Сегодня: 17 | 10 | 2021

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБІРНИК ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПIДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТI ЗА 2003 РІК

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБІРНИК ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ ПIДПРИЄМСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ФОРМУ ВЛАСНОСТI ЗА 2003 РІК

М. Сімферополь

2004

 

ЗМІСТ

Стор.

1.

Словник

5

2.

Передмова

6

3.

Основні фінансові показники підприємств, які змінили форму власності, за видами економічної діяльності (у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств у цілому по АРК за 2003р.)

7

4.

Основні фінансові показники підприємств, які змінили форму власності, за видами промислової діяльності (у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств у цілому по АРК за 2003р.)

8

5.

Основні фінансові показники підприємств, які змінили форму власності, за видами економічної діяльності (у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств державної форми власності за 2003р.)

9

6.

Основні фінансові показники підприємств, які змінили форму власності, за видами промислової діяльності (у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств державної форми власності за 2003р.)

10

7.

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

11

Формування чистого прибутку (збитку) за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

14

9.

Питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, які змінили форму власності, за видами економічної діяльності на початок і кінець 2003р.

17

10.

Структура балансу за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

19

11.

Структура необоротних активів за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

22

12.

Структура оборотних активів за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

24

13.

Структура оборотних активів за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

26

14.

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

28

15.

Структура оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

30

Продовження

16.

Структура власного капіталу за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

32

17.

Структура поточних зобов'язань за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

34

18.

Структура поточних зобов'язань за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

36

19.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

38

20.

Динаміка фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

38

21.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

39

22.

Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

40

23.

Чистий прибуток (збиток) за видами промислової діяльності, по підприємствам, які змінили форму власності, за 2003р.

41

24.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств, які змінили форму власності, по містах і районах АРК за 2003р.

42

25.

Чистий прибуток (збиток) по містах і районах АРК підприємств, які змінили форму власності, за 2003р.

43

26.

Рентабельність операційної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за видами економічної діяльності, за 2003р.

44

27.

Рентабельність операційної діяльності по підприємствам, які змінили форму власності, за видами промислової діяльності, за 2003р.

45

СЛОВНИК

Доходи

- збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводять до росту власного капіталу (крім росту капіталу за рахунок внесків власника)

Збиток

- перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були зроблені ці витрати

Звичайна діяльність

- будь-яка основна діяльності підприємства, а також операції, що забезпечують її чи виникають в результаті її проведення

Операційна діяльність

- основна діяльність підприємства, а також інші

Види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою

Основна діяльність

- операції, зв’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є метою створення підприємства i забезпечують основну частку його доходу

Прибуток

- сума, на яку доходи перевищують зв'язані з ними витрати

Прибуток (збиток)

- від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

Чистий прибуток (збиток)

- розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку

ПЕРЕДМОВА

В статистичному збірнику “Фінансові результати підприємств Автономної Республіки Крим, які змінили форму власності, за 2003 р.” опубліковані основні фінансові показники господарської діяльності, а також вміщена інформація про рентабельність всієї та операційної діяльності реформованих підприємств.

Збірник складає інформацію про фінансові результати діяльності підприємств, які змінили форму власності, чистий фінансовий результат діяльності та його формування.

Збір інформації здійснено на підставі зведеної статистичної та фінансової звітності, одержаної безпосередньо від суб’єктів господарської діяльності на території Автономної Республіки Крим, крім установ, які утримуються за рахунок бюджету. Фінансова звітність складається згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за операціями, що відбувались у 2003 році.

Основні фінансові показники підприємств, які змінили

Форму власності, за видами економічної діяльності

(у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств

У цілому по АРК за 2003р.)

Вид економічної діяльності

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуван-ня

Чистий прибуток (збиток)

Первісна вартість основних фондів і нематеріальних активів

Оборотні кошти - всього

У тому числі в запасах товарно-матеріальних цінностей

Всього

-

86,2

19,3

17,6

19,2

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове

Господарство

-

У 3,2 р. б.

25,1

13,3

16,3

Рибне господарство

16,3

16,3

53,2

18,9

33,4

Промисловість

83,3

64,2

31,9

35,6

31,6

Будівництво

-

У 2,8 р.

21,4

9,9

10,3

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

33,5

18,2

22,1

2,3

6,5

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

0,8

0,7

18,0

2,8

4,3

Оптова торгівля і посеред-ництво у торгівлі

У 5,3р. б.

27,6

20,3

1,7

5,9

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

-

122,1

25,5

7,6

9,7

Готелі та ресторани

3,2

3,0

14,9

12,9

14,8

Транспорт

-

-

23,3

13,6

22,9

Фінансова діяльність

1,1

-

-

1,2

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

21,6

15,0

1,4

1,4

2,3

Освіта

0,9

0,9

0,2

2,3

0,5

Охорона здоров'я та соціальна допомога

1,1

2,3

8,2

8,0

1,7

Колективні, громадські та особисті послуги

-

-

1,2

6,3

4,3

Основні фінансові показники підприємств, які змінили

Форму власності, за видами промислової діяльності

(у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств

У цілому по АРК за 2003р.)

