Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 4)

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 4)

7.6. Використання фонду робочого часу працівників пРомисловоЇ

діяльності у 2007 РОці

В середньому на одного штатного працівника, годин

Фонд робо-чого часу (явки та неявки)

Відпрацьовано

Втрати робо-чого часу

Неявки з поважних причин

Всього

У % до фонду робо-чого часу

Всього

Щорічні від-пустки (основні та додат-кові)

Тимча-сова непра-цездат-ність

Навчальні відпустки та інші неявки передба-чені законом

Промисловість

2017

1754

86,9

46

217

141

60

16

Добувна промисловість

2061

1848

89,7

13

200

130

54

16

добування паливно - енергетичних корисних копалин

2091

1843

88,1

11

237

158

40

40

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2045

1852

90,5

13

181

115

62

3

Переробна промисловість

2011

1727

85,9

63

221

140

65

16

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

2021

1793

88,7

40

188

122

57

9

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1938

1566

80,8

187

185

128

56

1

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших материалів

1898

1697

89,4

35

166

133

31

2

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1985

1762

88,8

31

191

137

44

10

хімічне виробництво

1987

1710

86,1

20

257

162

62

33

виробництво гумових та пластмасових виробів

2010

1659

82,5

113

238

166

50

23

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2074

1818

87,7

33

223

148

64

11

металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів

2031

1746

86,0

55

230

133

79

17

виробництво машин та

устатковання

1983

1703

85,9

77

203

129

62

12

виробництво електричного, електронного і оптичного устатковання

1982

1649

83,2

88

246

145

90

11

виробництво транспортних засобів і устатковання

2031

1636

80,5

168

227

140

76

12

інші галузі промисловости

1960

1752

89,4

33

174

135

38

1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2026

1800

88,9

13

212

146

50

16

7.7. Втрати робочого часу Працівників За видаМи Економічної дІяльності

За 2007 РІк

В середньому на одного штатного працівника

Невідпра-цьовано, годин

У тому числі, у %

Неявки з дозволу адміні-страції

Відпустки за ініці-ативою адміні-страції

Неявки внаслідок переведення на скоро-чений робочий день, тиждень

Інші причини

Всього

30

38,7

5,0

48,3

8,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

80

26,5

8,1

61,8

3,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

34

45,8

53,7

0,4

Рибальство, рибництво

93

12,3

3,9

77,7

6,1

Промисловість

46

44,5

4,9

34,9

15,7

Будівництво

45

52,5

8,4

30,1

8,9

Торговля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

17

21,2

0,2

68,8

9,8

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

22

20,4

0,4

71,0

8,3

Діяльність готелів і ресторанів

50

25,6

0,1

73,6

0,6

Діяльність транспорту і зв’язку

34

33,2

3,5

51,7

11,6

наземного транспорту

81

16,5

3,1

77,0

3,4

водного транспорту

25

47,2

51,3

1,5

авіаційного транспорту

26

100,0

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

31

45,3

4,2

30,0

20,4

пошта і зв’язок

4

90,6

8,7

0,7

Фінансова діяльність

3

93,4

1,4

4,7

0,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

37

30,5

1,8

64,3

3,4

Державне управління

3

99,0

1,0

Освіта

3

87,6

11,2

1,2

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

13

68,9

1,7

28,6

0,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

22

26,4

0,9

67,1

5,6

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

8

60,9

17,1

22,0

7.8. Втрати робочого часу працівників промисловоЇ діяльності

у 2007 РОці

В середньому на одного штатного працівника

Невідпра-цьовано, годин

У тому числі, у %

Неявки з дозволу адміні-страції

Відпустки за ініціативою адмініст-рації

Неявки внаслідок переведення на скорочений робочий день, тиждень

Інші причини

Промисловість

46

44,5

4,9

34,9

15,7

Добувна промисловість

13

89,8

0,5

9,8

добування паливно - енергетичних корисних копалин

11

99,9

0,1

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

13

85,1

0,7

14,2

Переробна промисловість

63

43,4

5,4

34,4

16,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

40

52,8

5,1

34,7

7,3

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

187

23,3

76,5

0,2

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших материалів

35

36,5

62,3

1,2

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

31

56,9

10,1

11,5

21,5

хімічне виробництво

20

96,7

1,1

2,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

113

43,5

20,0

36,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

33

60,2

21,2

18,6

металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів

55

54,4

9,4

23,1

13,1

виробництво машин та

устатковання

77

44,1

30,6

14,8

10,5

виробництво електричного, електронного і оптичного устатковання

88

71,3

8,9

16,0

3,8

виробництво транспортних засобів і устатковання

168

15,6

0,5

55,5

28,4

інші галузі промисловости

33

31,6

48,3

7,6

12,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

13

50,5

43,7

5,8

7.9. Тривалість відпустки працівників За видаМи економічної діяльності

