Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 1)

Державний комітет статистики України

Головне управління статистики

в Автономній Республіці Крим

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 1)

Сімферополь

2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

 

У статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне становище Автономної Республіки Крим у 2007 р. у порівнянні з іншими роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

ПЕРЕДМОВА

“Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2007 рік” містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану республіки у 2007 році у порівнянні з 1990, 1995, 2000–2006 роками.

Статистичні показники у збірнику розподілені за видами економічної або промислової (будівельної) діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами та регіонами Автономної Республіки Крим. Назви видів економічної діяльності наведено відповідно до редакції “Класифікації видів економічної діяльності” (ДК 009:2005), затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року №375.

Інформацію розподілено по основних напрямках економічної діяльності та соціальної сфери: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, торгівля, послуги, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність, населення, його зайнятість та доходи, освіта, культура, медичне обслуговування, правопорушення та інше. Публікуються базові показники системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова додана вартість.

Окремо виділено інформацію про кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, фінансовий стан підприємств та організацій, розвиток підприємництва та малого бізнесу, ціни та тарифи.

Збірник містить порівняння основних показників з даними по Україні в цілому та її регіонах. Значну кількість показників наведено за основними видами економічної діяльності та регіонами республіки.

До всіх розділів наведено методологічні пояснення.

У збірнику використані дані інших відомств та організацій: Міністерства фінансів АР Крим, Міністерства освіти і науки АР Крим, Міністерства охорони здоров’я АР Крим, Головного управління Національного банку України в АР Крим, Головного управління пенсійного фонду України в АР Крим, Кримського республіканського центру зайнятості.

Макроекономічні та окремі галузеві показники є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

Скорочення у Щорічнику

Га – гектар

Г – грам

Год – година

Грн. – гривня

Дал – декалітр

Дол. США – долар США

КВт – кіловат

КВ×А – кіловольт-ампер

Кг – кілограм

КВт×Год – кіловат-година

Ккал – кілокалорія

Км – кілометр

Км2 – квадратний кілометр

Крб. – карбованець

Л – літр

М – метр

Мкг – мікрограм

Мг – міліграм

М2 – квадратний метр

М3 – кубічний метр

Міс. – місяць

Млн. – мільйон

Млрд. – мільярд

Паков – паковань

Пас. км – пасажиро-кілометр

Р. – рік

Т – тонна

Тис. – тисяча

Ткм – тонно-кілометр

Ц – центнер

Шт. – штук

Умовні позначення у Щорічнику

Тире ()

Явищ не було

Крапки (. . .)

Відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

Явище відбувалося, але у вимірах, менших за ті,

Що можуть бути виражені використаними у таблиці

Розрядами

Символ (х)

Заповнення рубрики за характером побудови

Таблиці не має сенсу

“у тому числі”, “з них”

Означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведені всі доданки

Загальної суми, а при округленні сума складових

Не дорівнює підсумку

Символ (*) –

Інформація конфіденційна згідно із Законом України “Про державну статистику”.


ЗМІСТ

Cтор.

ПЕРЕДМОВА ...............................................................................................

3

Скорочення У ЩОРІЧНИКУ...............................................................

4

Умовні позначення У ЩОРІЧНИКУ................................................

4

1.

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ

ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..........................................

25

1.1.

Коротка геополітична характеристика ..........................................

25

1.2.

Територія і кількість наявного населення за регіонами..............

27

1.3.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами

28

1.4.

Кількість легалізованих об’єднань громадян................................

29

1.5.

Основні соціально-економічні показники.....................................

30

1.6.

Індекси основних соціально-економічних показників.................

32

2.

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ .........................................

33

2.1.

Валовий регіональний продукт....…………………………...........

35

2.2.

Виробництво валового регіонального продукту...........................

35

2.3.

Випуск товарів та послуг ………….................................................

35

2.4.

Валова додана вартість за видами економічної діяльності ..........

36

2.5.

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості

За видами економічної діяльності …………………......................

38

2.6.

Валова додана вартість у розрахунку на одну особу....................

38

3.

ФІНАНСИ І КРЕДИТ ...........................................................................

39

3.1.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим ………………..

41

3.2.

