсть

3055,1

-7328,5

2427,3

-49524,6

1543,2

З неї

Харчова промисловiсть та

Перероблення сiльськогоспо-дарських продуктiв

8715,5

-2574,6

-305,7

-50668,9

-

Легка промисловiсть

-

-4,0

134,8

-3802,8

-

Виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-

-256,4

80,6

-129,2

-

Целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича справа

-949,4

-41,1

432,5

1396,6

-

Виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

-

-

219,7

-292,4

-

Хiмiчна та нафтохiмiчна

Промисловiсть

-3452,6

-

460,2

16003,9

-

Виробництво iнших неме-талевих мiнеральних виробiв

-

-2037,9

744,8

-10042,0

-

Металургiя та оброблення

Металу

-400,6

0,5

-37,7

-10712,7

-

Машинобудування

-857,8

-2067,5

596,5

9715,7

1543,2

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-48335,0

-36517,8

-33,6

-76117,1

-

6.7 Формування чистого прибутку (збитку)

За видами економічної дiяльностi за 2003р.

(тис. грн.)

Доход (виручка) вiд

Реалізації продукції

(товарiв,

робiт,

Послуг)

Непрямi

Податки та iншi

Вира-хування

З доходу

Чистий

Доход

(виручка)

Вiд

Реалізації продукції

Iншi

Опера-

Цiйнi

Доходи

Iншi

Зви-

Чайнi

Дохо-

Ди

Надзви-чайнi

Доходи

Всього

18102426,5

3008539,3

15093887,2

2400630,9

503108,5

16973,7

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

1206204,2

199060,9

1007143,3

146853,4

67128,3

5798,4

Рибне господарство

108894,4

13234,7

95659,7

35497,2

15222,6

-

Промисловiсть

4932341,0

771315,4

4161025,6

1094720,8

163007,0

433,9

Будiвництво

1449281,4

285750,2

1163531,2

72377,7

12943,4

405,4

Оптова й роздрiбна

Торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

7543341,9

1405957,7

6137384,2

113376,8

106361,0

8398,4

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

650089,2

199533,1

450556,1

10906,6

20223,9

6,6

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

5809111,0

1055419,9

4753691,1

84703,4

75858,4

8263,7

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

1084141,7

151004,7

933137,0

17766,8

10278,7

128,1

Готелi та ресторани

229575,3

28005,5

201569,8

68258,5

27250,5

55,9

Транспорт та зв’язок

1254586,7

117983,5

1136603,2

461005,6

19969,0

3,5

Фiнансова дiяльнiсть

34406,8

5142,4

29264,4

2006,9

16335,1

-

Державне управлiння

10850,3

1220,3

9630,0

10853,9

51,6

-

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та

Послуги користувачам

689071,5

100189,6

588881,9

333488,8

55625,8

58,9

Освiта

32724,2

506,3

32217,9

781,0

57,4

-

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

483284,5

65130,6

418153,9

49858,8

17203,5

1666,6

Колективнi, громадськi

Та особистi послуги

127864,3

15042,2

112822,1

11551,5

1953,3

152,7


Продовження

Разом чистi

Доходи

Опера-

Цiйнi

Витрати

Iншi

Зви-

Чайнi

Витрати

Над-

Зви-

Чайнi

Витрати

Податок

На

Прибу-

Ток

Разом

Витрати

Чистий прибуток

(збиток)

Всього

18014600,3

17177409,0

768342,6

67663,4

234073,8

18247488,8

-232888,5

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

1226923,4

1107728,9

79006,0

53821,2

331,8

1240887,9

-13964,5

Рибне господарство

146379,5

165123,6

14114,8

45,9

46,7

179331,0

-32951,5

Промисловiсть

5419187,3

5280514,8

257762,3

736,3

61927,5

5600940,9

-181753,6

Будiвництво

1249257,7

1204772,3

39963,8

194,9

7577,8

1252508,8

-3251,1

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними

Засобами; послуги

З ремонту,

6365520,4

6252200,6

115010,0

953,8

22676,4

6390840,8

-25320,4

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

481693,2

466149,3

28965,1

93,6

1670,9

496878,9

-15185,7

Оптова торгiвля i

Посередництво у

Торгiвлi

4922516,6

4843201,7

71434,8

705,5

15513,4

4930855,4

-8338,8

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

961310,6

942849,6

14610,1

154,7

5492,1

963106,5

-1795,9

Готелi та ресторани

297134,7

277490,0

41931,7

35,1

1382,5

320839,3

-23704,6

Транспорт та зв’язок

1617581,3

1300260,6

79797,4

4632,4

115208,4

1499898,8

117682,5

Фiнансова дiяльнiсть

47606,4

25448,3

19193,4

-

410,8

45052,5

2553,9

Державне управлiння

20535,5

20804,9

101,9

-

326,0

21232,8

-697,3

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

978055,4

914909,7

89530,8

5530,7

10374,8

1020346,0

-42290,6

Освiта

33056,3

30609,2

200,9

-

642,0

31452,1

1604,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

486882,8

474133,6

28594,4

1671,2

11253,4

515652,6

-28769,8

Колективнi, громадськi та особистi послуги

126479,6

123412,5

3135,2

41,9

1915,7

128505,3

-2025,7