Кількість штатних працівників, які знаходились у щорічних відпустках

Середня тривалість відпустки одного працівника, годин

Всього, осіб

У % до середньо-облікової кількості працівників галузі

2006

2007

2006

2007

Всього

339220

341566

84,2

176

175

Сільське господарство,

Мисливство та пов’язані з ними послуги

33478

32209

81,9

174

173

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

575

653

69,0

213

204

Рибальство, рибництво

718

610

66,3

204

197

Промисловість

59904

59165

85,5

166

165

Будівництво

14032

16443

74,7

156

156

Торговля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

14274

14802

60,2

145

143

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

7482

7480

66,8

148

148

Діяльність готелів і ресторанів

6403

6689

67,7

151

150

Діяльність транспорту і зв’язку

37310

37496

89,7

179

172

наземного транспорту

7073

6702

80,8

170

167

водного транспорту

700

546

70,6

173

219

авіаційного транспорту

315

237

87,8

191

233

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

19597

20685

91,7

173

180

пошта і зв’язок

9625

9326

94,0

157

153

Фінансова діяльність

6753

7246

77,3

138

142

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

16633

16886

82,5

182

167

дослідження і розробки

4045

3997

89,1

194

182

Державне управління

19562

19938

90,6

189

189

Освіта

54616

54949

92,9

195

195

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

60385

59967

87,7

185

189

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

14577

14513

82,9

168

167

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

11390

7638

85,4

172

172

7.10. Тривалість відпустки працівників У ПромисловоЇ діяльності

Кількість штатних працівників, які знаходились у щорічних відпустках

Середня тривалість відпустки одного працівника,

Годин

Всього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості працівників галузі

2006

2007

2006

2007

Промисловість

59904

59165

85,5

166

165

Добувна промисловість

1713

1903

82,3

180

158

добування паливно - енергетичних корисних копалин

691

770

95,5

157

165

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

1022

1133

75,3

195

153

Переробна промисловість

39870

38874

85,7

166

163

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

11495

10192

78,4

167

155

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

375

389

90,5

168

141

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших материалів

101

70

87,5

152

152

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

693

631

80,7

176

169

хімічне виробництво

8728

9107

95,4

165

170

виробництво гумових та пластмасових виробів

1526

1639

93,2

172

178

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2708

3300

85,7

177

172

металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів

1975

1930

85,7

159

155

виробництво машин та

устатковання

2350

2260

80,0

160

161

виробництво електричного, електронного і оптичного устатковання

4183

3874

89,5

154

161

виробництво транспортних засобів і устатковання

5154

5134

86,8

169

161

інші галузі промисловости

582

348

62,1

174

217

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

18321

18388

85,5

166

170

7.11. Тимчасова непрацездатність працівників За видаМи економічної

Діяльності

Кількість штатних працівників, які були відсутні на роботі через хворобу

Середня тривалість відсутності одного працівника,

Годин

Всього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості штатних працівників

2006

2007

2006

2007

ВСього

172674

181199

44,7

101

99

Сільське господарство,

Мисливство та пов’язані з ними послуги

17397

17917

45,6

101

95

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

191

303

32,0

147

109

Рибальство, рибництво

454

365

39,7

86

104

Промисловість

38170

38189

55,2

107

109

Будівництво

8850

9413

42,8

100

100

Торговля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5226

5353

21,8

92

93

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

2826

2887

25,8

92

96

Діяльність готелів і ресторанів

3554

3006

30,4

88

92

Діяльність транспорту і зв’язку

20484

21963

52,5

119

110

наземного транспорту

3744

3590

43,3

113

106

водного транспорту

316

305

39,5

159

109

авіаційного транспорту

65

104

38,5

111

51

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

11709

13086

58,0

125

116

пошта і зв’язок

4650

4878

49,1

104

98

Фінансова діяльність

3318

3953

42,2

102

114

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

7691

8365

40,9

103

98

дослідження і розробки

1811

2004

44,7

92

94

Державне управління

9212

10006

45,5

118

111

Освіта

22828

26453

44,7

75

75

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

30117

30823

45,1

99

100

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

5182

5090

29,1

96

98

7.12. Тимчасова непрацездатність працівників У промисловоЇ діяльності

Кількість штатних працівників, які були відсутні на роботі через хворобу

Середня тривалість відсутності одного працівника,

Годин

Всього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості штатних працівників

