Сегодня: 26 | 09 | 2021

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБІРНИК ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПIДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТI ЗА 2003 РІК

Продовження

 

Вид економічної діяльності

З них

Незавершене

Будівництво

Довгострокові

Фінансові інвестиції

Інші необоротні

Активи

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

Всього

326644,2

351676,1

202522,3

209028,9

24392,0

33008,8

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

32777,5

44909,3

8036,1

15125,4

878,9

708,5

Рибне господарство

384,5

341,0

2437,6

2747,3

29,4

29,4

Промисловість

254507,0

256248,9

104204,1

104425,5

10000,7

7507,3

Будівництво

7837,0

7073,7

44401,0

38957,2

3790,4

3766,1

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

1937,9

2644,8

5121,7

6042,2

4613,9

13329,1

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

66,3

65,1

0,1

-

1001,8

9637,4

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

1536,1

2085,7

2278,3

2119,2

1254,3

1221,6

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

335,5

494,0

2843,3

3923,0

2357,8

2470,1

Готелі та ресторани

1822,4

6587,8

13927,8

13127,8

128,7

122,3

Транспорт

16304,1

18886,2

15559,5

17796,5

2322,0

5123,8

Фінансова діяльність

-

-

3368,8

3848,0

7,7

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

3903,3

4110,3

5449,5

6935,4

887,4

942,9

Освіта

-

-

-

-

4,8

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

7134,3

10781,1

-

7,4

1728,1

1479,4

Колективні, громадські та особисті послуги

36,2

93,0

16,2

16,2

-

-

Структура оборотних активів за видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Оборотні

Активи -

Всього

У тому числі

 

Оборотні активи в

Запасах товарно-матеріальних

Цінностей

Дебіторська

Заборгованість

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

 

 

Всього

1549174,7

1701533,0

545258,2

581961,5

892500,2

962003,5

 

У тому числі

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

156542,6

158067,5

110791,2

110394,7

36506,9

37386,8

 

Рибне господарство

14390,0

11414,4

11243,8

9000,9

2905,6

2394,0

 

Промисловість

1165483,4

1299350,8

347056,7

378851,5

742510,0

820942,8

 

Будівництво

50364,8

63973,7

19041,7

20426,8

27914,8

33634,9

 

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

62752,0

51641,3

31805,3

33227,9

26341,8

14194,2

 

З неї

 

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

15139,3

4376,3

1549,1

2747,9

13443,7

1499,5

 

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

27071,9

31472,1

16075,4

19790,3

9656,7

10099,9

 

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

20540,8

15792,9

14180,8

10689,7

3241,4

2594,8

 

Готелі та ресторани

19253,8

17098,8

2326,1

3177,9

13754,0

10504,7

 

Транспорт

59434,6

61359,2

17181,9

21066,4

31382,4

29345,1

 

Фінансова діяльність

319,1

522,9

0,7

0,4

46,8

173,6

 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

10701,0

12411,2

2769,5

2700,4

6574,9

7695,5

 

Освіта

105,5

112,0

4,2

2,5

90,4

99,2

 

Охорона здоров'я та соціальна допомога

8675,8

23140,4

2825,8

2747,9

3730,2

3849,8

 

Колективні, громадські та особисті послуги

1152,1

2440,8

211,3

364,2

742,4

1782,9

 

 

Продовження

Вид економічної діяльності

У тому числі

Поточні фінансові

Інвестиції

Грошові

Кошти

Інші оборотні

Активи

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

Всього

6824,8

11160,1

31476,5

56974,9

73115,0

89433,0

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

169,0

168,9

1562,1

3290,1

7513,4

6827,0

Рибне господарство

-

-

151,5

19,5

89,1

-

Промисловість

466,2

8085,0

17879,0

28955,4

57571,5

62516,1

Будівництво

90,1

87,9

1821,6

7897,3

1496,6

1926,8

Оптова й роздрібна тор-гівля, торгівля тран-спортними засобами, послуги з їх ремонту

