Сегодня: 27 | 07 | 2021

Фінансові результати підприємств та організацій АР Крим за 2003 рік

фінансові результати  підприємств та організацій  автономної республіки крим  за 2003 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати підприємств та організацій АР Крим за 2003 рік

М. Сімферополь

2004р.

Збірник підготовлений

Відділом статистики фінансів

Головного управління статистики в

Автономній Республіці Крим

 

ЗМІСТ

СТОР.

Словник

5

Передмова

6

Фінансовий стан підприємств та організацій Автономної Республіки Крим за 2003р.

7

I Фінансові результати діяльності

Підприємств та організацій

1.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2003р.

11

2.

Динаміка прибутку та збитку за 2003р.

12

3.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2003р.

13

4.

Графік ”Фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-

Даткування за видами промислової діяльності за 2003р.

14

5.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по регіонах за 2003р.

15

6.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формах власності за 2003р.

16

7.

Графік ”Фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-даткування підприємств та організацій за 2003р.

17

8.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування промислових підприємств у розрізі форм власності за 2003р.

18

II Чистий фінансовий результат

Діяльності підприємств та організацій

1.

Чистий фінансовий результат за видами економічної діяльності за 2003р.

21

2.

Графік ”Чистий фінансовий результат за видами економічної діяльності за 2003р.

22

3.

Чистий фінансовий результат промислових підприємств за

2003р.

23

4.

Чистий фінансовий результат по регіонах за 2003р.

24

5.

Чистий фінансовий результат підприємств та організацій за видами економічної діяльності економіки і формами власності за 2003р.

25

 

СТОР.

6.

Чистий фінансовий результат промислових підприємств за формами власності за 2003р.

26

7.

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2003р.

27-28

8.

Формування чистого прибутку (збитку) промислових підприємств за 2003р.

29-30

9.

Формування чистого прибутку (збитку) по регіонах за 2003р.

31-32

III Рентабельність операційної діяльності

Підприємств та організацій

1.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003р.

35

2.

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств за видами економічної діяльності за 2003р.

36

3.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2003р.

37

4.

Показник рівня рентабельності за видами економічної діяльності та формах власності за 2003р.

38-40

5.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003р.

41

6.

Рентабельність всієї діяльності промислових підприємств за видами економічної діяльності за 2003р.

42

7.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2003р.

43

СЛОВНИК

Доходи

- Збільшення економічних вигод у виді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводять до росту власного капіталу (крім росту капіталу за рахунок внесків власника)

Збиток

-Перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були зроблені ці витрати.

Звичайна діяльність

- будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують її чи виникають в результаті її проведення.

Операційна діяльність

-Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність

- операції, зв'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток

- Сума, на яку доходи перевищують зв'язані з ними витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Визначається, як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) Розраховується, як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.

ПЕРЕДМОВА

В статистичному збірнику “Фінансові результати підприємств та організацій Автономної Республіки Крим за 2003 р.” опубліковані основні фінансові показники господарської діяльності підприємств та організацій, а також вміщена інформація про рентабельність всієї та операційної діяльності підприємств та організацій.

Збірник складається з розділів: “Фінансові результати діяльності підприємств та організацій”, “Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій”, “Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій”.

Збір інформації здійснено на підставі зведеної статистичної та фінансової звітності, одержаної безпосередньо від суб’єктів господарської діяльності на території Автономної Республіки Крим, крім установ, які утримуються за рахунок бюджету. Фінансова звітність складається згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за операціями, що відбувались у 2003 році.

Фінансовий стан підприємств та організацій

За 2003р.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім бюджетних установ) за 2003р. склав 51,9 млн. грн. прибутку (сальдо), тоді як за 2002 рік був одержан збиток в сумі 107,3 млн. грн. Загальна сума прибутку становила 919,2 млн. грн., збитків – 867,3 млн. грн. Порівняно з минулим роком темп росту прибутків (135,3%) перевищив темп росту збитків (110,2 %).

Підприємства транспорту (враховуючи зв’язок) отримали найбільшу суму прибутку (сальдо) – 237,5 млн. грн., а найбільша сума збитків від звичайної діяльності до оподаткування становила у промисловості – 119,5 млн. грн. та рибному господарстві - 32,9 млн. грн.

По формах власності найбільша сума збитків припадає на підприємства колективної форми власності – 79,1 млн. грн. відповідно, прибуток державних підприємств склав 136,8 млн. грн.