Фінансова діяльність страхових організацій ………………….........

43

3.3.

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування за видами економічної діяльності ....................

45

3.4.

Рентабельність операційної діяльності

За видами економічної діяльності …………………………..…….

46

3.5.

Рентабельність операційної діяльності

Промислових підприємств..............................................................

47

3.6.

Збиткові підприємства за видами економічної діяльності...........

48

3.7.

Баланс підприємств за видами економічної діяльності у 2007 р.

50

3.8.

Структура оборотних активів..........................................................

53

3.9.

Оборотні активи за видами економічної діяльності.....................

53

3.10.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості............

55

3.11.

Дебіторська та кредиторська забогованість за регіонами ………

56

3.12.

Показники діяльності банківської системи

В Автономній Республіці Крим …………………………..............

58

3.13.

Офіційний курс національної грошової одиниці до

Іноземних валют, встановлений Національним банком України..

59

3.14.

Кредити, надані банками .................................................................

59

3.15.

Кошти на рахунках підприємств, організацій

Та населення у комерційних банках ...............................................

59

3.16.

Кредити, надані банками клієнтам-резидентам по видах валют

60


3.17.

Вимоги банків за кредитами, наданими

В економіку АР Крим за групами валют у 2007 р.........................

60

3.18.

Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку АР Крим

За видами економічної діяльності та групами валют у 2007 р.

61

3.19.

Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб за

Видами економічної діяльності та групами валют у 2007 р. ……

62

4.

ЦІНИ І ТАРИФИ .....................................................................................

63

4.1.

Індекс цін ………...............................................................................

64

4.2.

Індекси споживчих цін та цін виробників у 2000–2007 рр. ..........

64

4.3.

Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг ……

65

4.4.

Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг у 2007 р.

67

4.5.

Індекси цін виробників за видами діяльності ……………………

68

4.6.

Індекси цін реалізації продукції

Сільськогосподарськими підприємствами.....................................

69

5.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) ..........................................

70

5.1.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами ....................................

71

5.2.

Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами..................

72

5.3.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом

За видами економічної діяльності...................................................

73

5.4.

Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

74

5.5.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

Формами господарювання................................…….......................

75

6.

МАТЕРІАЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ..................................

76

6.1.

Основні засоби за галузями економіки...........................................

78

6.2.

Основні засоби за видами економічної діяльності........................

79

6.3.

Основні засоби за регіонами............................................................

80

6.4.

Введення в дію нових основних засобів

За видами економічної діяльності...................................................

81

6.5.

Введення в дію нових основних засобів за регіонами.................

82

6.6.

Ступінь зносу основних засобів

За видами економичної діяльності ………………………………..

83


6.7.

Ступінь зносу основних засобів за регіонами ……………………

85


6.8.

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

Та операційні витрати на одиницю реалізованої продукції

За видами економічної діяльності …………………………………

86

Використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

6.9.

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності у 2007 р. ......

90

6.10.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти....................................................

91

6.11.

Використання паливно-енергетичних ресурсів.............................

91

6.12.

Утворення та використання вторинних теплових ресурсів у 2007 р.

916.13.

Структура споживання енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти ...................................................

92

6.14.

Продаж (відпуск) палива населенню ..............................................

92

6.15.

Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів

Перероблення нафти за напрямами споживання у 2007 р. …........

93

6.16.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти за регіонами у 2007 р. ……...

94

6.17.

Використання паливно-енергетичних ресурсів

В АР Крим і південних областях України у 2007 р. ......................

95

6.18.

Питома вага Автономної Республіки Крим у

використанні паливно-енергетичних ресурсів України ...............

95

6.19.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти в АР Крим і

Південних областях України у 2007 р. ............................................

95

6.20.

Використання вторинної сировини .................................................

96

6.21.

Утворення та використання вторинної сировини

І відходів виробництва .....................................................................

97

6.22.

Залишки і витрати основних видів матеріальних ресурсів...........

98

7.

ПРОМИСЛОВІСТЬ .................................................................................

100

7.1.

Промисловість в економіці ..............................................................

101

7.2.

Основні показники розвитку промисловості.................................

101

7.3.

Кількість промислових підприємств-юридичних осіб

За видами діяльності .........................................................................

