Сегодня: 25 | 09 | 2021

ЕКОНОМІЧНА ДОПОВІДЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2003 РОЦІ

2. Рентабельність продаж у цілому по республіці має від’ємне значення 0,04. Це означає, що після вирахування з отриманого доходу усіх витрат залишається 4 копійок збитку від кожної гривні продаж (проти 5 копійок у 2002 році).

Таке положення склалось зокрема по підприємствах: сільського господарства – 0,19; промисловості – 0,10; здійснюючих операції з нерухомістю – 0,05; оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту – 0,02.

По підприємствах охорони здоров’я та соціальної допомоги та освіти цей показник має найбільше позитивне значення і дорівнює 0,15 і 0,11 відповідно.

подпись: платіжно-розрахункові відносини

На фінансово-господарську діяльність негативно впливає невідрегульованість платіжно-розрахункових відносин.

Протягом ряду років зберігається тенденція збільшення обсягів взаємних неплатежів суб'єктів господарської діяльності АР Крим. Станом на 1.01.2004 року кредиторська заборгованість у 2,3 рази перевищує дебіторську. Обсяг дебіторської заборгованості за рік збільшився на 42,7%, кредиторської – на 21,6% і на кінець звітного року склав відповідно 786,7 млн. грн. і 1808,8 млн. грн.

Слід зазначити, що найбільша питома вага кредиторської заборгованості приходиться на оптову і роздрібну торгівлю; торгівлю транспортними засобами; послуги з їх ремонту – 53,8%, будівництво –11,8%, промисловість – 10,1% (проти 55,4%, 6,7%, 9,8% у 2002 року.)

За звітний рік по цих видах діяльності кредиторська заборгованість зросла відповідно на 28,1, 31,2, 20,5 відсотки.

У структурі як дебіторської, так і кредиторської заборгованості, найбільша питома вага приходиться на заборгованість за товари, роботи, послуги (42,4% і 44,1% відповідно, чи 333,2 млн. грн. і 797,0 млн. грн.) та іншу поточну заборгованість. Більш уважний підхід до вибору партнерів дозволив малим підприємствам скоротити суму сумнівних боргів у 1,5 рази.

Структура заборгованості

 

Дебіторська

Кредиторська

 

 

На 01.01.2004

 

 

 

 

На 01.01.2003

 

1- за товари, роботи, послуги

2 - з бюджетом

3 - по страхуванню

4 - з оплати праці

5 - інші поточні зобов'язання

Негативною характеристикою внутрішньої заборгованості є наявність заборгованості в бюджет – 71,6 млн. грн., чи 3,9% усієї заборгованості підприємств малого бізнесу. На частку малих підприємств припадає 22,5% суми загальнореспубліканського боргу. За звітний рік заборгованість у бюджет у цілому збільшилася на 17,5 відсотки, чи на 10,7 млн. грн. (у 2002 році ріст становив 4,4 млн. грн., а у 2001 році зниження заборгованості в бюджет складало 15,5 млн. грн.). По республіці в цілому заборгованість за рік зросла на 24,9%, або на 63,4 млн. грн.

Найбільша питома вага заборгованості в бюджет припадає на сільське господарство, мисливство та лісове господарство – 23,5% (16,8 млн. грн.), підприємства будівництва – 20,5% (14,7 млн. грн.), промисловості – 18,2% (13,0 млн. грн.), тоді як у 2002 році найбільша заборгованість до бюджету припадала на промислові підприємства (28,9%). За рік обсяги їх неплатежів збільшились на 21,0%,19,8%,17,7% відповідно. В звітному році на підприємствах молочної промисловості та здійснюючих збір, очищення та розподілення води спостерігається найбільший ріст обсягів неплатежів до бюджету відповідно на 96,0% та 91,8%.

Заборгованість по оплаті праці за рік зменшилася на 11,0% і склала 49,2млн. грн. (проти збільшення на 12,0% у 2002 році). Проблеми по виплаті заробітної плати найбільш гостро стоять у промисловості, на підприємства яких припадає 21,4% обсягу заборгованості. Якщо в цілому спостерігається ріст заробітної платні на 5,0%, за окремими видами промислової діяльності відбулось значне збільшення: збір, очищення та розподілення води – на 70,3%, виробництво гумових та пластмасових виробів – на 30,0%, виробництво напоїв – на 20,6%. Разом з цим у виробництві інших мінеральних виробів зменшення цього показника становило 50,0%. Поліпшилось становище на підприємствах оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з їх ремонту, будівництві. За звітний період заборгованість з оплати праці по цих видах діяльності зменшилася на 30,0% та 23,8% відповідно.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Цей показник характеризує, скільки оборотів зробили за рік засоби, вкладені в розрахунки. У цілому по підприємствах малого бізнесу він дорівнює 3,7 (проти 4,0 у 2002 року). Це свідчить про те, що після реалізації продукції грошова маса поверталася на підприємства в середньому за 98 днів (період інкасації), тоді як торік цей показник був набагато нижче – 91 днів (а в 2001 році – 130 днів).

