Сегодня: 25 | 09 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 1)

Вперше за останні 8 років сільськогосподарські підприємства автономії закінчили рік з позитивним результатом – 34,4 млн. грн. (сальдо).

подпись: рентабельністьУзагальнюючою характеристикою ефективності господарської діяльності, а також важливою характеристикою факторів формування прибутку і доходу є рентабельність.

Рентабельність операційної діяльності показує відношення результату операційної діяльності до витрат операційної діяльності.

У цілому по всіх підприємствах автономії рівень рентабельності операційної діяльності склав 2,8% (проти 0,5% за минулий рік). Ріст показника свідчить про підвищення ефективності діяльності підприємств та збільшення попиту на продукцію (товари, роботи, послуги).

Найбільший рівень рентабельності спостерігається на підприємствах наступних видів економічної діяльності:

У відсотках

2003

2002

2001

Транспорт та зв’язок

24,8

15,9

11,5

Фінансова діяльність

23,3

7,8

3,0

Освіта

7,8

6,1

5,7

В розрізі форм власності найбільший рівень рентабельності має місце на підприємствах власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав – 16,2%, державної власності – 11,2% і лише на комунальних підприємствах спостерігається рівень збитковості – 8,1%.

Найбільшого рівня рентабельності операційної діяльності по регіонах досягли підприємства і організації міст: Феодосія – 36,7% та Алушта – 10,2%; районів: Красногвардійського – 17,5% та Совєтського – 17,1%.

А найвищий рівень збитковості – в Роздольненському та Джанкойському районах – 23,2% та 21,0% відповідно.

Фактори росту рентабельності залежать від таких економічних явищ і процесів як:

Q удосконалювання системи керування виробництвом в умовах ринкової економіки;

Q підвищення ефективності використання ресурсів підприємствами на основі стабілізації взаємних розрахунків і системи розрахунково-платіжних відносин.

Важливим фактором росту рентабельності в нинішніх умовах є вживання заходів по ресурсозбереженню, що веде до зниження витрат, а отже – зростання прибутку.

Незважаючи на те, що від операційної діяльності підприємств сукупності досягнута рентабельність, збитковість всієї діяльності суб’єктів господарювання склала 1,9%, тільки підприємства трьох видів діяльності працювали рентабельно:транспорт та зв’язок – 8,4%, фінансова діяльність – 5,7%, освіта – 5,1%.

подпись: основні засобиЗа станом на 01.01.2004р. Первісна вартість Основних засобів і нематеріальних активів підприємств склала 30672,9 млн. грн. і за рік збільшилась на 4,5%, або на 1321,1 млн. грн. Коефіцієнт зносу на кінець року склав 0,46 і в порівнянні з початком року зріс на 4,5%. Це свідчить про те, що основні засоби майже наполовину зношені і потребують відновлення, коефіцієнт придатності склав 0,54. Цей показник залишається майже на рівні минулого року, що свідчить про відсутність процесу відновлення основних засобів.

подпись: оборотні активиДля забезпечення безперебійності процесу виробництва і збуту продукції кожний господарський суб’єкт, поряд з необоротними активами, повинен мати оборотні активи. До них відносяться оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей (матеріали, товари, готова продукція, незавершене виробництво), дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та інші оборотні активи.

За звітний рік по підприємствах сукупності відбулось нарощування обсягів оборотних активів на 23,7%, вони склали – 9653,9 млн. грн.

Найбільша частка оборотних активів на кінець періоду припадає на підприємства промисловості – 37,8%, оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту – 23,3% і сільського господарства, мисливства та лісового господарства – 12,3%.

Нарощення обсягів оборотних активів за рік відбулось по більшості основних видів діяльності.

Так, на підприємствах сфери охорони здоров’я та соціальної допомоги вони зросли на 121,7%; фінансової діяльності – на 77,3%; підприємствах будівництва – на 55,0%; транспорту та зв’язку – на 34,0%; сільського господарства – на 32,6%; оптової й роздрібної торгівлі – на 29,9%; сфери операцій з нерухомістю та промислових підприємствах – на 12,8% в кожному. Разом з тим, осяг оборотних активів зменшився на підприємствах державного управління на 47,3%; рибного господарства – на 12,2% і освіти – на 7,8%.

