Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 1)

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 1)

Сімферополь 2008

 

ПЕРЕДМОВА

У статистичному збірнику «Наукова діяльність в Автономній Республіці Крим» увазі читачів пропонується широкий спектр статистичних показників, що характеризують науковий потенціал та результати роботи наукових організацій АР Крим у 2007р. порівняно з попередніми роками.

Збірник складається з восьми розділів, у яких наведені основні показники, що характеризують науковий потенціал та результати роботи наукових організацій в динаміці в цілому по АР Крим та по регіонах республіки: структура наукових організацій, підготовка наукових кадрів та наукові кадри організацій, обсяг виконаних та фінансування наукових робіт, матеріально-технічна база, результативність та міжнародне співробітництво наукових організацій.

Окремі розділи збірника доповнені:

– показниками роботи наукових організацій з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

– розрахунковим показником чисельності працівників основної діяльності та виконавців наукових та науково-технічних робіт на 1000 осіб зайнятого населення;

– розрахунковим показником фондоємності та фондовіддачі основних засобів наукових організацій.

Крім того, збірник доповнено розділом «Міжрегіональне зіставлення науково-технічної діяльності».

Збірник підготовлено відділом статистики соціальних послуг за участю відділів статистики науки, інновацій і обстеження підприємств сфери послуг та статистики праці.

Відділ статистики соціальних послуг

СКОРОЧЕННЯ

В. п. – відсотковий пункт

Грн. – гривня

ННТР – наукові та науково-технічні роботи

Р. – рік

Рр. – роки

Тис. – тисяча

Млн. - мільйон

М 2 – квадратний метр

% – відсоток

НДІ – науково-дослідні інститути

ВНЗВищі навчальні заклади

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці

не має сенсу;

Тире (–) – явищ не було;

Крапки (...) – відомості відсутні;

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що

можуть бути виражені використаними у таблиці

розрядами;

«З них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної сумі.

Зміст

Передмова……………………………………………………………………………...

3

Скорочення…………………………………………………………………………….

4

Умовні позначення……………………………………………………………………

4

1. МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………..

9

1.1.

Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи за регіо-нами України………………………………………………………….………………...

11

1.2.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій за регіонами України………………………………………………...

12

1.3.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за регіонами України…...

13

1.4.

Показники середньомісячної заробітної плати виконавців досліджень і розробок у 2007р. за регіонами України…………………………………………………………

14

1.5.

Основні показники підготовки наукових кадрів по регіонах України у 2007р.....................

15

1.6.

Показники фондоозброєності працівників наукових організацій у 2007р. за регіо-нами України……………………………………………………………………………

16

2. СТРУКТУРА НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ………………………………………

17

2.1.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за регіонами..........

19

2.2.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за галузями……...

19

2.3.

Розподіл організацій за галузями наук…………………………………………………

20

2.4.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи за секторами наук..

20

2.5.

Структура організацій, підприємств та установ, які виконували наукові та науково-технічні роботи, за секторами науки……………………………………………….

20

3. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ……………………………………………..

21

3.1.

Кількість установ, що мають аспірантуру та докторантуру, і чисельність в них аспірантів та докторантів, за регіонами………………………………………………

23

3.2.

Розподіл аспірантів та докторантів за джерелами фінансування їх навчання……...

23

3.3.

Основні показники діяльності аспірантури в АРК.......................................................

24

3.4.

Чисельність аспірантів за галузями наук......................................................................

25

3.5.

Динаміка чисельності аспірантів за типами наукових установ……………………..

25

3.6.

Прийнято до аспірантури за галузями наук..................................................................

26

3.7.

Випуск аспірантів за галузями наук..............................................................................

27

3.8.

Основні показники діяльності докторантури в АРК....................................................

28

3.9.

Показники діяльності докторантури за галузями наук……………………………....

29

3.10.

Захист дисертацій по регіонах.......................................................................................

29

3.11.

Чисельність аспірантів за віковими группами і статтю……………………………...

30

3.12.

Частка жінок в загальній чисельності аспірантів відповідного віку у 2007р…....................

30

3.13.

Чисельність докторантів за віковими группами і статтю……………………………

31

3.14.

Частка жінок в загальній чисельності аспірантів відповідного віку у 2007р…....................

31

4. НАУКОВІ КАДРИ…………………………………………………………………..

33

4.1.

Чисельність працівників наукових організацій АР Крим...........................................

35

4.2.

Динамiка чисельностi працiвникiв основної дiяльностi за категорiями персоналу

35

4.3.