102

7.4.

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності

103

7.5.

Індекси обсягу продукції промисловості за регіонами.................

104

7.6.

Індекси продуктивності праці у промисловості

За видами діяльності ……………………………………………….

105

7.7.

Індекси продуктивності праці у промисловості за регіонами ….

106

7.8.

Індекси обсягу продукції підприємств з

Виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

107

7.9.

Індекси обсягу продукції хімічної

Та нафтохімічної промисловості за видами діяльності.................

108

7.10.

Індекси обсягу продукції машинобудування за видами діяльності

109

7.11.

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

Та операційні витрати на одиницю реалізованої продукції

За видами промислової діяльності ………………………………..

110

7.12.

Потужність електростанцій і виробництво електроенергії...........

114

7.13.

Виробництво окремих видів харчових продуктів,

Напоїв та продукції легкої промисловості........................ .............

115


7.14.

Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості

116

7.15.

Виробництво окремих видів продукції машинобудування...........

116


7.16.

Виробництво промислової продукції

За видами економічної діяльності ...................................................

117

7.17.

Один день Автономної Республіки Крим .......................................

120

7.18.

Виробництво найважливіших видів

Продукції харчової промисловості на одну особу..........................

122

7.19.

Питома вага АР Крим в загальному виробництві

Окремих видів продукції в цілому по Україні.................................

123


7.20.

Виробництво виробів ковбасних за видами...................................

124

7.21.

Виробництво молочної продукції за видами.................................

124

7.22.

Виробництво плодовоовочевої продукції за видами.....................

125

7.23.

Виробництво кондитерських виробів за видами...........................

125

7.24.

Виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів..............

125

7.25.

Виробництво м’яса за регіонами....................................................

126

7.26.

Виробництво олії соняшникової нерафінованої за регіонами.....

127

7.27.

Виробництво борошна за регіонами ...............................................

128

7.28.

Виробництво круп за регіонами ......................................................

129

7.29.

Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами......................

130

7.30.

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості

На одну особу .....................................................................................

131

7.31.

Виробництво взуття за регіонами.....................................................

131

8.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ..............................................................

132

8.1.

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство в економіці .........................................................................................

135

8.2.

Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими

Формами господарювання у 2007 р. ................................................

135

Сільське господарство

8.3.

Основні показники розвитку сільського господарства

По Автономній Республіці Крим та Україні у 2007 р. ...................

136

8.4.

Продукція сільського господарства................................................

136

8.5.

Продукція сільського господарства за категоріями господарств

137

8.6.

Продукція сільського господарства за регіонами …………..........

138

8.7.

Частка господарств населення у виробництві

Продукції сільського господарства.................................................

139

8.8.

Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу.....

139

8.9.

Індекси продукції сільського господарства

За категоріями господарств ..............................................................

140

8.10.

Індекси продукції сільського господарства ...................................

140

8.11.

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств

За організаційно-правовими формами господарювання

За регіонами у 2007 р. ……………………………………………...

141

8.12.

Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств

За розміром сільськогосподарських угідь у 2007 р. ......................

142

8.13.

Парк тракторів та зернозбиральних комбайнів

У сільськогосподарських підприємствах........................................

142

8.14.

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської

Продукції у сільськогосподарських підприємствах......................

143

8.15.

Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах..................

144

8.16.

Реалізація продукції сільського господарства

Сільськогосподарськими підприємствами......................................

145

8.17.

Обсяг продукції сільського господарства, виданої пайовикам

В рахунок орендної плати за землю та майнових паїів (часток) ...

146

8.18.

Структура реалізації продукції сільського господарства

У сільськогосподарських підприємствах.........................................

147

Рослинництво

8.19.

Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь у 2007 р.

148

8.20.

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

У 1950–2007 рр. .................................................................................

149

8.21.

Посівні площі сільськогосподарських культур .............................

150

8.22.

Структура посівних площ основних сільськогосподарських

Культур …………………………………...........................................

151

8.23.

Посівні площі сільськогосподарських культур

За регіонами у 2007 р. .......................................................................

152

8.24.

Площа, з якої зібрано урожай ..........................................................

153

8.25.

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень .......................

