Сегодня: 07 | 12 | 2021

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБІРНИК ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПIДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТI ЗА 2003 РІК

Структура поточних зобов'язань за видами промислової

Діяльності по підприємствам, які змінили

Форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної

Діяльності

Поточні зобов'язання-

Всього

У тому числі

Короткострокові кредити

Банків

На

початок

Року

На

Кінець

року

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

Промисловість

1470866,4

1715705,1

100112,8

97413,7

У тому числі

Добувна промисловість

2528,2

2892,6

-

-

Обробна промисловість

464634,2

641044,9

98312,8

97383,7

З неї

Харчова промисловість, та перероблення сільсь-когосподарських продуктів

105082,0

203245,3

8004,9

10850,4

Легка промисловість

8194,1

7993,2

289,6

300,2

Виробництво деревини та виробів з деревини

45,7

33,7

-

-

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

565,6

789,7

50,0

80,0

Хімічна та нафтохімічна промисловість

126119,9

129419,3

50026,5

45369,1

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

29605,3

45252,0

5837,8

5447,0

Металургія та оброблення металу

19242,2

21732,7

339,7

961,7

Машинобудування

168574,0

224900,8

31729,8

34032,7

Виробництво електроенергії, газу та води

1003704,0

1071767,6

1800,0

30,0

Продовження

Вид економічної діяльності

У тому числі

Поточна заборгованість

За довгостроковими

Зобов'язаннями

Кредиторська

Заборгованість

На

Початок

року

На

Кінець

Року

На

Початок

Року

На

Кінець

Року

Промисловість

4286,8

6128,7

1366466,8

1612162,7

У тому числі

Добувна промисловість

-

-

2528,2

2892,6

Обробна промисловість

3187,8

4942,7

363133,6

538718,5

З неї

Харчова промисловість та перероб-лення сільськогосподарських про-дуктів

31,0

41,0

97046,1

192353,9

Легка промисловість

15,0

-

7889,5

7693,0

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

-

45,7

33,7

Целюлозно-паперова промисловіс-ть; видавнича справа

-

-

515,6

709,7

Хімічна та нафтохімічна промисло-вість

12,1

11,1

76081,3

84039,1

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

16,9

523,8

23750,6

39281,2

Металургія та оброблення металу

-

-

18902,5

20771,0

Машинобудування

3108,0

4362,0

133736,2

186506,1

Виробництво електроенергії, газу та води

1099,0

1186,0

1000805,0

1070551,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

За видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили

Форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

Всього

-169926,1

46,3

44819,0

53,7

214745,1

У тому числі

Сільське господарство,

Мисливство та лісове господарство

-36309,5

30,6

4835,6

69,4

41145,1

Рибне господарство

-5362,4

33,3

3,5

66,7

5365,9

Промисловість

-99564,4

42,9

23600,8

57,1

123165,2

Будівництво

-7591,6

39,3

3510,3

60,7

11101,9

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

-3376,3

55,4

5740,2

44,6

9116,5

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-106,5

22,2

243,4

77,8

349,9

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

-2037,2

37,5

3139,9

62,5

5177,1

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

-1232,6

64,0

2356,9

36,0

3589,5

Готелі та ресторани

-718,6

63,4

1248,2

36,6

1966,8

Транспорт

-11266,3

27,1

2759,7

72,9

14026,0

Фінансова діяльність

32,4

100,0

32,4

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-5710,5

40,5

1933,6

59,5

7644,1

Освіта

20,8

100,0

20,8

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-201,0

60,0

871,4

40,0

1072,4

Колективні, громадські та особисті послуги

121,3

73,1

262,5

26,9

141,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

За видами промислової діяльності по підприємствам, які змінили

Форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

Промисловість

-99564,4

42,9

23600,8

57,1

123165,2

У тому числі

Добувна промисловість

2169,5

50,0

2332,6

50,0

163,1

Обробна промисловість

-64047,9

42,5

21096,2

57,5

85144,1

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

-27374,0

41,7

2527,4

58,3

29901,4

Легка промисловість

-3053,5

20,0

-

80,0

3053,5

Виробництво деревини та виробів з деревини

16,4

50,0

18,0

50,0

1,6

Целюлозно-паперова про-мисловість; видавнича спра-ва

-363,8

72,7

104,0

27,3

467,8

Хімічна та нафтохімічна промисловість

-2307,1

22,2

4549,8

77,8

6856,9

Виробництво інших немета-левих мінеральних виробів

-2600,5

27,8

1589,4

72,2

4189,9

Металургія та оброблення металу

-10440,8

75,0

166,2

25,0

10607,0

Машинобудування

-17880,5

41,0

10689,8

59,0

28570,3

Виробництво електроенер-гії, газу та води

-37686,0

50,0

172,0

50,0

37858,0

Чистий прибуток (збиток)

