Сегодня: 07 | 12 | 2021

Доклад ПРО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК

ФІНАНСИ

Підприємствами та організаціями Автономної Республіки Крим за січень–листопад 2003р. від звичайної діяльності до оподаткування Отримано 170,2 млн. грн. прибутку (сальдо). Загальна сума прибутку становила 565,0 млн. грн., збитків – 394,8 млн. грн.

Протягом січня–листопада 2003р. збитково працювало 47,0% підприємств. Найбільше таких підприємств і організацій в рибному господарстві (87,5% від загальної кількості підприємств), сільському господарстві (66,7%), промисловості (56,7%), будівництві (52,9%).

На промислових підприємствах фінансовий результат за цей період склав 17,1 млн. грн. збитку, більш половини всіх підприємств залишаються збитковими. Слід зазначити, що негативний вплив на фінансовий результат по промисловості в цілому зробили підприємства з виробництва електроенергії, газу і води, харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів, виробництва інших неметалевих мінеральних виробів, збитки яких склали 60,4 млн. грн., 15,5 млн. грн., 9,6 млн. грн. відповідно.

Чистий фінансовий результат підприємств та організацій за січень-листопад 2003р. склав 19,7 млн. грн. збитку.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 грудня 2003р. становила відповідно 3582,1 та 5237,5 млн. грн. За листопад 2003р. дебіторська заборгованість зменшилась на 0,1% (на 4,6 млн. грн.), а кредиторська збільшилась на 1,0% (на 51,2 млн. грн.).

У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 93,5% (4894,4 млн. грн.), між суб’єктами господарської діяльності Автономної Республіки Крим та країн-республік колишнього СРСР – 1,1% (58,6 млн. грн.), з суб’єктами господарської діяльності інших країн – 5,4% (284,5 млн. грн.). У структурі дебіторської заборгованості – 96,3% (3449,4 млн. грн.), 1,1% (39,5 млн. грн.), 2,6% (93,2 млн. грн.) відповідно.

Найбільші обсяги кредиторської заборгованості в сумі заборгованості перед суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Автономна Республіка Крим має з Російською Федерацією – 51,1 млн. грн. (87,2%) та Естонією – 5,1 млн. грн. (8,7%).

Найбільша питома вага у загальній сумі кредиторської заборгованості припадає на промисловість – 58,3% (3054,5 млн. грн.), сільське господарство, мисливство та лісове господарство – 11,5% (604,0 млн. грн.), оптову і роздрібну торгівлю – 10,4% (546,4 млн. грн.). Слід зазначити, що 82,5% неплатежів в промисловості спостерігалось у виробництві електроенергії, газу та води (58,4% від загальної суми кредиторської заборгованості по промисловості), харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів (12,2%), машинобудуванні (11,9%).

Протягом листопада 2003р. обсяги кредиторської заборгованості по промисловості збільшились на 2,8%: у виробництві деревини та виробив з деревини – в 2,6 раза, у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – на 14,2%, виробництві інших неметалевих мінеральних виробів – 10,7%, а зменшення заборгованості спостерігалось у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 39,1%, металургії та обробленні металу – на 31,6%.

Найбільша сума дебіторської заборгованості припадає на підприємства колективної – 82,2% та державної (без комунальної) – 9,2% форм власності; кредиторської – 81,5% та 10,2% відповідно.

Протягом листопада 2003р. спостерігалось незначне зменшення простроченої дебіторської та збільшення кредиторської заборгованості. Її частка в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 19,0%, кредиторської – 22,6%.

В основному прострочені платежі мали місце за розрахунками за товари (роботи, послуги) – 76,7% внутрішньої простроченої дебіторської та 53,9% внутрішньої простроченої кредиторської заборгованості.

В структурі дебіторської та кредиторської заборгованості між підприємствами України борги кримським підприємствам за товари (роботи, послуги) складають 2153,1 млн. грн. (62,4% внутрішньої дебіторської заборгованості), а постачальникам не сплачено 3039,8 млн. грн. (62,1% внутрішньої кредиторської заборгованості).

