Сегодня: 17 | 10 | 2021

ЕКОНОМІЧНА ДОПОВІДЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2003 РОЦІ


ЕКОНОМІЧНА ДОПОВІДЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2003 РОЦІ

М. Сімферополь

2004

подпись: экономический докладЕкономічна Доповідь «Фінансовий стан малих підприємств Автономної Республіки Крим у 2003 році» підготовлений на основі підсумків розробки фінансової звітності («Баланс» форма 1, 1-м, «Звіт про фінансові результати» форма2, 2-м) і державної статистичної звітності малих підприємств за формою 1-підприємництво і 1-інвестиції, 2-інвестиції.

Відповідно до діючого законодавства суб'єктами малого підприємництва вважаються юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми господарювання і форми власності, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний період не перевищує 50 чоловік і обсяг річного доходу не перевищує 500 тис. євро.

У доповіді використані матеріали «програми соціально-економічного розвитку АРК на 2003р.», затвердженої Постановою Верховної Ради АРК від 16.04.2003 №519-3/03, проведений аналіз діяльності малих підприємств республіки в цілому, і регіональному аспекті, по формах власності, видах економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЭД).

За підсумками 2003 року в республіці діяло 13909 малих підприємств, у порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 11,8%, а протягом останніх п'яти років у середньому за рік їх приріст склав 15,1%. Кількість малих підприємств зросла у всіх регіонах республіки, причому більш вагомо в Красноперекопському (51,2%), Бахчисарайському (на 28,3%), Сакському (28,1%), Білогірському (на 23,3%), районах і містах Алушті (42,5%), Армянську (25,8%), Євпаторії (32,0%) і Судаку (на 31,9%). Більше двох третин малих підприємств розташовано на території міст Сімферополя, (33,7% загального числа малих підприємств), Керчі (6,5%), Феодосії (7,9%), Ялти (14,9%), Євпаторії (5,4%) .

У середньому по республіці на 10 тис. осіб наявного населення припадає 69 малих підприємств.

Аналізуючи зміни, що відбулися на малих підприємствах за видами економічної діяльності, слід зазначити, що збільшення кількості малих підприємств відбулось по всіх видах економічної діяльності. Їх найбільший приріст мав місце на транспорті (16,4%), в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (16,9%), у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг користувачам (21,6%).

Як і в попередні роки, в автономії збереглася орієнтація на сферу оптової, роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту, готельного та ресторанного господарства, частка яких складає 42,3%.

На малих підприємствах зайнято 16,0% загального числа зайнятого населення у всіх сферах економічної діяльності (з урахуванням усіх категорій господарств і форм господарювання), у цій сфері працювало 85,8 тис. осіб. З загальної кількості працюючих на малих підприємствах 21,8% зайнято в оптовій й роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами і їх ремонтом, 18,6% - у промисловості, 12,2% - у будівництві, 15,2% - у сфері операцій з нерухомістю, здаванні під найм та послуг користувачам.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в малому бізнесі склала 258,69 грн. проти 382,22 грн. у цілому в підприємницькому секторі економіки. Одночасно в окремих сферах економічної діяльності спостерігається значно вищий рівень заробітної плати, а саме на малих підприємствах сфери операцій з нерухомістю, здаванні під найм та послугах користувачам (348,79), транспорту та зв'язку (263,34), освіти (268,51 грн.), видобувної промисловості (293,29 грн.), у будівництві (294,08), рибному господарстві (325,65 грн.), сфері фінансової діяльності (354,53), державного управління (665,26 грн.).

Малими підприємствами в 2003р. вироблено 13,7 відсотків загальнореспубліканського обсягу виробництва, що на 0,4в. п. більше, ніж у 2002р. Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) склав 1257,8 млн. грн. При цьому в структурі виробництва на промислові види діяльності припадає 19,6% обсягу виробництва, будівництво – 17,0%, оптову й роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами (включаючи послуги з їх ремонту) – 15,9%, на операції з нерухомістю, здаванні під найм та послуги користувачам – 15,5%.

Найбільш вагома частка малих підприємств припадає на підприємства колективної форми власності (57,9%) та приватної форми власності (36,5%), ними вироблено відповідно 65,5% і 25,2% загального обсягу продукції малих підприємств.

На виробництво продукції (робіт, послуг) малими підприємствами витрачено 1337,6 млн. грн., що в розрахунку на одиницю виробленої продукції складає 106,3 коп/грн. проти 100,8 коп/грн. у 2002 році.