За видами економічної діяльності по підприємствам, які змінили

Форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Фінансовий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

Всього

-200839,1

45,1

32605,5

54,9

233444,6

У тому числі

Сільське господарство, мисливст-во та лісове господарство

-45032,2

29,6

3884,8

70,4

48917,0

Рибне господарство

-5362,4

33,3

3,5

66,7

5365,9

Промисловість

-116768,2

40,3

16791,4

59,7

133559,6

Будівництво

-9226,3

39,3

1902,9

60,7

11129,2

Оптова й роздрібна торгівля; тор-гівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

-4599,9

53,9

4647,3

46,1

9247,2

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-108,1

22,2

240,5

77,8

348,6

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

-2299,6

35,4

2879,7

64,6

5179,3

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

-2192,2

62,5

1527,1

37,5

3719,3

Готелі та ресторани

-701,7

63,4

1267,1

36,6

1968,8

Транспорт

-12242,1

27,1

1785,7

72,9

14027,8

Фінансова діяльність

-18,6

-

-

100,0

18,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-6350,1

40,5

1426,3

59,5

7776,4

Освіта

14,5

100

14,5

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-672,3

60,0

620,6

40,0

1292,9

Колективні, громадські та осо-бисті послуги

120,2

73,1

261,4

26,9

141,2

Чистий прибуток (збиток)

За видами промислової діяльності по підприємствам, які змінили

Форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприєм

Ств

Фінансовий

Результат

Промисловість

-116768,2

40,3

16791,4

59,7

133559,6

У тому числі

Добувна промисловість

1487,0

50,0

1656,0

50,0

169,0

Обробна промисловість

-70761,2

39,7

14963,4

60,3

85724,6

З неї

Харчова промисловість та пе-рероблення сільськогосподар-ських продуктів

-28269,3

36,1

1974,0

63,9

30243,3

Легка промисловість

-3093,0

20,0

-

80,0

3093,0

Виробництво деревини та виро-бів з деревини

16,4

50,0

18,0

50,0

1,6

Целюлозно-паперова промис-ловість; видавнича справа

-376,8

72,7

91,0

27,3

467,8

Хімічна та нафтохімічна про-мисловість

-3621,7

22,2

3246,6

77,8

6868,3

Виробництво інших неметале-вих мінеральних виробів

-2807,4

27,8

1434,4

72,2

4241,8

Металургія та оброблення мета-лу

-10620,5

62,5

82,4

37,5

10702,9

Машинобудування

-21441,9

41,0

7149,2

59,0

28591,1

Виробництво електроенергії, газу та води

-47494,0

50,0

172,0

50,0

47666,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування підприємств, які змінили форму власності,

По містах і районах АРК за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

Автономна

Республіка Крим

-169926,1

46,3

44819,0

53,7

214745,1

М. Сімферополь

-65072,6

45,2

23126,9

54,8

88199,5

М. Алушта

-4640,4

58,2

2843,5

41,8

7483,9

М. Армянськ

-4317,8

37,5

-

62,5

4317,8

М. Джанкой

-4419,0

43,3

211,6

56,7

4630,6

М. Євпаторія

-4488,0

46,4

45,2

53,6

4533,2

М. Керч

-33137,2

40,0

384,7

60,0

33521,9

М. Красноперекопськ

1409,3

74,3

4625,8

25,7

3216,5

М. Саки

39,7

73,3

433,6

26,7

393,9

М. Судак

-3451,1

42,9

800,1

57,1

4251,2

М. Феодосія

-4664,6

35,6

2104,5

64,4

6769,1

М. Ялта

-5743,6

59,7

3044,0

40,3

8787,6

Бахчисарайський

-767,6

47,8

615,6

52,2

1383,2

Білогірський

49,0

22,2

729,6

77,8

680,6

Джанкойський

-10673,4

18,8

165,3

81,3

10838,7

Кіровський

-2942,0

62,5

84,4

37,5

3026,4

Красногвардійський

-4919,7

44,4

373,4

55,6

5293,1

Красноперекопський

-2290,7

75,0

5,4

25,0

2296,1

Ленінський

-1057,1

33,3

31,8

66,7

1088,9

Нижньогірський

-896,6

53,3

1419,6

46,7

2316,2

Первомайський

-561,8

75,0

605,8

25,0

1167,6

Роздольненський

-2200,8

46,7

518,5

53,3

2719,3

Сакський

-6282,8

10,5

236,8

89,5

6519,6

Сімферопольський

-3393,5

47,4

2400,7

52,6

5794,2

Совєтський

-4425,7

22,2

12,2

77,8

4437,9

Чорноморський

-1078,1

-

-

100,0

1078,1

Чистий прибуток (збиток)

Підприємств, які змінили форму власності,

По містах і районах АРК за 2003Р.

(тис. грн.)