У державному управлінні цей показник нижче за середнє – 34,7; в освіті – 13,8; готельному та ресторанному господарстві – 6,3; охороні здоров’я та соціальній допомоги – 5,9, а період інкасації – 11, 26, 58, 62 дня відповідно. Значно вище показник інкасації в таких видах економічної діяльності як:

2003 рік

2002 рік

• фінансова діяльність

406 днів

468 днів

• рибне господарство

281 день

169 днів

• операції з нерухомістю здавання під найм; послуги користувачам

146 днів

172 дня

подпись: коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіДаний коефіцієнт визначає період погашення кредиторської заборгованості ї в цілому по суб'єктах малого підприємництва за 2003 рік склав 1,3, тобто підприємства могли оплатити рахунки кредиторам протягом 281 дня, оборотність у порівнянні з минулим роком збільшилася на 22 дні. Поки що у промисловості коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості залишається низьким 1,5 і 243 дні (проти 1,7 і 211 днів у 2002 року), хоча він і перевищив рівень середнього показника.

Малі підприємства державного управління і сфери освіти є найбільш платоспроможними, за 9 і 46 днів відповідно вони здатні оплатити рахунки кредиторів, підприємства транспорту та зв’язку – за 101 день, готельного та ресторанного господарства – за 152 дня.

Складна ситуація склалася на підприємствах сільського господарства, мисливства та лісового господарства, де даний коефіцієнт дорівнює 0,6 (а оборот складає 608 днів); оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з їх ремонту – 1,1 (332 дня); на підприємствах здійснюючих фінансову діяльність та операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам – 1,2 (304 дня).

На стан грошових розрахунків негативно впливає низька платоспроможність багатьох підприємств, термін погашення кредиторської заборгованості яких значно перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, що свідчить про погіршення фінансового положення, яке викликане поганим збутом готової продукції, бартерними розрахунками, тимчасовою зупинкою підприємств.

подпись: оборотні активиЯкщо за звітний рік по підприємствах усієї сукупності відбулося нарощування обсягів оборотних коштів на 23,7%, то оборотні активи підприємств малого бізнесу за станом на 01.01.2004 року збільшилися на 34,4% і склали 1448,5млн. грн. На підприємства малого бізнесу приходиться 15,0% (проти 12,6% у 2002 році) оборотних активів республіки.

Найбільша частка оборотних активів (39,3%) приходиться на підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з їх ремонту, збільшення обсягів оборотних коштів за рік на цих підприємствах склало 33,5 відсотки.

На підприємства будівництва та промисловості припадає рівна частка активів – 12,0% та 11,9%, а їх ріст за рік становив 68,5% та 6,4%.

Несуттєво змінилася структура оборотних активів, питома вага запасів у порівнянні з 2002 роком зменшилась на 5,1% і склала 28,6% (414,2 млн. грн.), а грошові кошти, дебіторська заборгованість і інші активи зросли на 5,1% та зараз на них приходиться 71,4 відсотки.

(%)

Оборотні активи

2003

2002

 

 

 

Запаси

Грошові кошти, розрахунки, інші активи

 

28,6

33,7

71,4

66,3

 

 

 

 

Виробничі запаси

Готова

Продукція

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

Інші активи

 

14,5

17,6

14,1

16,1

54,3

50,4

9,6

8,5

7,5

7,4

Через низьку купівельну спроможність споживачів відбувається затоварення готовою продукцією. Якщо на 01.01.2003 року на складах знаходилось готової продукції на суму 159,8 млн. грн., то на 1.01.2004 року ці запаси зросли на 28,2%. В оптовій й роздрібній торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послугах з їх ремонту сконцентровано 57,7% усієї готової продукції, за рік ця сума збільшилася на 29,5 відсотків (проти 12,6% у 2002р.), ця тенденція спостерігається протягом останніх років. Однак, незважаючи на ріст готової продукції, виробничі запаси (сировину, матеріали, тару), у звітному році скоротились майже у два рази (на 47,7%).

На промислові підприємства припадає 10,3% всієї суми готової продукції, а взагалі по галузі відбувся ріст виробничих запасів (на 9,1%) та незначне зниження готової продукції (на 4,3%).

Через придбання для роботи сировини і виноматеріалів підприємства по виробництву напоїв збільшили свої виробничі запаси (на 53,6%), при цьому скоротилась наявність готової продукції (на 11,0%, чи на 293,4 тис. грн.). А в інших галузях добувної промисловості відбулось зворотне явище – зниження як готової продукції (на 64,6%), так і виробничих запасів (2,0%).

За формами власності оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей розподілились так: (тис. грн.)

Всього

Виробничі запаси

Готова продукція

На кінець року

У % до початку року

На кінець року

У % до початку року

На кінець року

У % до початку року

Промисловість

68861,5

104,6

47711,8

109,1

21149,7

95,7

Приватна власність

14157,4

107,4

10518,4

105,7

3639,0

112,7

Колективна власність

52182,2

103,2

35269,2

109,3

16913,0

92,6

Державна власність

653,0

241,8

641,1

256,9

11,9

57,8

Комунальна власність

1868,9

101,5

1283,1

100,8

585,8

89,0

На підприємства колективної форми власності, як в кількісному, так і сумовому виразі, припадає найбільша частка запасів.

