Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 3)

Одним з показників, що визначає рівень економічного розвитку держави, є стан науки та ефективне використання наукоємної продукції, що базується на передових досягненнях електроніки, обчислювальної техніки та інформатики.

В Автономній Республіці Крим протягом 2007р. у виконанні наукових та науково-технічних робіт брали участь 52 наукові організації, що більше на 10,6%, ніж у попередньому році. За цим показником автономія посідає 8 місце серед регіонів України. В числі наукових організацій 16 відносяться до академічного сектору науки, 30 – до галузевого і 6 – вищі навчальні заклади. Переважна більшість наукових організацій розташована у містах (86,5% від їх загальної кількості), у тому числі близько половини у м. Сімферополь (25 організацій) та у м. Ялта (кожна шоста).

Найбільш активно у 2007р. виконувались наукові та науково-технічні роботи у галузі природних (46,2%) та технічних наук (26,9%). У минулі роки це співвідношення було дещо іншим: у 2000р. сфері природничих наук працювали 45,2%, технічних – третина всіх наукових організацій; у 2006р. – 48,9% та 27,7% відповідно.

Порівняно з 2000р. структура наукових організацій за галузями наук значно змінилась: так, у 2007р. на 26,3% збільшилась кількість організацій природничої галузі, розпочались розробки у сферах педагогічних (2 організації), юридичних (1), політичних (1) та економічних (2) наук.

Підготовкою наукових кадрів в автономії займаються 10 наукових установ, які мають аспірантуру, та 5 – докторантуру.

При вищих навчальних закладах працює 60,0% аспірантур та 80,0% докторантур, при науково-дослідних інститутах відповідно 40,0% та 20,0%.

Останніми роками відзначається зростання чисельності аспірантів. Станом на 1 січня 2008р. їх чисельність становила 572 особи, що на 3,4% більше показника попереднього року, та на 10,6% – 2000р.

Кожний сьомий аспірант навчається в галузі економічних наук, кожний восьмий – філологічних наук, кожний одинадцятий – в галузі технічних наук.

Прийом до аспірантури у 2007р. зменшився проти попереднього року на 5,8% і становив 194 особи. Значне скорочення спостерігалось при вступі на навчання в галузі психологічних наук – в 2,8 раза, технічних – на 54,5% та економічних наук – на 40,5%. Поряд з цим, більше, ніж вдвічі зросло число поступаючи на навчання в галузі сільськогосподарських та на 66,7% – в галузі історичних наук.

Щодо випускників аспірантури, то тут спостерігається тенденція росту. Якщо у 2000р. із аспірантур було випущено 111 аспірантів, у 2006р. – 114, то у 2007р. цей показник становив 127 осіб.

Чисельність докторантів, які навчаються в наукових установах АР Крим, на початок 2008р. становила 22 особи, що на 15,8% більше, ніж у попередньому році та на 69,2% – ніж у 2000р.

В докторантурах автономії 22,7% докторантів обрали для навчання галузь філологічних наук, 18,2% – економічних, 13,6% – педагогічних наук.

Прийом докторантів залишився на рівні 2006р. і становив 9 осіб.

При вступі до докторантур у звітному періоді перевага була віддана навчанню в галузі педагогічних наук (кожний третій з поступаючих) та в галузі фізико-математичних наук – 22,2%.

У 2007р. економіку автономії поповнили 6 випускників докторантур, що вдвічі більше відповідного показника минулого року.

Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є захист дисертаціїї. У звітному періоді було захищено 94 кандидатських та 6 докторських дисертацій, однак тільки 7,1% аспірантів та один з шести докторантів залишили навчальний заклад із захищеною дисертацією.

Абсолютна більшість майбутніх наукових кадрів навчаються в аспірантурах та докторантурах за рахунок державного бюджету, відповідно 82,0% та 95,0% загальної кількості.

Жінки автономії нарівні з чоловіками використовують право на навчання в аспірантурі та докторантурі. Так, за звітний рік їх частка в загальній чисельності аспірантів складала 57,0%, докторантів – 73,0%.