Взагалі 34,1% підприємств республіки працювали збитково, сума допущених ними збитків склала 867,3 млн. грн. Найбільша доля збиткових підприємств у рибному господарстві (52,8%), сільському господарстві (45,0%), у підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю (44,4%), сфері готелів та ресторанів (37,1%), промисловості (36,8%).

Між регіонами Автономної Республіки Крим найбільший прибуток (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства Феодосії –219,9 млн. грн., Красноперекопська – 40,9 млн. грн. та Красно - гвардійського району-33,3 млн. грн.

Взагалі збитково спрацювали 17 регіонів АРК, найбільші збитки (сальдо) допустили підприємства Сімферополя - 67,8 млн. грн., Керчі – 63,4 млн. грн., Ялти – 39,0 млн. грн., Джанкойського району – 19,6 млн. грн.

Чистий фінансовий результат підприємств і організацій за видами економічної діяльності за 2003р. склав 232,9 млн. грн. збитку (сальдо).

У порівнянні з минулим роком збиток зменшився на 29,0% (95,2 млн. грн.)

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

I

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - сума прибутку (збитку) підприємств від операційної діяльності за звітний період, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

В бюлетені показується фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності по формах власності:

- Державна – до державної власності відноситься загальнодержавна власність та власніть адміністративно-територіальних одиниць (комунальна). Суб’єктом права державної власності є держава в вигляді Верховної Ради України.

- Комунальна – суб’єктами права комунальної власності є: Республіка Крим в вигляді Верховної Ради; адміністративно-територіальні одиниці в вигляді обласних, районих, селищних Рад народних депутатів.

- Приватна – власність заснована на власності окремого громадянина України, з правом найма робочої сили.

- Колективна – власність заснована на добровільному об’єднанні майна громадян та юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств та об’єднань та др.

- Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав – власність повністю належить іноземному інвестору. Об’єктами власності міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав є незаперечене законами України нерухоме і рухоме майно.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування за видами економiчної дiяльностi

За 2003р.

(тис. грн.)

Фiнан-

Совий

Результат

(сальдо)

Пiдприємства, якi

Одержали прибуток

Пiдприємства, якi

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

Всього

51875,0

65,9

919185,3

34,1

867310,3

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

34390,1

55,0

180826,8

45,0

146436,7

Рибне господарство

-32858,9

47,2

333,0

52,8

33191,9

Промисловiсть

-119523,7

63,2

210395,0

36,8

329918,7

Будiвництво

4116,2

67,2

42310,1

32,8

38193,9

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

-10088,6

70,6

95105,4

29,4

105194,0

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-13427,8

65,1

6474,2

34,9

19902,0

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-383,6

69,0

65673,6

31,0

66057,2

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

3722,8

74,5

22957,6

25,5

19234,8

Готелi та ресторани

-22342,9

62,9

11564,2

37,1

33907,1

Транспорт

237519,8

64,2

275154,3

35,8

37634,5

Фiнансова діяльність

2964,7

71,8

4333,2

28,2

1368,5

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-26444,0

62,4

61781,0

37,6

88225,0

Державне управлiння

-371,3

72,7

341,7

27,3

713,0

Освiта

2246,2

66,7

2880,4

33,3

634,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-17511,8

68,9

25109,5

31,1

42621,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-220,8

68,3

9050,7

31,7

9271,5

Динаміка прибутку та збитку

За 2003р.

(млн. грн.)

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування за видами промислової дiяльностi