Незначна питома вага грошових коштів у структурі оборотних активів – 9,6% (проти 8,5% у 2002 році) пояснюється значними обсягами дебіторської заборгованості – 54,3% (50,4% у 2002 році) і свідчить про неефективне використання оборотних грошових коштів, відволікання їх з виробничого циклу.

У цілому по малому бізнесу у 2003 році відбувалось зменшення виробничих запасів – на 7,4% (проти росту на 14,0% у 2002 році), на підприємствах оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з їх ремонту набагато вище – 52,3% (проти росту на 19,4% у 2002 році). На підприємства торгівлі приходиться п’ята частина (20,4%) виробничих запасів суб'єктів малого підприємництва, а на підприємства промисловості – 22,8%.

подпись: оцінка ліквідності

Ліквідність – це здатність активів швидко та без втрати ринкової вартості перетворюватись в грошові кошти.

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт покриття дозволяє оцінити загальну ліквідність активів, показує, скільки гривень поточних активів приходиться на одну гривню поточних зобов'язань. На початок і кінець року цей показник склав 0,69 і 0,73 відповідно (по підприємствах усієї сукупності цей показник дорівнює 1,07).

подпись: на початок року на кінець року   сільське господарство, мисливство та лісове господарство 0,83 0,86 промисловість 0,91 0,85 будівництво 0,62 0,78 оптова й роздрібна торгівля; тор-гівля транспортними засобами; пос-луги з їх ремонту 0,54 0,55 готелі та ресторани 0,75 0,68 транспорт та зв'язок 1,18 1,28 фінансова діяльність 3,39 6,36 операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам 0,81 0,84 охорона здоров’я та соціальна до-помога 0,67 1,22Коефіцієнт покриття по основних видах діяльності:

Рекомендований діапазон, даного коефіцієнта (1,0-2,0), свідчить про те, що протягом ряду років підприємства, що здійснюють фінансову діяльність і підприємства транспорту та зв’язку, охорони здоров’я та соціальної допомоги починаючи з цього року вчасно погашають свої борги, а інші підприємства в звітному році мають неліквідний баланс.

Слід зазначити, що різкий скачок коефіцієнта покриття на підприємствах фінансової діяльності відбувся через ріст оборотних активів майже в два рази, а саме:

Ø дебіторська заборгованість за надані послуги зросла на 12,7%;

Ø поточна дебіторська заборгованість за рік збільшилася на 36,3%;

Ø ріст фінансових інвестицій склав 1,6 млн. грн. (20,0%);

Ø грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті збільшились на 29,9%, або 5,9 млн. грн.;

Ø витрати майбутніх періодів збільшились в 2,5 рази.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності. У цілому по підприємствах малого бізнесу на початок року цей показник склав 0,45, а на кінець року - 0,52 ( діапазон, що рекомендується, 0,8-1,0). На кожну гривню поточної заборгованості малі підприємства мають 52 копійки ліквідних активів.

подпись: коефіцієнт швидкої ліквідності  на поча-ток року на кінець року   сільське господарство, мислив-ство та лісове господарство 0,47 0,51 промисловість 0,55 0,52 будівництво 0,45 0,61 оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засо-бами; послуги по їх ремонті 0,32 0,40 готелі та ресторани 0,51 0,50 транспорт та зв'язок 1,04 1,17 фінансова діяльність 2,85 3,40 операції з нерухомістю, зда-вання під найм та послуги ко-ристувачам 0,58 0,64 охорона здоров’я та соціальна допомога 0,55 0,76Коефіцієнт швидкої ліквідності малих підприємств транспорту, завдяки незначної частки оборотних активів, запасів товарно-матеріальних цінностей входить у припустимі межи діапазону, що рекомендовано, у той час як підприємства промисловості і будівництва, через велику частку виробничих запасів і готової продукції, пропонованих границь коефіцієнту ліквідності не досягли. Однак в оптовій й роздрібній торгівлі цей коефіцієнт ще нижче (0,40), через велику частину коштів, вкладених у запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частка поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (рекомендований діапазон 0,2-0,7) склав 0,04 на початок і 0,07 - на кінець 2003 року. У минулому року на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, цей показник мав саме високе значення, завдяки чому середній коефіцієнт по республіці входив у його припустимі межі.

подпись: коефіцієнт абсолютної ліквідності  на поча-ток року на кінець року   сільське господарство, мисливство та лісове господарство 0,02 0,02 промисловість 0,03 0,04 будівництво 0,04 0,05 оптова й роздрібна торгівля; торгівля транс-портними засобами; послуги з їх ремонту 0,02 0,02 готелі та ресторани 0,08 0,11 транспорт та зв'язок 0,22 0,61 фінансова діяльність 0,29 0,39 операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам 0,09 0,10 охорона здоров’я та соціальна допомога 0,04 0,08В звітному році цей коефіцієнт не досяг рекомендованих меж. Ріст грошових коштів підприємств транспорту та зв’язку, як в національній (на 84,9%), так і в іноземній валюті (в 12,0 рази) сприяв тому, що вони мають саме велике значення цього коефіцієнту (0,61). Підприємства фінансової діяльності займають друге місце (0,39).