Про неефективне використання оборотних коштів і відволікання їх з виробничого циклу свідчать значні обсяги дебіторської заборгованості – 58,3% (59,5% на початку року).

Питома вага грошових коштів у загальній сумі оборотних активів автономії дещо зросла – з 3,9% на початок року до 5,1% на кінець, проте залишається дуже низькою. Катастрофічна нестача грошових коштів пояснюється, в першу чергу, великими обсягами дебіторської заборгованості, а також негативно впливають значні обсяги виробничих запасів (20,9% на кінець 2003 року).

Через низьку купівельну спроможність споживачів та не конкурентоспроможність відбувається затоварення готовою продукцією. Якщо на 01.01.2003 року на складах знаходилось готової продукції на суму 753,7 млн. грн., то на 01.01.2004 року ці запаси зросли на 34,9%. В оптовій й роздрібній торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послугах з їх ремонту сконцентровано 40,3% усієї готової продукції, а у промисловості 30,1%, за рік їх запаси зросли на 13,5% та 25,5% відповідно.

Коефіцієнт оборотності активів склав 0,50 у 2003 році проти 0,46 у 2002 році, що свідчить про збільшення оборотності активів підприємств с точки зору обсягу реалізації, так як він показує, скільки гривень від реалізації продукції припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства, іншими словами скільки раз за звітний період обернулись активи в процесі реалізації продукції.

подпись: дебіторська та кредиторська заборгованістьДебіторська та кредиторська заборгованість підприємств і організацій автономії станом на 1 січня 2004 року склала відповідно 5627,5 млн. грн. та 8020,1 млн. грн. Протягом 2003 року спостерігалось погіршення платіжно-розрахункових відносин: дебіторська заборгованість збільшилася на 21,1% (на 980,3 млн. грн.), а кредиторська – на 20,8% (на 1379,2 млн. грн).

Найбільша частка дебіторської (39,1%) та кредиторської (41,3%) заборгованості припадає на промислові підприємства і складає 2200,9 млн. грн. та 3313,2 млн. грн. відповідно, а також на підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з їх ремонту, де розмір дебіторської заборгованості склав 1579,0 млн. грн. (або 28,1%), кредиторської – 2411,6 млн. грн. (або 30,1%). По цих видах діяльності кредиторська заборгованість впродовж року зросла відповідно на 19,5% і 26,8%, дебіторська – на 6,1% і 40,1%.

За видами промислової діяльності найбільший розмір заборгованості у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 1839,2 млн. грн. кредиторської та 1187,8 млн. грн. дебіторської заборгованості.

Частка заборгованості за товари, роботи, послуги займає більш половини в структурі як дебіторської, так і кредиторської заборгованості (54,1% та 64,1%, відповідно чи 3046,9 і 5144,9 млн. грн.), частка простроченої дебіторської заборгованості становить 23,4%, кредиторської 18,9%< href="#_ftn1">*.

Негативною характеристикою внутрішньої заборгованості є наявність заборгованості в бюджет – 317,9 млн. грн., чи 4,0% усієї заборгованості. За звітний рік заборгованість до бюджету у цілому збільшилась на 24,9%, чи на 63,4 млн. грн. Необхідно зазначити, що сільськогосподарські та промислові підприємства являються найбільшими боржниками у розрахунках з бюджетом. Так, розмір несплат до бюджету на кінець року становив відповідно 102,7 млн. грн. та 101,3 млн. грн., або 32,3% та 31,9% від загальної суми цього боргу.

Заборгованість по оплаті праці за рік зменшилась на 1,4% і склала 178,7 млн. грн. (проти збільшення на 15,7% у 2002 році). Але гостро стоять проблеми по виплаті заробітної плати у промисловості та сільському господарстві на підприємства яких припадає 35,9% та 19,7% від обсягу цієї заборгованості.