В структурі витрат на виробництво продукції (робот, послуг) більше двох третин припадає на матеріальні та інші операційні витрати.

Зміна соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових відносин, приводить до якісних структурних змін, інтенсифікації виробництва, що обумовлює незмінний ріст грошових нагромаджень і головним чином прибутку підприємств різних форм власності.

подпись: доход (виторг)В умовах радикальної зміни управління економікою показник Виторгу від реалізації продукції стає одним з основних показників виробничо-фінансової діяльності підприємств. З розвитком підприємництва і підвищенням конкуренції зростає відповідальність підприємств за виконання прийнятих на себе зобов'язань. Таким чином, показник виторгу від реалізації продукції відповідає вимогам комерційного розрахунку і, у свою чергу, сприяє розвитку підприємницької діяльності.

Основним джерелом грошових нагромаджень підприємств малого бізнесу є доход (виторг) від реалізації продукції, що за 2003 рік склав 2449,3 млн. грн., що складає 118,2% рівня минулого року (106,3% 2001 року) чи 13,5% доходу, отриманого підприємствами всієї сукупності автономії.

Близько половини всього доходу (виторгу) (47,0%, чи 1151,0 млн. грн.) припадає на малі підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту. Якщо в порівнянні з минулим роком питома вага доходу скоротилась (на 3,4%), то приріст розміру виторгу склав 10,3%. В промисловості ж відбувся ріст, як питомої ваги доходу (виторгу) (0,6%), так і його суми (23,8%) і складає 295,3 млн. грн., при тому на обробну промисловість припадає 87,0% цієї суми у тому числі:

• на харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 27,7% (з них п’ята частка на виробництво напоїв);

• на машинобудування – 17,6%.

На питому вагу непрямих податків і інших відрахувань з доходу приходиться 13,6% загального виторгу (у 2002 році 14,7%), чи 333,1 млн. грн., темп росту складає 109,7 відсотків.

Прибуток підприємств є важливим узагальнюючим показником їх виробничо-господарської діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежить фінансовий стан, можливості формування фондів економічного стимулювання, виконання зобов'язань по платежах, а також поповнення бюджету республіки.

подпись: фінансовий результатЗа даними фінансової звітності, згідно Національних стандартів бухгалтерського обліку, за 2003 рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб'єктів малого підприємництва склав 57242,2 тис. грн. Збитку (розмір прибутку – 150172,0 тис. грн., чи 16,3% прибутку отриманої по республіці збитку – 207414,2 тис. грн., чи 23,9% загальної суми збитків), у порівнянні з минулим роком сума збитків (сальдо) зменшилась на 16,0%, тоді як за підсумками роботи 2001 року збитки становили 17500,9 тис. грн.

Дані приведеної діаграми свідчать про те, що у звітному році темп росту прибутку (136,3%) перевищив темп росту збитку (116,3%).

Протягом ряду років промислові підприємства залишаються збитковими (24584,6 тис. грн.), а сума їх збитків зростає. Збитки торгівельних організацій та підприємств готельного та ресторанного господарства зросли в 2 рази. Разом з цим будівельні організації, підприємства охорони здоров’я та соціальної допомоги, підприємства що здійснюють фінансову діяльність, які були збитковими у 2002 році, в звітному отримали прибуток (сальдо) (Додаток 1).

У цілому по АР Крим прибуток (сальдо) сформували тільки підприємства приватного сектору економіки, що складає 191,8% рівня минулого року, чи 14758,8 тис. грн. З них найбільша маса прибутку припадає на приватні підприємства будівництва (5522,3 тис. грн.) (сальдо) та промисловості (2177,0 тис. грн.). Цікаво те, що у готельному та ресторанному секторі підприємства приватної форми власності одержали збитки на суму 363,4 тис. грн., а підприємства інших форм власності одержали збитки, найбільша сума яких приходиться на колективний сектор – 55137,5 тис. грн. (у порівнянні з 2002 роком сума збитків зменшилась на 15,1%). Найбільша сума збитків одержана колективними підприємствами торгівлі (16222,5 тис. грн. сальдо), будівництва (2578,7 тис. грн.), промисловості (1793,6 тис. грн.). Тільки малі підприємства освіти по всіх формах власності отримали прибуток (1183,9 тис. грн.), хоча питома вага кількості збиткових підприємств – 34,2%, а сума одержаних збитків – 309,4 тис. грн.