Дане становище в малому бізнесі автономії свідчить про платоспроможність, ліквідність малих підприємств, але в них недостатньо коштів для одноразового погашення своїх короткострокових зобов'язань (кредитів банків і кредиторської заборгованості).

подпись: основні засоби

Станом на 01.01.2004 року Первісна вартість основних засобів малих підприємств склала 5776,7 млн. грн. (18,8% основних засобів підприємств республіки) і за звітний рік збільшилася на 13,3%. Якщо в 2002 році найбільші обсяги основних засобів були сконцентровані на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність (35,7%), то в звітному році на їх частку припадає, лише 20,6%, а найбільша маса основних засобів на кінець 2003 року (34,1%), приходиться на підприємства, що займаються операціями з нерухомістю, здаванням під найм та послугами користувачам; промисловості – 13,9% (проти 14,0% у 2002 році); будівництво – 4,2% (проти 3,2% у 2002 році); оптової й роздрібної торгівлі – 6,9% (проти 5,7% у 2002 році) загальної суми первісної вартості.

На діаграмі приведена структура первісної вартості основних засобів на 01.01.2004р. по видах діяльності.

1 сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2 рибне господарство

3 промисловість

4 будівництво

5 оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

6 готелі та ресторани

7 транспорт та зв’язок

8 фінансова діяльність

9 операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

10 освіта

11 охорона здоров'я та соціальна допомога

12 колективні, громадська та особисті послуги

 

Стан основних засобів і їх відновлення характеризує показник зносу, що на 01.01.2004 року по підприємствах малого бізнесу склав 29,4% і за звітний рік суттєво не змінився. Третя частина устаткування малих підприємств фізично зношена.

Зносу основних засобів

По видах економічної діяльності, у %

1. Всього

2. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

3. Рибне господарство

4. Промисловість

5. Будівництво

6. Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

7. Готелі та ресторани

8. Транспорт

9. Фінансова діяльність

10. Операції з нерухомістю

11. Державне управління

12. Освіта

13. Охорона здоров’я та соціальна допомога

14. Колективні, громадські та особисті послуги

подпись: фондовіддача  2003 2002   сільське господарство, мисливство та лісове господарство 0,03 0,26 рибне господарство 0,40 0,48 промисловість 0,43 0,39 будівництво 0,69 0,55 оптова й роздрібна торгівля, торгівля тра-нспортними засобами, послуги з їх ремонту 1,12 1,26 готелі та ресторани 0,61 0,52 транспорт та зв'язок 1,10 0,93 фінансова діяльність 0,01 0,02 операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам 0,06 0,08 державне управління 6,07 0,11 освіта 1,55 1,55 охорона здоров'я та соціальна допомога 0,77 0,37 колективні, громадські та особисті послуги 0,30 0,33Дані діаграми свідчать про те, що найбільшого значення знос основних засобів досяг у будівництві (45,7%), на кінець звітного періоду відбулось зменшення показника, у порівнянні з початком року на 3,6 процентних пункти. Така ж ситуація склалась й в сфері освіти, де на 01.01.04 знос основних засобів склав 42,7%, а зменшення – 2,1 в. п. Високий показник зносу свідчить про необхідність інтенсивного відновлення основних засобів. Самий низький показник на підприємствах, здійснюючих фінансову діяльність (0,1%).

Узагальнюючою характеристикою ефективності використання основних засобів і інших необоротних активів є показник фондовіддачі, що у 2000 році по всіх малих підприємствах республіки складав 1,06, у 2001 році він знизився до 0,52, в 2002 році склав 0,36, а в 2003 він був ще нижче – 0,30, що свідчить про зниження ефективності використання основних фондів. Нижче середнього показника коефіцієнт фондовіддачі в таких видах діяльності як сільське господарство – 0,03; фінансова діяльність – 0,01; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам залишився майже на рівні минулого року – 0,06. На підприємствах освіти, оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту фондовіддача дорівнює 1,55 і 1,12 відповідно.

подпись: зобов’язання

На частку малих підприємств припадає лише 17,0% (165,0 млн. грн.)довгострокових зобов’язань. Суб’єкти малого підприємництва через високі відсотки по кредитах в звітному році не користувались довгостроковими банківськими кредитами та позиками. Якщо по підприємствах всієї сукупності ріст довгострокових зобов’язань становив 45,5%, то в малому бізнесі він скоротився на 2,2%.

Разом з цим короткострокові кредити банків за рік в малому підприємництві зросли майже в 2 рази (189,0%), і на 01.01.04 р. становили 127,0 млн. грн. (або 18,3%). Ріст же короткострокових кредитів всіх підприємств республіки – 28,6%.

На малі підприємства транспорту та зв’язку припадає найбільша частка цих кредитів (30,8%, або 39,2 млн. грн.), причому в звітному році їх одержали підприємства, які здійснюють транспортне оброблення вантажів та складування.