Сума несплат суб’єктів господарської діяльності по платежах до бюджету на 1 грудня 2003р. становила 243,2 млн. грн. (5,0% внутрішньої заборгованості), з неї 44,8% – прострочена заборгованість

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні доходи населення (за попередніми даними) за січень–вересень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 12,3%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 9,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 4,4%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за січень-вересень 2003р. становили 1891,1 грн. проти 1716,8 грн. за відповідний період 2002р.

Витрати населення на придбання товарів та послуг порівняно з січнем-вереснем попереднього року збільшились на 18,2%, приріст вкладів у комерційних банках та заощаджень в цінних паперах склав 324,8 млн. грн.

Cклад доходів та витрат населення за січень–вересень 2003р. характеризується такими даними:

Січень–вересень 2003р.

Січень–вересень

2003р.

У %

до січня–вересня 2002р.

Тис. грн.

У % до

Підсумку

Доходи

5293383

100,0

112,3

у тому числі

заробітна плата

2363851

44,7

114,0

доходи від власності, одержані

93924

1,8

93,8

прибуток та змішаний доход

729505

13,8

111,4

соціальні допомоги та інші одержані

поточні трансферти

2106103

39,8

111,6

У тому числі

соціальні допомоги

1019735

19,3

105,7

інші поточні трансферти

35259

0,7

89,8

соціальні трансферти в натурі

1051109

19,9

118,9

Витрати та заощадження

5293383

100,0

112,3

У тому числі

придбання товарів та послуг

5267496

99,5

118,2

Доходи від власності, сплачені

21499

0,4

230,3

поточні податки на доходи, майно,

та інші сплачені поточні трансферти

412880

7,8

120,4

У тому числі

поточні податки на доходи, майно тощо

333618

6,3

120,7

внески на соціальне страхування

53244

1,0

117,4

інші поточні трансферти

26018

0,5

123,0

нагромадження е фінансових активів

30356

0,6

55,1

приріст фінансових активів

-438848

-8,3

Х

Наявний доход

3807895

Х

Х

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (без урахування статистично малих підприємств) у листопаді 2003р. склала 463,78 грн., що на 27,1% перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатніх осіб (365 грн.) та у 2,5 раза – рівень мінімальної заробітної плати (185 грн.). Порівняно з листопадом 2002р. заробітна плата зросла на 23,3%. Відбулось збільшення нарахувань за одну оплачену годину порівняно з попереднім місяцем (на 10,6%), які у звітному місяці становили 3,12 грн.

За січень-листопад 2003р. розмір номінальної середньомісячної заробітної плати склав 426,05 грн., що на 20,7% більше, ніж за відповідний період 2002р.

Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати

У 2002 – 2003 рр.

Зниження розміру середньомісячної заробітної плати у листопаді порівняно з жовтнем 2003р. відбулось майже на усіх підприємствах республіки, крім підприємств рибного господарства, установ охорони здоров’я та соціальної допомоги, державного управління та підприємств транспорту. Рівень оплати праці у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві зменшився на 11,0%, будівництві – на 6,3%.

Середній рівень по економіці перевищує заробітна плата працівників транспорту – в 1,6 раза, працівників установ фінансової діяльності - в 1,5 раза. Як і раніше, найбільший рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах по видобуванню енергетичних матеріалів.

Найменш оплачуваними залишаються працівники текстильної промисловості і пошиття одягу та сільського господарства, мисливства та лісового господарства. Рівень оплати праці на підприємствах зазначених видів діяльності не перевищував відповідно 47,8% та 60,6% від середнього рівня по економіці.

Тенденції щодо змін розміру номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності характеризують наведені дані.

Нараховано в розрахунку на одного штатного працівника

за листопад

Грн.

У % до

За одну оплачену годину

Жовтня

2003р.

Листопада 2002р.

Середнього рівня по економіці

Грн.