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу та регіонами………………………………………………………………………………..

36

4.4.

Чисельність працівників наукових організацій за категорiями персоналу та галузями наук………………………………………………………………………………..

37

4.5.

Чисельнiсть працiвникiв наукових органiзацiй за категорiями персоналу та секторами науки……………………………………………………………………………

38

4.6.

Чисельність працівників основної діяльності та виконавців наукових та науково-технічних робіт в розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення…………………...

39

4.7.

Частка виконавців наукових та науково-технічних робіт за категоріями працівників в загальній чисельності працівників основної діяльності………………………………….

39

4.8.

Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок у 2007р. за регіонами………………………………………………………………………………….

40

4.9.

Чисельність фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи………...

41

4.10.

Чисельнiсть фахiвцiв, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи, за секторами науки……………………………………………………………………………

41

4.11.

Чисельнiсть фахiвцiв, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи, за галузями наук………………………………………………………………………………..

42

4.12.

Частка працівників з науковими ступенями в чисельності фахівців, що виконують наукові та науково-технічні роботи (без сумісників)…………………………...

43

4.13.

Динамiка чисельностi фахівців-сумісників, якi виконують науковi та науково технiчнi роботи…………………………………………………………………………

43

4.14.

Чисельність фахівців-сумісників, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи, за регiонами………………………………………………………………………

44

4.15.

Чисельнiсть фахівців-сумiсникiв, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи, за секторами науки………………………………………………………………

44

4.16.

Чисельність фахівців-сумісників, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за галузями наук....................................................................................................

45

4.17.

Чисельність докторів наук, зайнятих в економіці в АРК………................................

45

4.18.

Розподіл докторів наук, зайнятих в економіці в АРК, за віком……………………..

46

4.19.

Чисельність кандидатів наук, зайнятих в економіці в АРК………............................

46

4.20.

Чисельність кандидатів наук, зайнятих в економіці в АРК, за віком………………

46

5. ФІНАНСУВАННЯ ТА ОБСЯГ ВИКОНАНИХ РОБІТ…………………………

47

5.1.

Обсяг виконаних власними силами ННТР та чисельність працівників основної діяльності………………………………………………………………………………..

49

5.2.

Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт………........................................

50

5.3.

Структура фінансування витрат на ННТР за джерелами фінансування……………

50

5.4.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за регіонами............................

51

5.5.

Фінансування наукових та науково-технiчних робіт за секторами науки…………..

51

5.6.

Фінансування наукових та науково-технiчних робіт за галузями наук………………….

52

5.7.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування та видами економічної діяльності: 2006………………………………………………

53

5.8.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування та видами економічної діяльності: 2007………………………………………………

54

5.9.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними

Силами наукових організацій за видами робіт.............…………………….................

55

5.10.

Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт…………………………………………….

55

5.11.

Обсяг наукових та науково-технiчних робіт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за регіонами………………………………………………………….

56

5.12.

Обсяг наукових та науково-технiчних робіт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за секторами наук……………………………………………………

56

5.13.

Обсяг наукових та науково-технiчних робіт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за галузями наук……………………………………………………..

57

5.14.

Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2000………………………………………….

58

5.15.

Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2005………………………………………….

58

5.16.

Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2006………………………………………….

59

5.17.

Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2007………………………………………….

59

5.18.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами, у розрахунку на 1 наукову організацію за видами………………………………………...

60

5.19.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами, у розрахунку на 10 тисяч населення за регіонами……………………................................

60

5.20.

Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій........................................................................

61

5.21.

Розподіл внутрішніх поточних витрат на наукові та науково - технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт…………………

61

5.22.

Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за регіонами……………………………………

62

5.23.

Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт i за регiонами: 2000…………

62

5.24.

Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт i за регiонами: 2005…………

63

5.25.

Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт i за регiонами: 2006…………

63

5.26.

Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт i за регiонами: 2007…………

64

5.27.

Внутрішні поточні витрати на наукові дослідження і розробки зі створення або удосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів, за регіонами……...

64

5.28.

Розподіл внутрішніх поточних витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, за галузями наук…………………………………………………….

65

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА………………………………………………

67

6.1.

Основні засоби організацій, які займаються науково-технічною діяльністю, за регіонами..........................................................................................................................

69

6.2.

Оснащеність працівників наукових організацій за регіонами………………………………

69

6.3.

Оснащеність працівників наукових організацій основними засобами в розрахунку на 1 працівника, за галузями наук……………………………………………………………...