Підприємства промисловості, на частку котрих припадає лише десята частка (9,8%) суми кредитів, станом на 01.01.04 р. погасили свої борги на 6,4 млн. грн. (34,1%), зокрема підприємства по:

- виробництву транспортного устаткування – на 7,6 млн. грн. (2,9 рази);

- виробництву напоїв – на 1,0 млн. грн.;

- виробництву паперу та картону – на 0,7 млн. грн.

* * *

Економічний аналіз фінансового стану малих підприємств свідчить про те, що протягом 2003 року не відбулось істотних фінансових зрушень у розвитку малого підприємництва:

• загальна кількість функціонуючих малих підприємств у порівнянні з 2002 роком збільшилося на 11,8%, тоді як на автономію припадає лише 5,1% кількості малих підприємств України;

• малими підприємствами в 2003 році вироблено 13,7% загального республіканського обсягу виробництва, в цілому по Україні цей показник складає 7,7% ;

• середньомісячна заробітна плата одного працівника, що працює в малому бізнесі, збільшилася за рік на 17,4%, при цьому заборгованість по заробітній платі зменшилася на 11,0%;

• виторг від реалізації продукції зріс на 18,2%, тоді як витрати на виробництво – на 25,1%;

• кількість збиткових підприємств скоротилась на 3,1%, а сума їх збитків – зросла на 16,3%;

• якщо прибуток малих підприємств 2000 року складав 21,1 млн. грн., то в 2002 році, у порівнянні з 2001 сума збитків (сальдо) зросла в 3,9 рази, а у звітному році у порівнянні з минулим збитки трохи зменшились – на 16,0%;

• зберігається тенденція збільшення взаємних неплатежів: обсяг дебіторської заборгованості збільшився на 42,7%, кредиторської – на 32,6%; заборгованість у бюджет за рік збільшилася на 10,7 млн. грн. (17,5%);

• відбувається нарощування основних фондів (на 15,3%), у той час як більш третини основних засобів зношена, а коефіцієнт фондовіддачі всього дорівнює 0,30 (0,36 – у 2002 і 0,52 – у 2001 році).

Гостро стоїть для малих підприємств проблема кредитування, їх доступу до фінансових ресурсів. Далеко не кожне з них може платити високі банківські кредитні процентні ставки. У свою чергу комерційні банки не поспішають розвивати відносини з підприємствами малого бізнесу через підвищений ризик по поверненню кредитів.

Для успішного розвитку малого підприємництва необхідна діюча правова й економічна підтримка. На рішення цих питань орієнтує Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року «Про заходи для виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні 2002 рік», виданого відповідно до Закону України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» і «Про державну підтримку малого підприємництва». Неухильне їхнє виконання дозволить малому підприємництву зайняти вагому частку в економіці України і рішенні найважливішої проблеми по росту рівня зайнятості працездатного населення і його добробуту.

Перспективи розвитку малого бізнесу

Використання можливостей підприємництва для розвитку економіки республіки покладено в основу регіональної програми розвитку малого підприємництва в Автономній Республіці Крим на 2003-2004 роки, затвердженої постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 лютого 2003 р. №442-3/03.

У 2004 році зусилля будуть націлені на подальший розвиток ринкової інфраструктури, пошук нових форм фінансування, матеріально-технічної, інформаційної підтримки підприємництва. Буде приділена увага питанням підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, взаємозв'язків органів виконавчої влади з громадськими організаціями, підприємствами.

Стратегічним напрямком у розвитку альтернативних видів зайнятості населення стане розвиток сільського зеленого туризму з використанням елементів національної культури народів автономії.

В умовах обмеженості державних фінансових ресурсів буде продовжуватися формування системи підтримки малого підприємництва шляхом залучення засобів місцевих бюджетів на фінансування заходів регіональних програм, фондів міжнародних організацій, створення нових кредитних союзів, упровадження механізмів мікрокредитування.

Одним із пріоритетних напрямків залишається проведення органами виконавчої влади єдиної державної регуляторної політики в сфері підприємництва.

Формування мережі інфраструктури, орієнтованої на нестатки малого підприємництва, буде здійснюватися з обліком раціонального територіального розміщення і приступності послуг для підприємств, особливо в сільських регіонах і місцях компактного проживання репатріантів.

У прогнозований період кількість малих підприємств і кількість працюючих на них збільшиться відповідно на 3,0% і 3,1%.

Частка малого бізнесу у формуванні дохідної частини бюджету автономної Республіки Крим у 2003 році складе близько 20%.

На розвиток малого підприємництва з бюджету Автономної Республіки Крим передбачається виділити 50 тис. грн.

Для забезпечення діючої підтримки розвитку малого підприємництва в сфері промислового виробництва передбачається комплекс заходів. Так, у «Стратегії розвитку промислового комплексу в АРК у 2003-2006 р.» передбачається подальший розвиток малого підприємництва за умови сезонного характеру використання трудових ресурсів.

Орієнтація виробництва на ринкові потреби вимагає випереджального розвитку харчової і легкої промисловості на території Південного Берега Криму. Промисловість у цьому регіоні повинна існувати як елемент забезпечення потреб у продуктах харчування, виробів легкої промисловості, а також на рівні народних промислів як стабілізуючого фактора зайнятості населення.