6,7

9,5

3007,0

2420,2

1591,2

1789,5

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-

-

85,1

59,0

61,4

69,9

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

0,4

0,4

988,2

922,3

351,2

659,2

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

6,3

9,1

1933,7

1438,9

1178,6

1060,4

Готелі та ресторани

0,9

0,9

450,1

672,2

2722,7

2743,1

Транспорт

5995,9

144,0

3717,4

4073,0

1157,0

6730,7

Фінансова діяльність

96,0

163,9

175,6

185,0

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-

-

861,0

1528,1

495,6

487,2

Освіта

-

-

10,4

10,3

0,5

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-

2500,0

1644,2

7630,6

475,6

6412,1

Колективні, громадські та особисті послуги

-

-

196,6

293,2

1,8

0,5

Структура оборотних активів за видами промислової діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Оборотні

Активи -

Всього

У тому числі

 

Оборотні активи в

Запасах товарно-матеріальних цінностей

Дебіторська

Заборгованість

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

кінець року

 

 

Промисловість

1165483,4

1299350,8

347056,7

378851,5

742510,0

820942,8

 

У тому числі

 

Добувна промисловість

4474,4

6347,3

2209,5

1897,9

2056,0

4160,3

 

Обробна промисловість

518120,0

621699,1

319881,2

347107,3

169841,0

221507,0

 

З неї

 

Харчова промисло-вість та перероблення сільськогосподарських продуктів

121503,3

180405,0

63869,1

66743,3

51196,4

96371,5

 

Легка промисловість

8638,6

7470,1

5651,1

4220,5

2724,2

3112,3

 

Виробництво дереви-ни та виробів з дере-вини

46,6

60,2

22,5

33,2

17,3

16,0

 

Целюлозно-паперова

Промисловість; видав-нича справа

3910,3

3700,8

2441,1

2417,4

1200,9

963,8

 

Хімічна та нафтохі-мічна промисловість

121124,1

114312,0

77130,3

71122,0

37556,9

35949,8

 

Виробництво інших неметалевих міне-ральних виробів

29245,6

40513,3

20357,2

26373,3

7156,6

10279,8

 

Металургія та оброб-лення металу

33175,6

28951,4

17251,0

13825,9

15171,6

14346,3

 

Машинобудування

185840,7

229334,5

128334,6

155335,1

49817,1

55698,2

Виробництво електро-енергії, газу та води

642889,0

671304,4

24966,0

29846,3

570613,0

595275,5

 

 

 