Питома вага всієї простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості в загальній сумі заборгованості на 1 січня 2004 року становила 18,4% та 22,2% відповідно. Спостерігається зменшення обсягів простроченої заборгованості. За 2003 рік дебіторська заборгованість по простроченим платежам зменшилась на 13,2%, кредиторська – 1,3%.

По видах економічної діяльності неплатоспроможність найбільш виражена в промисловості, в державному управлінні, освіті і охороні здоров’я та соціальній допомозі, де боргові зобов’язання більш ніж в 2 рази перекривали очікувані надходження від дебіторів. А у фінансовій діяльності та сфері операцій з нерухомістю; здавання під найм та послуг користувачам розмір власних боргів поступає заборгованості зі сторони споживачів.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Це показник, який характеризує, скільки обертів здійснили за рік кошти, вкладені в розрахунки. У цілому по підприємствах автономії за рік він дорівнює 3,5 (проти 3,3 у 2002 році). Це свідчить про те, що після реалізації продукції грошова маса поверталась на підприємства в середньому за 104 дні (період інкасації), тоді як торік цей показник становив 111 днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Даний коефіцієнт визначає період погашення кредиторської заборгованості, за 2003 рік він склав 1,9, тобто підприємства були в змозі оплатити рахунки кредиторам протягом 192 днів, оборотність у порівнянні з минулим роком збільшилась на 11 днів. На підприємствах рибного господарства показник має найнижче значення – 0,6, період погашення кредиторської заборгованості 608 днів.

* * *

Аналіз фінансового стану підприємств і організацій Автономної Республіки Крим за 2003 рік свідчить про те, що він дещо стабілізувався у порівнянні з попереднім роком, але залишається складним за окремими видами економічної діяльності.

I

Бюджет Автономної Республіки Крим

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади.

Бюджетна система Складається з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи є Зведеним бюджетом АРК.

Бюджет Автономної Республіки Крим поєднує республіканський бюджет і бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

Доходи бюджету складаються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів і інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України.

Витрати бюджету включають усі платежі, що не повертаються, тобто фінансування економіки, соціально-культурних заходів і науки, органів державної влади і управління, національної оборони, зовнішньоекономічної діяльності та інше.

1.1 Доходи і видатки ЗВеденого бюджету

Автономної РеспубліКи Крим

На 1 січня

2003

2004*

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Доходи

963858,7

100,0

1639131,7

100,0

Податкові находження

769257,1

79,8

782037,7

47,7

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

378280,2

39,2

468777,4

28,6

У тому числі

Прибутковий податок з громадян

374383,1

38,8

464113,1

28,3

Податок на прибуток підприємств

3897,1

0,4

4664,3

1,0

Податки на власність

25418,6

2,6

25446,1

1,6

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

60091,0

6,2

71187,3

4,3

З них

ПЛата за землю

58605,3

6,1

67155,7

4,1

Внутрішні податки на товари та

Послуги

245662,2

25,5

138539,3

8,5

З них

Акцизний збір з вітчизняних товарів

210717,3

21,9

105089,0

6,4

Інші податки

59805,1

6,2

78087,6

4,8

З них

Місцеві податки і збори

26630,5

2,8

30898,4

1,9

Неподаткові находження

134745,1

14,0

204843,5

12,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3252,8

0,3

2216,5

0,1

З них

Находження коштів від приватизації державного майна

-

-

Адміністративні збори та платежі,

Доходи від некомерційного та

Побічного продажу

13662,1

1,4

15826,7

1,0

З них

Державне мито

7926,9

0,8

8899,2

0,5

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

1145,7

0,1

1003,3

0,1

Інші неподаткові надходження

116684,5

12,1

8899,9

0,5

Доходи від операцій з капіталом

47883,1

5,0

97390,6

5,9

Цільові фонди

11973,4

1,2

10170,3

0,6

Трансферти

-

-

544689,6

33,3


Продовження

На 1 січня

2003

2004*

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Тис. грн.