2006

2007

2006

2007

Промисловість

38170

38189

55,2

107

109

Добувна промисловість

973

1217

52,7

94

103

добування паливно - енергетичних корисних копалин

334

360

44,7

80

89

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

639

857

56,9

102

109

Переробна промисловість

25928

26262

57,9

113

112

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

7877

6818

52,5

101

110

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

250

276

64,2

85

88

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших материалів

40

45

56,3

87

55

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

275

267

34,1

107

130

хімічне виробництво

4945

5352

56,0

116

111

виробництво гумових та пластмасових виробів

1028

1168

66,4

98

75

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2120

2358

61,2

100

105

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1117

1151

51,1

133

154

виробництво машин та

устатковання

1703

1625

57,5

96

107

виробництво електричного, електронного і оптичного устатковання

3135

3245

75,0

135

120

виробництво транспортних засобів і устатковання

3220

3794

64,2

135

118

інші галузі промисловости

218

163

29,1

119

132

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

11269

10710

49,8

96

101

подпись: кількість працівників  8.1. середньорічна кількість штатних працівників за регіонами 8.2. середньорічна кількість штатних працівників органів управління 8.3. середньорічна кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 8.4. середньорічна кількість штатних працівників  у промислової діяльності 8.5. середньооблікова кількість працівників за видами  економічної діяльності у 2007 році 8.6. середньооблікова кількість працівників  у промислової діяльності у 2007 році      розділ 8
8.1. Середньорічна кількість штатних працівників за регіонами*

(тис. осіб)

2003

2004

2005

2006

2007

АР Крим

436,3

413,8

407,9

403,3

405,5

М. Сімферополь

124,9

125,6

127,2

130,1

132,5

М. Алушта

10,8

11,0

11,1

11,1

11,0

М. Армянськ

8,1

7,8

7,9

7,8

7,7

М. Джанкой

10,8

10,2

11,5

11,2

10,9

М. Євпатория

24,9

25,1

25,3

25,7

25,5

М. Керч

35,1

33,0

31,1

30,0

30,0

М. Красноперекопськ

9,7

9,1

9,2

10,0

10,0

М. Саки

6,3

6,2

7,3

7,6

8,2

М. Судак

6,4

6,3

6,5

6,4

6,3

М. Феодосія

22,7

21,8

21,3

20,7

20,5

М. Ялта

36,9

34,4

33,5

33,3

34,5

Райони

Бахчисарайський

15,7

14,1

13,8

13,6

14,1

Білогірський

8,8

7,8

7,3

6,8

6,6

Джанкойський

13,3

11,5

9,1

8,0

7,6

Кіровський

6,6

5,3

5,1

4,9

5,0

Красногвардійський

14,0

13,7

14,4

15,0

15,3

Красноперекопський

5,1

4,4

4,2

3,1

2,6

Ленінський

9,5

8,2

7,8

7,2

7,1

Нижньогірський

9,4

7,7

6,9

6,4

6,3

Первомайський

6,8

5,9

5,6

5,2

4,8

Роздольненський

6,6

5,8

5,4

5,1

5,0

Сакський

10,3

8,2

6,2

5,6

5,8

Сімферопольський

19,0

18,6

18,3

17,3

17,3

Совєтський

6,2

4,9

4,5

4,4

4,3

Чорноморський

8,0

7,4

7,1

6,8

6,6

­­­­­­­­­­­­­­____________________________

* Див. методологічні пояснення до розділу.