Динаміка фінансового результату від звичайної діяльності

До оподаткування по формах власності

(тис. грн.)

1 – всього

5 – колективна

2 – державна власність

6 – власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

3 – комунальна власність

4 – приватна

З 25 регіонів республіки, як і в минулому року, лише 4 (9 у 2001 році) завершили господарську діяльність 2003 року з позитивним результатом: м. Феодосія (6505,1 тис. грн.), м. Євпаторія (1114,6 тис. грн.); Кіровський район (475,6 тис. грн.), Совєтський район (195,6 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком, тільки підприємства міста Євпаторії були прибутковими, ріст їх прибутку склав 11,6 раз (Додаток 2).

Значно поліпшили свою роботу підприємства столиці республіки, збитки яких у звітному році скоротились на 84,1% і склали 4440,6 тис. грн.

Найбільший збиток одержали малі підприємства міст Ялти, Керчі та Джанкойського району (13314,6 тис. грн., 11702,3 тис. грн., 9018,0 тис. грн. відповідно). Причому збитки малих підприємств м. Ялти та Джанкойського району в 2003р. зросли в 3,0 та 2,8 рази відповідно, тоді як керченськими підприємствами у 2002 році була отримана найбільша сума прибутку (683,1 тис. грн.).

Серед підприємств малого бізнесу, як і в цілому по всіх суб'єктах господарювання, спостерігається значна кількість Збиткових підприємств. Їх питома вага в загальній кількості малих підприємств у порівнянні з минулим роком зменшилась на 3,1% і склала 33,0% (по підприємствах усієї сукупності – 34,1%).

Найбільша питома вага збиткових підприємств, як і раніше, відзначена у рибному господарстві – 44,6% (проти 51,7% в 2002 році). Незважаючи на те, що питома вага збиткових підприємств зменшилась, сума отриманих їми збитків зросли на 16,3%. При цьому найбільша сума збитків приходиться на підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуги з їх ремонту; промисловості; підприємства що здійснюють операції з нерухомістю; здавання під найм та послуги користувачам – 45857,3 тис. грн., 41028,0 тис. грн., 38182,2 тис. грн. відповідно, що складає 60,3% загальної суми збитків, одержаних підприємствами малого бізнесу. Однак питома вага збиткових підприємств у торгівлі нижче середнього показника на 4,0 відсоткових пункти.

Питома вага збиткових підприємств малого бізнесу

По видах економічної діяльності

подпись: формування чистого збиткуНа кінцевий фінансовий результат негативно вплинуло перевищення в 1,4 рази звичайних і надзвичайних витрат (208313,7 тис. грн.) над такими ж доходами (144178,4 тис. грн.).

Ріст інших операційних витрат обумовлений необхідністю витрат на виплату штрафів, пені, неустойок за недотримання малими підприємствами умов договорів, за утримання об'єктів соціально-культурного призначення, втрат від операційної курсової різниці, нестачі товарно-матеріальних цінностей. Скорочення інших операційних витрат є резервом для зростання прибутку (Додаток 3).

Внесок підприємств малого бізнесу в Кримський бюджет 2003 року незначний (податок на прибуток) і склав 7,3% (проти 9,5% у 2002р.) загальної суми податку по республіці, або 107,6% рівня 2002 року, чи 17078,2 тис. грн. В одно час платники єдиного податку поповнили бюджет на 39479,8 тис. грн., що складає 94,6% (загальної суми по республіці).

Чистий збиток малих підприємств у порівнянні з минулим роком зменшився на 10,1%. На підприємства міста Сімферополя припадає найбільша питома вага як прибутку 39,3% (53131,9 тис. грн.), так і збитку – 29,9% (642016,3 тис. грн.).

Тільки підприємства п’яти (проти трьох в 2002р.) видів економічної діяльності одержали Чистий прибуток (сальдо):

тис. грн.

2003 рік

2002 рік

Охорона здоров’я та соціальна допомога

3539,2

Колективні, суспільні і індивідуальні послуги

340,0

Освіта

1056,9

Освіта

558,6

Фінансова діяльність

142,2

Державне управління

197,4

Будівництво

96,5

Державне управління

7,5

Якщо в 2001 році найбільша питома вага як прибутку – 27,2% (30332,3 тис. грн.), так і збитків - 45,5% (66847,6 тис. грн.) приходилась на малі підприємства торгівлі, то у 2002 році на підприємства торгівлі приходиться 24,7% чистого прибутку (23521,5 тис. грн.), а найбільші збитки одержали підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю – 23,1% (42435,5 тис. грн.) чистого збитку. У звітному році ситуація кардинально змінилась: на підприємства торгівлі припадає найбільша питома вага чистих збитків – 22,0% (47272,4 тис. грн.), а найбільший прибуток одержали підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам – 20,9% (28251,6 тис. грн.). Як і у попередні роки, в автономії залишається орієнтація підприємств на сферу торгівлі (35,1% їх загальної кількості) (Додаток 4,5).