У % до

Загальної

Суми

Видатки

1196198,0

100,0

1598997,8

100,0

З них

Державне управління

75027,4

6,3

90309,6

5,6

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави

12763,8

1,1

5423,1

0,3

Соціально-культурні заходи

829922,2

69,4

1020120,7

63,8

У тому числі

- освіта

339796,9

28,4

422484,6

26,4

- охорона здоров'я

292348,3

24,4

360540,8

22,5

- соціальний захист та

соціальне забезпечення

139329,1

11,6

162701,9

10,2

- культура і мистецтво

48771,9

4,1

62561,7

3,9

- засоби масової інформації

2935,8

0,2

2939,8

0,2

- фізична культура і спорт

6740,2

0,6

8891,9

0,6

Промисловість, енергетика

Та будівництво

76100,7

6,4

122009,4

7,6

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

75,5

-

283,0

-

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

35583,4

3,0

38780,3

2,4

Житлово-комунальне господарство

39976,2

3,3

53378,5

3,3

Національна оборона

-

-

-

-

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення

-

-

Цільові фонди

12870,2

1,1

10564,0

0,7

Трансферти

-

-

140223,3

8,8

Інші

113878,6

9,4

117905,9

7,5

* Дані Управління Державного казначейства в АРК

1.2 Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим

На 1 січня 2004Р.

(тис. грн.)

Зведений

Бюджет

У тому числі

Республіканський

Місцеві

Всього

У % до загальної

Суми

Зведеного

Бюджету

Всього

У % до

Загальної

Суми

Зведеного

Бюджету

Доходи

1639131,7

689654,0

42,1

949477,7

57,9

Податкові находження

782037,7

263783,3

33,7

518254,4

66,3

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

468777,4

117599,8

25,1

351177,6

74,9

У тому числі

Прибутковий податок з громадян

464113,1

116028,3

25,0

348084,8

75,0

Податок на прибуток підприємств

4664,3

1571,5

33,7

3092,8

66,3

Податки на власність

25446,1

11201,0

44,0

14245,1

56,0

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

71187,3

16788,9

23,6

54398,4

76,4

З них

Плата за землю

67155,7

16788,9

25,0

50366,8

75,0

Внутрішні податки на товари та

послуги

138539,3

114931,7

82,9

23607,6

17,1

З них

Акцизний збір з вітчизняних

Товарів

105089,0

105089,0

100,0

-

-

Інші податки

78087,6

3261,9

4,2

74825,7

95,8

З них

Місцеві податки і збори

30898,4

1826,1

5,9

29072,3

94,1

Неподаткові находження

204843,5

85221,3

41,6

119622,2

58,4

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2216,5

521,7

23,5

1694,8

76,5

З них

Надходження коштів від приватизації державного майна

-

-

-

-

-

Адміністративні збори та платежі,

Доходи від некомерційного та

Побічного продажу

15826,7

2025,0

12,8

13801,7

87,2

З них

Державне мито

8899,2

-

-

8899,2

100,0

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

1003,3

1,6

0,2

1001,7

99,8

Інші неподаткові надходження

8899,9

2223,9

25,0

6676,0

75,0

Доходи від операцій з капіталом

97390,6

46284,6

47,5

51106,0

52,5

Цільові фонди

10170,3

3960,7

38,9

6209,6

61,1

Інші доходи (в т. ч. трансферти)