70

6.4.

Оснащеність працівників в розрахунку на одного працівника.....………..................

70

6.5.

Фондоємність та фондовіддача основних засобів наукових організацій за регіонами……………………………………………………………………………………...

71

6.6.

Загальна площа власних приміщень наукових організацій за регіонами…………..

71

6.7.

Загальна площа власних приміщень наукових організацій за галузями наук……...

72

7. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………...

73

7.1.

Кількість виконуваних наукових та науково-технічних робіт………………………

75

7.2.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регiонами: 2000…

75

7.3.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регiонами: 2006…

76

7.4.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регiонами: 2007…

77

7.5.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за галузями наук: 2000….

78

7.6.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за галузями наук: 2006….

79

7.7.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за галузями наук: 2007….

80

7.8.

Кiлькiсть виконуваних наукових та науково-технічних робіт за секторами науки...

81

7.9.

Кількість наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки, за регіонами………………………………………………...............................

82

7.10.

Обсяги наукових досліджень ірозробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, за регіонами…………………………………….............................................

83

7.11.

Кількість впроваджених наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки за регіонами……………………………..................................

84

7.12.

Частка наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки у загальній кількості виконуваних робіт…………………………………….

84

7.13.

Кількість друкованих робіт за регiонами: 2000............................................................

85

7.14.

Кiлькiсть друкованих робiт за регiонами: 2006………………………………………

85

7.15.

Кiлькiсть друкованих робiт за регiонами: 2007………………………………………

86

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………………………………….......

87

8.1.

Міжнародне співробітництво наукових організацій....................................................

89

8.2.

Міжнародне співробітництво наукових організацій у динаміці…………………….

89

8.3.

Міжнародне співробітництво наукових організацій за галузями наук……………..

90

8.4.

Кількість виїздів наукових працівників за межі України, за регіонами……………

91

8.5.

Кiлькiсть виїздiв наукових працiвникiв за межi України, за галузями наук: 2006…

92

8.6.

Кiлькiсть виїздiв наукових працiвникiв за межi України, за галузями наук: 2007…

93

ДОПОВІДЬ «НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В

АР КРИМ У 2007 РОЦІ»…………………………………………………...................

95

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ………………………………………..................

105


1.1. Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за регіонами України

(одиниць)

2000

2005

2006

2007

Україна

1490

1510

14521

1404

Автономна Республіка Крим

42

47

47

52

Області

Вінницька

31

28

24

24

Волинська

17

16

19

16

Дніпропетровська

94

109

105

93

Донецька

101

81

77

74

Житомирська

14

12

9

11

Закарпатська

18

21

20

21

Запорізька

45

38

35

35

Івано-Франківська

18

21

21

23

Київська

38

36

37

36

Кіровоградська

13

11

11

12

Луганська

48

49

52

51

Львівська

90

87

82

84

Миколаївська

46

41

54

54

Одеська

72

74

66

65

Полтавська

28

32

30

25

Рівненська

18

17

15

13

Сумська

25

29

27

25

Тернопільська

15

16

16

14

Харківська

217

227

228

218

Херсонська

26

28

26

25

Хмельницька

6

6

6

7

Черкаська

33

30

29

31

Чернівецька

17

24

21

22

Чернігівська

25

22

22

22

Міста

М. Київ

375

393

360

340

М. Севастополь

18

15

13

11

1 З 2006р. організації, які виконують лише науково-технічні послуги, звіт не складають.

1.2. Обсяг науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за регіонами України

(тис. грн.)