За віковою структурою переважна більшість (85,7%) аспірантів має вік до 30 років, а в числі докторантів навчається половина осіб віком 30-39 років і половина – віком 40 років і старші.

У 2007р. чисельність працівників основної діяльності у наукових організаціях склала 3794 особи. За цим показником АР Крим займає 9 позицію серед регіонів України.

Найбільшу питому вагу серед спеціалістів наукових організацій складають дослідники (37,8% від загального числа), найменшу – техніки (9,9%), кожний четвертий спеціаліст відноситься до категорії допоміжного персоналу.

В цілому по АР Крим у 2007р. чисельність зайнятих в економіці працівників із науковими ступенями склала 2341 особу, з яких 350 докторів наук та 1991 кандидат наук (відповідно більше на 5,4% та 8,7% ніж у 2006р. та на 31,1% та 38,9% - ніж у 2000р.).

Серед працівників наукових організацій, які займаються виконанням наукових та науково-технічних робіт, науковий ступінь доктора наук мали 75 спеціалістів, кандидата наук – 381, або практично кожний п‘ятий з числа відповідно зайнятих в економіці АР Крим.

Загальна чисельність виконавців ННТР у 2007р. зменшилась проти минулого року на 1,6% та склала 2697 осіб. Більше половини з них працювали у галузі природничих наук, кожний четвертий – у галузі технічних наук.

Більшість виконавців досліджень і розробок (57,0%) працювали в організаціях галузевого профілю, 38,7% – в наукових установах академічного профілю та 4,3% - у вищих навчальних закладах.

Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок збільшилась порівняно з 2006р. на 50,6% та склала у звітному періоді 1284,9 грн. Найвищу заробітну плату отримували виконавці ННТР у галузях архітектури і будівництва та економічних наук: відповідно 2056,6 грн. та 2005,9 грн., що в 1,6 раза більше, ніж в середньому по автономії.

Чисельність спеціалістів, які брали участь у виконанні наукових та науково-технічних робіт за сумісництвом практично не змінилась та склала у 2007р. 1697 осіб, з числа яких 142 доктора наук та 646 кандидатів наук, що складає відповідно 40,6% та 32,4% від загального числа зайнятих в економіці АР Крим докторів та кандидатів наук. Переважна більшість (80,8%) сумісників відносяться до категорії дослідників, 5,8% – техніків.

В останні роки обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій невпинно зростав і в 2007р. становив 131413,0 тис. грн. Практично половину обсягів вищезазначених робіт складають науково-дослідні роботи. У 2007р. їх виконано на 64999,8 тис. грн., що в 4,6 раза більше показника 2000р. Науково-технічні розробки підприємств та організацій також збільшились та склали 50501,6 тис. грн. (38,4% загального обсягу ННТР, виконаних власними силами).

У звітному році науковими підприємствами автономії надано науково-технічних послуг на 15911,6 тис. грн., що складає 12,1% в структурі ННТР, виконаних власними силами.

Слід відмітити, що в останні роки найбільші обсяги наукових та науково-технічних робіт виконуються власними силами організацій в галузі технічних та сільськогосподарських наук (у 2007р. – 36,2% та 26,5% загального обсягу відповідно).

Основний обсяг ННТР виконується організаціями галузевого сектору науки, перевага яких зберігається протягом останніх років.

Розподіл обсягів ННТР, виконаних власними силами

Наукових організацій, за секторами наук

Кошти Держбюджету складають переважну частку в фінансуванні науково-технічних робіт (44,3%). Крім того, постійними споживачами науково-технічної продукції залишаються вітчизняні та іноземні замовники, від яких надійшло майже 40% коштів.

Валові витраті проти 2006р. збільшились на 20,9% та склали 131044,3 тис. грн.

Валові витрати на виконання наукових

Та науково-технічних робіт у 2007р., за регіонами

Всього, тис. грн.

У % до 2006р.

Внутрішні витрати, тис. грн.