За 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

У % до загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Промисловiсть

-119523,7

63,2

210395,0

36,8

329918,7

У тому числі

Добувна промисловiсть

57899,5

70,1

64509,5

29,9

6610,0

З неї

-видобування

енергетичних матерiалiв

59782,0

50,0

60668,5

50,0

886,5

-видобування неенергетичних матерiалiв

-1882,5

71,0

3841,0

29,0

5723,5

Обробна промисловість

-27491,0

65,4

139123,5

34,6

166614,5

З неї

-харчова промисловiсть та

Перероблення сiльськогосподарських

Продуктiв

-36693,0

59,4

33444,4

40,6

70137,4

-легка промисловiсть

-3562,2

65,6

1030,2

34,4

4592,4

-виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-258,6

73,3

349,1

26,7

607,7

-целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича

Справа

1604,3

65,7

5105,3

34,3

3501,0

-виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

3,1

14,3

292,4

85,7

289,3

-хiмiчна та нафтохiмiчна

Промисловість

19157,1

72,7

30261,3

27,3

11104,2

-виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

-10828,9

68,6

5061,5

31,4

15890,4

-металургiя та оброблення

Металу

-10496,7

64,2

1642,7

35,8

12139,4

-машинобудування

14228,2

66,2

59848,7

33,8

45620,5

Виробництво електроенергії, газу та води

-149932,2

43,0

6762,0

57,0

156694,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

оподаткування за видами промислової дiяльностi

за 2003р.


(млн. грн.)

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

Оподаткування по регiонах за 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-

Совий

Результат,

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

Фінансовий результат (сальдо) за відповідний період минулого року

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-

Совий

Резуль-

Тат

У % до

загальної

Кількості

Пiд-

Приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Автономна Республіка Крим

51875,0

65,9

919185,3

34,1

867310,3

-107275,7

М. Сімферополь

-67837,4

59,7

253123,8

40,3

320961,2

-61102,3

М. Алушта

2578,7

68,1

19749,4

31,9

17170,7

-6037,9

М. Армянськ

8097,9

88,1

21808,3

11,9

13710,4

-7527,4

М. Джанкой

-3957,5

62,8

3139,7

37,2

7097,2

-3765,4

М. Євпаторiя

-9653,6

76,7

11768,8

23,3

21422,4

-5112,6

М. Керч

-63413,3

69,9

45778,9

30,1

109192,2

-21003,8

М. Красноперекопськ

40876,7

88,0

49848,1

12,0

8971,4

35195,5

М. Саки

6383,7

74,5

14451,6

25,5

8067,9

-987,5

М. Судак

-4324,6

67,9

5224,4

32,1

9549,0

256,2

М. Феодосiя

219871,0

64,5

261528,7

35,5

41657,7

84984,5

М. Ялта

-39008,9

73,1

63405,8

26,9

102414,7

5883,6

Райони

Бахчисарайський

-10355,4

71,7

7466,1

28,3

17821,5

-7353,0

Бiлогiрський

-3570,3

54,3

6600,4

45,7

10170,7

-2616,7

Джанкойський

-19644,6

44,7

8231,0

55,3

27875,6

-21110,8

Кiровський

-3634,5

53,1

2459,8

46,9

6094,3

-5577,0

Красногвардiйський

33265,9

59,8

69578,4

40,2

36312,5

-5138,4

Красноперекопський

-5781,8

79,7

8262,9

20,3

14044,7

-10754,0

Ленiнський

622,0

73,0

9718,4

27,0

9096,4

-3180,3

Нижньогiрський

-5349,8

60,7

4056,4

39,3

9406,2

-13751,3

Первомайський

-949,4

59,7

6307,6

40,3

7257,0

-3451,5

Роздольненський

-5600,5

54,7

3280,9

45,3

8881,4

-12077,9

Сакський

-7002,0

64,8

6030,0

35,2

13032,0

-15550,2

Сiмферопольський

-9616,6

64,1

26594,9

35,9

36211,5

-13084,1

Совєтський

-182,1

63,8

5212,3

36,2

5394,4

-10283,2

Чорноморський

61,4

58,3

5558,7

41,7

5497,3

-4130,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формах власності за 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-

Них

Організацій та юридичних осіб інших

Держав

Всього

136819,1

-47920,5

45265,0

-79050,2

-3238,4

 

У тому числi

 

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

-2316,1

-93,2

13372,9

23426,5

-

 

Рибне господарство

-11181,0

-

-386,9

-21291,0

-

 

Промисловість

-38041,4

-43709,7

3695,6

-44117,3

2649,1

 

Будiвництво

-2887,2

36,7

10576,0

-3596,1

-13,2

 

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-171,4

150,0

12000,8

-22400,5

332,5

 

З неї

 

-торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

-

37,7

1402,7

-14874,1

5,9

 

-оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-1102,4

-203,7

3545,1

-2949,3

326,7

 

-роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

931,0

316,0

7053,0

-4577,1

-0,1

 

Готелi та ресторани

-1512,3

6,3

-290,6

-19560,3

-986,0

 

Транспорт

228454,3

5,3

3179,1

4848,8

1032,3

 

Фiнансова дiяльнiсть

-

-42,7

14,8

2992,6

-

 

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та послуги користувачам

-4032,4

-3713,7

629,4

-12061,5

-7265,8

 

Державне управлiння

330,8

-712,1

-0,3

10,3

-

 

Освiта

200,6

18,9

970,0

760,4

296,3

 

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-33780,1

1694,3

67,1

13692,4

814,5

 

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1755,3

-1560,6

1437,1

-1754,5

-98,1

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування підприємств та організацій


Всього по економіці (млн. грн.)