Структура чистого фінансового результату підприємств малого бізнесу по основних видах діяльності

(у відсотках)

1 – Сільське господарство

2 – Промисловість

3 – Будівництво

4 – Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

5 – Транспорт

6 – Операції з нерухомістю

7 – Інші види діяльності

подпись: інвестиції в основний капітал

За 2003р. підприємствами та організаціями малого бізнесу за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 328,1 млн. грн. Капітальних інвестицій.

Переважну частку з них – 73,5% становили інвестиції в основний

подпись: капітальні інвестиції по напрямкам (у фактичних цінах)   освоєно у 2003р., тис.грн. у % до загального обсягу  2003 2002   капітальні інвестиції 328123 100 100   з них інвестиції в  основний капітал 241192 73,5 78,4 матеріальні активи 2815 0,9 0,8 витрати, пов’язані з по-ліпшенням об’єкта   (капітальний ремонт) 23130 7,0 20,0 витрати на формування ос-новного стада  47  0,0  0,1 нематеріальні активи 60939 18,6 0,7Капітал (у капітальне будівництво і прид-бання машин та обладнання). В порів-нянні з 2002р., у звітному році на 17,9 відсоткового пункту зросла частка інвес-тицій в нематеріальні активи і становила 18,6% загального обсягу, в той же час трохи зменшилась частка інвестицій в основний капітал.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств і організацій – 154,4 млн. грн. та інші джерела фінансування (включно приватні кошти) – 69,3 млн. грн., або 47,1% та 21,1% загального обсягу.

За 2003р. підприємствами та організаціями всіх форм власності за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 241,2 млн. грн. Інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень).

(відсотків до попереднього року)

подпись:  мал. 1 індекси інвестицій в основнийОбсяг освоєних у 2003р. інвестицій в основний капітал в порівнянні з 2002р. збільшився на 76,2%.

Порівняно з 2002р. на 5,8 відсоткового пункту збільшилась частка централізованих коштів (із Державного бюджету) і становить 7,0% (17,0 млн. грн) від усіх капітальних вкладень.

Слід зазначити, що порівняно з 2002р. значно зросла питома вага капітальних вкладень, здійснених за рахунок коштів вітчизняних інвесторів. Так, у звітному році за рахунок цих коштів освоєно 30,0 млн. грн. інвестицій в основний капітал (12,4% загального обсягу вкладень проти 2,9% у 2002р.).

Порівняно з 2002р. відбулись деякі зміни в технологічній структурі Інвестицій в основний капітал підприємств малого бізнесу. В загальному обсязі капітальних вкладень зменшилась частка вкладень на придбання машин та обладнання, а витрати на будівельні і монтажні роботи – зросли (мал.2).

(відсотків до загального обсягу)

Мал. 2 Технологічна структура інвестицій в основний капітал

Структура інвестицій в основний капітал за видами основних засобів наведено нижче.

Таблиця 2

Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів

(у фактичних цінах)

Освоєно

у 2003р.,

Тис. грн.

У % до загального обсягу

2003

2002

Інвестиції в основний капітал у

241192

100

100

Житлові будівлі

9662

4,0

9,4

У тому числі в

Одноквартирні

57

0,0

Багатоквартирні

9605

4,0

9,4

Будівлі (крім житлових)

107402

44,5

37,7

Машини, обладнання, інструмент,

Інвентар

94459

39,2

42,4

Транспортні засоби

24170

10,0

8,4

Інші основні засоби

5499

2,3

2,1

Як і у 2002р., майже половина освоєних обсягів (44,5%) припадає на роботи, виконані на будівлях (крім житлових) – 107,4 млн. грн. На 5,4 відсоткового пункту зменшена частка капітальних вкладень у житлові будівлі і становить 4,0% загального обсягу інвестицій в основний капітал, в той же час на 3,2 відсоткового пункту зросла частка інвестицій в основний капітал, направлених на придбання машин, обладнання, інструменту, інвентаря (39,2%, або 94,5 млн. грн.).