Начальник Головного управління

Статистики в АРК В. І.Колесник

Додаток 1

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподатковування по видах діяльності

Фінансовий результат, прибуток, збиток (-)

(тис. грн.)

Підприємства, що одержали прибуток

Підприємства, що одержали збитки

2003Р.

2002р.

Питомий

Вага, %

Прибуток,

(тис. грн.)

Питомий

Вага, %

Збитки,

(тис. грн.)

Всього

-57242,2

-68164,6

67,0

150172,0

33,0

207414,2

Сільське господарство, мисливство і лісове господарство

-11235,8

-9205,1

57,2

15276,5

42,8

26512,3

Рибне господарство

-2492,5

-3089,3

55,4

329,5

44,6

2822,0

Промисловість

-24584,6

-20748,8

65,6

16443,4

34,4

41028,0

- добувна промисловість

-127,1

-686,5

74,4

916,7

25,6

1043,8

- обробна промисловість

-17730,5

-16508,8

67,6

14392,1

32,4

32122,6

- виробництво та розподілення, електроенергії, газу та води

-6727,0

-3553,5

44,7

1134,6

55,3

7861,6

Будівництво

2456,5

-515,3

68,0

21403,1

32,0

18946,6

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

-14758,9

-6732,6

71,0

31098,4

29,0

45857,3

- торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-1882,9

1015,4

65,0

2509,6

35,0

4392,5

- оптова торгівля і посередництво в торгівлі

-6817,4

-7876,6

69,4

20584,4

30,6

27401,8

- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

-6058,6

128,6

74,7

8004,4

25,3

14063,0

Готелі та ресторани

-4323,7

-2315,9

63,9

8566,5

36,1

12890,2

Транспорт та зв'язок

-187,7

446,6

64,8

13760,8

35,2

13948,5

- наземний транспорт

-1239,8

-1311,1

59,3

2689,9

40,7

3929,7

- водяний транспорт

-109,6

277,1

58,3

32,8

41,7

142,4

- авіаційний транспорт

-2580,9

-1882,4

66,7

-

33,3

2580,9

- допоміжні транспортні послуги

3614,4

3289,9

67,2

9774,6

32,8

6160,2

- пошта та зв'язок

128,2

73,1

57,4

1263,5

42,6

1135,3

Фінансова діяльність

404,0

-4509,0

71,3

1772,5

28,7

1368,5

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-7656,7

-22775,3

63,1

30525,5

36,9

38182,2

Державне управління

7,5

197,7

77,8

15,7

22,2

8,2

Освіта

1183,9

798,2

65,8

1493,2

34,2

309,3

Охорона здоров'я та соціальна допомога

3879,9

-806,5

71,9

4444,7

28,1

564,8

Колективні, громадські та особисті послуги

65,9

1090,7

68,4

5042,2

31,6

4976,3

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств

Додаток 2

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподатковування по регіонах

Фінансовий результат,

Прибуток, збиток (-)

(тис. грн.)

Підприємства, що одержали прибуток

Підприємства, що одержали збитки

 

2003р.

2002р.

Питомий

Вага, %

Прибуток,

(тис. грн.)

Питомий

Вага, %

Збитки,

(тис. грн.)

 

 

Автономна
Республіка Крим

-57242,2

-68164,6

67,0

150172,0

33,0

207414,2

Сімферополь

-4440,6

-27931,0

59,7

58594,4

40,3

63035,0

Алушта

-4343,0

-7136,7

68,0

3643,3

32,0

7986,3

Армянськ

-1437,0

-1189,9

92,5

161,7

7,5

1598,7

Джанкой

-1135,2

-665,1

64,3

1235,3

35,7

2370,5

Євпаторія

1114,6

95,7

78,5

6153,8

21,5

5039,2

Керч

-11702,3

623,1

71,7

11634,6

28,3

23336,9

Красноперекопськ

-3859,5

-14,7

91,8

690,6

8,2

4550,1

Саки

-310,5

-318,3

75,8

1394,9

24,2

1705,4

Судак

-243,7

-1067,8

68,9

2207,1

31,1

2450,8

Феодосія

6505,1

-1797,1

65,6

15745,4

34,4

9240,3

Ялта

-13314,6

-4349,1

73,4

19551,5

26,6

32866,1

Бахчисарайський

-1179,9

-1722,2

74,5

3517,1

25,5

4697,0

Білогірський

-1524,9

-2328,5

56,0

1552,2

44,0

3077,1

Джанкойський

-9018,0

-2369,2

51,7

219,6

48,3

9237,6

Кіровський

475,6

-767,8

53,1

1706,2

46,9

1230,6

Красногвардійський

-390,1

-2601,5

61,8

6784,4

38,2

7174,5

Красноперекопський

-1926,6

-2197,6

92,3

5,6

7,7

1932,2

Ленінський

-1345,9

-3264,3

74,8

2443,2

25,2

3789,1

Нижньогірський

-1689,8

-407,5

65,5

411,3

34,5

2101,1

Первомайський

-648,5

-1285,7

60,2

1356,8

39,8

2005,3

Роздольненський

-2100,6

-5068,7

55,2

422,7

44,8

2523,3

Сакський

-2374,4

136,3

68,8

2136,9

31,2

4511,3

Сімферопольський

-2052,5

225,6

66,2

4663,1

33,8

6715,6

Советський

195,6

-350,5

63,2

1697,0

36,8

1501,4

Чорноморський

-495,5

-2412,1

59,6

2243,3

40,4

2738,8

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств

Додаток 3

Формування чистого прибутку (збитку) по окремих видах

Економічної діяльності за 2003 рік

Тис. грн.

Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Непрямі податки й інші відрахування з доходу

Чистий доход (виторг від реалізації продукції)

Інші операційні доходи

Інші звичайні доходи

Надзвичайні доходи

Всього

2449321,2

333111,3

2116209,9

205552,2

141793,3

2385,1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

100572,2

15530,8

85041,4

12445,4

7990,9

1475,1

Промисловість

295318,3

40682,0

254636,3

25138,1

36382,6

403,5

- добувна промисловість

16349,3

1162,3

15187,0

612,3

363,0

22,6

- обробна промисловість

256928,8

37790,5

219138,8

21894,3

33839,2

321,7

- виробництво та розподілення, електроенергії, газу та води

22040,2

1729,2

20311,0

2631,5

2180,4

59,2

Будівництво

290230,7

46489,7

243741,0

23171,1

5888,5

6,6

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

1151001,3

170289,5

980711,8

36968,2

29291,5

230,7

Транспорт та зв'язок

188680,4

22725,2

165955,2

32299,4

4170,5

3,5

Фінансова діяльність

8578,8

772,7

7806,1

1865,9

4136,5

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

217546,0

23269,4

194276,6

55147,8

45347,4

57,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

25924,4

2045,3

23879,1

6384,8

574,8

-

Продовження

Чистий доход

Операційні витрати

Інші звичайні витрати

Надзвичайні витрати

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

 

Всього

2465940,5

1837396,6

200859,1

7454,6

17078,2

-79389,9

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

106952,8

67382,7

8196,9

6091,4

175,1

-16027,2

Промисловість

316560,5

244108,8

37428,0

330,8

1560,1

-26072,0

- добувна промисловість

16184,9

11471,9

785,0

-

53,6

-158,1

- обробна промисловість

275193,5

204299,8

34548,7

320,4

1433,3

-19162,5

- виробництво та розподілення, електроенергії, газу та води

25182,1

28337,1

2094,3

10,4

73,2

-6751,4

Будівництво

272807,2

199786,6

23435,0

16,2

2350,4

96,5

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

1047202,2

846517,7

40544,7

702,6

5685,8

-20916,6

Транспорт та зв'язок

202428,6

141733,9

27478,0

22,2

2090,7

-2297,1

 

Фінансова діяльність

13808,5

1166,6

5698,4

-

261,8

142,2

 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

294828,9

205981,4

37120,8

214,4

2862,0

-10676,0

 

Охорона здоров'я та соціальна допомога

30838,7

10458,6

5928,0

-

340,7

3539,2

 

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств Кучина І. О.

 

Додаток 4

Чистий фінансовий результат підприємств і організацій

По видах економічної діяльності за 2003 рік

Фінансовий

Результат, прибуток, збиток (-) (тис. грн.)

Підприємства, що одержали прибуток

Підприємства, що одержали збитки

2003р.

2002р.

Питома

Вага, %

Прибуток,

(тис. грн.)

Питома

Вага, %

Збитки,

(тис. грн.)

