Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 3)

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 3)

 

7.8. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт

За секторами науки

(одиниць)

Всього

Ро-біт

У тому числi зi створення нових видiв

Виробів

Технологiй

Мате-рiалiв

Сортiв

Рос-лин та порiд

Тва-рин

Мето-дiв, тео-рiй

Іншi

Всьо-го

В т. ч. тех-ніки

В яких вико-рис-тано вина-ходи

Всьо-го

З них ресурсозберiгаючих

2000

Всього

692

16

16

11

51

32

4

33

44

544

Академiчний

342

2

2

2

29

17

2

2

18

289

Галузевий

255

1

1

9

22

15

2

31

20

166

Вузiвський

94

6

88

Заводський

1

1

2006

Всього

3053

59

50

18

382

128

7

77

139

2389

Академiчний

340

38

32

9

94

43

1

51

65

91

Галузевий

2320

12

9

230

51

3

25

48

2002

Вузiвський

393

9

9

9

58

34

3

1

26

296

2007

Всього

1545

92

22

80

299

149

24

91

251

788

Академiчний

355

33

16

22

115

53

60

45

102

Галузевий

671

3

2

116

67

20

30

31

471

Вузiвський

519

56

6

56

68

29

4

1

175

215

7.9. Кількість наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки, за регіонами

(одиниць)

Всього

У тому числі зі створення нових видів

Виробів

Техно-логій

Матеріа-лів

Сортів рослин

Та порід тварин

Методів, теорій

2006

Автономна

Республіка Крим

341

15

134

1

28

74

Сiмферополь

124

3

47

1

10

14

Євпаторiя

4

1

3

Керч

13

13

Феодосiя

4

4

Ялта

166

10

63

18

45

Красногвардiйський

22

2

10

Сiмферопольський

8

8

2007

Автономна

Республіка Крим

292

26

116

44

37

Сiмферополь

62

5

25

9

19

Євпаторiя

4

3

1

Керч

Феодосiя

5

5

Ялта

191

20

72

26

12

Красногвардiйський

22

1

11

6

Сiмферопольський

8

5

3

7.10. Обсяги наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, за регіонами

(тис. грн.)

Всього

У тому числі з пріоритетними напрямами

Фундамен-тальні дослідження з найваливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Збережен-ня навко-лишнього середо-вища (довкілля) та сталий розвиток

Новітні біо-технології; діагностика і методи лікування найпошире-ніших захворювань

Новітні технології та ресур-созберігаю-чі техно-логії в енергетиці, промисловості та в аграрному комплексі

2006

Автономна

Республіка Крим

25907,4

16435,1

3783,5

1347,8

4341,0

Сiмферополь

5204,9

4367,3

466,8

199,4

171,4

Євпаторiя

1200,0

157,6

1042,4

Керч

1493,3

1423,3

70,0

Феодосiя

3074,9

1985,1

1089,8

Ялта

11862,7

9092,9

803,6

106,0

1860,2

Красногвардiйський

2371,4

307,5

2063,9

Сiмферопольський

700,2

524,7

175,5

2007

Автономна

Республіка Крим

25140,2

15477,9

2740,2

863,2

6058,9

Сiмферополь

5705,5

3911,5

18,4

237,9

1537,7

Євпаторiя

610,9

136,4

474,5

Феодосiя

4016,0

2540,7

1475,3

Ялта

10789,3

7904,7

1246,5

150,8

1487,3

Красногвардiйський

3150,7

366,2

2784,5

Сiмферопольський

867,8

618,4

249,4

7.11. Кількість впроваджених наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки, за регіонами

Всього

У тому числі зі створення нових видів

Виробів

Техно-логій

Матеріа-лів

Сортів рослин

Та порід тварин

Методів, теорій

2006

Автономна

Республіка Крим

138

13

59

1

9

34

Сiмферополь

11

1

5

1

1

Керч

4

4

Ялта

98

10

40

9

25

Красногвардiйський

17

2

10

Сiмферопольський

8

8

2007

Автономна

Республіка Крим

164

19

77

26

3

Сiмферополь

6

1

1

2

2

Євпаторiя

4

3

1

Ялта

128

17

57

15

Красногвардiйський

18

1

11

6

Сiмферопольський

8

5

3

7.12. Частка наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки у загальній кількості виконуваних робіт

(у відсотках)

2006

2007

7.13. Кiлькiсть друкованих робiт за регiонами: 2000

(одиниць)

Всього

У тому числi

Монографiї, пiдручники, навчальнi

Посiбники

Статтi у наукових фахових журналах

Iншi

Автономна

Республiка Крим

3455

230

2231

994

Сiмферополь

2358

215

1464

679

Євпаторiя

25

7

18

Керч

203

1

64

138

Саки

1

1

Феодосiя

27

19

8

Ялта

613

12

494

107

Бахчисарайський

130

1

124

5

Красногвардiйський

28

1

17

10

Сiмферопольський

70

42

28

7.14. Кiлькiсть друкованих робiт за регiонами: 2006

(одиниць)

Всього

Утому числi

Окремі моно-графiї

З них ті, що видані за кордоном

Статтi у науко-вих фахо-вих журна-лах

З них, що вхо-дять до міжна-родних баз даних

Підру-чники, нав-чальні посіб-ники

Iншi

Автономна

Республiка Крим

6221

135

26

3575

546

268

2243

Сiмферополь

5110

99

8

3014

479

261

1736

Алушта

7

7

Євпаторiя

81

1

31

8

2

47

Керч

38

9

9

27

2

Саки

35

2

33

Феодосiя

57

3

3

9

45

Ялта

585

22

6

222

44

4

337

Бахчисарайський

185

185

Красногвардiйський

30

23

2

7

Сiмферопольський

93

1

55

13

1

36

7.15. Кiлькiсть друкованих робiт за регiонами: 2007

(одиниць)