8.2. Середньорічна кількість штатних працівників органів управління

Осіб

Питома вага у

Загальній кількості, у %

2003

29098

6,7

2004

20676

5,0

2005

21435

5,3

2006

21816

5,4

2007

22014

5,4

8.3. Середньорічна кількість штатних працівників за видами

економічної діяльності

(осіб)

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

436086

413818

407865

403334

405509

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

63573

51731

46032

41372

39316

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1236

1241

1169

913

947

Рибальство, рибництво

3775

1899

1199

989

920

Промисловість

75000

73341

71672

69546

69175

Будівництво

17587

18393

19315

20409

22002

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

20516

21138

22614

23443

24581

з них роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

11233

10983

10953

10575

11194

Діяльність готелів та ресторанів

8720

9369

10023

9890

9880

Діяльність транспорту та зв‘язку

43956

42745

41913

42176

41815

наземного транспорту

10511

9789

9099

8738

8298

водного транспорту

854

823

812

816

773

авіаційного транспорту

775

697

340

325

270

додаткові транспортні послуги

та допоміжні операції

21137

20751

21061

21847

22548

пошта і зв’язок

10679

10685

10601

10450

9926

Фінансова діяльність

6060

6747

7310

8182

9370

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

Надання послуг підприємцям

19595

19347

20037

20213

20456

Державне управління

29098

20676

21435

21816

22014

Освіта

58236

58845

59246

59089

59146

Охорона здоров’я

Та надання соціальної допомоги

69810

69844

68737

67454

68382

Надання комунальнних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

18924

18502

17163

17842

17505

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

12640

12498

12667

13705

13388


8.4. Середньорічна кількість штатних працівників У промислової

діяльності

(осіб)

2003

2004

2005

2006

2007

Промисловість

75000

73341

71672

69546

69175

Добувна промисловість

1996

1986

1987

2057

2311

добування паливно - енергетичних корисних копалин

634

662

717

744

806

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

1362

1324

1270

1313

1505

Переробна промисловість

51785

49855

47988

46560

45352

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

15031

14822

14654

14484

12994

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1153

906

720

519

430

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших материалів

554

285

160

98

80

целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

869

878

825

782

782

хімічне виробництво

9559

9308

9365

9619

9550

виробництво гумових та пластмасових виробів

1579

1661

1829

1782

1759

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

3513

3562

3333

3168

3852

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2033

1893

2324

2287

2251

виробництво машин та устатковання

3327

2977

2763

2798

2824

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

4809

4840

4691

4447

4329

виробництво транспортних засобів та устатковання

8103

7760

6565

5892

5913

інші галузі промисловості

1255

963

759

684

560

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

21219

21500

21697

20929

21512

8.5. Середньооблікова кількість працівників За видаМи Економічної

Діяльності за 2007 РІк

(Осіб)

Середньооблікова кількість штатних працівників

Кількість працівників позаоблікового складу

Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

Усього

У % до 2006 р.

Працюва-ли за тим-часовими догово-рами

Суміс-ники

Усього

У % до середньо-облікової кількості штатних праців-ників

ВСього

405509

100,5

12432

14163

404843

99,8

Сільське господарство, мисливство, та пов’язані з ними послуги

39316

95,0

1157

594

36935

93,9

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

947

103,7

19

8

915

96,6

Рибальство, рибництво

920

93,0

43

11

860

93,5

Промисловість

69175

99,5

2083

982

67426

97,5

Будівництво

22002

107,8

1088

642

22492

102,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

24581

104,9

1451

880

24581

100,0

з них роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

11194

105,9

1121

434

11414

102,0

Діяльність готелів та ресторанів

9880

99,9

502

761

10073

102,0

Діяльність транспорту та зв‘язку

41815

99,1

732

552

40219

96,2

наземного транспорту

8298

95,0

202

234

7841

94,5

водного транспорту

773

94,7

21

5

778

100,6

авіаційного транспорту

270

83,1

4

9

255

94,4

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

22548

103,2

438

252

22019

97,7

пошта і зв’язок

9926

95,0

67

52

9326

94,0

Фінансова діяльність

9370

114,5

609

92

9362

99,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

Надання послуг підприємцям

20456

101,2

1087

790

20495

100,2

з них дослідження та розробки

4487

95,5

203

207

4344

96,8

Державне управління

22014

100,9

816

253

21642

98,3

Освіта

59146

100,1

873

3932

61464

103,9

Охорона здоров’я

Та надання соціальної допомоги

68382

101,4

1085

3252

70814

103,6

Надання комунальнних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

17505

98,1

887

1414

17565

100,3

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

13388

97,7

471

1237

13554

101,2