Продовження

Вид економічної діяльності

У тому числі

Поточні фінансові

Інвестиції

Грошові

Кошти

Інші оборотні

Активи

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

Промисловість

466,2

8085,0

17879,0

28955,4

57571,5

62516,1

У тому числі

Добувна промисловість

-

-

135,3

206,6

73,6

82,5

Обробна промисловість

466,2

8085,0

14788,7

26706,2

13142,9

18293,6

З неї

Харчова промисло-вість та перероблен-ня сільськогосподар-ських продуктів

10,0

7909,6

3555,3

3444,0

2872,5

5936,6

Легка промисловість

38,2

-

200,4

105,3

24,7

32,0

Виробництво дереви-ни та виробів з дере-вини

0,6

0,6

1,2

-

5,0

10,4

Целюлозно-паперова

Промисловість; видав-нича справа

-

-

254,6

300,3

13,7

19,3

Хімічна та нафтохі-мічна промисловість

117,4

-

1906,8

3470,2

4412,7

3770,0

Виробництво інших неметалевих міне-ральних виробів

-

100,0

1413,3

3136,5

318,5

623,7

Металургія та оброб-лення металу

3,2

-

156,4

161,8

593,4

617,4

Машинобудування

293,0

71,0

3018,8

11528,5

4377,2

6701,7

Виробництво електро-енергії, газу та води

-

-

2955,0

2042,6

44355,0

44140,0

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Оборотні активи в

Запасах товарно-матеріальних

Цінностей, всього

У тому числі

Виробничі запаси

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

Всього

545258,2

581961,5

395542,1

433428,3

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

110791,2

110394,7

98950,5

96092,7

Рибне господарство

11243,8

9000,9

9245,4

8380,2

Промисловість

347056,7

378851,5

248493,2

282915,0

Будівництво

19041,7

20426,8

17966,6

19485,7

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

31805,3

33227,9

3574,0

6700,7

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

1549,1

2747,9

724,3

1876,3

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

16075,4

19790,3

1545,1

3238,2

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

14180,8

10689,7

1304,6

1586,2

Готелі та ресторани

2326,1

3177,9

1879,4

1958,8

Транспорт

17181,9

21066,4

10857,4

13495,3

Фінансова діяльність

0,7

0,4

0,7

0,4

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

2769,5

2700,4

2002,6

1965,9

Освіта

4,2

2,5

4,2

2,5

Охорона здоров'я та соціальна допомога

2825,8

2747,9

2376,5

2091,7

Колективні, громадські та особисті послуги

211,3

364,2

191,6

339,4

Продовження

Вид економічної

Діяльності

У тому числі

Готова продукція

На початок року

На кінець року

Всього

149716,1

148533,2

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

11840,7

14302,0

Рибне господарство

1998,4

620,7

Промисловість

98563,5

95936,5

Будівництво

1075,1

941,1

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

28231,3

26527,2

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

824,8

871,6

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

14530,3

16552,1

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

12876,2

9103,5

Готелі та ресторани

446,7

1219,1

Транспорт

6324,5

7571,1

Фінансова діяльність

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

766,9

734,5

Освіта

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

449,3

656,2

Колективні, громадські та особисті послуги

19,7

24,8

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності по підприємствам,

Які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної

діяльності

Оборотні активи в

Запасах товарно-матеріальних

Цінностей – всього

У тому числі

 

Виробничі запаси

На

початок

Року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

 

 

Промисловість

347056,7

378851,5

248493,2

282915,0

 

У тому числі

 

Добувна промисловість

2209,5

1897,9

1330,8

981,2

 

Обробна промисловість

319881,2

347107,3

222496,4

252521,1

 

З неї

 

Харчова промисловість та пере-роблення сільськогосподарських продуктів

63869,1

66743,3

52571,0

51033,5

 

Легка промисловість

5651,1

4220,5

3511,1

2604,1

 

Виробництво деревини та виробів з деревини

22,5

33,2

15,0

22,0

 

Целюлозно-паперова промисло-вість; видавнича справа

2441,1

2417,4

1724,7

1361,4

 

Хімічна та нафтохімічна промис-ловість

77130,3

71122,0

57973,7

59359,3

 

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

20357,2

26373,3

16859,7

21639,6

 

Металургія та оброблення металу

17251,0

13825,9

10865,6

8965,8

 

Машинобудування

128334,6

155335,1

75568,7

102730,4

 

Виробництво електроенергії, газу та води

24966,0

29846,3

24666,0

29412,7

 

 

Продовження

Вид економічної

Діяльності

У тому числі

Готова продукція

На початок року

На кінець року

Промисловість

98563,5

95936,5

У тому числі

Добувна промисловість

878,7

916,7

Обробна промисловість

97384,8

94586,2

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

11298,1

15709,8

Легка промисловість

2140,0

1616,4

Виробництво деревини та виробів з деревини

7,5

11,2

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

716,4

1056,0

Хімічна та нафтохімічна промисловість

19156,6

11762,7

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3497,5

4733,7

Металургія та оброблення металу

6385,4

4860,1

Машинобудування

52765,9

52604,7

Виробництво електроенергії, газу та води

300,0

433,6

Структура власного капіталу за видами економічної діяльності по підприємствах, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Власний

Капітал,

Всього

У тому числі

 

Статутний

Капітал

Додатковий

Капітал

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

 

 

Всього

2859276,1

2594019,8

1375349,8

1410987,9

2397203,3

2303711,5

 

У тому числі

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

636732,1

562101,7

256101,8

269710,5

512454,6

478058,8

 

Рибне господарство

29577,6

5380,8

4352,9

4352,9

26991,5

8158,0

 

Промисловість

1596909,0

1444247,3

726852,4

727346,0

1421487,8

1389575,6

 

Будівництво

65827,0

46485,5

107422,7

107647,0

84379,8

74106,2

 

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

103337,0

98716,9

49239,4

54221,6

85193,4

77144,6

 

З неї

 

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

9855,2

9296,5

3755,6

3755,6

8948,1

7938,0

 

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

44953,3

44353,4

23942,3

27440,4

38325,7

37770,5

 

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

48528,5

45067,0

21541,5

23025,6

37919,6

31436,1

 

Готелі та ресторани

80076,1

75296,7

34953,1

33195,4

53880,2

51318,9

 

Транспорт

192709,1

200512,3

124168,9

131010,2

108839,5

119765,3

 

