Сегодня: 25 | 09 | 2021

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБІРНИК ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПIДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТI ЗА 2003 РІК

Формування чистого прибутку (збитку) за видами

Промислової діяльності по підприємствам, які

Змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Доход (виторг) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції

Інші операційні доходи

Інші звичайні доходи

Промисловість

1981481,6

321537,0

1659944,6

378709,5

32027,3

У тому числі

Добувна промисловість

16952,4

2723,5

14228,9

547,9

345,0

Обробна промисловість

1300569,3

208139,2

1092430,1

374554,2

28958,8

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсь-когосподарських продук-тів

466763,9

100532,5

366231,4

87012,3

13636,1

Легка промисловість

19366,2

2705,4

16660,8

4552,7

687,6

Виробництво деревини та виробів з деревини

141,1

3,1

138,0

-

-

Целюлозно-паперова

Промисловість; видав-нича справа

11434,7

1197,1

10237,6

237,0

131,4

Хімічна та нафтохімічна промисловість

340249,4

53975,3

286274,1

139087,1

1279,0

Виробництво інших не-металевих мінеральних виробів

107755,1

16616,3

91138,8

11926,4

2118,9

Металургія та оброблен-ня металу

34135,3

4921,6

29213,7

12843,5

414,8

Машинобудування

262590,0

19556,8

243033,2

107219,1

8429,9

Виробництво електро-енергії, газу та води

663959,9

110674,3

553285,6

3607,4

2723,5

Продовження

Вид економічної

Діяльності

Надзвичайні

Доходи

Всього чисті

Доходи

Операційні витрати

Інші звичайні витрати

Промисловість

2,1

2070683,5

2114599,2

55646,6

У тому числі

Добувна промисловість

-

15121,8

12836,8

115,5

Обробна промисловість

2,1

1495945,2

1507552,0

52439,0

З неї

Харчова промисловість та перероб-лення сільськогосподарських продуктів

1,2

466881,0

477170,9

17082,9

Легка промисловість

-

21901,1

24354,2

600,4

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

138,0

121,6

-

Целюлозно-паперова промисло-вість; видавнича справа

-

10606,0

10935,1

34,7

Хімічна та нафтохімічна промисло-вість

-

426640,2

419812,3

9135,0

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

-

105184,1

105273,5

2511,1

Металургія та оброблення металу

-

42472,0

51733,5

1179,3

Машинобудування

-

358682,2

357036,0

19526,7

Виробництво електроенергії, газу та води

-

559616,5

594210,4

3092,1

Структура доходів промислових підприємств, (%)

Продовження

Ид економічної

Діяльності

Надзвичайні витрати

Податок на прибуток

Всього витрати

Чистий прибуток (збиток)

Промисловість

68,5

17137,4

2187451,7

-116768,2

У тому числі

Добувна промисловість

-

682,5

13634,8

1487,0

Обробна промисловість

68,5

6646,9

1566706,4

-70761,2

З неї

Харчова промисловість та пере-роблення сільськогосподарських продуктів

33,7

862,8

495150,3

-28269,3

Легка промисловість

-

39,5

24994,1

-3093,0

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

-

121,6

16,4

Целюлозно-паперова промисло-вість; видавнича справа

-

13,0

10982,8

-376,8

Хімічна та нафтохімічна промис-ловість

8,9

1305,7

430261,9

-3621,7

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

-

206,9

107991,5

-2807,4

Металургія та оброблення металу

-

179,7

53092,5

-10620,5

Машинобудування

4,0

3557,4

380124,1

-21441,9

Виробництво електроенергії, газу та води

-

9808,0

607110,5

-47494,0

Структура витрат промислових підприємств, (%)

Питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості

Підприємств, які змінили форму власності, за видами економічної

Діяльності на початок та кінець 2003р.

Дебіторська заборгованість (%)

Продовження

Кредиторська заборгованість, (%)