У % до валових витрат

Зовнішні витрати

У % до валових витрат

Автономна

Республіка Крим

131044,3

120,9

125733,8

95,9

5310,5

4,1

Сiмферополь

49721,0

119,5

44680,4

89,9

5040,6

10,1

Алушта

380,4

119,6

380,4

100,0

Євпаторiя

638,1

51,9

638,1

100,0

Керч

2321,2

101,5

2297,0

99,0

24,2

1,0

Саки

15841,2

99,5

15760,0

99,5

81,2

0,5

Феодосiя

19805,0

187,4

19640,5

99,2

164,5

0,8

Ялта

26729,8

109,7

26729,8

100,0

Бахчисарайський

9374,9

120,8

9374,9

100,0

Красногвардiйський

3150,7

132,9

3150,7

100,0

Сакський

665,8

665,8

100,0

Сiмферопольський

2416,2

119,9

2416,2

100,0

Внутрішні поточні витрати також зросли: у 2007р. вони досягли 120093,0 тис. грн., або 91,6% валових витрат, у тому числі витрати на виконання робіт на замовлення промислових підприємств порівняно з минулим роком зросли в 2 рази.

У структурі внутрішніх поточних витрат половину склали витрати на науково-дослідні роботи.

Розподіл внутрішніх поточних витрат,

За видами робіт

организационная диаграмма

Найбільш витратними у звітному році, як і в попередні періоди, виявились організації природничої та технічної галузей наук (47,9% та 36,6% відповідно).

На наукові дослідження і розробки зі створення або удосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів у 2007р. було витрачено 32125,2 тис. грн., або 26,8% внутрішніх поточних витрат.

Показник середньорічної вартості основних засобів в останні роки має тенденцію до збільшення: якщо у 2000р. він складав 212,3 млн. грн., то в звітному році він досяг 305,6 млн. грн., тобто зріс на 43,9%.

Частка машин та устаткування у сумі вартості основних засобів проти минулого року майже не змінилась та становила 55,0 млн. грн., або 18,0%.

Більше половини основних засобів зосереджено у наукових організаціях галузевого сектору науки, 43,8% – академічного сектору (у 2006р. ці показники були дещо іншими: відповідно 55,5% та 39,8%).

Тенденція до зросту спостерігається і у показниках технічної оснащеності та фондоозброєності працівників.

За показником фондоозброєності у 2007р. лідирують Бахчисарайський район (225,7 тис. грн.), міста Ялта та Феодосія (відповідно 142,3 та 125,8 тис. грн.). В цілому по АР Крим фондоозброєність відносно 2000р. зросла більш, ніж вдвічі.

Технічна оснащеність у розрахунку на 1 працівника середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу зросла порівняно з 2006р. на 11,1%. Найвищий її показник спостерігається у Бахчисарайському районі та м. Євпаторія (46,0 тис. грн. та 31,5 тис. грн. відповідно).

Загальна площа власних приміщень у 2007р. зросла проти минулого року на 7,9% та склала 304,5 тис. м2, з яких було здано в оренду 22,5 тис. м2 (7,4%), що менше, ніж у минулому році на 6,3%.

Забезпеченість 1 працівника основної діяльності виробничими площами, без урахування зданих в оренду, значно зросла: з 67 м2 у 2000р. до 103 м2 у 2007р.

Обсяг виробленої продукції в розрахунку на одиницю вартості виробничих засобів (фондовіддача) порівняно з 2006р. не змінився та склав 0,4 тис. грн. Показник фондоємності зменшився на 15,4% та становив 2,2 тис. грн.

Структура ННТР, виконуваних у 2007р.,

За створенням нових видів

(у відсотках)

1 – виробів 2 – технологій 3 – матеріалів

4 – сортів рослин та порід тварин

5 – методів та теорій 6 – інші роботи

Науковими організаціями автономії протягом 2007р. виконувалось 1545 робіт, що в 2 рази менше, ніж у минулому році, у тому числі на 25,7% зменшилась кількість робіт зі створення нових видів техніки і технологій. Однак, не дивлячись на різке зниження кількості виконуваних робіт, частка у них розробок, в яких використано винаходи зросла у 4,4 раза порівняно з 2006р. та у 7,3 раза – проти 2000р.