Промисловість

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

оподаткування промислових підприємств у розрізі

форм власності за 2003р.

(тис. грн.)

Державна

Комунальна

Приватна

Колективна

Власність міжнарод-них

Організацій та юридичних осіб інших

держав

Промисловість

-38041,4

-43709,7

3695,6

-44117,3

2649,1

У тому числі

Добувна промисловість

8,6

-

286,8

57604,1

-

З неї

-видобування енергетичних

Матерiалiв

-

-

-

59782,0

-

-видобування неенергетичних матерiалiв

8,6

-

286,8

-2177,9

-

Обробна промисловiсть

9292,7

-7262,9

3437,9

-35607,8

2649,1

З неї

-харчова промисловiсть та

Перероблення сiльськогоспо-дарських продуктiв

14752,2

-2574,6

-236,2

-48634,4

-

-легка промисловiсть

-

-4,0

151,7

-3709,9

-

-виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-

-256,4

109,4

-111,6

-

-целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича справа

-949,4

16,4

400,3

2137,0

-

-виробництво коксу та продуктів нафтепереработки

-

-

291,3

-288,2

-

-хiмiчна та нафтохiмiчна

Промисловiсть

-3452,6

-

775,9

21833,8

-

-виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

-

-2037,9

1054,0

-9845,0

-

-металургiя та оброблення

Металу

-400,6

0,5

-29,4

-10067,2

-

-машинобудування

-656,9

-2067,5

786,1

13517,4

2649,1

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-47342,7

-36446,8

-29,1

-66113,6

-

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

II

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку, та податків з надзвичайного прибутку.

Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.

Операційні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг - витрати (у фактично діючих цінах), що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. За економічними елементами поділяються на матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.

Інші операційні витрати – витрати операційної діяльності, що пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) і не увійшли до складу інших економічних елементів витрат, зокрема, витрати на відрядження в межах встановлених норм, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я та ін.), плата за розрахунково– касове обслуговування, сума податків, зборів, втрати від псування цінностей, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, недоутримки), орендна плата, тощо.

Чистий фінансовий результат підприємств та організацій

За видами економічної діяльності за 2003р.

(тис. грн.)

Фiнансовий

Результат

(сальдо)

Пiдприємства, якi

Одержали прибуток

Пiдприємства, якi

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiдприємств

Фiнан-совий

Результат

Всього

-232888,5

64,9

682649,8

35,1

915538,3

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

-13964,5

53,0

165034,0

47,0

178998,5

Рибне господарство

-32951,5

47,2

287,8

52,8

33239,3

Промисловiсть

-181753,6

62,2

159288,4

37,8

341042,0

Будiвництво

-3251,1

66,2

35377,5

33,8

38628,6

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-25320,4

69,5

74264,9

30,5

99585,3

З неї

- торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-15185,7

63,2

4989,0

36,8

20174,7

-оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-8338,8

68,1

51212,6

31,9

59551,4

-роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

-1795,9

73,3

18063,3

26,7

19859,2

Готелi та ресторани

-23704,6

62,7

10343,6

37,3

34048,2

Транспорт

117682,5

63,2

156430,5

36,8

38748,0

Фiнансова дiяльнiсть

2553,9

68,2

3952,1

31,8

1398,2

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-42290,6

61,3

52759,6

38,7

95050,2

Державне управлiння

-697,3

72,7

15,7

27,3

713,0

Освiта

1604,2

64,4

2296,5

35,6

692,3

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-28769,8

67,8

15167,6

32,2

43937,4

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-2025,7

68,2

7431,6

31,8

9457,3

Чистий фінансовий результат за видами


економічної діяльності за 2003р.