Фінансова діяльність

3616,8

3768,8

3595,6

3595,6

37,4

62,4

 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

70314,5

65933,7

23916,6

22943,2

64060,0

65807,6

 

Освіта

80,3

85,8

68,6

68,6

-

-

 

Охорона здоров'я та соціальна допомога

76139,9

88062,0

40569,3

53899,3

38922,8

38884,8

 

Колективні, громадські та особисті послуги

3956,7

3428,3

4108,5

2997,6

956,3

829,3

 

 

 

Продовження

Вид економічної діяльності

У тому числі

Резервний

Капітал

Нерозподілений

Прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений та

Вилучений

Капітал

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець

року

На

Початок року

На

Кінець

Року

Всього

45123,6

50160,7

-917242,3

-1102414,1

41158,3

68426,2

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

15638,6

16547,7

-141356,3

-169061,9

6106,6

33153,4

Рибне господарство

-

-

-1766,8

-7130,1

-

-

Промисловість

15642,1

21033,2

-566114,6

-693120,4

958,7

587,1

Будівництво

1922,5

1987,8

-97532,1

-106827,9

30365,9

30427,6

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

3172,8

3660,6

-32168,8

-34036,2

2099,8

2273,7

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

8,5

2,7

-1415,9

-1198,6

1441,1

1201,2

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

2279,4

2709,4

-19501,1

-23513,9

93,0

53,0

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

884,9

948,5

-11251,8

-9323,7

565,7

1019,5

Готелі та ресторани

672,9

651,2

-8886,5

-9374,8

543,6

494,0

Транспорт

3436,7

1789,7

-43732,5

-51605,2

3,5

447,7

Фінансова діяльність

-

-

129,4

110,8

145,6

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

4312,7

4372,7

-21386,2

-26556,2

588,6

633,6

Освіта

-

-

11,7

17,2

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

83,7

104,5

-3181,9

-4488,8

254,0

337,8

Колективні, громадські та особисті послуги

241,6

13,3

-1257,7

-340,6

92,0

71,3

Структура поточних зобов'язань за видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної

Діяльності

Поточні зобов'язання -

Всього

У тому числі

Короткострокові кредити

Банків

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

Всього

1927278,3

2195855,0

118591,0

124006,0

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

147422,9

143953,5

11812,9

8278,1

Рибне господарство

72932,7

68122,8

-

250,0

Промисловість

1470866,4

1715705,1

100112,8

97413,7

Будівництво

123856,2

138621,1

1479,7

3768,6

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

50373,4

48326,8

2111,5

3744,4

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

3163,7

2756,4

177,6

317,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

29848,7

29643,2

739,6

1444,6

Роздрібна торгівля побутовими това-рами та їх ремонт

17361,0

15927,2

1194,3

1982,3

Готелі та ресторани

11213,2

13088,1

702,5

515,0

Транспорт

32249,1

46544,2

1409,8

7240,7

Фінансова діяльність

39,3

279,3

-

25,0

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

10353,4

9783,3

446,8

416,1

Освіта

50,5

44,4

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допо-мога

7301,1

10748,3

515,0

2354,4

Колективні, громадські та особисті послуги

620,1

638,1

-

-

Продовження

Вид економічної

діяльності

У тому числі

Поточна заборгованість

За довгостроковими

Зобов'язаннями

Кредиторська

Заборгованість

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

На

початок року

На

Кінець року

Всього

9506,4

10750,8

1799180,9

2061098,2

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

3111,8

2108,5

132498,2

133566,9

Рибне господарство

-

-

72932,7

67872,8

Промисловість

4286,8

6128,7

1366466,8

1612162,7

Будівництво

237,1

39,1

122139,4

134813,4

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

972,9

1248,3

47289,0

43334,1

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-

-

2986,1

2438,9

Оптова торгівля і посередництво у тор-гівлі

805,0

888,8

28304,1

27309,8

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

167,9

359,5

15998,8

13585,4

Готелі та ресторани

9,1

363,6

10501,6

12209,5

Транспорт

682,2

720,4

30157,1

38583,1

Фінансова діяльність

-

-

39,3

254,3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

206,5

142,2

9700,1

9225,0

Освіта

-

-

50,5

44,4

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-

-

6786,1

8393,9

Колективні, громадські та особисті послуги

-

-

620,1

638,1