Частка новітніх технологій у загальній кількості робіт склала у звітному році 19,4%, або 299 одиниць, майже половина з яких були ресурсозберігаючими.

Половину виконуваних у 2007р. робіт було впроваджено у виробництво, з них 24,4% – нові технології, 14,2% – методи та теорії, 9,6% – нові вироби.

Кількість впроваджених наукових та науково-технічних робіт у 2007р.,

За регіонами

(одиниць)

Всього

У тому числі зі створення нових видів

Виро-бів

Техно-логій

Мате-ріалів

Сортів рослин та порід тварин

Методів та теорій

Автономна

Республіка Крим

773

74

189

3

49

110

Сiмферополь

454

56

99

3

14

105

Алушта

36

Євпаторiя

6

3

3

Керч

85

Саки

8

7

1

Феодосiя

9

4

Ялта

144

17

60

25

2

Бахчисарайський

5

Красногвардiйський

18

1

11

6

Сiмферопольський

8

5

3

У 2007р. кількість робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки зменшилась на 14,4%, але їх частка у загальній кількості виконуваних робіт зросла на 7,7 в. п.

Публікаційна активність науковців АР Крим продовжує зростати. Кількість друкованих робіт проти 2006р. зросла на 17,6%, проти 2000р. – у 7 разів та становила 7317 робіт, в числі яких переважну більшість (71,6%) складають статті у наукових фахових журналах, 4,2% – підручники та навчальні посібники. Завдяки цьому кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця поступово зростає: з 2,3 робіт у 2006р. до 2,7 робіт у 2007р.

У звітному році на території України було подано 222 заявки на видачу охоронних документів (більше минулорічного показника на 32,1%), з них отримано 84,7%. Із загальної кількості отриманих охоронних документів 27,7% отримано на сорти рослин, п’ята частка – на винаходи.

Патентно-ліцензійна діяльність наукових організацій

(одиниць)

В Україні

В інших країнах світу

Подано заявок на видачу охоронних документів

З них

Отримано охоронних документів

Подано заявок на видачу охоронних документів

Отримано охоронних документів

На винаходи

На сорти рослин

2006

168

48

23

153

15

4

2007

222

42

56

188

9

2

В останні роки все більш активними стають міжнародні відносини науковців автономії із закордонними колегами. У 2007р. було проведено 112 міжнародних конференцій, що майже в 2 рази більше показника 2000р. За кордон у звітному році виїжджали 155 наукових працівників, з яких більше половини (54,2%) – для проведення наукових досліджень, 38,7% – з метою стажування, навчання або підвищення кваліфікації. Для участі у міжнародних семінарах та конференціях відбулось 236 виїздів наукових працівників АР Крим за межі України.

Для здійснення наукової та науково-технічної діяльності міжнародними фондами у 2007р. було виділено 103 гранта, 70,9% з яких – індивідуальні. Протягом року грантом скористались 92 наукових співробітника, тобто у 1,5 раза більше, ніж в минулому році.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

2 В усіх розділах при формуванні інформації за секторами науки:

• до Академічного сектору Включаються дані організацій, підпорядкованих Національній академії наук України, Українській академії аграрних наук, Академіям медичних, педагогічних та правових наук України, а також галузевим академіям: Українській екологічній академії наук, Українській академії архітектури, Академії інженерних наук України, Академії наук вищої школи України, Українській академії економічної кібернетики, Міжнародній академії комп’ютерних наук та систем, Міжнародній академії біоенерготехнологій;

• до Галузевого сектору Віднесені дані організацій різних галузей промисловості, які виконують наукові та науково-технічні роботи;

• до Сектору вищої освіти включені дані вищих навчальних закладів, які мають спеціалізовані підрозділи (науково-дослідні частини, науково-дослідні лабораторії тощо), а також які виконують науково-технічні роботи на кафедрах;

• до Заводського сектору Входять дані науково-дослідних та конструкторських підрозділів на промислових підприємствах.