Всього

-79389,9

-88310,7

66,1

135219,1

33,9

214609,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

-16027,2

-13414,1

56,3

14243,5

43,7

30270,7

Рибне господарство

-2539,2

-3056,6

55,4

284,3

44,6

2823,5

Промисловість

-26072,0

-22727,6

64,9

15147,5

35,1

41219,5

- добувна промисловість

-158,1

-751,4

74,4

887,8

25,6

1045,9

- обробна промисловість

-19162,5

-18393,1

66,8

13120,1

33,2

32282,6

- виробництво та розподілення, електроенергії, газу та води

-6751,4

-3583,1

44,7

1139,6

55,3

7891,0

Будівництво

96,5

-2624,8

67,0

19409,8

33,0

19313,3

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

-20916,6

-12616,5

69,9

26355,8

30,1

47272,4

- торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-2508,6

540,4

63,2

2037,7

36,8

4546,3

- оптова торгівля й посередництво в торгівлі

-10367,8

-11594,6

68,4

17949,4

31,6

28317,2

- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

-8040,2

-1562,3

73,6

6368,7

26,4

14408,9

Готелі та ресторани

-5034,2

-3229,8

63,6

7943,5

36,4

12977,7

Транспорт та зв'язок

-2297,1

-1232,2

64,0

12021,0

36,0

14318,1

- наземний транспорт

-1555,7

-1410,0

58,8

2401,9

41,2

3957,6

- водяний транспорт

-121,2

253,8

58,3

24,1

41,7

145,3

- авіаційний транспорт

-2580,9

-1882,4

66,7

-

33,3

2580,9

- допоміжні транспортні послуги

2002,8

1812,6

66,1

8479,4

33,9

6476,6

- пошта і зв'язок

-42,1

-6,2

57,4

1115,6

42,6

1157,7

Фінансова діяльність

142,2

-4702,1

67,6

1540,4

32,4

1398,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-10676,0

-24914,7

62,1

28251,6

37,9

38927,6

Державне управління

7,5

197,4

77,8

15,7

22,2

8,2

Освіта

1056,9

558,6

65,0

1374,1

35,0

317,2

Охорона здоров'я та соціальна допомога

3539,2

-888,3

71,9

4117,5

28,1

578,3

Колективні, громадські та особисті послуги

-669,9

340,0

68,3

4514,4

31,7

5184,3

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств

Додаток 5

Чистий фінансовий результат Підприємств і організацій

По регіонах за 2003 рік

Фінансовий результат, прибуток, збиток (-) (тис. грн.)

Підприємства, що одержали прибуток

Підприємства, що одержали збитки

2003р.

2002р.

Питомий

Вага, %

Прибуток,

(тис. грн.)

Питомий

Вага, %

Збитки,

(тис. грн.)

Автономна

Республіка Крим

-79389,9

-88310,7

66,1

135219,1

33,9

214609,0

Сімферополь

-11084,4

-34243,7

58,4

53131,9

41,6

64216,3

Алушта

-4541,4

-7388,6

67,8

3463,6

32,2

8005,0

Армянськ

-1485,5

-1283,7

92,5

151,8

7,5

1637,3

Джанкой

-1570,1

-957,0

63,0

900,7

37,0

2470,8

Євпаторія

60,0

-892,6

78,1

5505,2

21,9

5445,2

Керч

-13314,0

-754,3

71,0

10345,0

29,0

23659,0

Красноперекопськ

-3866,3

-243,4

91,8

684,8

8,2

4551,1

Саки

-668,0

-542,2

74,2

1082,6

25,8

1750,6

Судак

-561,7

-1456,3

68,3

2002,3

31,7

2564,0

Феодосія

5258,7

-3089,6

64,4

14826,9

35,6

9568,2

Ялта

-16619,8

-7449,9

72,2

16886,8

27,8

33506,6

Бахчисарайський

-1532,2

-2064,3

74,8

3195,7

25,2

4727,9

Білогірський

-2226,0

-2823,6

54,3

1173,3

45,7

3399,3

Джанкойський

-9543,0

-3168,5

50,6

191,6

49,4

9734,6

Кіровський

386,2

-624,1

51,0

1644,0

49,0

1257,8

Красногвардійський

-624,7

-3477,9

61,8

6604,7

38,2

7229,4

Красноперекопський

-2173,3

-2198,1

92,3

0,6

7,7

2173,9

Ленінський

-2353,6

-4072,0

73,9

1832,8

26,1

4186,4

Нижньогірський

-1662,9

-519,3

65,5

357,1

34,5

2020,0

Первомайський

-2072,5

-2063,5

58,5

958,3

41,5

3030,8

Роздольненський

-2983,9

-5072,1

55,2

419,2

44,8

3403,1

Сакський

-3018,0

-488,9

68,4

1903,4

31,6

4921,4

Сімферопольський

-1932,7

-323,0

65,3

4376,4

34,7

6309,1

Советський

228,4

-399,3

63,2

1686,0

36,8

1457,6

Чорноморський

-1489,2

-2714,8

57,9

1894,4

42,1

3383,6

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств

Додаток 6

Рентабельність операційної діяльності підприємств

По видах економічної діяльності

Результат від

Операційної

Діяльності

(тис. грн.)

Витрати

Операційної

Діяльності

(тис. грн.)

Рівень рентабельності (збитковості), %

2003р.

2002р.

Всього

484365,5

988286,1

49,0

-1,5

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

30104,1

61407,3

49,0

-9,3

Рибне господарство

974,5

3956,9

24,6

-17,3

Промисловість

35665,6

222541,1

16,0

-8,6

- добувна промисловість

4327,4

10548,2

41,0

2,6

- обробна промисловість

36732,8

183750,7

20,0

-7,6

- виробництво та розподілення, електроенергії, газу та води

-5394,6

28242,2

-19,1

-22,9

Будівництво

67125,5

177984,0

37,7

1,5

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

171162,3

147713,5

115,9

0,7

З її:

- торгівля транспортними

засобами та їх ремонт

13331,5

15983,2

83,4

7,8

- оптова торгівля та

посередництво в торгівлі

62149,8

87509,6

71,0

-0,6

- роздрібна торгівля

побутовими товарами

та їх ремонт

95681,0

44220,7

216,4

1,6

Готелі та ресторани

25942,7

62819,8

41,3

-2,4

Транспорт та зв'язок

56520,7

87641,5

64,5

4,2

Фінансова діяльність

8505,4

715,3

1189,1

1,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

43443,0

168749,9

25,7

1,6

Державне управління

1089,4

1304,3

83,5

10,2

Освіта

4273,0

5786,6

73,8

9,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

19805,3

10433,9

189,8

-5,1

Колективні, громадські та особисті послуги

19754,0

37232,0

53,1

3,3

Начальник відділу

Статистики фінансів управління

Міжгалузевої статистики підприємств

Для заміток