(%)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збитки

 

подпись:

Чистий фінансовий результат промислових пiдприємств

За 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Промисловiсть

-181753,6

62,2

159288,4

37,8

341042,0

у тому числі

Добувна промисловiсть

29077,4

69,1

35708,3

30,9

6630,9

З неї

-видобування енергетичних

Матерiалiв

31985,5

50,0

32872,0

50,0

886,5

-видобування неенергетичних матерiалiв

-2908,1

69,9

2836,3

30,1

5744,4

Обробна промисловiсть

-49827,5

64,3

117652,3

35,7

167479,8

З неї

-харчова промисловiсть та перероблення сільського-подарських продуктiв

-44833,7

58,1

25843,1

41,9

70676,8

-легка промисловiсть

-3672,0

65,6

967,9

34,4

4639,9

-виробництво деревини та

Виробiв з деревини

-305,0

73,3

312,6

26,7

617,6

-целюлозно-паперова промис-ловiсть; видавнича справа

838,6

64,9

4271,4

35,1

3432,8

-виробництво коксу та продуктів нафтопереработки

-72,7

14,3

220,8

85,7

293,5

- хімічна та нафтохімічна промисловість

13011,5

71,1

24233,2

28,9

11221,7

-виробництво iнших немета-левих мiнеральних виробiв

-11335,1

68,6

4391,4

31,4

15726,5

-металургiя та оброблення

Металу

-11150,5

62,3

1252,2

37,7

12402,7

-машинобудування

8930,1

64,6

54610,6

35,4

45680,5

Виробництво електроенергії,

Газу та води

-161003,5

42,5

5927,8

57,5

166931,3

Чистий фінансовий результат по регіонах за 2003р.

(тис. грн.)

Фінан-

Совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, що

Одержали прибуток

Підприємства, що

Одержали збиток

Фінансовий результат (сальдо) за відповідний період минулого року

У % до

Загальної кiлькостi пiд-приємств

Фiнансо-вий

Резуль-

Тат

У % до

загальної

Кількості

Пiд-

Приємств

Фiнан-совий

Резуль-

Тат

Автономна Республіка Крим

-232888,5

64,9

682649,8

35,1

915538,3

-328068,0

М. Сiмферополь

-152974,8

58,4

182009,0

41,6

334983,8

-133042,9

М. Алушта

-5335,1

67,8

17255,8

32,2

22590,9

-8115,9

М. Армянськ

2533,5

88,1

18189,3

11,9

15655,8

-14137,6

М. Джанкой

-4907,1

61,7

2340,9

38,3

7248,0

-4405,7

М. Євпаторiя

-12967,5

76,4

8921,2

23,6

21888,7

-8223,7

М. Керч

-87466,7

69,1

21942,1

30,9

109408,8

-41915,5

М. Красноперекопськ

39384,5

88,0

48410,1

12,0

9025,6

29793,1

М. Саки

3701,2

72,6

12107,9

27,4

8406,7

-2532,0

М. Судак

-5106,8

67,3

4631,9

32,7

9738,7

-1066,8

М. Феодосiя

127881,8

63,1

170678,3

36,9

42796,5

45128,0

М. Ялта

-58764,6

71,9

45506,6

28,1

104271,2

-7349,4

Райони

Бахчисарайський

-11313,9

71,2

6786,4

28,8

18100,3

-14714,5

Бiлогiрський

-5533,4

52,9

5116,2

47,1

10649,6

-4040,8

Джанкойський

-27725,3

43,0

6971,8

57,0

34697,1

-26847,4

Кiровський

-4894,5

49,6

2144,7

50,4

7039,2

-8477,9

Красногвардiйський

27318,3

59,8

68756,1

40,2

41437,8

-10358,4

Красноперекопський

-9559,2

79,7

7123,6

20,3

16682,8

-11879,0

Ленiнський

-2698,4

72,5

7116,5

27,5

9814,9

-4606,7

Нижньогiрський

-6058,6

60,7

3475,8

39,3

9534,4

-16145,9

Первомайський

-7719,4

54,7

3894,1

45,3

11613,5

-8586,5

Роздольненський

-8872,9

54,7

2374,1

45,3

11247,0

-18321,2

Сакський

-11888,8

63,4

4379,6

36,6

16268,4

-20059,9

Сiмферопольський

-5521,3

63,3

24458,3

36,7

29979,6

-21284,3

Совєтський

-1251,0

62,9

4317,3

37,1

5568,3

-11647,2

Чорноморський

-3148,5

56,7

3742,2

43,3

6890,7

-5229,9