153

8.26.

Виробництво основних сільськогосподарських культур

У 1913–2007 рр. .................................................................................

154

8.27.

Виробництво сільськогосподарських культур ...............................

154

8.28.

Виробництво основних сільськогосподарських культур

За категоріями господарств ..............................................................

155

8.29.

Виробництво зернових культур за регіонами …............................

156

8.30.

Виробництво соняшнику за регіонами...........................................

156

8.31.

Виробництво картоплі за регіонами ................................................

157

8.32.

Виробництво овочів за регіонами …………………………………

157

8.33.

Виробництво плодів та ягід за регіонами ………………………...

158

8.34.

Виробництво винограду за регіонами …………………………….

158

8.35.

Урожайність основних сільськогосподарських культур

У 1950–2007 рр. .................................................................................

159

8.36.

Урожайність сільськогосподарських культур .................................

160

8.37.

Урожайність зернових культур за регіонами у 2007 р. …………..

161

8.38.

Урожайність сільськогосподарських культур за регіонами у 2007 р.

162

8.39.

Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури

163

8.40.

Внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури

164

8.41.

Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства

165

Тваринництво

8.42.

Поголів’я худоби та птиці у 1915–2007 рр. .....................................

166

8.43.

Поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств.................

166

8.44.

Поголів’я худоби та птиці за регіонами у 2007 р. ..........................

167

8.45.

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 1950–2006 рр.

168

8.46.

Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств...........

169

8.47.

Виробництво м’яса за регіонами.....................................................

170

8.48.

Виробництво молока за регіонами..................................................

171

8.49.

Виробництво яєць за регіонами .......................................................

172

8.50.

Продуктивність худоби та птиці......................................................

173

8.51.

Середня вага голови худоби, яка продана сільськогосподарськими підприємствами переробним підприємствам .................................

173

8.52.

Середній річний удій молока від однієї корови за регіонами.......

174

8.53.

Витрати кормів худобі …………......................................................

175

8.54.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

175

Мисливство

8.55.

Основні показники мисливського господарства ............................

176

8.56.

Загальна кількість диких тварин, що мешкають у мисливських угіддях ................................................................................................

177

Лісове господарство

8.57.

Лісовий фонд .....................................................................................

178

8.58.

Основні показники ведення лісового господарства.......................

178

8.59.

Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства

За регіонами ......................................................................................

179

8.60.

Рубки лісу за регіонами у 2007 р. ………......................................

179

8.61.

Відтворення лісів на землях лісового фонду за регіонами..........

180

8.62.

Рубки догляду за лісом і вибіркові санітарні рубки за регіонами

180

8.63.

Заготівля ліквідної деревини за регіонами ……………………….

181

8.64.

Лісозахисні роботи ............................................................................

181

8.65.

Лісові пожежі за регіонами у 2007 р. ..............................................

182

Рибне господарство

8.66.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

За видами водоймищ ........................................................................

182

8.67.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

За видами ...........................................................................................

183

9.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ .................................

184

9.1.

Капітальні інвестиції........................................................................

186

9.2.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування …....................

187

9.3.

Капітальні інвестиції за регіонами ................................................

188

9.4.

Інвестиції в основний капітал..........................................................

189

9.5.

Індекси фізичного обсягу інвестицій в основний капітал............

189

9.6.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування.........

190

9.7.

Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за основними напрямами та видами економічної діяльності у 2007 р.

191

9.8.

Структура інвестицій в основний капітал

За видами економічної діяльності у 2007 р. ..................................

191

9.9.

Інвестиції в основний капітал за регіонами.................................

192

9.10.

Індекси інвестицій в основний капітал за регіонами ..................

193

9.11.

Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами

194

9.12.

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

195

9.13.

Індекси інвестицій в основний капітал

За видами економічної діяльності....................................................

196

9.14.

Інвестиції в основний капітал

За видами промислової діяльності...................................................

197


9.15.

Індекси інвестицій в основний капітал

За видами промислової діяльності ..................................................

198

9.16.

Введення в дію окремих виробничих потужностей......................

199

9.17.

Введення в дію окремих виробничих потужностей

У сільському господарстві................................................................

200

9.18.

Основні показники будівництва …………………………...............