Вид економічної діяльності

Фінансовий

Результат від

Звичайної

Діяльності до оподаткуван-ня

Чистий прибуток (збиток)

Первісна вартість основних фондів і нематеріальних активів

Оборотні кошти - всього

У тому числі в запасах товарно-мате-рiальних цінностей

Промисловість

83,3

64,2

31,9

35,6

31,6

У тому числі

Добувна промисловість

3,7

5,1

1,6

1,1

1,0

Обробна промисловість

У 2,3р. б.

142,0

58,3

37,0

37,3

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсь-когосподарських продуктів

74,6

63,1

56,9

29,7

20,8

Легка промисловість

85,7

84,2

73,2

37,4

43,3

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

-

3,1

2,3

2,2

Целюлозно-паперова промисловість; видав-нича справа

-

-

10,9

10,8

17,2

Хімічна та нафтохіміч-на промисловість

-

-

50,5

38,2

43,1

Виробництво інших не-металевих мінераль-них виробів

24,0

24,8

64,3

40,0

48,0

Металургія та оброблен-ня металу

99,5

95,2

81,5

57,1

58,1

Машинобудування

-

-

64,6

42,9

47,3

Виробництво електро-енергії, газу та води

25,1

29,5

14,9

48,5

38,9

Основні фінансові показники підприємств, які змінили

Форму власності, за видами економічної діяльності

(у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств

Державної форми власності за 2003р.)

Вид економічної діяльності

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку-вання

Чистий прибуток (збиток)

Первісна вартість основних фондів і нематеріальних активів

Оборотні кошти - всього

У тому числі в запасах товарно-матеріальних цінностей

Всього

-

У 6,7р. б.

42,1

137,1

101,8

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

У 15,1р. б.

У 10,9р. б.

101,0

117,9

113,5

Рибне господарство

10,9

9,5

15,4

3,0

4,6

Промисловість

У 2,3р. б.

У 2,7р. б.

148,5

У 8,5р. б.

У 20,3р. б.

Будівництво

У 2,7р. б.

У 2,5р. б.

96,5

139,3

97,7

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

У 157,8р. б.

У 18,6р. б.

У 2,8р. б.

У 3,0р. б.

У 5,8р. б.

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-

-

У 4,4р. б.

У 9,3р. б.

У 43,3р. б.

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

156,0

161,6

167,6

У 2,3р. б.

У 4,4р. б.

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

-

-

У 7,1р. б.

У 4,4р. б.

У 9,4р. б.

Готелі та ресторани

47,7

46,3

У 2,5р. б.

У 7,4р. б.

У 5,4р. б.

Транспорт

-

-

41,7

29,8

37,2

Фінансова діяльність

-

43,6

-

у 2,6р. б.

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

73,7

66,1

1,6

10,3

6,6

Освіта

9,5

11,8

2,1

7,5

2,6

Охорона здоров'я та соціальна допомога

0,6

2,0

20,1

14,7

2,1

Колективні, громадські та особисті послуги

62,3

-

1,5

15,6

21,3

Основні фінансові показники підприємств, які змінили

Форму власності, за видами промислової діяльності

(у відсотках до загальної суми звітних показників підприємств

Державної форми власності за 2003р.)

Вид економічної

Діяльності

Фінансовий результат від звичайної

Діяльності до оподаткування

Чистий прибуток (збиток)

Первісна вартість основних фондів і нематеріаль-них активів

Оборотні кошти всього

У тому числі в запасах товарно-матеріальних цінностей

Промисловість

У 2,3р. б.

У 2,7р. б.

148,5

У 8,5 р. б.

У 20,3р. б.

У тому числі

Добувна промисловість

У 252,3р. б.

-

У 7,5р. б.

У 13,2р. б.

У 7,2р. б.

Обробна промисловість

-

У 16,6р. б.

У 5,9р. б.

У 2,5р. б.

181,8

З неї

Харчова промисло-вість та перероблення сільськогосподарських продуктів

-

-

У 3,1р. б.

92,5

43,2

Легка промисловість

У 763,4р. б.

У 773,3р. б.

У 102,3р. б.

У 434,3р. б.

У 594,4р

Виробництво деревини та виробів з деревини

-

-

13,3

171,5

У 3,0р. б.

Целюлозно-паперова промисловість; видав-нича справа

39,0

38,0

18,7

68,7

79,9

Хімічна та нафтохіміч-на промисловість

66,8

104,9

У 11,6р. б.

38,2

У 43,5р. б.

Виробництво інших не-металевих мінеральних виробів

127,6

137,8

У 10,7р. б.

40,0

У 43,5р. б.

Металургія та оброб-лення металу

У 26,1р. б.

У 26,5 р. б.

у 16,4р. б.

57,1

У 12,5р. б.

Машинобудування

У 6,6р. б.

У 7,3 р. б.

У 6,3р. б.