2000

2005

2006

2007

Україна

1978409,8

4818580,9

5354574,7

6700711,1

Автономна Республіка Крим

25246,1

89372,7

107410,1

131413,0

Області

Вінницька

15668,3

41541,8

28229,4

41754,0

Волинська

4542,6

11845,3

14062,3

12396,5

Дніпропетровська

177733,2

398777,1

525955,4

634560,6

Донецька

104608,1

261899,0

322294,9

395410,7

Житомирська

3253,3

10653,1

10427,9

16805,5

Закарпатська

4668,1

15043,6

15539,3

15207,1

Запорізька

149150,4

305275,4

304851,3

351585,5

Івано-Франківська

11486,1

31137,6

36023,1

44728,2

Київська

31743,5

85910,8

102554,9

136368,9

Кіровоградська

3337,3

14639,0

15556,7

20358,3

Луганська

43364,3

69053,0

70316,7

85271,0

Львівська

69987,0

179182,4

199163,9

252888,1

Миколаївська

85359,4

212159,8

202535,3

209714,7

Одеська

42101,3

110340,8

125639,3

154047,5

Полтавська

15241,4

37387,0

35450,7

41583,8

Рівненська

4959,3

9377,0

11982,5

12465,5

Сумська

27691,4

95377,8

87371,1

101173,3

Тернопільська

5689,7

11907,9

12251,7

12889,7

Харківська

329456,7

772485,3

901357,7

1130481,9

Херсонська

6983,6

19583,5

24010,1

29570,5

Хмельницька

1934,8

4136,6

5889,9

7776,1

Черкаська

14179,9

28560,3

33716,6

46756,6

Чернівецька

5867,0

14849,3

19586,7

24517,5

Чернігівська

10957,6

22527,6

23459,2

28902,0

Міста

М. Київ

756351,4

1894006,5

2041997,2

2640688,8

М. Севастополь

26848,0

71550,7

76940,8

121395,8

1.3. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, за регіонами України

(тис. грн.)

Всього

Внутрішні витрати

Витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Україна

5790126,0

6745062,3

5164434,9

6149231,5

625691,1

595830,8

Автономна

Республіка Крим

108435,4

131044,3

103946,9

125733,8

4488,5

5310,5

Області

Вінницька

30082,3

42901,4

28974,5

40590,5

1107,8

2310,9

Волинська

15794,2

14222,3

13363,4

11737,3

2430,8

2485,0

Дніпропетровська

625410,1

783462,1

493801,7

594906,4

131608,4

188555,7

Донецька

311955,8

385747,3

301469,0

365867,6

10486,8

19879,7

Житомирська

10147,6

16008,8

10147,6

15978,8

0,0

30,0

Закарпатська

17616,6

17230,3

17440,2

17180,3

176,4

50,0

Запорізька

281864,2

327895,3

266840,1

311929,7

15024,1

15965,6

Івано-Франківська

36589,8

45669,7

35955,0

45108,7

634,8

561,0

Київська

101918,6

135605,9

99514,8

134031,4

2403,8

1574,5

Кіровоградська

15481,1

20541,0

15462,1

20508,9

19,0

32,1

Луганська

71957,5

87615,2

69682,5

84695,6

2275,0

2919,6

Львівська

197814,6

253092,2

189056,4

240253,5

8758,2

12838,7

Миколаївська

197799,1

188809,3

175601,7

167747,0

22197,4

21062,3

Одеська

125866,8

147767,0

123443,1

145672,5

2423,7

2094,5

Полтавська

35719,1

42072,3

33146,2

39078,8

2572,9

2993,5

Рівненська

11480,2

11770,4

11329,0

11695,4

151,2

75,0

Сумська

97640,3

110694,5

88267,2

102423,7

9373,1

8270,8

Тернопільська

12190,9

12144,3

11803,9

11624,0

387,0

520,3

Харківська

928022,7

1150233,9

832536,4

1036769,1

95486,3

113464,8

Херсонська

22637,6

28428,9

22341,4

28300,4

296,2

128,5

Хмельницька

5893,4

7634,1

5893,4

7629,1

0,0

5,0

Черкаська

34370,4

44779,6

32914,6

43995,7

1455,8

783,9

Чернівецька

18375,9

25702,4

18258,9

25404,1

117,0

298,3

Чернігівська

28767,9

38314,8

24365,9

30126,9

4402,0

8187,9

Міста

М. Київ

2354729,5

2573242,4

2067876,2

2400039,6

286853,3

173202,8

М. Севастополь

91564,4

102432,6

71002,8

90202,7

20561,6

12229,9

1.4. Показники середньомісячної заробітної плати виконавців досліджень і розробок у 2007 році, за регіонами України

Середньооблікова чисельність виконавців досліджень і розробок,

Осіб

Середньомісячна заробітна

Плата виконавців досліджень і розробок,

Грн.