201

9.19.

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами .........................

202

9.20.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за регіонами

203

9.21.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності …………………………………………….

204


9.22.

Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт

За видами будівельної діяльності …………………………..……..

204

 

9.23.

Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво

За регіонами ………………………………………………………..

205

 

9.24.

Індекси інвестицій в основний капітал у житлове будівництво

За регіонами ………………………………………………………..

206

 

 

Житлове і соціально-культурне будівництво

 

 

9.25.

Введення в експлуатацію загальної площі житла

Та кількість збудованих квартир у 1950–2007 рр. ……………….

207

 

9.26.

Введення в експлуатацію загальної площі житла

Та кількість збудованих квартир на 1000 населення …………….

207

 

9.27.

Введення в дію об’єктів соціальної сфери у 1950–2007 рр. .. …..

208

 

9.28.

Введення в дію об’єктів цивільного призначення

В сільській місцевості.......................................................................

208

 

9.29.

Введення в експлуатацію житла за регіонами ...............................

209

 

9.30.

Індекси введення в експлуатацію житла за регіонами..................

210

 

9.31.

Введення в експлуатацію житла на 1000 населення за регіонами

211

 

9.32.

Введення в експлуатацію житла за регіонами у 2007 р. …………

212

 

9.33.

Введення в експлуатацію індивідуального житла за регіонами

213

 

9.34.

Введення в експлуатацію житла у сільській місцевості

За регіонами.......................................................................................

214

 

9.35.

Введення в експлуатацію загальноосвітніх

Навчальних закладів за регіонами ...................................................

215

 

9.36.

Введення в експлуатацію лікарняних

Та амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами...................

215

 

 

10.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК .......................................................................

216

 

 

10.1.

Питома вага показників розвитку транспорту

Автономної Республіки Крим в Україні..........................................

218

 

10.2.

Продукція вантажного транспорту

За видами транспорту у 1940–1985 рр. ...........................................

218

 

10.3.

Перевезення вантажів за видами транспорту................................

219

 

10.4.

Питома вага окремих видів транспорту

У відправленні (перевезенні) вантажів...........................................

219

 

10.5.

Вантажооборот за видами транспорту...........................................

220

 

10.6.

Розподіл вантажообороту за окремими видами транспорту........

220

 

10.7.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за регіонами

221

 

10.8.

Вантажооборот автомобільного транспорту за регіонами ..............

222

 

10.9.

Відправлення вантажів залізничним транспортом

Загального користування ..................................................................

223

 

10.10.

Перевезення вантажів морським транспортом..............................

223

 

10.11.

Переробка вантажів у морських портах

(торговельними та рибними) ………………………………………

223

 

10.12.

Продукція пасажирського транспорту

За видами транспорту у 1940–1985 рр. ...........................................

224

 

10.13.

Відправлення (перевезення) пасажирів

За видами транспорту загального користування ………….……...

224

 

10.14.

Пасажирооборот транспорту загального користування …………

225

 

10.15.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом за регіонами

225

 

Шляхи сполучення

 

10.16.

Шляхи сполучення у 1940–1990 рр. ...............................................

226

 

10.17.

Довжина шляхів сполучення ...........................................................

226

 

10.18.

Щільність шляхів сполучення .........................................................

227

10.19.

Інтенсивність перевезень вантажів .................................................

227

10.20.

Інтенсивність перевезення пасажирів

За видами шляхів сполучення .........................................................

227

10.21.

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів

Окремими видами транспорту.........................................................

228

10.22.

Середня відстань перевезення одного пасажира

Окремими видами транспорту .........................................................

228

10.23.

Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях …………..

228

10.24.

Рухомий склад за видами та призначенням ………………………

229

Зв’язок

10.25.

Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку..........

230

10.26.

Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню..........................................................................................

231

10.27.

Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку

Загального користування ..................................................................

232

10.28.

Забезпеченість населення телефонними апаратами

Загального користування …………………………………..…..….

232

10.29.

Основні телефонні апарати мережі загального користування .....

233

10.30.

Основні телефонні апарати мережі загального користування

Та відомчі, які мають на неї вихід ...................................................

233

10.31.

Таксофони телефонної мережі ........................................................