2 Персонал, зайнятий основною (науковою та науково-технічною) діяльністю – це працівники самостійних науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних організацій або тих, що перебувають на балансі підприємства, а також працівники лабораторій, зайнятих на дослідних, експериментальних і науково-дослідних роботах.

2 Чисельність працівників основної діяльності – це загальна чисельність працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005, затверджена наказом Держстандарту України від 26 грудня 2005 року №375) класифікується за кодом 73.

При розподілі працівників наукових організацій За категоріями персоналу:

• до категорії “дослідники” віднесені наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки); дослідники, як правило, мають повну вищу освіту;

• до категорії “техніки” віднесені працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючі технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп’ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо); техніки можуть мати як повну вищу, так ібазову чи неповну вищу освіту;

• до категорії “допоміжний персонал” віднесені працівники, які виконують допоміжні функції, пов’язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи початкової вищої освіти;

• у категорії “інші” враховуються працівники, які виконують функції загального характеру, пов’язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівники, які зайняті переважно наданням науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності, що не пов’язані з науковими дослідженнями та розробками.

W до Виконавців слід відносити дослідників, техніків та допоміжний персонал; до Фахівців (або науковців) – дослідників та техніків.

2 Обсяг фінансування Внутрішніх витрат організації на виконання наукових та науково-технічних робіт – це сума її власних коштів і коштів, що отримані нею від інших організацій незалежно від приналежності їх до секторів діяльності.

2 Обсяг наукових та науково-технічних робіт – це сума вартості всіх виконуваних робіт з початку року власними силами наукових організацій за прямими договорами без податку на додану вартість (без урахування робіт, виконаних співвиконавцями). При цьому обсяг робіт, що фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за договірними роботами – на основі акту здавання-приймання. Якщо робота не була закінчена, врахована та її частина, що була виконана у звітному періоді як проміжний етап (її вартість оцінюється за витратами на її виконання).

2 Внутрішні поточні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – це сума внутрішніх поточних витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації з початку звітного року без урахування капітальних витрат. До витрат включають витрати на оплату праці працівників (уключаючи сумісників), які виконували роботи за видом діяльності, код якої за КВЕД 73; відрахування на соціальні заходи за встановленими законодавством нормами; матеріальні витрати на придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устаткування, необхідного для виконання конкретної теми, уключаючи витратв на його проектування, транспортування і встановлення; інші матеріальні витрати (вартість придбання сировини і матеріалів, комплектувальних виробів, напівфабрикатів, палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми організаціями, утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які надійшли, у межах норм природних утрат) та інші поточні витрати. Вартість ННТР, які виконувались сторонніми організаціями за договорами з організаціею-респондентом (об’єктом статистичного спостереження), не врахована.

2 Фундаментальні дослідження – це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Вони можуть закінчуватися рекомендаціями щодо постановки прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

2 Прикладні дослідження – це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше.

2 Науково-технічні розробки – Це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. м Ці роботи можуть бути також прямовані на значне вдосконалення об’єктів, що вже існують. До складу Розробок включені проектно-конструкторські і технологічні роботи; роботи по створенню дослідних зразків (партій) виробів (продукції), їх випробування, що повинно надалі знайти відображення в технічній документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення продукту чи процесу в їх відповідності до функціональних та економічних вимог та готовності до передання у виробництво; а також певні види проектних робіт для будівництва.

2 До Науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню ННТР у виробництво, та інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

2 До Інших робіт належить допоміжна діяльність, пов’язана з основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для його підтримання.

2 Середньорічна вартість основних засобів Науково-дослідної (конструкторської) діяльності визначається як частка від ділення на 12 суми, що одержана від складання половини вартості основних засобів на перше січня звітного року, половини їх вартості на перше січня наступного за звітним року та вартості основних засобів на перше число всіх місяців звітного року.

2 ФондовіддачаУзагальнюючий показник використання основних засобів, який виражає відношення результату виробничої діяльності (обсягу продукції) до середньорічної вартості основних засобів. Фондовіддача показує кількість виробленої продукції в розрахунку на одиницю виробничих засобів.

2 Фондоємність – обернена до фондовіддачі величина.