Україна

130177

1562,3

Автономна

Республіка Крим

2744

1284,9

Області

Вінницька

1014

974,1

Волинська

351

1358,3

Дніпропетровська

9970

1526,5

Донецька

9397

1611,6

Житомирська

403

1160,3

Закарпатська

975

835,3

Запорізька

6192

1756,1

Івано-Франківська

1049

1456,4

Київська

2993

1585,4

Кіровоградська

458

1395,1

Луганська

2278

995,4

Львівська

5410

1502,5

Миколаївська

3309

1239,7

Одеська

4587

1170,1

Полтавська

984

1396,3

Рівненська

323

1336,7

Сумська

3198

1371,6

Тернопільська

373

1073,6

Харківська

20314

1550,2

Херсонська

1016

1099,0

Хмельницька

141

1004,9

Черкаська

1329

1040,8

Чернівецька

922

797,5

Чернігівська

866

1151,7

Міста

М. Київ

48112

1736,3

М. Севастополь

1469

2106,0

1.5. Основні показники підготовки наукових кадрів по регіонах України у 2007 році

Кількість закладів, які здій-снюють підготовку аспірантів, одиниць

Чисель-ність аспірантів на 1.01.2008р., осіб

Питома вага аспірантів в Україні, %

Кількість закладів, які здій-снюють підготов-ку докто-рантів, одиниць

Чисель-ність докторантів на 1.01.2008р., осіб

Питома вага докто-рантів в Україні, %

Україна

507

32497

100,0

252

1418

100,0

Автономна Республіка Крим

10

572

1,8

5

22

1,6

Області

Вінницька

5

489

1,5

3

6

0,4

Волинська

2

297

0,9

2

15

1,1

Дніпропетровська

28

1689

5,2

13

68

4,8

Донецька

26

1811

5,6

16

78

5,5

Житомирська

5

377

1,2

3

17

1,2

Закарпатська

5

263

0,8

1

2

0,1

Запорізька

11

956

2,9

4

32

2,3

Івано-Франківська

3

608

1,9

3

19

1,3

Київська

9

473

1,5

5

15

1,1

Кіровоградська

3

280

0,9

2

7

0,5

Луганська

6

835

2,6

4

37

2,6

Львівська

30

2296

7,1

14

66

4,7

Миколаївська

5

242

0,7

2

5

0,4

Одеська

28

2158

6,6

17

80

5,6

Полтавська

7

532

1,6

4

10

0,7

Рівненська

5

275

0,8

2

10

0,7

Сумська

7

422

1,3

4

11

0,8

Тернопільська

4

494

1,5

3

19

1,3

Харківська

65

3989

12,3

31

181

12,8

Херсонська

5

318

1,0

3

11

0,8

Хмельницька

5

392

1,2

5

16

1,1

Черкаська

6

484

1,5

4

19

1,3

Чернівецька

5

230

0,7

2

22

1,5

Чернігівська

5

223

0,7

1

2

0,1

Міста

М. Київ

212

11615

35,7

95

642

45,3

М. Севастополь

5

177

0,5

4

6

0,4

1.6. ПОказники Фондоозброєності працівників наукових організацій у 2007р., за регіонами України

(тис. грн.)

2.1. Органiзацiї, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи,

за регiонами

(одиниць)

2000

2005

2006

2007

Всього

42

47

47

52

Сiмферополь

19

23

21

25

Алушта

1

1

1

Євпаторiя

1

1

1

1

Керч

2

1

1

1

Саки

2

3

3

3

Феодосiя

8

7

6

5

Ялта

3

5

8

9

Бахчисарайський

2

1

1

1

Красногвардiйський

1

1

1

1

Ленінський

1

Сакський

2

Сiмферопольський

4

3

4

3

2.2. Органiзацiї, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи,

за галузями наук

(одиниць)

2000

2005

2006

2007

Всього

42

47

47

52

Природничі науки

19

22

23

24

Фізико-математичні

2

2

2

Хiмiчнi

2

Бiологiчнi

1

2

2

2

Геологiчнi

1

2

2

2

Географічні

1

2

2

Сiльськогосподарськi

12

11

11

12

Ветеринарні

1

1

1

Медичнi

3

3

3

3

Технiчнi науки

14

15

13

14

з них

будiвництво та архітектура

2

3

3

4

Гуманітарні науки

1

2

2

4

Iсторичнi

1

2

2

4

Суспільні науки

2

4

6

Політичні

1

1

Економічні

2

1

2

Юридичні

1

Педагогічні

2

2

Науковi установи та вузи, що мають

Багатогалузевий профiль

8

6

5

4

2.3. Розподіл організацій за галузями наук

(відсотків)

2.4. Органiзацiї, якi виконують науковi та науково-технiчнi роботи,

за секторами науки

(одиниць)

2000

2005

2006

2007

Всього

42

47

47

52

Академiчний

7

15

16

16

Галузевий

29

28

26

30

Вузiвський

5

4

5

6

Заводський

1

2.5. Структура організацій, підприємств та установ, які виконували наукові та науково-технічні роботи, за секторами науки

(відсотків)