233

11.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ...................................

234

11.1.

Основні показники зовнішньоекономічної діяльності

Підприємств та організацій..............................................................

235

11.2.

Зовнішня торгівля товарами ............................................................

236

11.3.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами ..............................

240

11.4.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2007 р. …………

242

11.5.

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2007 р. ..........................

243

11.6.

Імпорт давальницької сировини......................................................

244

11.7.

Зовнішня торгівля послугами по країнах......................................

245

11.8.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами..............................

247

11.9.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами у 2007 р. ..................

249

11.10.

Структура експорту-імпорту послуг у 2007 р. ..............................

250

11.11.

Індекси обсягів іноземних інвестицій ............................................

251

11.12.

Прямі іноземні інвестиції в Автономній Республіці Крим у 2007 р.

251

11.13.

Прямі іноземні інвестиції в Автономну Республіку Крим

По країнах ..........................................................................................

252

11.14.

Прямі іноземні інвестиції в Автономну Республіку Крим

За видами економічної діяльності у 2007 р. ...................................

253

11.15.

Прямі іноземні інвестиції за регіонами у 2007 р. .........................

255

11.16.

Прямі іноземні інвестиції з Автономної Республіки Крим у 2007 р.

256

11.17.

Прямі інвестиції з Автономної Республіки Крим по країнах …..

256

11.18.

Прямі інвестиції з Автономної Республіки Крим за видами економічної діяльності у 2007 р. ………………………………....

257

 


12.

ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО .......................................................

258

12.1.

Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства..................

259

12.2.

Оптовий товарооборот за регіонами ...............................................

260

12.3.

Товарна структура оптового товарообороту..................................

261

12.4.

Співвідношення товарів вітчизняного та імпортного

Виробництва у структурі оптового товарообороту..........................

264

12.5.

Кількість бірж ....................................................................................

265

12.6.

Обсяг укладених угод на біржах.....................................................

265

12.7.

Основні показники роздрібного товарообороту ….........................

266

12.8.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

267

12.9.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту.................

267

12.10.

Роздрібний товарооборот підприємств за регіонами....................

268

12.11.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

Підприємств на одну особу..............................................................

269

12.12.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

У міських поселеннях і сільській місцевості.................................

269

12.13.

Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів

У роздрібному товарообороті підприємств....................................

269

12.14.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

За регіонами.......................................................................................

270

12.15.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

За товарами у торговій мережі підприємств ……………………..

271

12.16.

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств,

Включаючи мережу ресторанного господарства............................

272

12.17.

Товарна структура роздрібного товарообороту

Торгової мережі підприємств ……………………………………..

274

12.18.

Продаж продовольчих товарів через торгову мережу

Та мережу ресторанного господарства підприємств......................

276

12.19.

Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств.......

276

12.20.

Продаж товарів тривалого користування через роздрібну

Мережу підприємств .........................................................................

277

12.21.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

Через торгову мережу підприємств.................................................

277

12.22.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

Через торгову мережу підприємств у 2006–2007 рр. .....................

280

12.23.

Кількість міських ринків .................................................................

282

12.24.

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі

Та ресторанного господарства підприємств..................................

282

12.25.

Кількість підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за видами економічної діяльності...........................................................................................

283

12.26.

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі

Та ресторанного господарства підприємств за регіонами……….

284

12.27.

Торгова площа магазинів і кількість місць на об’єктах

Ресторанного господарства підприємств за регіонами ………….

286

13.

ПОСЛУГИ .................................................................................................

288

13.1.

Діяльність підприємств сфери послуг за регіонами.....................

289

13.2.

Обсяги послуг, наданих населенню, за регіонами.........................

290

13.3.

Обсяги послуг за видами економічної діяльності ………………..

291

13.4.

Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності.....

297

14.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МАЛИЙ БІЗНЕС ......................................

301

14.1.

Основні показники розвитку підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності ............................................................

302

14.2.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності за регіонами у 2007 р. ......................

303

14.3.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності за видами економічної діяльності

У 2007 р. .............................................................................................

304

14.4.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За видами економічної діяльності ..................................................

305

14.5.

Розподіл підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За видами економічної діяльності у 2007 р. ..................................