У % до жовтня

Всього

463,78

98,4

123,3

100,0

3,12

110,6

Сільське господарство

та мисливство

278,89

88,5

129,6

60,1

1,83

101,7

Лісове господарство

396,72

110,1

132,1

85,5

2,49

122,7

Рибне господарство

561,82

160,2

186,8

121,1

3,89

187,0

Добувна, обробна промисловість та виробництво електроенергії, газу і води

555,62

93,8

120,2

119,8

3,69

106,3

Будівництво

442,07

93,7

114,2

95,3

3,06

110,1

Оптова та роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з ремонту)

357,57

94,4

106,9

77,1

2,49

108,3

Роздрібна торгівля

побутовими товарами

325,20

98,7

119,1

70,1

2,31

111,6

Готелі і ресторани

349,74

83,7

108,4

75,4

2,49

99,6

Транспорт і зв’язок

743,90

102,2

119,7

160,4

4,84

112,0

Наземний

493,42

96,6

129,5

106,4

3,31

105,4

Водний

592,02

95,6

130,5

127,7

3,84

98,7

Авіаційний

615,60

106,1

110,8

132,7

4,06

114,4

Допоміжні транспортні

послуги

941,19

99,5

116,9

202,9

5,98

108,1

Пошта і зв’язок

615,60

117,5

117,3

132,7

4,07

132,1

Фінансова діяльність

705,76

91,3

93,2

152,2

4,56

104,1

Операції з нерухомістю, здавання під найм та

Послуги користувачам

521,54

95,9

121,8

112,5

3,30

106,5

Дослідження і розробки

411,37

88,1

121,6

88,7

2,71

100,7

Державне управління

626,99

103,6

108,8

135,2

4,04

118,1

Освіта

387,89

99,9

134,8

83,6

3,05

110,5

Охорона здоров’я та

Соціальна допомога

379,39

104,5

135,9

81,8

2,41

114,8

Колективні, громадські та особисті послуги

334,58

98,4

122,1

72,1

2,31

109,0

Діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

335,63

100,0

126,6

72,4

2,38

111,7

Примітка: Дані наведено без урахування статистично малих підприємств.

Слід зазначити, що можливість працювати встановлений робочий час усім працівникам дозволила б відповідно збільшити розмір їхньої заробітної плати. Зокрема, рівень оплати праці одного працівника, зайнятого у листопаді повний робочий час, на 5,9%, або на 27,40 грн. був вищий, ніж в середньому на одного штатного працівника, у промисловості – відповідно на 8,1%, або на 44,85 грн.

Реальна заробітна плата у листопаді 2003р. порівняно з жовтнем 2003р. зменшилась на 3,0%, а за останні 12 місяців зросла в середньому на 11,5%. У січні–листопаді 2003р. порівняно з відповідним періодом попереднього року реальна заробітна плата збільшилась на 12,5%.

Динаміку купівельної спроможності номінальної заробітної плати за останні два роки наведено у таблиці.

Індекс реальної заробітної плати, у %

2002р.

2003р.

До попереднього місяця

Січень

79,5

85,6

Лютий

102,9

96,1

Березень

109,6

103,1

Квітень

97,8

99,1

Травень

103,0

103,7

Червень

108,4

110,5

Липень

108,2

105,3

Серпень

98,8

99,9

Вересень

100,4

103,5

Жовтень

98,9

98,4

Листопад

98,9

97,0

До відповідного місяця попереднього року

Січень

115,3

123,2

Лютий

116,8

115,0

Березень

122,1

108,2

Квітень

114,3

109,7

Травень

116,1

110,5

Червень

117,9

112,6

Липень

119,1

109,6

Серпень

118,4

110,8

Вересень

120,7

114,2

Жовтень

118,1

113,7

Листопад

117,1

111,5

До відповідного періоду попереднього року

Січень-лютий

115,9

119,0

Січень-березень

118,1

115,2

Січень-квітень

117,1

113,7

Січень-травень

116,9

113,1

Січень-червень

117,1

113,0

Січень-липень

117,4

112,4

Січень-серпень

117,5

112,2

Січень-вересень

117,9

112,4

Січень-жовтень

118,0

112,6

Січень-листопад

117,9

112,5

Сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2003 року зменшилась на 9,8%, а за листопад збільшилась на 3,7% і на 1 грудня 2003р. склала 77750,4 тис. грн. Порівняно з відповідною датою минулого року скорочення обсягу боргу склало 10,1%. Слід зазначити, що у загальній сумі заборгованості не враховано 6327,3 тис. грн. по тих підприємствах (установах, організаціях), які призупинили діяльність у 2002р. і раніше, а також по тих, які знаходяться в стадії ліквідації і на протязі тривалого часу не надавали статистичну звітність.