Всього

Утому числi

Окремі моно-графiї

З них ті, що видані за кордоном

Статтi у науко-вих фахо-вих журна-лах

З них, що вхо-дять до міжна-родних баз даних

Підручники, нав-чальні посіб-ники

Iншi

Автономна

Республiка Крим

7317

138

16

5240

373

309

1630

Сiмферополь

6062

114

13

4499

174

252

1197

Алушта

36

1

7

1

27

Євпаторiя

80

2

27

1

51

Керч

38

35

3

3

Саки

3

3

Феодосiя

70

1

13

3

56

Ялта

685

16

440

10

53

176

Бахчисарайський

192

1

182

182

9

Красногвардiйський

65

13

52

Сiмферопольський

86

3

3

24

59

8.1. Мiжнародне спiвробiтництво наукових органiзацiй за регіонами

(Одиниць)

Кiлькiсть проведених міжнародних конференцiй

Кiлькiсть грантiв, отриманих вiд мiжнародних фондiв

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

59

113

112

42

20

103

Сiмферополь

48

97

75

40

17

94

Євпаторія

6

10

1

Керч

1

1

Саки

1

Феодосiя

1

Ялта

8

7

22

1

6

Бахчисарайський

2

2

3

1

2

2

Сімферопольський

1

8.2. Міжнародне співробітництво наукових організацій у динаміці

8.3. Міжнародне співробітництво наукових організацій за галузями наук

(одиниць)

Кiлькiсть проведених міжнародних конференцiй

Кiлькiсть грантiв, отриманих вiд мiжнародних фондiв

2006

2007

2006

2007

Всього

113

112

20

103

Природничі науки

28

30

3

5

Фізико-математичні

2

3

2

2

Бiологiчнi

1

Геологiчнi

1

2

Географічні

1

2

Сiльськогосподарськi

11

12

1

2

Ветеринарні

Медичнi

13

10

1

Технiчнi науки

16

6

1

З них

Будiвництво та архітектура

15

6

1

Гуманітарні науки

1

2

3

1

Iсторичнi

1

2

3

1

Суспільні науки

3

11

4

Економічні

Педагогічні

3

11

4

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

65

63

13

93

8.4. Кiлькiсть виїздiв наукових працiвникiв за межi України за регiонами

(одиниць)

Всього, осіб

У тому числі з метою

Кількість виїздів з метою участi в мiжнародних

Семінарах, конференціях, одиниць

Стажування навчання, пiдвищення кваліфiкацiї

Викла-

Дацької

Роботи

Проведен-ня наукових дослід-жень

2006

Автономна Республіка Крим

129

43

12

74

115

Сiмферополь

56

35

4

17

76

Алушта

1

Керч

20

8

12

Саки

1

Феодосiя

9

2

7

Ялта

8

4

4

7

Бахчисарайський

35

1

34

28

Сiмферопольський

1

1

2

2007

Автономна Республіка Крим

155

60

11

84

236

Сiмферополь

92

34

11

47

177

Євпаторія

2

2

1

Керч

9

9

12

Саки

17

17

Феодосiя

15

8

7

2

Ялта

14

13

1

13

Бахчисарайський

4

1

3

31

Сiмферопольський

2

2

8.5. Кiлькiсть виїздiв наукових працiвникiв за межi України, за галузями наук: 2006

Всього, осіб

У тому числі з метою

Кількість виїздів з метою участi в мiжнародних

Семінарах, конференціях, одиниць

Стажування навчання, пiдвищення кваліфiкацiї

Викла-

Дацької

Роботи

Проведення наукових досліджень

Всього

129

43

12

74

115

Природничі науки

74

9

8

57

74

Фізико-математичні

35

1

34

28

Бiологiчнi

1

1

2

Геологiчнi

4

4

1

Географічні

20

8

12

Сiльськогосподарськi

6

2

4

13

Медичнi

8

5

3

30

Технiчнi науки

3

1

2

6

З них

Будiвництво та архітектура

3

1

2

5

Гуманітарні науки

31

27

4

17

Iсторичнi

31

27

4

17

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

21

6

4

11

18

8.6. Кiлькiсть виїздiв наукових працiвникiв за межi України, за галузями наук: 2007

Всього, осіб

У тому числі з метою

Кількість виїздів з метою участi в мiжнародних

Семінарах, конференціях, одиниць

Стажування навчання, пiдвищення кваліфiкацiї

Викла-

Дацької

Роботи

Проведення наукових досліджень

Всього

155

60

11

84

236

Природничі науки

39

26

13

123

Фізико-математичні

5

1

4

31

Бiологiчнi

2

2

Геологiчнi

7

Географічні

9

9

12

Сiльськогосподарськi

7

7

13

Ветеринарні

2

2

1

Медичнi

14

14

59

Технiчнi науки

61

6

6

49

10

З них

Будiвництво та архітектура

12

3

6

3

6

Гуманітарні науки

4

3

1

10

Iсторичнi

4

3

1

10

Суспільні науки

3

3

5

Економічні

2

2

1

Педагогічні

1

1

4

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

48

22

5

21

88