42,9

У 5,2р. б.

Виробництво електро-енергії, газу та води

45,0

56,0

20,1

48,5

136,5

Формування чистого прибутку (збитку) за видами

Економічної діяльності по підприємствам, які

Змінили форму власності, за 2003р.

(тис. грн.)

Вид економічної діяльності

Доход (виторг) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції

Інші операційні доходи

Інші

Звичайні доходи

Всього

2719929,7

447279,7

2272650,0

515725,5

92003,8

У тому числі

Сільське господарство

Мисливство та лісове господарство

139782,8

23069,9

116712,9

24964,3

17496,7

Рибне господарство

6752,7

442,6

6310,1

13485,2

3983,0

Промисловість

1981481,6

321537,0

1659944,6

378709,5

32027,3

Будівництво

160930,7

35780,5

125150,2

20604,1

4379,0

Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля тран-спортними засобами; послуги з їх ремонту

164403,2

28631,8

135771,4

13549,0

7103,6

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

7743,2

1239,0

6504,2

1201,0

2033,1

Оптова торгівля і посе-редництво у торгівлі

56751,6

9439,7

47311,9

7164,6

4334,9

Роздрібна торгівля побу-товими товарами та їх ремонт

99908,4

17953,1

81955,3

5183,4

735,6

Готелі та ресторани

38885,5

5001,8

33883,7

27950,2

15330,4

Транспорт

159509,5

23561,9

135947,6

14961,6

5112,2

Фінансова діяльність

846,0

304,3

541,7

169,4

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

23429,9

3307,9

20122,0

7075,6

4012,7

Освіта

747,8

88,4

659,4

7,7

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

36358,0

4743,3

31614,7

10805,8

2552,0

Колективні, громадські та особисті послуги

6802,0

810,3

5991,7

3443,1

6,9

Продовження

 

Вид економічної

Діяльності

Надзвичайні доходи

Всього чисті доходи

Операційні витрати

Інші звичайні витрати

 

 

 

 

Всього

1549,0

2881928,3

2910908,7

139396,7

 

 

У тому числі

 

 

Сільське господарство, мис-ливство та лісове господар-ство

1483,2

160657,1

171744,8

23738,6

 

 

Рибне господарство

-

23778,3

24525,0

4615,7

 

 

Промисловість

2,1

2070683,5

2114599,2

55646,6

 

 

Будівництво

0,9

150134,2

144333,2

13391,7

 

 

Оптова й роздрібна торгів-ля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ре-монту

3,0

156427,0

150183,2

9617,1

 

 

З неї

 

 

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

3,0

9741,3

7976,8

1868,0

 

 

Оптова торгівля і посеред-ництво у торгівлі

-

58811,4

54987,5

5861,1

 

 

Роздрібна торгівля побуто-вими товарами та їх ремонт

-

87874,3

87218,9

1888,0

 

 

Готелі та ресторани

39,5

77203,8

64226,7

13656,2

 

 

Транспорт

-

156021,4

160495,8

6791,9

 

 

Фінансова діяльність

-

711,1

678,7

-

 

 

Операції з нерухомістю, зда-вання під найм та послуги користувачам

20,3

31230,6

27802,1

9118,7

 

 

Освіта

-

667,1

646,3

-

 

 

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-

44972,5

42400,8

2772,7

 

 

Колективні, громадські та особисті послуги

-

9441,7

9272,9

47,5

 

Структура доходів операційної діяльності підприємств, (%)

Продовження

 

Вид економічної

Діяльності

Надзвичайні

Витрати

Податок на прибуток

Всього витрати

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

 

Всього

10187,5

22274,5

3082767,4

-200839,1

 

 

У тому числі

 

 

Сільське господарство, мис-ливство та лісове господар-ство

10111,8

94,1

205689,3

-45032,2

 

 

Рибне господарство

-

-

29140,7

-5362,4

 

 

Промисловість

68,5

17137,4

2187451,7

-116768,2

 

 

Будівництво

-

1635,6

159360,5

-9226,3

 

 

Оптова й роздрібна торгів-ля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

1,8

1224,8

161026,9

-4599,9

 

 

З неї

 

 

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-

4,6

9849,4

-108,1

 

 

Оптова торгівля і посеред-ництво у торгівлі

-

262,4

61111,0

-2299,6

 

 

Роздрібна торгівля побуто-вими товарами та їх ремонт

1,8

957,8

90066,5

-2192,2

 

 

Готелі та ресторани

-

22,6

77905,5

-701,7

 

 

Транспорт

-

975,8

168263,5

-12242,1

 

 

Фінансова діяльність

-

51,0

729,7

-18,6

 

 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та пос-луги користувачам

5,4

654,5

37580,7

-6350,1

 

 

Освіта

-

6,3

652,6

14,5

 

 

Охорона здоров'я та соціаль-на допомога

-

471,3

45644,8

-672,3

 

 

Колективні, громадські та особисті послуги

-

1,1

9321,5

120,2

 

Структура витрат операційної діяльності підприємств, (%)