305

14.6.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За регіонами....................................................................................

306

14.7.

Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-

Суб’єктів підприємницької діяльності за регіонами .....................

307

14.8.

Основні показники розвитку малих підприємств........................

308

14.9.

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

По Україні та АР Крим ....................................................................

308

14.10.

Кількість малих підприємств за регіонами ...................................

309

14.11.

Кількість малих підприємств на 10 000 населення за регіонами

310

14.12.

Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності

311

14.13.

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності

У 2007 р. ...........................................................................................

311

14.14.

Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності за регіонами у 2007 р. ....................................................

312

14.15.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

За видами економічної діяльності ....................................................

314

14.16.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

Підприємств за регіонами.................................................................

315

14.17.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

Підприємств за видами економічної діяльності.............................

316

14.18.

Частка середньорічної кількості найманих працівників

Малих підприємств у загальній кількості найманих працівників

За видами економічної діяльності ………………………………..

317

14.19.

Основні показники діяльності малих підприємств

За видами економічної діяльності у 2007 р. ..................................

318

14.20.

Основні показники діяльності малих підприємств

За регіонами у 2007р. ………………………………………………

319

14.21.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалі-зації продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

320

14.22.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

Реалізованої продукції (робіт, послуг) за регіонами.....................

321

14.23.

Кількість малих промислових підприємств

За видами економічної діяльності ...................................................

322

14.24.

Частка продукції малих підприємств у промисловому обсязі

Реалізації продукції (робіт, послуг) за видами діяльності …........

323

14.25.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

Промислових підприємств за видами економічної діяльності ….

324

15.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ ..........................................................................

325

15.1.

Наукові кадри ...................................................................................

329

15.2.

Кількість наукових організацій за галузями наук.........................

329

15.3.

Кількість докторів наук ...................................................................

330

15.4.

Кількість кандидатів наук ...............................................................

330

15.5.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних

Власними силами організацій (підприємств), за видами робіт....

331

15.6.

Витрати наукових організацій (підприємств) на виконання

Власними силами наукових та науково-технічних робіт

За видами робіт .................................................................................

331

15.7.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових підприємств, за галузями наук.........

332

15.8.

Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування ………………………...............

332

15.9.

Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт..........

333

15.10.

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

За видами економічної діяльності ...................................................

333

15.11.

Загальний обсяг інноваційних витрат в промисловості................

335

15.12.

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності

В промисловості.................................................................................

336

15.13.

Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації

337

15.14.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та

Освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості

337

15.15.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації

338

15.16.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції....................................

339

15.17.

Питома вага Автономної Республіки Крим

У загальному обсязі наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними силами за видами робіт в Україні ………...

339

15.18.

Питома вага Автономної Республіки Крим в Україні

По показниках інноваційної діяльності …………………….……..

339

15.19.

Забезпеченість організацій (підприємств)

Засобами обчислювальної техніки за регіонами …………………

340

16.

НАСЕЛЕННЯ ............................................................................................

341

16.1.

Кількість населення ..........................................................................

343

16.2.

Кількість наявного населення з 1913 р. ..........................................

343

16.3.

Розподіл постійного населення за статтю та віком ……................

344

16.4.

Розподіл постійного населення за статтю за регіонами................

345

16.5.

Розподіл постійного населення за віковими групами ...................

346

16.6.

Розподіл постійного населення за основними віковими групами за регіонами ......................................................................................

347

16.7.

Міста з кількістю наявного населення понад 50 тис. ...................

348

16.8.

Кількість пенсіонерів .......................................................................

348

16.9.

Загальні коефіцієнти народжуваності,

Смертності та природного приросту населення з 1950 р. ………

349

16.10.

Кількість народжених, померлих та природний приріст населення

349

16.11.

Загальні коефіцієнти народжуваності,

Смертності та природного приросту населення..............................

350

16.12.

Розподіл народжених за статтю.......................................................

350

16.13.

Коефіцієнти народжуваності за віковими групами.......................

350

16.14.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності

Та природного приросту населення за регіонами у 2007 р............

351

16.15.

Частка дітей, народжених жінками,

Які не перебували у зареєстрованому шлюбі.................................

352

16.16.