544689,6

158433,6

29,1

386256,0

70,9

Продовження

Зведений бюджет

У тому числі

Республіканський

Місцеві

Всього

У % до

Загальної

Суми

Зведеного

Бюджету

Всього

У % до

Загальної

Суми

Зведеного

Бюджету

Видатки

1598997,8

672522,3

42,1

926475,5

57,9

З них

Державне управління

90309,6

37615,4

41,6

52694,2

58,4

Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави

5423,1

3591,3

66,2

1831,8

33,8

Соціально-культурні заходи

1020120,7

299829,0

29,4

720291,7

70,6

У тому числі

- освіта

422484,6

95565,7

22,6

326918,9

77,4

- охорона здоров'я

360540,8

134995,4

37,4

225545,4

62,6

- соціальний захист та

соціальне забезпечення

162701,9

37779,2

23,2

124922,7

76,8

- культура і мистецтво

62561,7

25492,0

40,8

37069,7

59,2

- засоби масової інформації

2939,8

1961,4

66,7

978,4

33,3

- фізична культура і спорт

8891,9

4035,3

45,4

4856,6

54,6

Промисловість, енергетика

Та будівництво

122009,4

78933,2

64,7

43076,2

35,3

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

283,0

50,0

17,7

233,0

82,3

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

38780,3

22743,8

58,6

16036,5

41,4

Житлово-комунальне господарство

53378,5

113,3

0,2

53265,2

99,8

Національна оборона

-

-

-

-

-

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення

-

-

-

-

-

Цільові фонди

10564,0

3891,9

36,8

6672,1

63,2

Інші видатки (в т. ч. трансферти)

258129,2

225754,4

87,5

32374,8

12,5

1.3 Фінансова діяльність позабюджетних фондів

Автономної Республіки Крим У 2003р.

(тис. грн.)

Позабюджетні фонди

Всього

У тому числі

Загальнодержавні

Фонди

Інші

Фонди

Залишки коштів на 01.01.2003р.

81057

79265

1792

Находження – всього

1138988

1115396

23592

З бюджетів України

34794

34789

5

Від підприємств і організацій

923309

907922

15387

Від громадян

73878

65705

8168

Доходи від комерційної діяльності

-

-

-

Сума вкладів, перерахована на центральний рівень

-84825

-84825

-

Сума отриманих асигнувань

71253

71253

-

Інші находження

120584

120552

32

Витрати – всього

1126495

1103633

22862

На основний вид діяльності

1086979

1068068

18911

Утримання апарату управління фонду

33260

31980

1280

Платежі в бюджет

231

1

230

Фінансування державних установ

392

-

392

Капітальні вкладення та капітальний ремонт

4302

3094

1208

Інші цілі

1331

490

841

Залишки коштів на 01.01.2004р.

93550

91028

2522

1.4 Фінансова діяльність позабюджетних фондів

(тис. грн.)

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Залишки коштів

(на початок звітного періоду)

834

9759

7017

50501

76375

81057

Надходження

48449

520639

608754

824495

1057636

1138988

З бюджетів України

110

39545

69284

115477

50807

34794

Від підприємств і організацій

46559

375551

435723

602299

812923

923309

У тому числі

– України

46559

373957

433461

598848

810238

920842

– республік СНД

-

-

-

-

122

93

– інших країн

-

1594

2262

3451

2563

2374

Від громадян

40

3826

30670

51004

61168

73873

У тому числі

– України

27

3812

30662

50971

60495

72545

– інших країн

13

14

8

33

673

1328

Доходи від комерційної діяльності

126

63

659

664

-

-

Кредити, отримані від банків та інших фінансових установ

23

74

-

-

-

-

Відсотки, отримані від банків та інших фінансових установ

20

-

-

28

-

-

Сума вкладів, перерахована на центральний рівень

-

-

-

-56570

-74075

-84825

Профінансовано

-

-

-

29977

53013

71253

– інші надходження

1571

101580

72418

81616

153800

120584

Витрати

46190

518283

575081

798699

1052973

1126495

На основний вид діяльності

44679

510919

545060

767083

1012771

1086979

На утримання апарату управління фонду

584

4627

8297

23162

34807

33260

Платежі до бюджетів України

684

316

147

317

254

231

Фінансування державних займів

-

-

-

1

49

392

Капітальні вкладення та капітальний ремонт

16

7

4

2119

4099

4302

На інші цілі

227

2414

21573

6017

993

1331

Залишки коштів

(на кінець звітного періоду)

3093

12115

40690

76297

81038

93550

Кількість підприємств і організацій

58

66

68

88

121

116

ІІ