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати

У 2002-2003 рр.


(на 1 число відповідного місяця)

Загалом сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2003 р. склала 40,5% середньомісячного фонду оплати праці, нарахованого у січні–листопаді звітного року.

Впродовж останніх 11 місяців сума боргу значно зменшилась на підприємствах добувної промисловості (на 66,8%), авіаційного транспорту (на 59,0%), в установах державного управління (на 58,1%), охорони здоров’я і соціальної допомоги (на 55,4%), на підприємствах будівництва (на 43,7%), на підприємствах по виробництву електроенергії, газу та води (на 29,7%), оптової та роздрібної торгівлі (на 28,9%), сільського господарства (на 16,0%). Збільшилась заборгованість із виплати заробітної плати в установах освіти (в 34,1 раза), обслуговуванні готелів та ресторанів (в 2,8 раза), на підприємствах, які надають допоміжні транспортні послуги (в 2 раза), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам (на 27,5%), рибного господарства (на 21,0%).

Протягом листопада заборгованість із виплати заробітної плати зросла на підприємствах усіх сфер економіки, крім будівництва, добувної промисловості, наземного транспорту, установ державного управління, охорони здоров’я і соціальної допомоги, де відмічено її зниження на 0,8–18,1%. Найбільш суттєво вона збільшилась у працівників авіаційного транспорту та освіти (в 1,3 раза).

За останній рік майже не змінилась ситуація у розподілі загальної суми заборгованості за формами власності – 79,1% цієї суми не виплачено підприємствами недержавних форм власності (включаючи комунальну), в основному відкритими акціонерними товариствами (25099,6 тис. грн.).

У листопаді 2003р. зафіксовано зростання заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок недофінансування із бюджетів усіх рівнів. За місяц її сума збільшилась на 1,0% і становила на 1 грудня 2003р. 188,5 тис. грн., з яких 95,2 тис. грн. не виплачено за рахунок місцевого бюджету: працівникам установ освіти, державного управління, підприємств, які надають колективні, громадські і особисті послуги.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату за останні 12 місяців, скоротилась на 42,2% і станом на 1 грудня 2003р. становила 52,3 тис. осіб. При цьому кожному з них не виплачено в середньому 1181,21 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці більше, ніж за 2 місяця. Найвищий цей показник у працівників рибного господарства (4909,01 грн.), державного управління (1804,63 грн.), промисловості (1482,63 грн.), будівництва (1403,15 грн.), готелів і ресторанів (1196,02 грн.).

Скорочується і тривалість невиплати заробітної плати. Кількість працівників, які не отримали заробітну плату понад 6 місяців, скоротилась на 19,5% (з 19,5 тис. осіб у листопаді 2002р. до 15,7 тис. осіб у листопаді 2003р.). У сільському господарстві кількість таких працівників за відповідний період скоротилась на 42,7%, у будівництві - на 0,7%.

Тривалість та розмір заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих видів діяльності наведено у таблиці.

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну

Плату на 01.12.2003р.

Сума

боргу в середньому

На одного працівника, грн.

Осіб

У % до загальної кіль-кості праців-ників

У т. ч. за тривалістю місяців, у %

До 3

Від 3 до 6

Понад 6

Всього

52273

12,3

51,8

18,2

30,0

1181,21

Промисловість

14194

19,1

44,7

12,8

42,5

1482,63

Сільське

господарство

21682

36,5

55,2

19,3

25,5

781,80

Будівництво

3044

17,7

40,0

27,7

32,3

1403,15

Транспорт

І зв’язок

3339

7,7

53,5

36,6

9,9

704,28

Охорона здоров’я та соціальна

Допомога

562

0,8

87,9

6,2

5,9

409,25

Освіта

178

0,3

93,3

6,7

-

495,51