Розподіл народжених за шлюбним станом матерів

Та порядком народження .................................................................

352

16.17.

Коефіцієнти смертності населення за віковими групами.............

353

16.18.

Смертність населення за основними причинами...........................

354

16.19.

Коефіцієнти смертності за основними причинами

За регіонами у 2007 р. .......................................................................

355

16.20.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року ...............................

356

16.21.

Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами........

356

16.22.

Коєфіціенти смертності дітей у віці до 1 року за регіонами........

357

16.23.

Смертність населення від деяких зовнішніх причин.....................

358

16.24.

Очікувана тривалість життя при народженні .................................

359

16.25.

Шлюби та розлучення ......................................................................

359

16.26.

Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом ....

360

16.27.

Розподіл розлучень за кількістю у подружжя

Спільних дітей віком до 18 років у 2007 р. ......................................

360

16.28.

Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу......................................

361

16.29.

Основні напрями міграції населення у 2007 р. …...........................

361

16.30.

Міграція населення за регіонами у 2007 р. ....................................

362

16.31.

Міграція населення з країнами СНД у 2007 р. ...............................

364

16.32.

Розподіл біженців за основними віковими групами за країнами

365

17.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ................................................................

366

17.1.

Населення за економічною активністю.........................................

370

17.2.

Населення за економічною активністю,

Статтю та місцем проживання у 2007 р. ………..............................

371

17.3.

Зайнятість населення .......................................................................

371

17.4.

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

372

17.5.

Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності

373

17.6.

Економічна активність населення

За статтю та віковими групами у 2007 р…...................................

374

17.7.

Рівень зайнятості населення

За статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2007 р. .

374

17.8.

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

За статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2007 р.

374

17.9.

Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості

375

17.10.

Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості за статтю у 2007 р. …………………………………………………

375


17.11.

Вивільнення працівників за видами економічної діяльності.......

376

17.12.

Вивільнення працівників за регіонами..........................................

377

17.13.

Попит на робочу силу за видами економічної діяльності............

378

17.14.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами

379

17.15.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці

За професійними групами................................................................

380


17.16.

Навантаження на одне вільне робоче місце у 2005 та 2007 рр. ....

380

17.17.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

За видами економічної діяльності.................................................

382

17.18.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

За регіонами .......................................................................................

382

17.19.

Кількість зареєстрованих безробітних...........................................

383

17.20.

Кількість та склад зареєстрованих безробітних за віком та освітою

383

17.21.

Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами.....................

384

17.22.

Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами...........................

385

17.23.

Тривалість зареєстрованого безробіття.........................................

386

17.24.

Допомога по безробіттю та заробітна плата у грудні 2002–2007 рр.

386

17.25.

Середньорічна кількість найманих працівників

За видами економічної діяльності...................................................

387

17.26.

Середньорічна кількість найманих працівників

За видами промислової діяльності..................................................

388

17.27.

Середньорічна кількість найманих працівників за регіонами.....

389

17.28.

Середньорічна кількість найманих працівників

Органів державного управління ……………………………………..

389

17.29.

Кількість працівників державного управління

За видами діяльності ……………………………………………….

390

17.30.

Розподіл найманих працівників за рівнем освіти

За видами економічної діяльності..................................................

391

17.31.

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

За видами економічної діяльності ...................................................

392

17.32.

Зайнятість молоді за видами економічної діяльності...................

393

17.33.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

За видами економічної діяльності у 2007 р. ...................................

394


17.34.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за регіонами у 2007 р.

395

17.35.

Рівень прийому та вибуття найманих працівників

За видами економічної діяльності...................................................

396

17.36.

Використання фонду робочого часу найманих працівників

За видами економічної діяльності у 2007 р. ....................................

397

17.37.

Використання фонду робочого часу найманих працівників,

Зайнятих промисловою діяльністю у 2007 р. .................................

398

17.38.

Стан умов праці найманих працівників

За видами економічної діяльності.………………………………..

399

17.39.

Пільги та компенсації найманим працівникам

За роботу Зі шкідливими та важкими умовами праці

За видами економічної діяльності …………………..…………….

400

17.40.

Стан укладення колективних договорів

За видами економічної діяльності ....................................................

401