Структура балансу за видами економічної діяльності

По підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Актив

Необоротні активи

Оборотні активи

Витрати майбутніх періодів

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

Всього

3394107,1

3310851,9

1549174,7

1701533,0

5044,3

6267,7

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

654365,1

586481,7

156542,6

158067,5

738,2

751,8

Рибне господарство

104520,2

78259,9

14390,0

11414,4

38,5

10,0

Промисловість

1968201,7

1970199,1

1165483,4

1299350,8

2316,9

3413,9

Будівництво

146123,9

127925,0

50364,8

63973,7

891,0

825,4

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

106510,7

107643,1

62752,0

51641,3

208,5

206,8

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

9863,6

16467,4

15139,3

4376,3

35,8

38,0

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

49634,8

44002,1

27071,9

31472,1

20,7

27,3

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

47012,3

47173,6

20540,8

15792,9

152,0

141,5

Готелі та ресторани

74078,0

73264,2

19253,8

17098,8

53,4

39,9

Транспорт

186228,3

218247,6

59434,6

61359,2

559,5

768,6

Фінансова діяльність

3673,8

4019,1

319,1

522,9

0,8

3,3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

71408,2

64752,3

10701,0

12411,2

189,5

131,0

Освіта

24,1

16,9

105,5

112,0

1,2

1,3

Охорона здоров'я та соціальна допомога

74773,2

75937,4

8675,8

23140,4

36,4

109,5

Колективні, громадські та особисті послуги

4199,9

4105,6

1152,1

2440,8

10,4

6,2

Продовження

Вид економічної діяльності

Пасив

Власний капітал

Забезпечення наступ-них витрат і платежів

Довгострокові

Зобов'язання

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

кінець року

Всього

2859276,1

2594019,8

23887,0

25974,7

126555,0

192771,0

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

636732,1

562101,7

7765,2

10825,8

14867,4

24607,9

Рибне господарство

29577,6

5380,8

329,0

162,0

16109,4

16018,7

Промисловість

1596909,0

1444247,3

7275,0

5092,9

60906,2

107601,9

Будівництво

65827,0

46485,5

5215,7

6400,6

2022,3

761,6

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

103337,0

98716,9

1185,2

1239,0

13473,6

10232,1

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

9855,2

9296,5

-

-

12019,8

8828,8

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

44953,3

44353,4

432,5

471,5

405,1

63,6

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

48528,5

45067,0

752,7

767,5

1048,7

1339,7

Готелі та ресторани

80076,1

75296,7

409,2

417,8

1686,7

1600,3

Транспорт

192709,1

200512,3

995,3

901,7

15421,4

27971,9

Фінансова діяльність

3616,8

3768,8

337,6

497,2

-

-

Операції з нерухомістю,

здавання під найм та послуги користувачам

70314,5

65933,7

369,3

331,6

1259,9

1235,9

Освіта

80,3

85,8

-

-

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

76139,9

88062,0

0,6

101,3

41,6

273,5

Колективні, громадські та особисті послуги

3956,7

3428,3

4,9

4,8

766,5

2467,2

Продовження

Вид економічної діяльності

Пасив

Баланс

Поточні зобов'язання

Доходи майбутніх періодів

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

Всього

1927278,3

2195855,0

11329,7

10032,1

4948326,1

5018652,6

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

147422,9

143953,5

4858,3

3812,1

811645,9

745301,0

Рибне господарство

72932,7

68122,8

-

-

118948,7

89684,3

Промисловість

1470866,4

1715705,1

45,4

316,6

3136002,0

3272963,8

Будівництво

123856,2

138621,1

458,5

455,3

197379,7

192724,1

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

50373,4

48326,8

1102,0

976,4

169471,2

159491,2

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

3163,7

2756,4

-

-

25038,7

20881,7

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

29848,7

29643,2

1087,8

969,8

76727,4

75501,5

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

17361,0

15927,2

14,2

6,6

67705,1

63108,0

Готелі та ресторани

11213,2

13088,1

-

-

93385,2

90402,9

Транспорт

32249,1

46544,2

4847,5

4445,3

246222,4

280375,4

Фінансова діяльність

39,3

279,3

-

-

3993,7

4545,3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

10353,4

9783,3

1,6

10,0

82298,7

77294,5

Освіта

50,5

44,4

-

-

130,8

130,2

Охорона здоров'я та соціальна допомога

7301,1

10748,3

2,2

2,2

83485,4

99187,3

Колективні, громадські та особисті послуги

620,1

638,1

14,2

14,2

5362,4

6552,6

Структура необоротних активів за видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Необоротні

Активи -

Всього

З них

Основні засоби

Та нематеріальні активи

Залишкова вартість

Знос

На

Початок року

На

Кінець

Року

На

Початок року

На

Кінець року

На

Початок року

На

Кінець року

Всього

3394107,1

3310851,9

2840548,6

2717138,1

3287342,5

3197007,5

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

654365,1

586481,7

612672,6

525738,5

713915,3

667095,5

Рибне господарство

104520,2

78259,9

101668,7

75142,2

198382,6

149924,8

Промисловість

1968201,7

1970199,1

1599489,9

1602017,4

1790000,8

1837456,3

Будівництво

146123,9

127925,0

90095,5

78128,0

131498,9

116958,4

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

106510,7

107643,1

94837,2

85627,0

110461,6

99714,2

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

9863,6

16467,4

8795,4

6764,9

9807,3

8483,0

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

49634,8

44002,1

44566,1

38575,6

50454,1

47942,1

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

47012,3

47173,6

41475,7

40286,5

50200,2

43289,1

Готелі та ресторани

74078,0

73264,2

58199,1

53426,3

46893,3

44647,8

Транспорт

186228,3

218247,6

152042,7

176441,1

183061,3

172341,9

Фінансова діяльність

3673,8

4019,1

297,3

171,1

106,2

108,9

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

71408,2

64752,3

61168,0

52763,7

60583,0

55926,6

Освіта

24,1

16,9

19,3

16,9

55,8

58,0

Охорона здоров'я та соціальна допомога

74773,2

75937,4

65910,8

63669,5

50200,2

51041,1

Колективні, громадські та особисті послуги

4199,9

4105,6

4147,5

3996,4

2183,5

1734,0