Вид економічної

Діяльності

Фінан-совий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підприємств

Фінансовий

Результат

Автономна Республіка Крим

-200839,1

45,1

32605,5

54,9

233444,6

М. Сімферополь

-83392,8

42,6

15044,9

57,4

98437,7

М. Алушта

-5190,0

58,2

2201,3

41,8

7391,3

М. Армянськ

-4284,4

37,5

-

62,5

4284,4

М. Джанкой

-4606,9

43,3

145,5

56,7

4752,4

М. Євпаторія

-4488,8

46,4

45,2

53,6

4534,0

М. Керч

-33307,6

38,2

305,6

61,8

33613,2

М. Красноперекопськ

83,5

74,3

3346,8

25,7

3263,3

М. Саки

-114,0

73,3

304,3

26,7

418,3

М. Судак

-3636,8

42,9

619,6

57,1

4256,4

М. Феодосія

-4672,1

33,3

2132,8

66,7

6804,9

М. Ялта

-6759,8

58,2

2494,1

41,8

9253,9

Бахчисарайський

-934,0

47,8

537,2

52,2

1471,2

Білогірський

49,0

22,2

729,6

77,8

680,6

Джанкойський

-14404,8

12,5

2,4

81,3

14407,2

Кіровський

-2969,0

62,5

84,4

37,5

3053,4

Красногвардійський

-5493,4

44,4

373,4

55,6

5866,8

Красноперекопський

-2629,5

75,0

0,4

25,0

2629,9

Ленінський

-1078,7

33,3

28,9

66,7

1107,6

Нижньогірський

-1379,9

53,3

994,3

46,7

2374,2

Первомайський

-798,9

75,0

605,8

25,0

1404,7

Роздольненський

-4178,8

46,7

145,2

53,3

4324,0

Сакський

-8126,0

10,5

155,4

89,5

8281,4

Сімферопольський

-2998,0

47,4

2296,2

52,6

5294,2

Совєтський

-4382,0

22,2

12,2

77,8

4394,2

Чорноморський

-1145,4

-

-

100,0

1145,4

Рентабельність операційної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за видами

Економічної діяльності за 2003Р.

Вид економічної

Діяльності

Результат від

Операційної

Діяльності,

Тис. грн.

Витрати

Операцій-ної

Діяльності,

Тис. грн.

Рівень рента-

Бельності

(збитковості),

%

Додатково рівень рентабельності (збитковості) за 2002р., %

Всього

-122533,2

2783341,1

-4,4

-8,1

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

-30067,6

171418,0

-17,5

-21,0

Рибне господарство

-4729,7

24525,0

-19,3

-65,9

Промисловість

-75945,1

2114229,6

-3,6

-7,3

Будівництво

1421,1

125467,3

1,1

-11,5

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

-862,8

45139,0

-1,9

1,3

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-271,6

2371,5

-11,5

7,3

Оптова торгівля і посередництво у тор-гівлі

-511,0

14586,4

-3,5

-9,4

Роздрібна торгівля побутовими товара-ми та їх ремонт

-80,2

28181,1

-0,3

7,0

Готелі та ресторани

-2392,8

63672,9

-3,8

5,8

Транспорт

-9586,6

158455,0

-6,1

-8,0

Фінансова діяльність

32,4

678,7

4,8

5,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

-604,5

27520,8

-2,2

-5,1

Освіта

20,8

646,3

3,2

2,7

Охорона здоров'я та соціальна допомога

19,7

42400,8

-

-1,2

Колективні, громадські та особисті послуги

161,9

9187,7

1,8

1,6

Рентабельність операційної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за видами

промислової діяльності за 2003Р.

Вид економічної

Діяльності

Результат від

Операційної

Діяльності,

Тис. грн.

Витрати

Операційної

Діяльності,

Тис. грн.

Рівень рента-

Бельності

(збитковості),

%

Додатково рівень рентабельності (збитковості) за 2002р., %

Промисловість

-75945,1

2114229,6

-3,6

-7,3

у тому числі

Добувна промисловість

1940,0

12836,8

15,1

6,2

Обробна промисловість

-40567,7

1507182,4

-2,7

-3,6

Харчова промисловість та перероб-лення сільськогосподарських про-дуктів

-23927,2

477170,9

-5,0

-3,7

Легка промисловість

-3140,7

24354,2

-12,9

-11,7

Виробництво деревини та виробів з деревини

16,4

121,6

13,5

13,3

Целюлозно-паперова промисло-вість; видавнича справа

-460,5

10585,2

-4,4

2,1

Хімічна та нафтохімічна промисло-вість

5548,9

419812,3

1,3

3,0

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

-2208,3

105273,5

-2,1

-2,1

Металургія та оброблення металу

-9676,3

51713,8

-18,7

41,5

Машинобудування

-6783,7

357036,0

-1,9

-9,5

Виробництво електроенергії, газу та води

-37317,4

594210,4

-6,3

-15,9