У звітному році значно зменшилась (на 12,7 відсоткових пункти) частка коштів, освоєних промисловими підприємствами малого бізнесу, якими на розвиток виробництва вкладено 34,5 млн. грн. інвестицій в основний капітал, або 14,3% загального обсягу інвестицій.

(відсотків до загального обсягу інвестицій в промисловість)


Мал.3 Структура обсягу інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності

Підприємствами обробної промисловості виконано 26,8 млн. грн., або 11,1% загального обсягу капітальних вкладень. Більшу частину інвестицій (80,4%) було направлено на придбання та встановлення обладнання.

Інвестиційно привабливими були харчова промисловість – 10,1 млн. грн. (4,2% загального обсягу інвестицій) та виробництво пластмасових та гумових виробів – 6,9 млн. грн. (2,9%).

Підприємствами, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води за 2003р. освоєно 5,2 млн. грн. (2,1% загального обсягу інвестицій в основний капітал). Більша частина вкладень була направлена на розвиток виробництва та розподілення газоподібного палива – 3,9 млн. грн., на виробництво та розподілення тепла – 0,3 млн. грн., на збір, очищення та розподілення води – 0,5 млн. грн. Витрати на виробництво та розподілення електроенергії склали також 0,5 млн. грн.

Пріоритетною щодо інвестування в сучасних умовах залишається також діяльність малих підприємств Сільського господарства, якими використано у звітному році 41,4 млн. грн., або 17,2% загального обсягу усіх інвестицій в основний капітал. У розвиток Торгівельних підприємств спрямовано 12,5% загального обсягу коштів, або 10,1 млн. грн.

Порівняно з 2002р. на 4,7 відсоткових пункти зменшилась частка коштів, направлених у розвиток готелів та ресторанів і становить 8,9% (21,4 млн. грн) від усіх капітальних вкладень, в той же час на 3,7 відсоткових пункти збільшились інвестиції на розвиток малих підприємств Охорони Здоров’я І становили 29,4 млн. грн (12,2% усіх освоєних обсягів).

У житлове будівництво у звітному періоді було направлено 9,7 млн. грн., що майже на чверть менше, ніж у 2002р.

Слід зазначити, що питома вага вкладень в житлове будівництво протягом останніх років знизилась з 9,4% (у 2002р.) до 4,0% у звітному році.

подпись: рентабельністьРезультативність і економічна доцільність функціонування підприємств оцінюється не тільки абсолютними, але і Відносними Показниками. До яких, зокрема, відноситься система показників Рентабельності.

Підприємства вважаються рентабельними, якщо результати від операційної діяльності покривають витрати виробництва і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємств.

Розглянемо декілька показників рентабельності:

1. Рентабельність операційної діяльності показує відношення результату операційної діяльності до витрат операційної діяльності (Додаток 6). У цілому по малих підприємствах рівень рентабельності склав 49,0% (проти 1,5% збитковості у 2002 році) і по формах власності підприємств розподілився таким чином:

1 – всього

5 – комунальна

2 – приватна

6 – власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

3 – колективна

4 – державна

У попередньому році тільки малі підприємства приватної форми власності були рентабельними (5,1% – 2002р., 8,6% – у 2001р.), в звітному році рентабельність цих підприємств – найменша, і становить 23,6%, тоді як підприємства державного сектору є найрентабельнійщими: комунальні - 77,8%, державні – 69,8%.

Скорочення витрат операційної діяльності на 14,6% та збільшення результату від операційної діяльності у 2003 році дали позитивний результат, підприємства усіх видів діяльності працювали рентабельно (на відміну від минулого року).

Найвищий рівень рентабельності операційної діяльності на підприємствах охорони здоров’я та соціальної допомоги – 189,8%, торгівлі – 115,9% (з них роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонт – 216,4). Всі підприємства промисловості в цілому досягли 16,0% рентабельності, тоді як підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води нерентабельні (їх рівень збитковості – 19,1%).

Незважаючи на досить великий рівень рентабельності Операційної Діяльності рівень збитковості від Всієї діяльності суб’єктів малого підприємництва склав 6,5%, тільки підприємства чотирьох видів діяльності працювали рентабельно:

§ фінансова діяльність – 2,1%;

§ державне управління – 0,5%;

§ освіта – 17,7%;

§ охорона здоров’я – 21,2%.